Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z sesji Rady: Protokół Nr 56/2010 z LVI Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytej w dniu 30 lipca 2010r. o godz.8.00 oraz 5 sierpnia 2010r. o godz. 7.30.

PROTOKÓŁ Nr 56/2010


z LVI Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytej w dniu 30 lipca 2010r. o godz.8.00 oraz 5 sierpnia 2010r. o godz. 7.30

 

LVI Sesja zwołana została w trybie nadzwyczajnym, na pisemny wniosek Burmistrza Rogoźna- załącznik nr 1 do protokołu, przez Przewodniczącego Rady na dzień 30 lipca 2010 roku , na godz. 15.00 w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Rogoźnie, ul. Nowa 2.

 

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

Zebranych powitał Przewodniczący Rady Miejskiej w Rogoźnie p. Roman Szuberski, który trzykrotnym uderzeniem Laską Przewodniczącego otworzył Sesję i przewodniczył jej obradom.

Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził na podstawie listy obecności, że na 15 radnych w sesji bierze udział 13 radnych. Nieobecna radna A. Pasternak oraz radny M. Kuszak. Rada jest władna do podejmowania prawomocnych uchwał.

 

Lista obecności radnych z I części  posiedzenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Lista obecności gości z I części posiedzenia stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

 

 

II. Przyjęcie porządku obrad.

 

1.       Otwarcie obrad sesji oraz sprawdzenie kworum.

2.       Przyjęcie porządku obrad.

3.       Interpelacje i zapytania radnych.

4.       Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

a) zmiany uchwały Nr LV/390/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rogoźno, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze,

b) określenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej,

c) wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na rok 2010.

5.       Wolne wnioski i informacje.

6.       Zamknięcie obrad.

 

Uwag nie było.

 

 

Radny K. Lis złożył wniosek formalny, aby ogłoszono przerwę w obradach sesji, do momentu uzupełnienia przez Burmistrza Rogoźna stroju na dzisiejszą sesję, w oparciu o uchwałę Rady w sprawie określenia zasad używania herbu, barw i hejnału Gminy Rogoźno, insygniów władz oraz pieczęci urzędowej.

Burmistrz Rogoźna zapytał, o jaki strój chodzi?

Radny K. Lis odpowiedział, że o łańcuch.

Wniosek radnego K. Lisa został przyjęty 8 głosami „za” przy 5 głosach „wstrzymujących” w obecności 13 radnych.

 

Po przerwie przestąpiono do realizacji porządku obrad.

 

III. Interpelacje i zapytania radnych.

Nie było.

 

IV. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

a) zmiany uchwały Nr LV/390/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rogoźno, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze – projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Maria Kachlicka. Wyjaśniła, że w stosunku do pierwotnej Uchwały zostało wszczęte postępowanie nadzorcze przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Padł zarzut, że nie sprecyzowano co ma zawierać wieloletnia prognoza finansowa. W związku z tym, że nie jest to naruszenie istotne, RIO pozwoliło na doprecyzowanie §3 przez Radę.

Radny Z. Nowak zapytał, czy sprawozdanie za I półrocze będzie przygotowane według nowej czy stare uchwały?

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że według uchwały z 28 czerwca br.

 

 

                Uchwała Nr LVI/ 391/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 lipca 2010 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr LV/390/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rogoźno, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze podjęta została jednogłośnie 13 głosami „za” w obecności 13 radnych.

 

 

b) określenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej – projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Maria Kachlicka.

Radny K. Lis stwierdził, że tytuł uchwały należałoby zmienić, ponieważ uchwała nie dotyczy jednej stawki, a trzech stawek. Ponadto określony jest zakres, dla jakiego te stawki stosować (zakres powierzchni lokali mieszkalnych i lokali socjalnych). Dodał, że stawki wg kalkulacji, kwotowo nie zgadzają się z tym, co ma być przeznaczone na dotację w budżecie i należałoby doprowadzić do zgodności. Kwota dotacji wg kalkulacji wynosi 150.365,59zł, a kwota w budżecie ma wynieść 150.000zł.

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że art. 219 ustawy o finansach publicznych, mówi o stawce przedmiotowej kalkulowanej według stawek jednostkowych.

Radny K. Lis zauważył, że w uchwale została określona sama stawka oraz zakres przedmiotowy jej stosowania, dlatego powinna w tytule zawierać ten element. Zaproponował, aby tytuł uchwały brzmiał: uchwała w sprawie określenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej oraz zakresu ich stosowania. Dodał, że kwota wg kalkulacji w załączniku wyszła 150.365,59zł, a do budżetu wprowadzono by kwotę 150.366,00zł, ze względu na zaokrąglenie tej kwoty.

Propozycja radnego K. Lisa odnośnie zmiany tytułu uchwały na: w sprawie określenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej oraz zakresu ich stosowania została przyjęta jednogłośnie 13 głosami „za” w obecności 13 radnych.

Kolejna propozycja radnego K. Lisa odnośnie zmiany kwoty dotacji, w załączniku nr 1 do uchwały, w wierszu:

·         pierwszym z 57.000,00zł na 57.232,00zł została przyjęta 12 głosami „za” w obecności 13 radnych (1 radny nie brał udziału w głosowaniu),

·         drugim z 11.000,00zł na 11.114,00zł została przyjęta jednogłośnie 13 głosami „za” w obecności 13 radnych,

·         trzecim z 82.000,00zł na 82.020,00zł została przyjęta jednogłośnie 13 głosami „za” w obecności 13 radnych,

·         czwartym (rubryka: razem) z 150.000,00zł na 150.366,00zł ostała przyjęta jednogłośnie 13 głosami „za” w obecności 13 radnych.

 

                Uchwała Nr LVI/392/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie określenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej oraz zakresu ich stosowania podjęta została jednogłośnie 13 głosami „za” w obecności 13 radnych.

 

 

c) wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na rok 2010 – projekt uchwały wraz z autopoprawką przedstawiła Skarbnik Gminy Maria Kachlicka.

Burmistrz Rogoźna wyjaśnił, że 12 i 16 lipca odbyły się przetargi na budowę drogi w Dziewczej Strudze i na ul. Nowej, Długiej i. Seminarialnej. W dniu 22 lipca br. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę ws. finansowania budowy kanalizacji sanitarnej w Rogoźnie na kwotę 23.500.000zł. Pani Skarbnik znalazła środki w budżecie na budowę drogi w Gościejewie (FOGR), na budowę ulic Seminarialnej, Długiej i Nowej oraz na budowę drogi w Dziewczej Strudze. Jednocześnie zaczęła robić prognozę finansową długu na następne lata. Mając kredyt na koniec roku na ok. 8.000.000zł i ten zaplanowany na 2010r. ok. 7.300.000zł. Daje to już 15.000.000zł. W następnym roku potrzeba kolejnych 15.000.000zł na kanalizację sanitarną. Wskaźniki, które obowiązują od 2011r. powodują, że Gmina się w nich nie zmieści i organ stanowiący nie będzie mógł podjąć żadnej uchwały budżetowej. Wiązałoby się to również z tym, że kanalizacja w Rogoźnie nie doszła by do skutku. Wyjaśnił, że wczoraj o godz. 21 zdecydował z Panią Skarbnik, taką autopoprawkę przygotować, zdejmującą te 3 inwestycje. Budowa ulic Seminarialnej, Długiej i Nowej, po przetargu wyniosła 6.500.000zł. Założenie w przetargu było takie, że 60% wykonania w tym roku, z nadzorem, tj. ok. 4.000.000zł. Droga w Dziewczej Strudze, po przetargu 900.000zł. Na drogę w Gościejewie kosztorys opiewa na 1.200.000zł. W budżecie założono kwotę 880.000zł, bo tyle udało się poszukać, ponieważ po przetargu kwota może będzie niższa niż kosztorysowa. Po analizach finansowych i prognozach długu, które wykonała Pani Skarbnik, Gmina nie jest w stanie otrzymać kredytu na budowę kanalizacji sanitarnej. Z tego powodu przygotowano autopoprawkę. Jeśli Rada ją przyjmie, to jest to podstawą do unieważnienia przetargu na budowę ulic Seminarialnej, Długiej i Nowej oraz drogi w Dziewczej Strudze. Burmistrz poinformował, że na sesję w sierpniu zaproponuje Radzie zdjęcie wszystkich inwestycji, jakie są do końca roku. W prognozie finansowej założono na następne lata w oświacie tylko koszty stałe i pensje, bez żadnych remontów, w RCK również tylko koszty stałe i wynagrodzenia, bez remontów, Dni Rogoźna i dożynek. Stwierdził, że doszło w tej chwili do momentu, o którym mówił przy uchwalaniu budżetu. Po uchwale Zarządu i piśmie z WIOŚ, Gmina będzie miała 40 dni na przygotowanie wszystkich dokumentów i podpisanie umowy. Przyznał, że Gmina ma dużo potrzeb i każdy by chciał jak najwięcej zrealizować, tym bardziej, że jest rok wyborczy i takie sztandarowe zadania, jak ul. Seminarialna, Długa i Nowa, będą musiały być wstrzymane. Faktem stało się to, że kanalizacja w Rogoźnie będzie budowana i Gmina potrzebuje 15.000.000zł na sfinansowanie tej inwestycji. Burmistrz powiedział, że mógłby zaciągnąć kredyt w tym roku na 7.300.000zł i realizować zaplanowane inwestycje, ale nie miałaby szans na otrzymanie kredytu na kanalizację sanitarną. Dodał, że na sesji sierpniowej zaproponuje zejście z całej kwoty 7.300.000zł. Nadmienił, że pomimo tego, w 3 latach Gmina nie mieści się we wskaźnikach. Pewne rzeczy trzeba będzie jeszcze poobcinać, dokładnie przeanalizować budżet, zwiększyć sprzedaż, żeby wpasować się we wskaźniki. Przyznał, że gdyby nie zmiana wskaźników w nowej ustawie o finansach publicznych, to Gmina mieściła by się i mogłaby realizować oba zadania. Jednak od 2011r. ulegają one zmianie i będą problemem niejednego samorządu. Burmistrz powiedział, że na dzień dzisiejszy jest mowa o 23.000.000zł, ale być może ta kwota po przetargu będzie inna.

