Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z sesji Rady: Protokół Nr 58/2010 z LVIII Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytej w dniu 22 września 2010r. o godz.16.00.

Protokół nr 58/2010

 

z LVIII Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytej w dniu 22 września 2010r. o godz.16.00.

 

Tematy Sesji:

1. Stan sanitarny naszej gminy.

2. Stan czystości jezior i rzek na terenie naszej gminy.

3. Informacja o wykonaniu budżetu za pierwsze półrocze 2010 roku.

 

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

LVIII Sesja zwołana została przez Przewodniczącego Rady Miejskiej na dzień 22 września 2010 roku, na godz. 16.00 w sali Rogozińskiego Centrum Kultury w Rogoźnie, ul. II Armii Wojska Polskiego 4.

 

 

Zebranych powitał Przewodniczący Rady Miejskiej w Rogoźnie p. Roman Szuberski, który trzykrotnym uderzeniem Laską Przewodniczącego, otworzył Sesję i przewodniczył jej obradom.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził na podstawie listy obecności, że na 15 radnych w Sesji bierze udział 15 radnych.  Radny A. Olenderski brał udział w obradach od godz. 16.15, radny K. Lis od godz 16.20. Radny M. Połczyński uczestniczył w posiedzeniu do godz. 19.00.

Rada jest władna do podejmowania prawomocnych uchwał.

 

Lista obecności radnych z sesji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Lista obecności sołtysów z sesji stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Lista obecności gości z sesji stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

 

Na podstawie Regulaminu Rady Miejskiej w Rogoźnie do przeliczania głosów podczas głosowań Przewodniczący Rady wyznaczył Wiceprzewodniczącego Rady H. Janusa.

 

Wiceprzewodniczący Rady wyraził zgodę.

 

Proponowany porządek obrad:

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2.Wręczenie tytułu honorowego i dokonanie wpisu do Księgi „Zasłużonych dla Ziemi  Rogozińskiej" dla Pana Adama Malińskiego.

3. Przyjęcie protokołu z LVI i LVII Sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie.

4. Pytania do radnych Rady Miejskiej i radnych Rady Powiatu.

5. Stan sanitarny naszej gminy.

6. Stan czystości jezior i rzek na terenie naszej gminy.

7. Informacja o wykonaniu budżetu za pierwsze półrocze 2010 roku.

8. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

a/ wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umów dzierżawy gruntów położonych na terenie Gminy Rogoźno,

b/ wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego,

c/ zmiany Uchwały Nr XLVIII/335/2009 Rady Miejskiej  w Rogoźnie z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej na 2010 rok,

d/ wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2010 rok.

9. Interpelacje i zapytania radnych.

10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

11. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej i Przewodniczących Komisji o działaniach 

podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

12. Sprawozdanie Burmistrza Rogoźna o pracach w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady.

13. Wolne wnioski i informacje.

14. Zakończenie.

 

 

Przewodniczący Rady R. Szuberski wniósł trzy autopoprawki do porządku obrad. Pierwsza dotyczyła uzupełnienia punktu pierwszego o podpkt. 1a) przyjęcie porządku obrad. Kolejna, dodania podpkt. 8e) tj. uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie nieruchomości zamiennych w ramach odszkodowania za grunty przyjęte pod drogi gminne. Trzecia autopoprawka, dotyczy dodania podpkt. 8f) tj. uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale LVII/395/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich statutowej działalności.

Radny Z. Nowak wniósł o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Rogoźna oraz Dyrektora Zarządu Administracyjnego Mienia Komunalnego w Rogoźnie, jako podpkt. 8g).

Propozycja radnego Z. Nowaka została przyjęta jednogłośnie 14 głosami „za” w obecności 14 radnych.

Radny Z. Nowak zaproponował wprowadzenie do porządku obrad podpkt. 8h) tj. kolejnego projektu uchwały w sprawie zmiany planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2010 w

Kolejna propozycja  radnego Z. Nowaka została przyjęta 13 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym” w obecności 14 radnych.

 

Innych uwag do porządku obrad nie było.

 

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie 14 głosami „za” w obecności 14 radnych.

 

II. Wręczenie tytułu honorowego i dokonanie wpisu do Księgi „Zasłużonych dla Ziemi  Rogozińskiej" dla Pana Adama Malińskiego.

