Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2010: Zarządzenie Nr 97/2010 z dnia 07 września 2010 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, ustalenia ceny i wywieszenia wykazu

ZARZĄDZENIE Nr OR.0151-97/2010

Burmistrza Rogoźna

z dnia  09 września 2010r.

 

w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, ustalenia ceny i wywieszenia wykazu

 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 ze zm.), art.37 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz.651, ze zm.) w związku z § 2 ust.1 i ust. 2 pkt 3, § 7 ust.3 Uchwały Nr L/360/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia  24 lutego 2010r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Rogoźno  (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 98, poz.1866) oraz Uchwały Nr LVII/398/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 sierpnia 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Rogoźno, przeznaczonej do zbycia na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

Zarządzam,  co następuje:

 

§ 1.   

1.      Sprzedać w trybie bezprzetargowym działkę nr 490/9 o pow.122m2 położoną przy ul. Kwiatowej w Rogoźnie (geodezyjnie ul. Miodowa), objętą księgą wieczystą nr KW PO1O/00024671/1 urządzoną i prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Obornikach IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

2.      Sprzedaż działki następuje na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej ewidencyjnie jako działki nr: 490/10 i 504.

 

§ 2.   

1.      Cenę działki nr 490/9, sprzedawca ustala na kwotę 5.565,00zł netto, słownie: pięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt pięć złotych. Cenę ustalono w oparciu o wycenę sporządzoną przez rzeczoznawcę majątkowego.

  1. Na podstawie art.68 ust.1 pkt. 10, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz.651, ze zm.) oraz na wniosek zainteresowanej, za zgodą Rady Miejskiej w Rogoźnie wyrażoną w uchwale Nr LVII/398/2010 z dnia 25 sierpnia 2010r.  udzielam bonifikaty od ceny nieruchomości w wysokości 50% tj. 2.782,50zł

3.       Cenę działki nr 490/9, po zastosowaniu udzielonej bonifikaty ustala się na kwotę 3.394,65zł brutto, słownie: trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt cztery złote sześćdziesiąt pięć groszy.

 

§ 3.   

Nabywca działki na podstawie art. 41 w związku z art.2 pkt 6  ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz.535 ze zm.)  ponosi 22% podatek od towarów i usług.

 

§ 4.   

Nabywca ponosi koszty wyceny i opracowań geodezyjnych w kwocie 774,75 zł brutto.

 

§ 5.   

Wykaz nieruchomości zostanie wywieszony na okres 21 dni  w siedzibie Urzędu Miejskiego.

 

§ 6.   

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

 

§ 7.   

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

drukuj pobierz pdf