Skarbnik Gminy poinformowała, że zrobiła wieloletnią prognozę finansową do 2023r. w 2 wersjach. W pierwszej, która obowiązywałaby po podjęciu przez Radę projektu uchwały i z rezygnacją z zaciągnięcia kredytu, czyli z rezygnacją realizowania zadań z wieloletniego planu inwestycyjnego i majątkowego na ten rok. Wyrzucono wszystkie zadania, poza tymi, na które już podpisano umowy (na kwotę 4.495.000zł). Pomimo rezygnacji z kredytu, Gmina nie mieści się we wskaźnikach w latach 2012-2014. Poprawą tych wskaźników byłaby sprzedaż majątku, żeby zrezygnować z zaciągnięcia kredytu na realizację udziału własnego w budowie kanalizacji i wówczas, ewentualnie w zamian za to można by wrócić do tych 2, czy 3 zadań. Skarbnik Gminy wyjaśniła, że Gminy nie stać na obsługę długu tj. na spłatę rat i odsetek od kredytu. Przy założeniu, że kredyty będą oprocentowane tylko do wysokości 5% z roku na rok, po uwzględnieniu spłaconych już kredytów. Gmina nie mieści się we wskaźnikach. Do wyliczenia nowego algorytmu, który dotyczy spełnienia warunków potrzebnych do zaciągnięcia kredytu, bierze się 3 lata poprzedzające, a w nich tylko dochody bieżące, dodaje się do nich sprzedaż majątku, odejmuje się wydatki bieżące i dzieli się przez dochody ogółem. Nie mogą one przekroczyć 1/3 wartości środków przeznaczonych na obsługę długu. Nadmieniła, że przygotowała wstępną analizę, ale jeszcze konieczne będzie dokonanie korekty w roku 2012, 2013 i 2014, ponieważ Rada nie będzie mogła uchwalić budżetu, jeśli wskaźniki nie będą zgodne z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Przewodniczący Rady R. Szuberski stwierdził, że tak optymistyczny budżet został zaproponowany przez Burmistrza na rok 2010. Zapytał, czy obsługa długu była liczona przez Panią Skarbnik tworząc projekt budżetu na rok 2010?

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że według nowej ustawy nie.

Radny Z. Nowak poprosił o przybliżenie nowego wskaźnika zadłużenia.

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że wskaźnik w roku 2010 i 2011, obsługa długu wynosi 5,44% i 3,98%, a średnia arytmetyczna, z 3 ostatnich lat, dla 2010r. wychodzi 12,37% i warunek jest spełniony, w roku 2011 8,31% warunek również jest spełniony. Zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych trzeba wyliczyć algorytm z 3 lat poprzedzających rok budżetowy, a z nich tylko dochody bieżące, do których dodaje się dochody ze sprzedaży majątku, odejmuje się wydatki bieżące i dzieli się przez dochody ogółem i tak przez kolejne 3 lata wskaźniki nie mogą przekroczyć 1/3 wartości środków przeznaczonych na obsługę długu. Skarbnik Gminy nadmieniła, że do dochodów ogółem nie bierze się już pod uwagę stanu zadłużenia. Trzeba ograniczyć wydatki bieżące. W tym roku na projekt budżetu, który został opracowany wydatki bieżące są zawyżone o prawie 2.000.000zł. W przyszłym roku i każdym następnym, wydatki bieżące nie mogą przekroczyć dochodów bieżących, ewentualnie powiększonych tylko o wolne środki z poprzedniego roku.

Radny Z. Nowak zapytał, czy zadłużenie na prefinansowanie inwestycji z UE również jest brane pod uwagę?

Skarbnik Gminy powiedziała, że nie ma takiego czegoś jak prefinansowanie. Dodała, że w ogóle nie założyła w prognozie, że Gmina będzie zaciągać kredyt na część środków unijnych. W uzgodnieniu z Wydziałem Rozwoju Gospodarczego i Promocji, powstał pomysł podpisania z Urzędem Marszałkowskim, że dofinansowanie będzie w formie zaliczki, o które Gmina będzie się ubiegać raz na kwartał. Będzie 40 dni na ich rozliczenie. Wtedy nie będzie potrzeby zaciągania kredytu. Kredyt trzeba zaciągnąć tylko i wyłącznie na udział własny, który w tej chwili wynosi 15.000.000zł.

Radna L. Kolanowska stwierdziła, że na drogę w Dziewczej Strudze było 600.000zł w budżecie, 100.000zł jest na płyty, na boisko Orlik 1.200.000zł, z tego część będzie zwrócona. Zapytała, czy z droga w Dziewczej Strudze nie może być realizowana, gdyby poprzesuwać te środki?

Burmistrz Rogoźna powiedział, że ułożenie płyt jest już właściwie „zjedzone” przez akcję zima i pozimowe łatanie dziur, które znajdują się w tym samym paragrafie. Odnośnie Orlika to jest trochę oszczędności w budżecie, ale wolałby poczekać do końca tej inwestycji z ich rozdysponowaniem, ponieważ pewne rzeczy mogą jeszcze wyniknąć w trakcie realizacji inwestycji. Dodał, że wszystkie inne zadania mogą być również realizowane, ale Gmina musiałaby zaciągnąć 7.300.000zł kredytu.

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że w symulacji, którą przygotowała, proponuje zdjąć tylko z inwestycji. Przy zadaniach, na które podpisano już umowę nie uwzględniono rezygnacji, ponieważ Gmina musiałaby płacić wykonawcom odszkodowanie. Dodała, że zdejmuje tylko 6.733.000zł, a zaplanowany kredyt to 7.363.000zł. Doliczono do tego 666.000zł, które zostanie wprowadzone po dochodach +/- z Orlika i jeszcze należy zejść z wydatków bieżących na kwotę 600.000zł, żeby nie zaciągać w ogóle kredytu.

Radny K. Lis zapytał o termin podpisania umowy z wyłonionymi wykonawcami odbytych przetargów lub o termin unieważnienia przetargów?

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że 30 dni od momentu wyboru.

Radny K. Lis poprosił o podanie konkretnej daty.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że przetargi odbyły się 12 i 16 lipca.

Przewodniczący Rady R. Szuberski zapytał, kiedy przetarg odbył się w ZEAPO?

Dyrektor ZEAPO W. Jaworski odpowiedział, że 22 lipca.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że na początku dyskusji Przewodniczący Rady stwierdził, że to organ wykonawczy przedstawił taki budżet, więc czy sam ma teraz mówić, że to organ stanowiący, czyli Rada uchwaliła taki budżet? Zapytał, czy celowe jest teraz „szarpanie się” kto ma winę? Stwierdził, że w tej chwili dopiero wszyscy zeszli na ziemię z tego „rozdmuchanego” budżetu, z „rozdawnictwa”. Poinformował, że w tym roku prawie 1.000.000zł rozdano na nie gminne zadania i tak jest co roku. Przypomniał, że na początku było zaplanowane 11.000.000zł kredytu w budżecie. Zapytał, czy teraz ma się chwalić, że na jego wniosek kwota ta zmniejszyła się do 7.300.000zł? Przypomniał, że na ostatniej sesji proponował zejście z kredytu, to radni nie wyrazili na to zgody. Nadmienił, że nie czas na wypominanie sobie nawzajem kto ma większą winę w tym, że taka kwota kredytu jest zaplanowana. Nadmienił, że na stornie internetowej Urzędu Marszałkowskiego nie ma umieszczonej uchwały w sprawie finansowania kanalizacji w Rogoźnie, ale otrzymał ją na prośbę i może radnym skserować. Dodał, że z tego co wie to WIOŚ przygotowuje pismo, w związku z podjęciem uchwały, wyznaczy termin i wskaże dokumenty jakie Gmina musi przygotować. Gminę czekają przetargi na inżyniera kontraktu, na budowę oczyszczalni i budowę kanalizacji.

Radny Z. Nowak stwierdził, że nielogiczne jest dla niego ściąganie części pieniędzy z 3 inwestycji w autopoprawce, a Pan Burmistrz mówi, że w sierpniu, czy też we wrześniu trzeba będzie zdjąć wszystkie inwestycje.

Burmistrz Rogoźna wyjaśnił, że 2 zadania z autopoprawki są już po przetargu i Gmina ma 30 dni na unieważnienie przetargu. Również drogę w Gościejewie, aby nie „mieszać” i proponuje się tylko zdjąć to, co proponowane jest na dołożenie. To, co było w budżecie do dnia dzisiejszego, zostaje. Wyjaśnił, że nie był w stanie wczoraj całego budżetu z Panią Skarbnik „przewrócić”. Na ulice Seminarialną, Długą i Nową będzie w budżecie 2.800.000zł po podjęciu uchwały, na drogę w Dziewczej Strudze ok. 600.000zł i na drogę w Gościejewie ok.500.000zł. Nadmienił, że zastanawiał się również, czy nie zaproponować zdjęcia z oświaty 200.000zł. Zadanie też jest po przetargu i znajduje się w tej samej sytuacji, co drogi. Jednak kosztorys opiewał na 370.000zł, a firma, która wygrała przetarg oferowała 205.000zł za ocieplenie dachu itd. Jeśli teraz to nie będzie zrealizowane, to przez ileś następnych lat również.