Przewodnicząca Kapituły Tytułu „Zasłużony dla Ziemi Rogozińskiej” R. Tomaszewska odczytała uzasadnienie wniosku o przyznanie tytułu dla Pana Adama Malińskiego, który został złożony przez Szkolny Klub Europejski działający przy Gimnazjum nr 1 im. Mazurka Dąbrowskiego w Rogoźnie.W asyście Zastępcy Burmistrza Rogoźna Sylwii Białej oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej R. Szuberskiego dokonała wręczenia Aktu Nadani, po czym Pan A. Maliński uroczyście złożyli swój podpis w Księdze Pamiątkowej.

Gratulacje i podziękowała Panu Adamowi złożyli również Starosta Obornicki G. Wańkowicz oraz Pani D. Karolak w imieniu dyrekcji, pracowników, uczniów i członków Klubu Europejskiego Gimnazjum nr 1 w Rogoźnie.

 

III. Przyjęcie protokołu z LVI i LVII Sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie.

Protokół z LVI Sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie został przyjęty jednogłośnie 15 głosami „za” w obecności 15 radnych.

Protokół z LVII Sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie został przyjęty jednogłośnie 15 głosami „za” w obecności 15 radnych.

 

IV. Pytania do radnych Rady Miejskiej i radnych Rady Powiatu.

Wiceprzewodniczący Rady H. Janus podziękował Staroście Obornickiemu za wykonanie remontu drogi powiatowej Gościejewo-Karolewo-Gościejewko-Zawady-Ryczywół.

 

V. Stan sanitarny naszej gminy.

Informację o stanie sanitarnym i sytuacji epidemiologicznej Gminy Rogoźno w I półroczu 2010 r. przedstawił Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Pan Marian Fiksa – informacja stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

PPIS M. Fiksa przyznał, że sytuacja sanitarna się poprawia. Z upływem czasu nowopowstające obiekty będące pod nadzorem Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego są coraz lepsze. Zakłady pracy, które powstają na terenie Gminy Rogoźno również są coraz lepsze. Warunki socjalno-sanitarne pracy poprawiają się. Jest jeszcze sporo do zrobienia, ale ogólnie wszystko zmierza w dobrym kierunku. Poprosił, aby w przyszłości temat związany ze stanem sanitarnym umieścić w planie pracy Rady na początku roku kalendarzowego, ze względu na inną skalę porównawczą. Sytuacja epidemiologiczna w Gminie Rogoźno jest zadowalająca. Zachorowań na choroby zakaźne jest coraz mniej, a niektóre utrzymują się na tym samym poziomie. Nie było przypadków zbiorowych zatruć pokarmowych, ani choroby zawodowej. Zaopatrzenie w wodę jest dobre. Woda z wodociągów „Aqubellis” nie budzi zastrzeżeń. Co do kąpielisk to praktycznie ani razu nie został wydany zakaz kąpieli, co w ubiegłych latach miało miejsce. Pan M. Fiksa podziękował dyrektorom szkół za współpracę w wprowadzaniu wielu programów z zakresu oświaty zdrowotnej, promującej wśród dzieci i młodzieży zdrowy styl życia.

Radny Z. Hinz zapytał, czy zostały wydane jakieś zalecenia w związku ze złym stanem parkingu usytuowanym przy drodze nr 11 w pobliżu miejscowości Parkowo?

PPIS M. Fiksa wyjaśnił, że wydano decyzję administracyjną na właściciela. Dodał, że ma zamiar wszcząć postępowanie egzekucyjne, ponieważ z użytkownikiem tego parkingu już 10 lat jest kłopot. Stwierdził, że jest to jeden z najgorszych obiektów w Powiecie. Nadmienił, że z tego co wie, to ta osoba dzierżawi parking od GDDKiA i z tego powodu uzasadnia brak inwestycji w ten obiekt. Dodał, że informował Starostę, iż ta osoba używa wodę do celów gospodarczych.

Radny Z. Hinz powiedział, ze mimo wszystko obiekt ma powodzenie i szkoda by było go zamknąć.

PPIS M. Fiksa powiedział, że wymaga on jednak modernizacji i unowocześnienia. Poinformował o bardzo złym stanie sanitariatów. Przyznał, że jest to niezwykle trudne do wyegzekwowania. Dodał, że grzywny, które nakłada mają na celu tylko przymuszenie.

Przewodniczący Rady R. Szuberski zapytał o porównanie placówek oświatowych w Gminie Rogoźno w stosunku do placówek na terenie innych gmin.

