Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2010: Zarządzenie Nr 101/2010 z dnia 10 września 2010 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Rogoźno przeznaczonej do dzierżawy, w drodze bezprzetargowej

ZARZĄDZENIE NR 101/2010

Burmistrza Rogoźna

z dnia 10 września 2010 r.

 

w sprawie: wykazu nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Rogoźno przeznaczonej do dzierżawy, w drodze bezprzetargowej. 

 

Na podstawie art. 35 ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010 r. Nr 102, póz. 651 ze zm.), Uchwały nr L/360/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Rogoźno oraz Uchwały Rady Miejskiej w Rogoźnie Nr LVI 1/399/201 0 z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym, części działki gruntu ozn. ewid. nr 1108/5 położonej w Rogoźnie, Burmistrz Rogoźna zarządza, co następuje:

 

§ 1.   

Sporządzić wykaz nieruchomości podlegającej wydzierżawieniu w drodze bezprzetargowej, której położenie, dane geodezyjne, opis nieruchomości wysokość opłat oraz informacje o formie zbycia określa załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.   

1)      Wykaz, o którym mowa w § 1. podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni od dnia 13 września 2010 roku.

2)      Oddanie w dzierżawę nieruchomości nastąpi w formie bezprzetargowej po upływie 21 dni od daty opublikowania informacji o wykazie.

 

§ 3.   

Wykaz, o którym mowa w § 1. podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Rogoźnie, ogłoszenie informacji o wykazie w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego bip.rogozno.pl .

 

§ 4.   

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zarządu Administracyjnego Mienia Komunalnego w Rogoźnie.

 

§ 5.   

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

 


 

Załącznik do Zarządzenia nr   101/2010

Burmistrza Rogoźna

z dnia 10 września 2010 roku.

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY

 

Na podstawie art. 35 ust. l i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, póz. 651 ze zm.), podaje się do publicznej wiadomości

 

Oznaczenie

nieruchomości

Położenie

Powierzchnia użytkowa

Opis

nieruchomości

Miesięczny czynsz

Uwagi

KWPO1O/00025029/3

działka 11 08/5

 

Rogoźno

ul. Czarnkowska

 

7,00 m2

Przedmiotowa nieruchomość gruntowa ma być użytkowana pod działalność usługowo handlową

Minimalna stawka czynszu za 1 m2 dzierżawy nieruchomości gruntowej wynosi 0,40zł

Oddanie w dzierżawę na okres 3 lat w formie bezprzetargowej.

Wydzierżawienie działki – na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.

 

drukuj pobierz pdf