Wiceprzewodniczący Rady H. Janus zapytał, dlaczego 100.000zł, które było przeznaczone na określone zdanie tj. na płyty, zostało rozdysponowane na inne cele?

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że wczoraj otrzymała fakturę za pozimowe łatanie dziur i opiewała ona na kwotę 166.000zł, a w budżecie było 110.000zł. Na równanie dróg gruntowych było 80.000zł, a wykonanie na czerwca to 110.000zł. Nadmieniła, że następnej sesji zaproponuje zmienić położenie płyt, na pozimowe naprawy dróg.

Wiceprzewodniczący Rady H. Janus stwierdził, że radni mają zdjąć inwestycje, o które wnosili od początku kadencji. tj. budowa ulic Długiej, Nowej i Seminarialnej, drogę w Dziewczej Strudze oraz drogę w Gościejewie. Nadmienił, że droga w Gościejewie ma być budowana również z FOGR. Wnioskowano od 10 lat, aby zrealizować to zadanie od budynku 114 do 108. To Urząd poszerzył zakres tego zadania z 850m na 1450m. Na te 850m starczyłoby ok 300.000zł. Nie jest uzasadnione podwyższanie tej sumy na większą, jak również wykreślanie tej inwestycji. Za 300.000zl droga może być zrobiona i dofinansowana z FOGR. Cały odcinek 1450m nie jest potrzebny, tym bardziej, że nie jest to połączenie całkowite z m. Owieczki.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że aby wybudować tą drogę za 700.000zł, czy 800.000zł Gmina musi wziąć kredyt. Stwierdził, że skoro droga ma być finansowana z FOGR to chodzi o drogi dojazdowe do pól, a radny sugeruje, że ma biec od mieszkańca do mieszkańca. Zaprojektowanie drogi do skrzyżowania byłoby najbardziej właściwe. W przyszłych latach, jeśli będą środki, to można tą budowę przedłużyć. Powiedział, że nie wie, czy w ogóle zasadne jest zabieganie o tą drogę w tym roku z FOGR, jeśli dofinansowanie wynosi zaledwie 30.000zł. Nadmienił, że sam również chciałby te zadania realizować, tym bardziej, że rozmawiał z ludźmi z ul. Nowej, Długiej i Seminarialnej, z sołtysem Garbatki itd. i mówił o tych inwestycjach. Burmistrz powiedział, że już kilka razy wcześniej mówił, że trzeba będzie zrezygnować z niektórych zadań, jak będzie kanalizacja i stało się to w tej chwili faktem. Trzeba podjąć decyzję, co dalej. Stwierdził, że budowa kanalizacji jest priorytetowa i nie można zaprzepaścić 23.000.000zł, które jest zabezpieczone i zapewnione na to zadanie. Z 2008r. kredyt to 8.000.000zł, w tym roku 7.000.000zł i kolejne 15.000.000zł na kanalizację, daje 30.000.000zł samych kredytów, przy 38.000.000zł budżecie.

Dyrektor W. Jaworski poprosił, aby pozwolić na realizację zadania w Przedszkolu nr 2. Kosztorysowo zdanie miało wynosić prawie 372.000zł., a wynik przetargu to ok. 205.000zł.

Radny Z. Nowak zapytał, czy to prawda, że droga w Dziewczej Strudze ma być budowana z chodnikiem?

Burmistrz Rogoźna potwierdził.

Radny Z. Nowak stwierdził, że w uchwale była mowa o utwardzeniu drogi. Zapytał, dlaczego zaplanowano tam chodnik?

Burmistrz Rogoźna powiedział, że normalne jest budowanie chodnika wraz z drogą, która biegnie do wsi.

Radny Z. Nowak stwierdził, że z jednej strony Pan Burmistrz mówi o oszczędnościach, a z drugiej strony do maleńkiej wsi, chce budować chodnik.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że nie patrzy czy jest to mała, czy duża wieś, tylko droga miała biec do wsi, w której mieszka coraz więcej ludzi.

Radny Z. Nowak stwierdził, że skoro kanalizacja ma być realizowana przez 3 lata, a kredyt 15.000.000zł, to wychodzi na rok 5.000.000zł.

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że w 2011r. ma to być 6.497.000zł, w 2012r. 4.844.000zł, w 2013r. 4.293.000zł. Wydział RGiP przygotował harmonogram realizacji zadania i na jego podstawie wyliczono udział kredytu.

Radny Z. Nowak zapytał Burmistrza Rogoźna, czy przewiduje sprzedaż nieruchomości gminnych w najbliższym czasie? Dodał, że chodzi mu m.in. o Ośrodek „Za Jeziorem”.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że w tym roku sprzedaż majątku wyniosła ok. 600.000zł. Dodał, że gdzieś te brakujące 600.000zł trzeba będzie znaleźć. Dodał, że nie widzi problemu, żeby Rada podjęła decyzję o sprzedaży Ośrodka, jeśli taka jest ich wola. Wyjaśnił, że wczoraj wieczorem z Panią Skarbnik również o tym myślał, ponieważ oprócz gruntów gminnych, to mienia gminnego tak na prawdę, poza jeszcze placówkami oświatowymi, nie ma. Powiedział, że zawsze był przeciwny jego sprzedaży mając na uwadze to, co się stało z ośrodkiem Cegielskiego, który Gmina sprzedała. Powtórzył, że temat jest otwarty w tej chwili i nie mówi, że jest przeciwny sprzedaży Ośrodka. Wspólnie trzeba dojść do porozumienia, czy Ośrodek ma być sprzedany czy nie, rozważając wcześniej wszystkie „za” i „przeciw”.

Radna L. Kolanowska zapytała o wysokość podatku od nieruchomości wpływający do budżetu z Ośrodka?

Skarbnik Gminy powiedziała, że musiałaby zejść do swojego biura i to sprawdzić.

Wiceprzewodniczący Rady H. Janus wniósł o 10 minut przerwy.

Wniosek został przyjęty 9 głosami „za”.

 

Następnie ogłoszono 10 minut przerwy.

 

Radny K. Lis powiedział, że §21 Regulaminu Rady Miejskiej brzmi następująco:

„§21. ust.1.Sesja Rady może odbywać się na jednym lub kilku posiedzeniach.

Ust. 2. Przewodniczący obrad może przerwać sesję na czas określony, w szczególności w następujących przypadkach:

pkt. 2) braku materiałów lub ich niekompletności, uniemożliwiających prawidłowe rozpatrzenie sprawy”. Stwierdził, że ten punkt wyczerpuje zaistniałą sytuację, ponieważ radni nie mają kompletnych materiałów, odnośnie decyzji, którą mają podjąć. Dodał, że przed przerwą Pan Burmistrz powiedział „wydaje mi się, że możemy puścić to zadanie”, a po chwili Dyrektor ZEAPO zwrócił się też z prośbą, żeby radni „puścili to zadanie”. W związku z tym, że Panu Burmistrzowi się wydaje, a Pan Dyrektor prosi i pełnych informacji nie ma. Nadmienił, że podział sesji na 2 posiedzenia dałby Pani Skarbnik czas na uporządkowanie już podjętej uchwały w sprawie określenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej oraz zakresu ich stosowania, ponieważ wymaga to dokonania zmiany w budżecie. Radny wniósł o dokonanie podziału sesji na dwa posiedzenia i zakończenie jej pierwszej części w tym momencie oraz wyznaczenie terminu kolejnej części na wtorek.

Skarbnik Gminy poinformowała, że będzie musiała przygotować nowy projekt uchwały, gdyż dzisiaj wypada 30 lipca, koniec miesiąca i trzeba wprowadzić pewne zmiany w budżecie. Konieczne będzie anulowanie przedłożonego projektu uchwały, ze względu na wprowadzenie z dniem dzisiejszym zarządzenia Burmistrza. Gmina otrzymała m.in. dotacje, które trzeba wprowadzić, dodatki odnośnie powszechnego spisu rolnego.

Przewodniczący Rady R. Szuberski zapytał, czy na wtorek Pani Skarbnik dałaby radę „wyczyścić” uchwałę z inwestycji?

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że musiałaby pracować od rana do wieczora przez sobotę i niedzielę. Nadmieniła, że trwa okres urlopowy i wszystko będzie musiała sama przygotować.

Przewodniczący Rady R. Szuberski powiedział, że drugą cześć posiedzenia można ustalić na późniejszy termin, ale z tego co wie to 4 sierpnia Pan Burmistrz wyjeżdża.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że na wtorek nie ma możliwości „wyczyszczenia” budżetu. Nadmienił, że projekt uchwały nie będzie mógł być ten sam co teraz, ponieważ konieczne będzie uaktualnienie go o zarządzenie.

Radny K. Lis stwierdził, że można przygotować autopoprawki.

Skarbnik Gminy powiedziała, że po zarządzeniu kwoty w projekcie uchwały będą inne.