PPIS M. Fiksa powiedział, że trudno mu jest porównywać placówki i nie chciałby faworyzować żadnej z gmin, ani Starostwa. W każdej z gmin zrobiono dużo, w Gminie Rogoźno również. Dodał, że 10 lat istnienia Powiatu daje obraz porównania, co zastano, a co zrobiono. Praktycznie w każdej dziedzinie tj. oświaty, żywienia, zakłady pracy itd. stan się poprawił

Przewodniczący Rady R. Szuberski zapytał o możliwości wystąpienia epidemii grypy.

PPIS M. Fiksa wyjaśnił, że nie odnotowuje się zwiększonej ilości zachorowań na te jednostki chorobowe.

 

Kolejną informację ze stanu sanitarnego Gminy Rogoźno złożyła Zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii w Obornikach Pani Eliza Grzesiak – informacja stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Stwierdziła, że stan sanitarny gospodarstw, które są poddawane kontroli jest zadowalający. Nie stwierdzono większych uchybień w zakresie utrzymywania zwierząt.

Przewodniczący Rady R. Szuberski zapytał o ewentualne zagrożenie ptasią grypą.

Zastępca PLW E. Grzesiak powiedziała, że co roku takie zagrożenie jest dlatego, że ta choroba występuje u ptaków stale. W sezonie przylotów ten problem się nasila. Prowadzone są w tej kwestii badania i sytuacja cały czas są pod kontrolą.

 

 

 

VI. Stan czystości jezior i rzek na terenie naszej gminy.

Informację o stanie czystości rzek na terenie Gminy Rogoźno złożyła Kierownik Działu Monitoringu Środowiska Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska Oddział w Pile Pani M. Mikołajczak – informacja stanowi załącznik nr 6 do protokołu. Stwierdziła, że jakość wód jest słaba. W punkcie badawczym na Potulickiej Strudze w Cieślach stan ekologiczny jest umiarkowany. Stan wód nie nie został określony. Stan rzeki Mała Wełna w Rogoźnie określono również jako słaby. Dodała, że nie ma punktu monitoringowego na rzece Wełnie, a dyrektywa ramowa przewiduje jedynie badania w punktach na zamknięciach na jednolitych częściach wód, co jest właściwie fragmentem zlewni. W związku z tym Wełna jest badana w Obornikach, gdzie jej stan jest umiarkowany. Taki stan określony w punkcie na zakończeniu odnosi się do całej jednolitej części wód, czyli również jest to stan umiarkowany. Odnośnie jezior, to tylko 2 jeziora były badane nowym systemem. Stan Jeziora Budziszewskiego jest zły, Jezioro Prusieckie ma trzecią klasę czystości, a Jeziora Rogozińskiego również zły. Przyznała, że zawsze rzeka Wełna ze swoimi dopływami była jedną z brudniejszych rzek na terenie działania Delegatury w Pile WIOŚ w Poznaniu. Poprawa stanu jakości wymaga kompleksowych działań w zlewniach tych rzek. W Gminie Rogoźno, miejskie Jezioro Rogozińskie znajduje się na zakończeniu dosyć długiej rzeki jaką jest Mała Wełna. Wszystko co się dzieje w górnym odcinku tej rzeki ląduje w efekcie w tym Jeziorze. Jedynie wspólna i kompleksowa działalność wszystkich gmin leżących w zlewni tej rzeki, mogłaby doprowadzić do poprawy stanu. Stwierdziła, że nie należy rozpatrywać takiej możliwości jak rekultywacja Jeziora, ponieważ nie da to efektu i będą to wyrzucone pieniądze. Dopóki się zrobi się porządku, dopóty nie ma sensu zabierać się za rekultywację. Wyjaśniła, że różnica w wynikach WIOŚ i PPIS wynika z faktu, że WIOŚ bada stan jeziora w punktach pomiarowych w całości (przekrój od dna do powierzchni), a kąpieliska, o których mówił Inspektor Sanitarny są tylko wycinkiem.

Radny Z. Nowak zapytał, która gmina idąc w górę Małej Wełny, najbardziej truje?

Kierownik Działu Monitoringu Środowiska WIOŚ odpowiedziała, że nie ma takich danych. Na zanieczyszczenie wód powierzchniowych mają wpływ punktowe zrzuty wody, ale również zanieczyszczenia obszarowe, czyli spływ ze zlewni użytkowanych rolniczo. Jak wiadomo zlewnia Małej Wełny jest w większości użytkowana rolniczo i to jest nie do określenia. Nie ma takich algorytmów, które by pozwalały na tego typu obliczenia.

