Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2006-2010: Uchwała nr LVIII/418/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 22 września 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2010 rok

Uchwała Nr LVIII/418/2010

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 22 września 2010 roku

 

w sprawie:  wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2010 rok

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art  211, 212, 214, 215, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 ze zm.) oraz art. 166 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) w związku z art. 121 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§ 1.   W Uchwale Nr XLVIII/357/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogoźno na 2010 rok, zmienionej Uchwałą Nr LI/369/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 31 marca 2010 roku, Zarządzeniem Nr 27/2010 Burmistrza Rogoźna z dnia 20 kwietnia 2010 roku, Uchwałą Nr LIII/381/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 19 maja 2010 roku, Zarządzeniem Nr 37/2010 Burmistrza Rogoźna z dnia 26 maja 2010 roku, Zarządzeniem Nr 40/2010 Burmistrza Rogoźna z dnia 15 czerwca 2010 roku, Zarządzeniem Nr 48/2010 Burmistrza Rogoźna z dnia 28 czerwca 2010 roku, Zarządzeniem Nr 86/2010 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 lipca 2010 roku, Uchwała Nr LVI/393/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 5 sierpnia 2010 roku i Uchwałą Nr LVII/414/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 02 września 2010 roku

         wprowadza się następujące zmiany:

 

1.      Zwiększa się dochody budżetu Gminy na 2010 rok o kwotę 544.423 zł

i ustala się na kwotę 42.924.016 zł

     

      2.   Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi   42. 924.016 zł

            z tego:

1)   dochody bieżące w kwocie 41. 504.161 zł

w tym:

a)   środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 811.551 zł

 

2)   dochody majątkowe w kwocie 1.419.855 zł

w tym:

a)   środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 w kwocie  169.574 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

 

3.      Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy na 2010 rok o kwotę 99.858 zł

i ustala się na kwotę 44.122.580 zł

     

      4.   Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi   44.122.580 zł 

            zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,

            z tego:

1)   Wydatki bieżące w wysokości 39.563.335 zł

z tego:

1)  Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 26.730.894 zł w tym:

a)  wynagrodzenia i składki od nich naliczone  16.369.529 zł

b)  wydatki związane z realizacją statutowych zadań 10.361.365 zł

2)   dotacje na zadania bieżące 3.605.248 zł

3)   świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.920.605 zł

4)   obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 475.300 zł

5)  wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art,5 ust.1 pkt 2 i 3   831.288 zł

2)   Wydatki majątkowe w wysokości 4.559.245 zł

w tym:

a)     dotacje przekazane z budżetu na zadania inwestycyjne w kwocie 421.800 zł

b)     wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2, w części związanej z realizacją zadań gminy w kwocie 1.197.110 zł

      zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

 

§ 2.  Dokonuje się zmiany § 3 Uchwały Nr XLVIII/357/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogoźno na 2010 rok, zmienionego Uchwałą  Nr LI/369/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 31 marca 2010 roku, Uchwałą Nr LIII/381/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 19 maja 2010 roku i Uchwałą Nr LVII/414/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 02 września 2010 roku, który otrzymuje brzmienie:

 „§3.1. Uchwala się deficyt budżetu w kwocie 1.198.564 zł, który zostanie sfinansowany z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

                2.  Określa się łączną kwotę planowanych przychodów  2.890.801 zł

                3.  Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów  1.692.237 zł

         zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały”.

 

§ 3.  Dokonuje się zmiany § 5 Uchwały nr XLVIII/357/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2010 rok, zmienionego Uchwałą Nr LI/369/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 31 marca 2010 roku, Uchwałą Nr LIII/381/2010Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 19 maja 2010 roku, Uchwałą Nr LVI/393/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 5 sierpnia 2010 roku i Uchwałą Nr LVII/414/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 02 września 2010 roku dotyczącego wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2010 – 2013

         zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

 

§ 4.  Dokonuje się zmiany § 6 Uchwały nr XLVIII/357/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2010 rok, zmienionego Uchwałą Nr LVII/414/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 02 września 2010 roku dotyczącego określenia  na lata 2010-2013 wydatków na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3

         zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

 

§ 5.  Dokonuje się zmiany § 7 Uchwały nr XLVIII/357/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2010 rok, zmienionego Uchwałą Nr LI/369/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 31 marca 2010 roku, Uchwałą Nr LIII/381/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 19 maja 2010 roku, Zarządzeniem Nr 37/2010 Burmistrza Rogoźna z dnia 26 maja 2010 roku, Zarządzeniem Nr 40/2010 Burmistrza Rogoźna z dnia 15 czerwca 2010 roku, Zarządzeniem Nr 48/2010 Burmistrza Rogoźna z dnia 28 czerwca 2010 roku, Zarządzeniem Nr 86/2010 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 lipca 2010 roku i Uchwałą Nr LVII/414/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 02 września 2010 roku,  który otrzymuje brzmienie:

         „§ 7 Określa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 6.611.154 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

 

§ 6.  Dodaje się § 9 do Uchwały nr XLVIII/357/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2010 rok, który otrzymuje brzmienie: „§ 9 Określa się plan dochodów i wydatków na realizację zadań w drodze umów miedzy jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 322.281 zł

      zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały”.

 

§ 7.  Dodaje się § 9a do Uchwały nr XLVIII/357/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2010 rok, który otrzymuje brzmienie: „§ 9a Określa się plan dochodów i wydatków na realizację zadań na mocy porozumień między organami administracji rządowej w kwocie 322.000 zł

         zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały”.

 

§ 8.  Dokonuje się zmiany § 10 Uchwały nr XLVIII/357/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2010 rok, zmienionego Uchwałą  Nr LI/369/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 31 marca 2010 roku, Uchwałą Nr LIII/381/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 19 maja 2010 roku, Uchwała Nr LVI/393/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 5 sierpnia 2010 roku i Uchwałą Nr LVII/414/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 02 września 2010 roku, który otrzymuje brzmienie:

      „§ 10 Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy w kwocie 4.027.048 zł w tym:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 3.457.193 zł, z tego:

     a) na zadania bieżące 3.082.193 zł

     b) na zadania majątkowe 375.000 zł

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 569.855 zł, z tego:

     a) na zadania bieżące 523.055 zł

     b) na zadania majątkowe 46.800 zł

         zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały”.

 

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

załączniki do uchwały nr LVIII/418/2010

 

drukuj pobierz pdf