Burmistrz Rogoźna stwierdził, że radny K. Lis „czepia się” i twierdzi, iż „Burmistrzowi się coś wydaje, albo coś się mu nie wydaje”. Powiedział, że każdy dostał uchwałę budżetową wraz z autopoprawką i w nich zawarte jest jego stanowisko. Nadmienił, że nie ma innych materiałów do przedłożonego projektu i nie będzie. Dodał, że nie wie, dlaczego radny sugeruje Pani Skarbnik, że ma sobie uporządkować uchwałę dotyczącą dotacji dla ZAMK.

Przewodniczący Rady R. Szuberski powiedział, że radni są zaskoczeni, bo zupełnie innym powodem było zwołanie dzisiejszej sesji. Pani Skarbnik, przygotowywała projekt uchwały na ostatnią chwilę,a decyzje zapadały jeszcze wczoraj, późno w nocy i rozłożenie posiedzenia pozwoli jej na przeliczenie budżetu.

Radny K. Lis powiedział, że nie „czepia się” tylko próbuje analizować materiały, które otrzymał. Dodał, że Pan Burmistrz często podpisuje dokumenty, nie patrząc co podpisuje. Dowodem jest pismo, które trzyma od 2 lat i mogą iść do sądu w tej sprawie. Dokument zawiera nieprawdę poświadczoną podpisem Pana Burmistrza. Dodał, że Burmistrz go obraża, używając zwrotów, których nie użył.

Radny J. Witt zwrócił uwagę, że dyskusja odbiega od tematu.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że radny cytował jego słowa. Wyjaśnił, że przygotował zmianę do budżetu i autopoprawkę i mówił o inwestycji, którą można zostawić.

Przewodniczący Rady R. Szuberski poprosił o zaniechanie „wycieczek osobistych”. Poprosił Panią Skarbnik o sprecyzowanie, co spowoduje niepodjęcie uchwały ws. zmian w budżecie i przesunięcie jej na wtorek?

Skarbnik Gminy powiedziała, że będzie musiała anulować złożony projekt uchwały, wprowadzić zarządzenie i na nowo wykonać projekt uchwały. Na przedłożonym projekcie, po wprowadzeniu zarządzenia, nie będzie można już pracować, ponieważ zmienią się kwoty wyjściowe. Nadmieniła, że nie wie, czy zdąży przygotować nowy projekt uchwały na wtorek.

Przewodniczący Rady R. Szuberski zapytał Panią Skarbnik, ile czasu potrzebowałaby, aby doprecyzować projekt naprawdę dobrze?

Skarbnik Gminy poinformowała, że nie ma jej zastępczyni, ponieważ przebywa na urlopie. Poza tym musi przygotowywać część opisową do sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze. Poprosiła o możliwość złożenia uchwały w sierpniu w terminie późniejszym niż 7 dni przed sesją, z powodu natłoku spraw.

Przewodniczący Rady R. Szuberski stwierdził, że zdjęcie kwot z ulic Długiej, Nowej i Seminarialnej, z budowy drogi w Dziewczej Strudze oraz w Gościejewie, właściwie nic nie przyniesie, ponieważ będzie tym samym co jest w aktualnie obowiązującej uchwale budżetowej. Jeśli radni przyjmą te kwoty, to zostawią budżet taki, jaki teraz jest. Dodał, że można np. zakończyć dzisiejszą sesję, a za właściwą nie czekać do końca sierpnia, tylko zrobić ją odpowiednio wcześniej, w połowie miesiąca, aby Pani Skarbnik mogła wszystko sobie przygotować. Nadmienił, że radni chcieliby mieć czytelny i konkretny materiał. Stwierdził, że nawet jeśli radni przegłosują autopoprawkę, to doprowadzi to do sytuacji, że będzie to samo, co jest.

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że jeśli dzisiaj przed 15.00 byłaby podjęta uchwała, to już dzisiaj mogłaby przekazać środki dla ZAMK na zapłacenie zobowiązań wymagalnych.

Przewodniczący Rady R. Szuberski zaproponował, aby w uchwała dotyczyła tylko przeznaczenia środków dla ZAMK i przesunięć w ZEAPO.

Skarbnik Gminy powiedziała, że jeśli radni przyjęli by autopoprawkę, to w budżecie na te zadania byłoby to, co było do tej pory. Dodała, że nie może zarządzeniem dokonywać przeniesień między przedszkolami, ponieważ dotyczą one wynagrodzeń i pochodnych. Dodała, że na sierpniową sesję zaproponowano by wykreślenie wszystkich pozostałych zadań, które powinny „zniknąć” z WPI. Ponadto trzeba będzie przygotować uchwały uchylające podjęte wcześniej uchwały intencyjne, a nie tylko sam budżet.

Burmistrz Rogoźna poprosił radnego K. Lisa o wycofanie swojego wniosku, ponieważ uchwalając to co dzisiaj ma być uchwalone, będzie tym samym co wcześniej. W uchwale zostanie to samo i będzie podstawą do unieważnienia przetargów, a na sierpień byłaby przygotowana uchwała zdejmująca pozostałe zadania.

Przewodniczący Rady R. Szuberski powiedział, że podstawą unieważnienia przetargów jest poprzednia uchwała budżetowa, ponieważ nie ma tam tyle środków.

Wiceprzewodniczący Rady H. Janus powiedział, że jak radni przyjmą autopoprawkę, to nie będzie to, to samo co wcześniej, ponieważ Rada będzie się zgadzała na wykreślenie tych 3 inwestycji. Jest to podstawą do unieważnienia 2 przetargów.

Skarbnik Gminy powiedziała, że kwota jest ta sama.

Wiceprzewodniczący Rady H. Janus potwierdził, że kwota zostałaby ta sama, ale radni od razu wyrazili by zgodę na wykreślenie tych inwestycji. Wrócono by do starego budżetu i nie można by podpisać umowy z wykonawcą, z powodu braku środków.

Skarbnik Gminy powiedziała, że w wydatkach majątkowych została by kwota 2.800.000zł i 2.750.000zł, które było w projekcie. W sierpniu zaproponuje radnym wykreślenie zadań.

Przewodniczący Rady R. Szuberski powiedział, że po wykreśleniu wszystkich, innych inwestycji i przeliczeniu jakie są prognozy długu, może się okazać, że będzie można niektóre inwestycje realizować etapując je np. ulice Nową, Długą i Seminarialną.

Skarbnik Gminy powiedziała, że nie wyjdzie. Wyjaśniła, że przeliczała wykreślając z WPI wszystkie inwestycje, łącznie z budową Promenady. Wyliczono, że w roku 2010 na inwestycje zostałoby tylko 4.495.000zł. Nadmieniła, że jeśli sesja zostanie przerwana, to nie wie jak prawnie wygląda sytuacja, ponieważ radni będą obradować nad czymś innym, niż było dzisiaj przedstawione, po wprowadzeniu zarządzenia.

Przewodniczący Rady R. Szuberski powiedział, że radni będą obradować nad tym samym projektem.

Skarbnik Gminy zauważyła, że nie może być to ten sam projekt, ponieważ jeśli radni nie podejmą uchwały, pewne rzeczy trzeba będzie wprowadzić zarządzeniem, które zmieni kwoty wyjściowe w stosunku do przedłożonego na dzisiejsze obrady projektu.

Przewodniczący Rady R. Szuberski powiedział, że jeśli będzie wprowadzone zarządzenie, to w formie autopoprawek trzeba będzie nanieść zmiany na projekt uchwały.

Skarbnik Gminy powiedziała, że nawet stany początkowe nie będą zgodne.

Przewodniczący Rady R. Szuberski powiedział, że radni mogą przyjąć wniosek do Pana Burmistrza o przygotowanie nowego projektu uchwały odnośnie zmian w budżecie. Dodał, że druga część obrad nie musi się odbyć we wtorek, tylko w innym terminie, w zależności od tego, ile Pani Skarbnik potrzebuje czasu.

Radny Z. Hinz powiedział, że jeśli radni mają wątpliwości co do uchwały, to najlepszym rozwiązaniem byłoby zwołanie kolejnej sesji nadzwyczajnej.

Radny K. Lis stwierdził, że na dzień dzisiejszy radni nie mogą prawidłowo rozpatrzyć zmian w budżecie, ponieważ część zmian wynika z podjętej wcześniej uchwały o stawkach dotacji dla ZAMK i jeszcze nie są one naniesione.

Skarbnik Gminy poprosiła o 10 minut przerwy na przygotowanie autopoprawki na 366zł, dotyczącej podjęcia uchwały w sprawie dotacji dla ZAMK, jeśli cokolwiek to da.

Przewodniczący Rady R. Szuberski ogłosił 10 minut przerwy.

 

Po przerwie jako pierwszy zabrał głos radny K. Lis. Przypomniał, że złożył wniosek formalny i jeśli jego część związana z terminem dalszych obrad jest nierealna, to pozostawia w gestii Przewodniczącego Rady jego ustalenie. Natomiast wniosek o podzielenie sesji na dwa posiedzenia, nadal podtrzymuje.

Przewodniczący Rady R. Szuberski poprosił Panią Skarbnik o wskazanie dogodnego dla niej terminu.

Skarbnik Gminy zapytała, czy zgodne z prawem będzie przedłożenie radnym na kolejnej części posiedzenia, innego projektu, niż ten który jest omawiany?

Radny K. Lis stwierdził, że Urząd Miejski ma podpisaną umowę z prawnikami i niech oni zadecydują, czy takie podejście do drugiej części obrad jest właściwe.