Radny Z. Nowak zapytał, czy szkodliwe jest wywożenie przemysłowe odpadów z gorzelni? Dodał, że ma to miejsce w Budziszewku. Poinformował, że złożył kiedyś skargę w tej sprawie do WIOŚ Delegatura w Pile i niby gorzelnia została obciążona 2 mandatami, ale efektu oczekiwanego przez mieszkańców nie było. Nadmienił, że właściciel tak się „wycwanił”, że nie jeden spust jest przy beczce, a dwa. Spuszczenie takiej olbrzymiej beczki trwa kilka minut. Dzieje się to w dzień i w nocy. Zapytał, czy ten wywar jest szkodliwy, czy nie? Czy można go wywozić, czy nie?

Kierownik Działu Monitoringu Środowiska WIOŚ wyjaśniła, że nie jest fachowcem w dziedzinie inspekcji zakładów pracy, a odpowiada za dział badawczy. Dodała, że jeśli będzie zapytanie i prośba o wyjaśnienie tej sprawy, to pracownicy WIOŚ na pewno to opracują. Poinformowała, że są dozwolone pewne dawki nawozowe, które można wywozić na pola i one po wywiezieniu powinny być zaraz zaorane itd. Gdyby był to wywar rozłożony w dawce i rozłożony na odpowiednich połaciach pola, to nie oddziaływałoby to na środowisko. Natomiast wywary wywożone „na dziko” na pewno mają negatywny wpływ na środowisko. Tym bardziej, gdy jest to teren przy rowach lub innych zbiornikach. Poprosiła, aby po szczegółowe informacje zwrócić się do Inspekcji.

Przewodniczący Rady R. Szuberski poinformował, że były interwencje w tej sprawie, które kończyły się kilkuset złotowym mandatem i w zasadzie ten proceder trwa dalej. Stwierdził, że sankcje te są zbyt niskie i nie przynoszą żadnego efektu.

Kierownik Działu Monitoringu Środowiska WIOŚ stwierdziła, że pewne zasady przewidziane prawem i nie jest to do końca adekwatne do szkód wyrządzonych środkowisku. Natomiast WIOŚ musi działać w ramach prawa. Dodała, że interwencje mieszkańców powinny jak najczęściej trafiać do WIOŚ. Ciężko, aby pracownicy przewidywali i byli akurat w nocy, gdy gdzieś ktoś wylewa wywar. Jednak można to sprawdzić, są do tego przewidziane odpowiednie czynności, np. pobranie próbek. Poprosiła, aby w takich przypadkach dzwonić lub mailować do Inspekcji, która prędzej, czy później pojawi się na miejscu. Nadmieniła, że jest tylko 11 osób na 6 powiatów, pracujących w Inspekcji i zajmujących się wszystkimi oddziaływaniami na środowisko. Nie tylko na rzeki, ale również na powietrze, na gleby, odpady i w związku z tym jest to pewna bezwładność, której nie można uniknąć. Interwencje odbywają się w możliwe jak najszybszym terminie. Pani M. Mikołajczak przyznała, że problem osadów jest bardzo ciężki. Są to sprawy, które nie są do tej pory rozwiązane ostatecznie. Pewne dawki stosuje się jako nawóz, ale pewne zasady i tak obowiązują. Powinno to się rozłożyć na powierzchni i od razu przeorać. Często jednak zdarza się, że ci którzy to robią, robią to niewłaściwie. Tylko od miejscowych osób zależy, czy ktoś zwróci na to uwagę i da znać WIOŚ lub Policji.

Radny Z. Nowak wyjaśnił, że mówił o przemysłowym utylizowaniu tego wywaru. Jest to grunt kilku hektarów, gdzie z jednej gorzelni non stop od x lat jest wywożony wywar i grunt nie jest obsiany. Zapytał, czy kiedykolwiek właściciel gorzelni został ukarany mandatem karnym przez Straż Miejską?

Komendant Straży Miejskiej J. Stępień odpowiedział, że ostatnie pismo było od Pana Przewodniczącego w tej sprawie i dzwonił do WIOŚ do Pani, która zajmuje się tematem gorzelni. Najprawdopodobniej podjęła czynności. Przypomniał, że odbyło się spotkanie w tej kwestii i przyszło pismo dotyczące działalności gorzelni (wyniki laboratoryjne ziemi, gruntu jakie powinny spełniać przedsiębiorstwa gorzelniane). Te wymogi, które zostały przez WIOŚ nałożone na dzień dzień dzisiejszy nie potwierdziły, że właściciel źle robi. Dodał, że nie ma technicznych możliwości badawczych, a była taka sytuacja, że pracownik wywoził i został ukarany. Nadmienił, że wszyscy wiedzą, iż ten Pan wywozi wywar, a jak przyjeżdżają przedstawiciele WIOŚ, to nie są wskazywane pola te, które są nawożone tym wywarem i okazuje się, że wykupił pole, gdzie indziej. Właściciel przedstawia do badania inne pole, a robi co innego. Stwierdził, że Straż Miejska jest instytucją niższą niż WIOŚ.