Skarbnik Gminy poinformowała, że musi dzisiaj wprowadzić zarządzenie i kwoty zaprezentowane w dzisiejszym projekcie ulegną zmianie. Poprosiła o niepodejmowanie uchwały i zwołanie sesji nadzwyczajnej w innym terminie. Powtórzyła, że po wprowadzeniu zarządzenia, radni nie będą mogli obradować nad dzisiejszym projektem.

Burmistrz Rogoźna stwierdził, że radnego K. Lisa nie interesują żadne argumenty, tylko swoje, własne wywody. Dodał, że tajemnicą nie jest, iż w poniedziałek i tak może oba przetargi unieważnić. Poprosił, aby radni nie wiązali nie podjęcia uchwały budżetowej z brakiem możliwości unieważnienia przetargów przez Burmistrza. Nadmienił, że jeśli radni nie podejmą uchwały to i tak unieważni przetarg i nie podpisze umów.

Radna L. Kolanowska stwierdziła, że Pan Burmistrz mówił, że 22 lipca Zarząd podjął uchwałę o finansowaniu kanalizacji, a projekt uchwały przygotowano z datą 23 lipca, czyli później. Powiedziała, że 22 lipca było już wiadomo o przyznaniu środków na kanalizację.

Burmistrz Rogoźna wyjaśnił, że 22 lipca nie miał informacji o finansowaniu kanalizacji, tylko tego dnia podjęta została uchwała Zarządu Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady R. Szuberski powiedział, że 22 lipca była informacja o przyznaniu środków.

Burmistrz Rogoźna zaprzeczył.

Radna L. Kolanowska powiedziała, że wcześniej Pan Burmistrz powiedział, iż „ 22 lipca było wiadomo, że Gmina będzie miała kanalizację”. Zapytała, po co więc był przygotowany projekt uchwały w dniu 23 lipca, skoro było wiadomo na 100%, że będzie kanalizacja.

Burmistrz Rogoźna poinformowała, że mówił, iż 22 lipca Zarząd pojął uchwałę. Dodał, że dopiero dzisiaj ją otrzymał fax-em, na prośbę Pani Burmistrz, żeby radni nie mówili, że takiej uchwały nie ma. Nawet na stronie internetowej Urzędu Wojewódzkiego jeszcze jej nie ma.

Przewodniczący Rady R. Szuberski powiedział, że Burmistrz wyraźnie powiedział, że „ 22 lipca było dokładnie wiadomo o kanalizacji”.

Burmistrz Rogoźna powtórzył, że 22 lipca było posiedzenie Zarządu.

Przewodniczący Rady R. Szuberski stwierdził, że w takim razie Pan Burmistrz źle się wysłowił.

Burmistrz Rogoźna stwierdził, że nie wie, czy tak powiedział, ale można to odtworzyć.

Radny K. Lis podtrzymał swój wniosek.

Skarbnik Gminy powiedziała, że jeśli dalsze obrady dzisiejszej sesji zostaną ustalone na inny dzień, to nie może dostarczyć innego projektu niż jest i nie będzie mogła zrobić zarządzania, a wiąże się to z naruszeniem dyscypliny finansów publicznych. Po wprowadzeniu zarządzania Rada nie może obradować nad tym samym projektem.

Sekretarz Gminy powiedziała, że najwłaściwiej byłoby zakończyć dzisiejszą sesję nadzwyczajną i wtedy Pani Skarbnik przygotowałaby zarządzenie i nie naruszono by dyscypliny finansów publicznych, a Dyrektor ZAMK otrzymałby środki. Co do ZEAPO, to termin zawarcia umowy mija 21 sierpnia. Można by zwołać kolejną sesję nadzwyczajną.

Przewodniczący Rady R. Szuberski zaproponował termin drugiej części posiedzenia na 6 sierpnia 2010r. godz. 7.30., jeśli radni przegłosują wniosek.

Burmistrz Rogoźna poinformował, że od 5 do 12 sierpnia będzie przebywał, wraz z delegacją, we Francji. Dodał, że spodziewał się, iż radni zaproponują taki termin, w którym go nie będzie.

Przewodniczący Rady R. Szuberski stwierdził, że radni chcieli zwołać sesję na wtorek, ale Pani Skarbnik mówi, że nie zdąży do tego czasu. Zaproponował, nowy termin, na 5 sierpnia. Zapytał, czy Pani Skarbnik zdąży przygotować nowy projekt?

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że być może tak, jeśli będzie siedziała 24 godziny na dobę w Urzędzie. Dodała, że radni jeszcze muszą mieć czas na zapoznanie się z tym projektem. Stwierdziła, że najlepiej dla niej byłoby niepodejmowanie uchwały i zwołanie nowej sesji, na którą przygotowałaby nowy projekt. Zapytała Przewodniczącego Rady, jak po prowadzeniu zarządzania, wyobraża sobie wprowadzenie zmian do uchwały samymi autopoprawkami?

Przewodniczący Rady R. Szuberski stwierdził, że skoro zaszły okoliczności wymuszające wprowadzenie zarządzania, to można dokonać takich zmian, a później przedłożonoby nowy projekt uchwały. Zapytał, czy termin 5 sierpnia o godz. 7.30 jest odpowiedni?

Skarbnik Gminy poprosiła, aby w protokole zapisać, że wszyscy radni wyrażają zgodę na przedłożenie nowego projektu uchwały. Nadmieniła, że jeśli powyrzuca z WPI wszystkie zadania, poza kanalizacją i udziałem w MSOK w Kopaszynie, to wskaźniki zaprezentowane w analizie i tak się nie zmienią. Tak trzeba podjąć decyzję, aby zejść z kredytu i dokonać jakiejś sprzedaży majątku, aby mieścić się we wskaźnikach i móc uchwalić budżet na 2011 rok.

Przewodniczący Rady R. Szuberski zapytał Panią Skarbnik, czy wszystkie inwestycje będą musiałby być wykreślone?

Skarbnik Gminy potwierdziła. Dodała, że w jednej z analiz, której dokonała wyrzuciła wszystkie inwestycje.

Przewodniczący Rady R. Szuberski powiedział, że nie wszyscy radni zdążyli się z nimi zapoznać i trudno jest w im w tej chwili zająć jakieś stanowisko.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że przygotowane zestawienia nie są materiałem do przedłożonej uchwały, a radny K. Lis mówił wcześniej, że nie ma materiałów na sesję. Nadmienił, że zaproponował zdjęcie inwestycji, nie dlatego, że nie chce ich realizować, tylko dlatego, że Gmina nie będzie w stanie spłacić zadłużenia, rat kredytu i odsetek.

Wiceprzewodniczący Rady H. Janus stwierdził, że po podjęciu uchwały okaże się, iż Rada ściągnęła inwestycje, jak wielokrotnie się zdarzało i wychodzi, że to radni są winni temu, iż dana inwestycja nie jest realizowana, a nie Burmistrz. Radni trzecią godzinę dyskutują nad uchwałą, bojąc się, że później będą winni zdjęcia tych inwestycji.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że decyzję trzeba podjąć wspólnie.

Wniosek radnego K. Lisa, aby dokonać podziału sesji na dwa posiedzenia i jej drugą część przeprowadzić 5 sierpnia br. o godz. 7.30 został przyjęty 8 głosami „za” przy 1 głosie „przeciwnym” i 3 głosach „wstrzymujących”.

 

 

 

II część posiedzenia – 5 sierpnia 2010r. godz. 7.30

 

Lista obecności radnych z II części  posiedzenia stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Lista obecności gości z II części posiedzenia stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

 

Przewodniczący Rady R. Szuberski poinformował, że w dniu dzisiejszym radni otrzymali Zarządzenie Burmistrza z 30 lipca br. oraz pomocniczo przygotowany projekt uchwały, uwzględniający zmiany wynikające z owego Zarządzania.

Skarbnik Gminy poinformowała, że Zarządzanie zostało przygotowane na kwotę 80.697zł i do przedłożonego projektu uchwały wykreśla się załączniki dotyczące dotacji na zadania własne i zadanie zlecone oraz załącznik dotyczący opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Nadmieniła, że w związku pozytywną uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego o dofinansowaniu budowy kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków wraz z separatorami i niemożliwością uzyskania wskaźników wynikających z nowej ustawy o finansach publicznych, która obowiązuje od 1 stycznia br., przygotowano autopoprawkę nr 1, aby nie zwiększać środków na budowę drogi w Gościejewie, budowę ul. Seminarialnej, Długiej i Nowej oraz budowę drogi w Dziewczej Strudze.

Radny Z. Nowak zapytał Panią Skarbnik, od kiedy wiedziała, że wskaźniki się zmienią?

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że po przygotowaniu projektu uchwały budżetowej. Dodała, że ustawa obowiązuje od 1 stycznia br., a w miesiącu maju odbyły się szkolenia. Nadmieniła, że nawet po podjęciu decyzji o zawieszeniu realizacji inwestycji, konieczne będzie dokonanie dużych korekt wydatków w roku 2011-2013, aby osiągnąć wskaźniki i móc budować kanalizację.

Radna L. Kolanowska stwierdziła, że Pan Burmistrz wiedział, iż kanalizacja będzie budowana już 22 lipca, a z 23 lipca były zmiany do budżetu.

Skarbnik Gminy powiedziała, że 22 lipca Zarząd podjął uchwałę o dofinansowaniu budowy kanalizacji, ale o tym fakcie Urząd dowiedział się po przygotowaniu projektu uchwały na sesję 30 lipca.

Radna L. Kolanowska powiedziała, że odsłuchała nagranie i Pan Burmistrz powiedział, że 22 wiedział, że będzie kanalizacja.

Skarbnik Gminy powiedziała, że 22 lipca podjęta była uchwała Zarządu i Burmistrz nie mógł o niej wiedzieć.

Radna L. Kolanowska stwierdziła, że nie wierzy, iż Pan Burmistrz nie próbował się dowiedzieć co z kanalizacją i wyraźnie na ostatniej części sesji, powiedział „22 lipca wiedziałem, że będzie kanalizacja”.

Skarbnik Gminy powiedziała, że to pytanie należy skierować do Pana Burmistrza.

Radny K. Lis powiedział, że Pani Skarbnik przygotowując prognozę finansową zestawiła również wydatki, kredyty i wolne środki, z lat 2006-2009. Widać również, że w 2010r. Gmina zeszła z wolnymi środkami w kwocie 3.500.000zł, czyli tak naprawdę o tą kwotę za dużo zaciągnięto kredytu w roku 2009. Poinformował, że radni przygotowali interpelacje, która dotrze później do Pani Skarbnik, ale czy mogłaby w tej chwili odpowiedzieć, czy gdyby ten kredyt nie wyniósł 7.320.000zł, a 3.800.000zł, miałoby to wpływ na prognozę finansową?

Skarbnik Gminy powiedziała, że nie można liczyć 3.500.000zł, ponieważ nie było wiadomo w jakim stopniu udziały w podatku dochodowym zostaną dokonane, a były mniejsze o prawie 1 mln złotych. Dodała, że udziały w podatku dochodowym przychodzą jeszcze w styczniu, a zalicza się je do wykonania roku 2009. Można ewentualnie mówić, że kredyt mógł być zaciągnięty o 1 mln zł, a nie o 3,5 mln zł.

Radny K. Lis zapytał, czy w połowie grudnia można mieć aż 10% rozbieżność w szacowanych dochodach? Dodał, że już od połowy lipca było wiadomo było, iż targowisko nie będzie wykonane, a głównie na nie zabezpieczono środki przez cały rok. Można na ok. 1 mln nie oszacować dochodów, ale nie o 3,5 mln zł.

Radna R. Tomaszewska zapytała, czym uzasadnione jest pozostawianie w WPI remontów świetlic, przy jednoczesnym wykreślaniu budowy dróg? Zapytała, czy priorytetem są świetlice, czy np. budowa ul. Nowej, Długiej i Seminarialnej?

Zastępca Burmistrza odpowiedziała, że jeszcze żadna uchwała odnośnie wykreślenia inwestycji z WPI nie została przygotowana.

Radny Z. Nowak zapytał, czy już przetargi zostały unieważnione, czy jeszcze nie?

Zastępca Burmistrza odpowiedziała, że jeszcze nie.

Radny K. Lis zauważył, że termin na podpisanie umowy to jest 11 sierpnia, a Pan Burmistrz jest nieobecny i w związku z tym termin, nie zostanie dotrzymany?

Zastępca Burmistrza wyjaśniła, że sama może unieważnić przetargi.

Wiceprzewodniczący Rady H. Janus zapytał, na jakiej podstawie Burmistrz może unieważnić przetarg?

Zastępca Burmistrza odpowiedziała, że na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 6 ustawy o zamówieniach publicznych tj. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

Radny Z. Nowak stwierdził, że skoro Burmistrz od początku wiedział, że kanalizacja będzie realizowana, to dlaczego ogłaszano przetargi? Zapytał, ile poniesiono kosztów na zbyteczną „papierkową działalność” tj. projekty? Dodał, że według jego obliczeń jest to kilkadziesiąt, a nawet kilkaset tysięcy złotych.

Skarbnik Gminy powiedziała, że nie ma przy sobie wszystkich dokumentów i nie poda konkretnej kwoty.

Radny M. Kuszak zapytał, czy głosowanie „przeciw” autopoprawce nr 1 uniemożliwi Burmistrzowi podpisanie umowy na kanalizację?

Radny K. Lis powiedział, że przyjęcie bądź nie, autopoprawki nr 1, nie ma żadnego wpływu na możliwość finansowania budowy kanalizacji w Rogoźnie. Natomiast podjęcie decyzji o budowie ul. Długiej, Nowej i Seminarialnej, ma wpływ na to, że od roku 2014 Gmina nie będzie mogła zaciągać nowych kredytów. Natomiast finansowanie jednej i drugiej inwestycji jest na dzień dzisiejszy realne.

Skarbnik Gminy powiedziała, że nie jest zupełnie tak jak mówi radny, ponieważ jeśli nie znajdzie się dochodów i nie zminimaluzuje wydatków bieżących, to Gminy nie stać na kanalizację.

Radny K. Lis powiedział, że nie do końca się z tym zgadza.

Radny J. Witt poprosił radnego, aby rozwinął swoje wątpliwości i podzielił się nimi z radnymi.

Radny K. Lis stwierdził, że wystarczy przeanalizować wszystkie 4 prognozy długu, jakie są i z nich jasno wynika co się dzieje.

 

Autopoprawka nr 1 została odrzucona 8 głosami „przeciw” przy 4 głosach „wstrzymujących” w obecności 12 radnych.

 

Skarbnik Gminy omówiła autopoprawkę nr 2.

Radny K. Lis powiedział, że w uchwale, którą Rada ma dzisiaj podjąć jest również zmiana w budżecie polegająca na tym, że zwiększa się dochody o kwotę 31.099zł z tytułu zwrotu niewykorzystania dotacji przez zakład budżetowy w roku 2009. Zapytał, czy w tym roku również można się spodziewać podobnej sytuacji?

Skarbnik Gminy powiedziała, że jej zdaniem nie. Dotacja, z której ZAMK musi się rozliczyć dotyczy remontu sześciu mieszkań socjalnych, a pozostała dotacja nie podlega rozliczeniu. W ubiegłym roku zwrot nastąpił, ponieważ była to dotacja celowa na wykonanie windy w Ośrodku Zdrowia. Kwota 28.000zł, która została zwrócona to podatek VAT, który ZAMK miał prawo sobie odliczyć. Inwestycja została zakończona w grudniu, więc zwrot mógł nastąpić dopiero w miesiącu styczniu. Dodała, że ZAMK nie posiadał własnych środków na koniec roku, aby zwrócić te środki do 31 grudnia.

 

Autopoprawka nr 2 została przyjęta jednogłośnie 12 głosami „za” w obecności 12 radnych.

 

Radny K. Lis powiedział, że w uzasadnieniu do projektu uchwały w odniesieniu do wydatków w pkt. 4, jest zapis, iż wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w poszczególnych latach zmniejszono o kwotę 723.230zł, a poniżej jest zapis: zmniejszono nakłady 2009r. Zapytał, czy dobrze rozumie, iż koryguje się wykonanie budżetu roku 2009?

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że są to łączne nakłady finansowe poniesione wcześniej. Są to środki zwrócone do budżetu i niewykorzystane z wydatków niewygasających. Jeśli nie wykorzystano ich do 30 czerwca, to należy skorygować nakłady faktycznie poniesione.

Radny K. Lis zapytał, czy w tych środkach jest również targowisko?

Skarbnik Gminy potwierdziła.

Radny K. Lis zapytał, o powód nierealizowania budowy targowiska? Zapytał, czy nadal jest problem z działkami?

Skarbnik Gminy poinformowała, że jeszcze nie są zakończone sprawy spadkowe i jest szansa, że spadkobiercy do końca roku nabędą spadek.

Wiceprzewodniczący Rady H. Janus stwierdził, że zdjęcie z budowy targowiska, przez radnych kwoty 1.300.000zł było słuszne i nie zaszkodziło budowie targowiska.

Skarbnik Gminy powiedziała, że zdjęte środki radni mogli przeznaczyć na zmniejszenie 11 mln zł kredytu, zamiast wnosić nowe zadania do budżetu.

Radny Z. Nowak stwierdził, że za zadłużenie Gminy odpowiada Burmistrz i Skarbnik Gminy. Żaden radny nie może podnieść deficytu budżetowego o złotówkę.

Skarbnik Gminy przypomniała, że o zmniejszenie zaplanowanego deficytu Burmistrz może tylko wnioskować do Rady, ale to ona sama podejmuje decyzję co zrobi z wolnymi środkami.

 

                Uchwała Nr LVI/393/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2010 rok, podjęta została jednogłośnie 12 głosami „za” w obecności 12 radnych.

 

V. Wolne wnioski i informacje.

Przewodniczący Rady R. Szuberski poinformował, że Pan Burmistrz nie jest obecny na drugiej części posiedzenia, gdyż służbowo musiał wyjechać. Dodał, że planuje spotkanie lub posiedzenie Komisji Wspólnej w miesiącu sierpniu, aby ustalić ostateczny kształt budżetu, aby zadanie dot. budowy kanalizacji mogło być realizowane.

Pan J. Łatka powiedział, że m.in. na ul. Nowej nie ma chodnika. Mieszkańcy co tydzień chodzą do kościoła w bagnie. Dodał, że jest mu wstyd co piątek, widząc setki ludzi na targowisku, w złych warunkach. Stwierdził, że słysząc, iż zamierza się wykreślić z planu budowę dróg, jest mu naprawdę wstyd. Nadmienił, że planując inwestycje, trzeba wiedzieć, czy można zaciągnąć kredyt, czy nie. Planuje się to z wyprzedzeniem, a nie na ostatnią chwilę. Dodał, że jeśli do takiej sytuacji dojdzue, to będzie jedna z porażek całej Rady i Pana Burmistrza. Pan J. Łatka przyznał, że rozmawiając z Burmistrzem o budowie ul. Długiej, Nowej i Seminarialnej, dostawał zapewnienie, że mając rozstrzygnięty przetarg, te ulice będą budowane. Zapytał, czy jeśli radni zdejmą inwestycję związaną z budową tych dróg, to czy pozostałe inwestycje będą również zniesione?