Kierownik Działu Monitoringu Środowiska WIOŚ powiedziała, że Straż Miejska i mieszkańcy są na miejscu i ich rola jest bardzo ważna. Dodała, że można sobie zażyczyć, iż chce się być podczas kontroli i wskazać miejsca, gdzie jest ten wywar wylewany i jest to normalne.

Radny Z. Nowak stwierdził, że nie uzyskał odpowiedzi na pytanie, czy Straż Miejska nałożyła jakikolwiek mandat na właściciela gorzelni, czy też jej pracownika.

Komendant Straży Miejskiej poinformował, że był nałożony mandat na wywożącego wywar.

Radny A. Olenderski stwierdził, że nikt jeszcze nie poruszył tematu, czy ten Pan ma operat na zagospodarowanie wywaru. Dodał, że z tego co się orientuje wywar na pewno jest jednym z mniej szkodliwych odpadów przemysłowych, jeśli chodzi o pola. Wywary zawierają dużo azotu i innych mikroelementów, które nie są szkodliwe. Zagrożeniem jest to, że nastąpi przeazotowanie tych gleb. Być może właściciel ma taki operat i wtedy sytuacja jest bezdyskusyjna.

Kierownik Działu Monitoringu Środowiska WIOŚ przyznała, że właściciel powinien mieć operat i jeśli go ma, to też jest określona dawka, jaką może to robić. Jeśli jest ona zbyta duża, to można to wykryć, ale prawo do wywozu może mieć i jest to kontrolowane.

Prezes PZW E. Wielgosz powiedział, że o swoją opinię nt. stanu czystości jezior i rzek wyraził w piśmie do Rady. Odnośnie rzeki Mała Wełna to jadąc do m. Wełna woda jest wyklarowana, jest czysta. Największy brud płynie z Jeziora Rogozińskiego i daniem wędkarzy, ta nieszczęsna tama nadaje się do wyburzenia albo do przerobienia w taki sposób, że podciągane są klapy i dołem to wszystko spływa. Stwierdził, że na odcinku miejskim ludzie robią znowu porządki i wyrzucają gałęzie, cegły, popiół itd. do rzeki. Zapytał, czy na tych ludzi nie ma sposobu? Pouczanie na dzień dzisiejszy nic nie daje. Stwierdził, że gdyby był niski stan wody w Wełnie, to rzeka by zarosła. Jeśli w dalszym ciągu nikt nie weźmie się za rzekę i za tamę na Jeziorze, to za 10-15 lat rzeka będzie tak zarośnięta jak rzeka Rudka. Poinformował, że kiedyś w rzece była brzana, boleń, ale z powodu zanieczyszczeń komunalnych nie ma już tych ryb. Poprosił, aby ktoś wreszcie wziął się za rzekę Wełnę.

Wicestarosta Obornicki P. Gronostaj powiedział, że działania Gminy Rogoźno polegające na budowie kanalizacji sanitarnej pozwalają w przyszłości mieć nadzieję, że wody w akwenach lokalnych się poprawią. Również działania ze strony samorządów, które będą musiały pomoc w jakiś sposób oczyścić się tej wodzie, będzie musiała być skierowana. Woda sama się nie oczyści i trzeba mieć na to wpływ. Stwierdził, że na wysokości Rogoźna ciężko jest włożyć wiosło w wodę, ponieważ za tym się unosi totalny fetor. Z biegiem rzeki ta woda się oczyszcza. Poinformował, że został poproszony o przedstawienie możliwości oczyszczenia Jeziora Rogozińskiego. Stwierdził, że inspektorem czystości w Powiecie Obornickim są motolotniarze. Jednym z nich jest Pan Henryk Ruks, który opracował metody napowietrzania jezior przy zastosowaniu sprężarek przewoźnych o dużej wydajności. Tą metodę poparło kilka osób. Jednym z nich był prof. M. Kraska – kierownik Zakładu Ochrony Wód Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, który wspiera ten nowatorski projekt. Wicestarosta stwierdził, że po spłynięciu kilka razy rzeką Wełną ma obawy, że niska świadomość osób, które korzystają z rzeki powoduje, że za chwilę rzeka ta stanie się rzeką aluminiowo- plastikową. Po spłynięciu 25 kajaków do Jaracza do Muzeum okazało się, że tylko on przywiózł puszki, bo po drodze pił piwo, jak i wszyscy inni, także inni napoje. Dodał, że kustosz z Muzeum zwrócił na to uwagę, że jako jedyny zwiózł puszki do miejsca przeznaczenia. Cała reszta zatopiła swoje puszki i plastikowe butelki w wodzie. Przyznał, że świadomość ludzi jest bardzo niska w tej kwestii i dopóki ona się nie zmieni i nie zostaną podjęte działania w tym kierunku, to nie można oczekiwać, że czystość wód się poprawi.