Pani M. Kozłowska poinformowała, że Pan Burmistrz, kilka tygodni temu, powiedział jej mężowi, iż inwestycja na ul. Nowej będzie. Przypomniała, że kiedyś również była radną i za czasów, gdy Burmistrzem był Pan Cz. Gruszka, był już projekt na ul. Nową i pieniądze te zostały zmarnowane, ponieważ został od odłożony w realizacji. Stwierdziła, że sytuacja ma się teraz powtórzyć. Pieniądze podatników mają zostać zmarnowane.

Przewodniczący Rady R. Szuberski poinformował, że pierwsze środki na opracowanie dokumentacji zostały przyznane przez Radę w 2007r. Proces ze strony organu wykonawczego trwał dosyć długo, ponieważ dopiero ok. maja lub czerwca, tego roku Gmina otrzymała pozwolenie na budowę ul. Nowej, Długiej i Seminarialnej. Dodał, że nie chciałby komentować, czy prawie 3-letni okres był właściwy, czy faktycznie było tyle skomplikowanych rzeczy, które wpłynęły na wydłużenie prac. Przewodniczący Rady powiedział, że być może będzie możliwość etapowania tej inwestycji, której koszt to ok. 6,5 mln zł (drogi, chodniki, oświetlenie). Stwierdził, że jeśli środki zostaną wydatkowane na budowę 3 dróg, to pod dużym znakiem zapytania będzie stała realizacja budowy kanalizacji, na którą zostały przyznane znaczne środki unijne.

Radny K. Lis powiedział, że żadna z prognoz, które otrzymali radni nie zawiera symulacji sytuacji, w której rozpoczęto by zadanie pod nazwą ul. Nowa, Długa, Seminarialna i tak jak przyjęto je w WPI oraz 2 inne zadania, które są już po przetargu (droga w Gościejewie i w Dziewczej Studze), a nie realizowano by remontów świetlic, budowy ul. Fabrycznej itd.

Wiceprzewodniczący Rady H. Janus zapytał, czy nie można było zmienić czasu i zakresu realizacji budowy ul. Nowej, Długiej i Seminarialnej oraz drogi w Gościejewie i w Dziewczej Strudze?

Radna W. Wiśniewska zwróciła uwagę radnemu K. Lisowi, iż droga do Gościejewa jeszcze nie jest po przetargu. Powiedziała, że przy ul. Długiej mieszkali jej rodzice i wie również od mieszkańców, iż od przeszło 90 lat starają się oni o jej przyzwoity wygląd. Dodała, że również była przekonana, iż budowa ul. Nowej, Długiej i Seminarialnej będzie realizowana. Przyznała, że kiedyś już były plany budowy tych dróg, ale wtedy przeszkodził temu, I etap budowy kanalizacji. Ponownie się tak nieszczęśliwie zdarzyło, iż wykonaniu tej inwestycji przeszkadza II etap kanalizacji. Nadmieniła, że rozumie mieszkańców, że mają pretensje, iż chodzą w błocie, bo sama nie jednokrotnie tego doświadczyła. Mieszkańcy ul. Długiej, Nowej i Seminarialnej zasługują na to, aby mieć przyzwoitą drogę z chodnikami. Poinformowała, że w minionym roku zaplanowano budowę kanalizację od Parkowa do Józefinowa, gdzie ludzie toną w nieczystościach, kiedy są duże opady deszczu. Zabrano stamtąd pieniądze i zrobiono chodnik przy niedawno wybudowanych blokach. Zapytała, czy mieszkańcy, którzy mieszkają przy blokach muszą mieć chodniki, a ci którzy mieszkają na wsi, nie zasługują na kanalizację? Wyjaśniła, że jest „za” tym, aby była budowa ul. Nowa, Długa i Seminarialna, bo wie jak mieszkańcy na nią czekają.

Pan J. Łatka stwierdził, że dosyć funduszy było przeznaczonych na boiska i inne. Poprosił radnych, aby wreszcie zaczęli myśleć o mieście, bo na wioskach więcej się dzieje niż w Rogoźnie.

Przewodniczący Rady R. Szuberski powiedział, że w prognozach jest prawie 1 mln zł na świetlice wiejskie i trzeba będzie się zastanowić, czy te inwestycje będą mogły być realizowane. Stwierdził, że nie wyobraża sobie, aby mogło dojść do sytuacji, że realizowano by świetlice i jednocześnie wycinając inne, ważne inwestycje.

Skarbnik Gminy powiedziała, że gdy planowano inwestycje w 2006, 2007 itd. obowiązywała „stara” ustawa o finansach publicznych. Jeżeli nie weszłaby w życie ustawa o finansach publicznych od 1 stycznia 2010r. to budując ul. Nową, Długą i Seminarialną, drogę w Dziewczej Strudze, drogę w Gościejewie, Gmina mieściłaby się we wskaźnikach. Dodała, że to ona wprowadziła nowe algorytmy wyliczania do jakiego momentu Gmina może się zadłużyć. Poinformowała, że nie uchwali się budżetu na 2011r., jeżeli jeden ze wskaźników będzie przekroczony. Według nowych algorytmów, nie wolno przeznaczać na spłatę rat kredytów i odsetek więcej, niż algorytm z 3 poprzednich lat. Dodała, że nie jest w stanie zmienić algorytmu z 2007, 2008 i 2009r. Budżet państwa ograniczył samorządom możliwość zadłużania się.

Wiceprzewodniczący Rady H. Janus powiedział, że był i jest „za” budową ul. Nowej, Długiej i Seminarialnej, ale budżet jest wspólny od ponad 20 lat i nigdy nie dzielono,czy zrobiono więcej w mieście, czy na wsi. Stwierdził, że bardzo dużo inwestycji wykonano na wsiach, jak również w mieście. Największe środki na kanalizację, na drogi były przeznaczone na miasto i po budowie kanalizacji, na budowę chodników i dróg będzie czekała dalsza cześć miasta. Na terenach wiejskich budowano również drogi gminne, m.in. z dofinansowania z FOGR. Stwierdził, że drogi na wsiach nie należą do mieszkańców danej wioski, tylko również są drogami gminnymi, tak jak ul. Nowa, Długa, czy Seminarialna. Odnośnie sal wiejskich (Grudna, Parkowo, Gościejewo), to zadanie dotyczy remontów i chodzi o dofinansowanie z funduszy unijnych, gdzie 75% środków będzie z zewnątrz. Gdyby zrezygnować z remontów świetlic, to w najbliższych latach, Rady w całości nie przekażą środków na takie zadania. Poprosił, aby nie dzielić mieszkańców na tych ze wsi i tych z miasta, tylko spojrzeć sprawiedliwie, co było robione.

Pani M. Kozłowska powiedziała, że takie argumenty i uzasadnienia, jakie podawała Pani Skarbnik, mieszkańcy słyszą już 30 lat. Zawsze jakaś Rada ma priorytety takie, a nie inne.

Przewodniczący Rady R. Szuberski powiedział, że sam również jest rozgoryczony sytuacją w jakiej znalazła się Gmina. Poinformował, że od strony Rady było zrobione wszystko. Środki były zabezpieczone i ujęte w budżecie. Dodał, że Pan Burmistrz wyjaśni dlaczego ten proces trwał aż tak długo i jakie przeszkody, nie pozwoliły zrealizować tego zadania wcześniej. Nadmienił, że nie można sobie pozwolić, nawet kosztem utraty zaufania politycznego, czy przegrania wyborów, na rezygnację z olbrzymiej inwestycji, na którą przyznano środki unijne. Gmina nie jest w stanie ze swoich środków przeznaczyć 30 mln na budowę kanalizacji. Stwierdził, że ta inwestycja i zmiana przepisów spowodowała, że poważnie zachwiała się budowa ul. Nowej, Długiej i Seminarialnej.

Radny Z. Hinz stwierdził, że nie ma radnego, który byłby przeciw realizowaniu tej inwestycji i rozumie Panią Skarbnik jako osobę odpowiedzialną za finanse Gminy. Poprosił Panią Burmistrz, aby zrobić wszystko, żeby budowa ul. Nowej, Długiej i Seminarialnej została zrealizowana, aby zgromadzić chociaż minimalne środki na tą inwestycję. Dodał, że oczekuje od Pani Burmistrz i Pani Skarbnik, że na wspomnianym spotkaniu, czy też Komisji będzie przedstawione jakieś rozwiązanie, które pozwoli, aby środki przeznaczone na dokumentację, nie zostały zmarnowane.

Zastępca Burmistrza powiedziała, że wspomniane 3 zadania były w planie i środki na ich realizację były zapewnione. Dotychczasowe wskaźniki, jakie obowiązywały w ustawie o finansach publicznych pozwalały na realizację każdej z tych inwestycji, dlatego podejmowano działania zmierzające do realizacji całej inwestycji. Poinformowała, że Pan Burmistrz przygotowując projekt uchwały w dniu 23 lipca na sesję 30-tego nie miał informacji o dofinansowaniu budowy kanalizacji. Dopiero na jej prośbę, ok 10 minut przed sesją, uchwała Zarządu Województwa została przesłana faxem, ponieważ ciągle nie było jej na BIP-ie. Odnośnie etapowania, można zrobić analizę finansową pod kątem tego, co by się stało, gdyby tylko częściowo wykonać inwestycję. Dodała, że może się okazać, że przy nowych wskaźnikach, nawet to nie pomoże ich osiągnąć.

Radny K. Lis powiedział, że powinno się zrobić wszystko, aby realizować te zadania. Stwierdził, że nikt na razie nie mówił o tym, że zadania te mogą być realizowane ze środków własnych, których znaczna część na dzień dzisiejszy jest przeznaczana na oświatę. Być może nadszedł czas na „zaciśnięcie pasa” i zapewnić środki tylko na środki bieżące. Może to być droga do realizowania tych inwestycji.

Wiceprzewodniczący Rady H. Janus zapytał, czy są również propozycje zmniejszenia środków w budżecie innych jednostek organizacyjnych Gminy?

Skarbnik Gminy poinformowała, że w prognozie finansowej, która dostali radni zmniejszono wydatki na oświatę o 1 mln zł od przyszłego roku, zmniejszono wszystkie możliwe dotacje, nie uwzględniono żadnej pomocy finansowej na zewnątrz, łącznie z umniejszeniem dotacji dla RCK o 200 tys. zł. W samym Urzędzie również zaplanowano oszczędności. Pani Skarbnik powiedziała, że nie twierdzi, iż po dokładniejszej analizie nie można by zejść z wydatków jeszcze więcej. Uwzględniono tylko dotacje dla klubów sportowych, które realizują zadania zlecone. Nie tylko oszczędności dotyczą inwestycji, ale również wydatków bieżących. Nadmieniła, że uwzględniła jedynie wzrost kosztów za energię elektryczną o 1 %, a z roku na rok oświetlenie uliczne wzrasta o 100-150 tys. zł. Wyjaśniła, że w prognozie finansowej, którą przygotowała, nie uwzględniono żadnych remontów w szkołach, w placówkach oświatowych.

Wiceprzewodniczący Rady H. Janus zapytał, czy zaplanowane inwestycje w oświacie w 2010r. będą realizowane?

Skarbnik Gminy poinformowała, że na sesji sierpniowej będzie propozycja zmiany o ok. 300.000zł z wynagrodzeń, ale konieczne będzie dołożenie środków na energię, ze względu na długi okres zimowy (ok. 150.000zł). Dodała, że w tej chwili w większości placówek oświatowych, remonty są na ukończeniu.

Wiceprzewodniczący Rady H. Janus powiedział, że kanalizacja ma kosztować Gminę z własnych środków w ciągu 3 lat – 15 mln, a oświata pochłania rocznie – ok 10mln.

Radny Z. Nowak stwierdził, że sam jest radnym z terenów wiejskich, a sam głosował dzisiaj „za” drogą w mieście, a głosował „przeciwko” inwestycji w Józefinowie, gdzie 1 mln zł miał być przeznaczony na kanalizację dla kilku, czy kilkudziesięciu domów. Dodał, że również głosował „przeciwko” inwestowaniu w starą świetlicę w Słomowie, której remont już się prawie kończy i boisku również w Słomowie, gdzie nie ma żadnej drużyny piłkarskiej. Stwierdził, że inwestycje w mieście i na wsi są w miarę równo rozłożone, ale teraz Rogoźno „pobije” wieś, ze względu na ponad 30 mln wartość budowy kanalizacji.

Radny K. Lis zwrócił uwagę, że kanalizacja będzie dotyczyła również Rudy i Garbatki.

Pan J. Łatka wyjaśnił, że w prasie lokalnej wyczytuje o przeznaczaniu środków na wioski i poprosił, aby nie odbierać źle jego wcześniejszej wypowiedzi.

Radny K. Lis poruszył problem:

·         nieestetycznego wyglądu tablicy na Pl. K. Marcinkowskiego, informującej o I etapie budowy kanalizacji ze środków unijnych,

·         znaku informującego o progu zwalniającym na ul. Polnej, który stoi 2 m przed progiem i jest niewidoczny, z powodu zasłaniających go gałęzi,

·         braku znaku „zakaz wjazdu” przy blokach na ul. Kościuszki, który poprzedzony jest znakami „zakaz skrętu w lewo” i „zakaz skrętu w prawo”,

·         braku oznakowania, przy skrzyżowaniu na Rudzie, końca terenu zabudowanego,

·         niezałatania dziur, po okresie zimowym, na ul. Fabrycznej.

Wiceprzewodniczący Rady H. Janus zwrócił uwagę na konieczność desykacji krzewów, które odrastają po przycięciu, a w tej chwili jest najlepszy okres na dokonanie tego. Zapytał, czy są jakieś próby przekazania części budynku Ruda 1, w zamian za jego rozbiórkę? Dodał, że chodzi o bezpieczeństwo mieszkańców oraz o względy estetyczne budowanego ronda. Nadmienił, że radni wnioskowano o to do Burmistrza, w trakcie przygotowania dokumentacji. Radny poruszył również temat dofinansowania spółki „Aquabellis” w związku z podwyżką cen wody. Czy przy obecnym stanie finansów Gminy, planowane jest jakieś dofinansowanie?

Przewodniczący Rady R. Szuberski zwrócił uwagę na konieczność naprawy studzienki kanalizacyjnej na ul. M. Poznańskiej, naprzeciwko byłych warsztatów ZSZ oraz równania ul. Długiej, Nowej i Seminarialnej z powodu dużych wyrw, które powstały po ulewnych deszczach.

Radny Z. Nowak poprosił o odpowiedź pisemną, wyjaśniającą postawienie znaku przy Urzędzie, który nie pozwalał mieszkańcom wjazd na parking, tylko urzędnikom. Stwierdził, że poczuł się obrażony postawieniem tego znaku. Zapytał, kto podjąć decyzję o jego postawieniu? Dodał, że znak stał kilka dni, a potem znikł.

Wiceprzewodniczący Rady H. Janus zauważył, że na każde postawienie znaku musi być sporządzony plan organizacji ruchu.

Wiceprzewodnicząca Rady R. Tomaszewska poinformowała, że złoży na ręce Pani Burmistrz interpelację, a jej treść zostanie zaprezentowana również na kolejnej sesji.

Radna L. Kolanowska poprosiła, aby do dróg przewidzianych do równania, dołączyć ul. Kochanowskiego i Norwida.

Przewodniczący Rady R. Szuberski przypomniał radnym o obowiązku złożenia oświadczenia majątkowego na 2 miesiące przed końcem kadencji, tj. 12 września. Poprosił, aby dostarczyć je przed tym terminem. Dodał, że idealnie by było je złożyć na stan 31 sierpnia, ale można to zrobić też w innym terminie, na stan złożenia oświadczenia majątkowego.

Radny K. Lis poprosił, aby przygotować radnym zestawienie diet, jakie otrzymali od początku roku.

Zastępca Burmistrza powiedziała, że na ul. Fabrycznej były już dziury łatane, ale zobaczy czy są jeszcze pieniądze na to zadanie, podobnie z desykacją krzewów. Trzeba sprawdzić co z środkami na to zadanie. Odnośnie budynku Ruda 1, to na projektach budowy ronda jest on zawarty i przypuszczalnie nikt już tego nie zmieni. Przypomniała, że na jednej z Komisji, kiedy ten temat był omawiany Pan Burmistrz mówił, że nie ma lokali socjalnych, aby umieścić tą rodzinę gdzie indziej.

Redaktor M. Żak stwierdziła, że w tej chwili drugi dom zaczyna pękać i stwarza coraz większe niebezpieczeństwo.

Wiceprzewodniczący Rady H. Janus powiedział, że kiedy Komisja proponowała rozebrać budynek i mieszkanie przekazać, Pan Burmistrz mówił, iż dokumentacja jest gotowa i nic już nie można zmienić. Zapytał, na jakim etapie przygotowania dokumentacji, można ją zmienić?

Zastępca Burmistrza powiedziała, że to nie Gmina sporządzała dokumentację.

Wiceprzewodniczący Rady H. Janus powiedział, że do dokumentacji każdy mógł zgłosić wnioski i Komisja również to zrobiła, ale utknęły one w Urzędzie.

Radny K. Lis zapytał, co z negocjacjami GDDKiA i Pana Burmistrza w sprawie dokończenia ścieżki rowerowej od rzeki Wełny do m. Gościejewo i doprowadzeniem energii elektrycznej do skrzyżowania drogi nr 11 z drogą na Ryczywół?

Zastępca Burmistrza odpowiedziała, że to sprawdzi.

Radny Z. Nowak stwierdził, że skoro nie ma mieszkania gminnego dla rodziny, która zajmuje budynek na Rudzie, to można do Pana Burmistrza skierować wniosek, aby wydzielić dla nich mieszkanie w wyremontowanej świetlicy w Słomowie.

Radna W. Wiśniewska zapytała radnego, jak to sobie wyobraża?

Radny Z. Nowak odpowiedział, że podał tylko luźną propozycję.

 

VI. Zakończenie obrad.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Szuberski trzykrotnym uderzeniem „Laską Przewodniczącego” zakończył obrady LVI Sesji V Kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie.

 

Posiedzenie zakończono o godz. 9.20

Protokół sporządziła Adriana Potocka.

Rogoźno, dnia 15 września 2010 roku.

 

 

 

 

 

 

 

 

drukuj pobierz pdf