Pan E. Kiełpiński powiedział, że rzeka od mostu jest bardzo brudna i z co drugiego podwórka odprowadzane jest do niej szambo. Odniósł się do wypowiedzi Prezesa PZW E. Wielgosza twierdząc, że jak 2 lata temu wykaszano rzekę, to wędkarze robili wielki hałas, że trzcinę wycinają i wróbelki i żabki nie będą miały gdzie iść. Stwierdził, że jest to ich wina. Z PZW ludzie stali na moście i narzekali, że trzcina jest wycinana, a teraz mają wielkie wymagania.

Przewodniczący Rady R. Szuberski powiedział, że czyszczącym rzekę był właśnie Prezes E. Wielgosz.

Prezes PZW E. Wielgosz powiedział, że rzeka była czyszczona, ale jest takie stowarzyszenie „Jezioro Rogozińskie” tak zwani ekolodzy, którzy stwierdzili, że właśnie te ptaszki nie mają gdzie śpiewać i żabki nie mają gdzie kumkać. To nie PZW propagowało tego, żeby tej rzeki nie czyścić. Pan Grochowalski przyszedł na most i zaczął z komórki dzwonić na Policję, z jakiej racji rzeka jest czyszczona. Poinformował, że było pozwolenie od Burmistrza i od melioracji, że można było to zrobić. Policja, Prokuratura, Urząd Wojewódzki w Poznaniu miała go ukarać za oczyszczanie rzeki. Stwierdził, że Pan E. Kiełpiński mówi „głupoty”.

Radny Z. Hinz zwrócił uwagę na to, co napisał WOPR, który poruszył temat dzierżawy Jeziora Rogozińskiego.

Przewodniczący Rady R. Szuberski powiedział, że jeszcze zostało kilka lat tej dzierżawy.

Radny Z. Hinz powiedział, że należy to wziąć pod uwagę, ponieważ temat jest na tyle ważny, że trzeba by tą sprawę monitorować i w przyszłości skutecznie doprowadzić do tego, aby to Jezioro było przez Gminę przejęte, jeśli będą takie możliwości.

Radny Z. Nowak stwierdził, że z wcześniejszych wypowiedzi wynika, iż największe zło czyni organizacja, która ma zajmować się ekologią. Chodzi o budowę tamy, torpedowanie czyszczenia rzeki. Zapytał Starostę Obornickiego, czy jest możliwość prawna delegalizacji tej organizacji, jako szkodliwej dla Gminy Rogoźno? Poprosił, aby w najbliższym czasie taka opinia prawa spłynęła i Komisja GFiR mogłaby się zająć tym tematem. Stwierdził, że nie może tak być, iż kilka osób, które mają ambicje polityczne, podszywają się pod ekologię i sieją spustoszenie w Gminie Rogoźno.

 

Ponadto radni otrzymali informacje przygotowane przez:

-         Naczelnika Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Obornikach – załącznik nr 7 do protokołu,

-         Burmistrza Miasta i Gminy Skoki – załącznik nr 8 do protokołu,

-         Prezesa „Aquabellis” Sp. z o.o. - załącznik nr 9 do protokołu,

-         Dyrektora Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu – załącznik nr 10 do protokołu.

-         Prezesa Zarządu Spółki z o.o. MAJ – załącznik nr 11 do protokołu,

-         Sekretarza Oddziału Środowiskowego WOPR w Rogoźnie – załącznik nr 12 do protokołu,

-         Prezesa Koła PZW – załącznik nr 13 do protokołu,

-         Komandora KŻ „Kotwica” - załącznik nr 14 do protokołu,

-         Pana Henryka Ruksa – załącznik nr 15 do protokołu.

-          

Następnie Przewodniczący Rady R. Szuberski ogłosił 25 minut przerwy.

 

 

VII. Informacja o wykonaniu budżetu za pierwsze półrocze 2010 roku.

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2010 roku stanowi załącznik nr 16 do protokołu.

Uchwała Składu Orzekającego RIO w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przez Burmistrza Rogoźna informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2010r. - stanowi załącznik nr 17 do protokołu.

Skarbnik Gminy poinformowała, że budżet Gminy uchwalany jest w formie uchwały budżetowej i stanowi podstawę gospodarki finansowej gminy. Na jego podstawie gmina prowadzi swoją gospodarkę finansową w sposób jawny i samodzielny. Budżet gminy jest rocznym planem: dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów tej jednostki oraz przychodów i wydatków: zakładów budżetowych, jednostek budżetowych. Kwestie przygotowywania, przyjmowania i wprowadzania zmian w budżecie regulują w szczególności dwie ustawy: ustawa o samorządzie gminnym oraz oraz ustawa o finansach publicznych.

Rada Gminy jako organ stanowiący posiada wyłączną kompetencje do uchwalania budżetu. Natomiast inicjatywa uchwałodawcza w stosunku do budżetu gminy przysługuje organowi wykonawczemu jakim jest Burmistrz. Radni otrzymali szczegółowe sprawozdanie z wykonania budżetu za ten okres sporządzone zarówno w formie opisowej jak i tabelarycznej.

Budżet Gminy na 2010 rok po Uchwale Nr XLVIII/357/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 grudnia 2010 roku oraz dokonanych zmianach w I półroczu przedstawia się następująco:

ü  po stronie dochodów 39.451.880 zł.

ü  po stronie wydatków 48.627.944 zł.

ü  po stronie przychodów 10.868.301 zł.

ü  po stronie rozchodów 1.692.237 zł.

Zatem planowany deficyt budżetowy po zmianach wyniesie 9.176.064 zł. Źródłem sfinansowania deficytu są planowane przychody z tytułu pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 7.363.000 zł oraz przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych – wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych z przeznaczeniem na zmniejszenie planowanego kredytu w wysokości 3.402.301 oraz wydatki majątkowe w wysokości 30.000 zł, wydatki bieżące 73.000 zł.

Budżet po stronie dochodów na 30 czerwca 2010 roku został wykonany w kwocie 21.803.799,21 co stanowi 55,27 % rocznego planu z tego:

Ø  Dochody bieżące 21.634.219,51 tj 56,11% planowanego wykonania

Ø  Dochody majątkowe 169.579,70 tj 18,95% planowanego wykonania

Skarbnik Gminy powiedziała, że analizując poszczególne działy, rozdziały i paragrafy budżetu należy stwierdzić co następuje:

1)       Dochody w zakresie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizacje zadań zleconych, zadania własne oraz dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich wykonano w 51,34 %

2)       Subwencja ogólna została zrealizowana na poziomie 58.13 %

3)       Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych osiągnięto wykonanie  42,06%

4)       Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych wykonano na poziomie 50,52%

5)       Pozostałe dochody budżetu wykonano w 61,40 %

Realizacja dochodów bieżących jest więcej niż zadowalająca. Dbając o systematyczny wzrost dochodów prowadzi się właściwą analizę należności podatków. W tym właśnie celu w I półroczu 2010 roku wysłano 1572 upomnień na kwotę 2.103.140,62 zł do dłużników zalegających z płatnością podatków i wystawiono 231 tytułów wykonawczych na kwotę 244.713,50 zł oraz oddano 276 spraw do Komornika Sądowego (dłużnicy alimentacyjni) na kwotę 952.861,84 zł. Reasumując można stwierdzić, że wykonanie dochodów za I półrocze daje realne szanse na realizację dochodów w II półroczu na zaplanowanym  poziomie.

Wydatki budżetowe wykonano w kwocie 20.038.669,42 zł co stanowi 41,21 % planu i tak:

ü  Wydatki bieżące w kwocie 18.789.851,20 zł co stanowi 48,29% planowanych wydatków,

ü  Wydatki majątkowe w kwocie 1.248.818,22 zł co stanowi 12,85% rocznego planu wydatków inwestycyjnych.

Natomiast wskaźnik realizacji wydatków w wybranych działach przedstawiał się następująco:

1)       W dziale rolnictwo i łowiectwo, wykonanie kształtuje się na poziomie 65,07% w tym jest rozliczenie dotacji z tytułu zwrotu akcyzy na paliwo,

2)       Dział rybołówstwo i rybactwo na plan 20.000 zł zrealizowano 24,85% planowanych wydatków. W II półroczu nastąpi zakup narybku do zarybiania jezior z terenu  gminy,

3)       Realizacja wydatków w dziale transport i łączność za I półrocze 2010 roku wynosi 13,05%. Niskie wykonanie w stosunku do zaplanowanych środków w tym dziale skupia się głównie na wydatkach majątkowych, które zostały zrealizowane na poziomie 9,36%.  Tak niski wskaźnik wykonania związany jest z zapisem w zawartych umowach, że środki finansowe zostaną przekazane po otrzymaniu zawiadomienia o rozpoczęciu realizacji,

4)       Gospodarka mieszkaniowa – wydatki kształtują się na poziomie 22,48% planu. Zaplanowane środki w głównej mierze za odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych oraz wydatki inwestycyjne w postaci zakupu gruntów będą realizowane w II półroczu omawianego roku,

5)       W dziale Administracja publiczna – realizacja wydatków jest na prawidłowym poziomie 51.42% ,

6)       Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wydatki zrealizowano w 56,14%,

7)       Dział bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wykonano 54,24% zaplanowanych wydatków,

8)       Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – wykonanie na dzień 30 czerwca 2010 roku na poziomie 41,24%,

9)       Obsługa długu publicznego wydatki tutaj osiągnęły poziom 38,70% planowanej kwoty. Na ten stosunkowo niski wskaźnik wykonania wpływ miało planowane zaciągnięcie kredytu na sfinansowanie deficytu 2010 roku,

10)   Oświata i wychowanie – wydatki kształtują się na zadowalającym poziomie 49,16%,

11)   W dziale ochrona zdrowia wydatki głownie dotyczyły profilaktyki związanej z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii i były realizowane zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii. Wykonanie wyniosło 31,97%,

12)   W dziale pomoc społeczna wydatki wykonano na poziomie 49,16%,

13)   Edukacyjna opieka wychowawcza –  wykonanie 59,14%.,

14)   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane na kwotę 2.999.467 zł i na koniec czerwca wydatki kształtowały się na poziomie 1.186.740,43 zł, co stanowi 39,57% planu,

15)   W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego realizacja wydatków ukształtowała się na poziomie 34,28%.   Wydatki majątkowe, które  w tym dziale  zaplanowano,  na dzień  30 czerwca br zrealizowane zostały zaledwie w  % co miało wpływ na niższe wykonanie wydatków ogółem,

16)   Kultura fizyczna i sport – wykonanie w tym dziale było uzależnione od stopnia realizacja wydatków majątkowych. Wskaźnik 14,46% to wynik osiągnięty w dym dziale za pierwsze półrocze 2010 roku.

Przedstawione dane finansowe z wykonania budżetu za I półrocze br pozwalają stwierdzić, że budżet gminy w II półroczu zostanie zrealizowany do planowanych wysokości.

Skarbnik Gminy zaznaczyła, iż celem wspólnych działań jest budowanie nowoczesnego oblicza gminy. Czynione jest w miarę naszych możliwości wszystko, aby pozyskać dodatkowe środki pozabudżetowe oraz realizować zamierzenia skupiające się na poprawie jakości życia mieszkańców Gminy Rogoźno. Poinformowała, iż w dniu 13 września br została podpisana umowa z przedstawicielami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na dofinansowanie budowy II etapu kanalizacji w Rogoźnie.  Dodała, że trudno ukryć, że w związku z tym przedsięwzięciem, jakim dla  gminy jest budowa kanalizacji, pojawiły się również pewne rozczarowania, ponieważ konieczne były rezygnacje z wielu innych zaplanowanych przedsięwzięć inwestycyjnych.

Dodała, że ma nadzieję, że z perspektywy czasu jej decyzje będą dla radnych zrozumiałe.

Podziękowała Radzie Miejskiej, sołtysom, kierownikom podległych jednostek, dyrektorom oraz pracownikom urzędu za wspólne zaangażowanie się w rozwój gminy. Nadmieniła, że  tylko wspólne działanie i przeświadczenie, że działa się w dobrej wierze i w sposób racjonalny gospodaruje się powierzonymi środkami, przyczyni się do tego, by życie w  gminie Rogoźno stawało się coraz lepsze.                                                                                                                                 

Radny Z. Hinz zapytał o opinię RIO w sprawie wykonania budżetu za I półrocze.

Skarbnik Gminy poinformowała, że 8 września 2010r. skład orzekający RIO w Poznaniu wyraził pozytywną opinię o przedłożonej przez Burmistrza Rogoźna informacji o przebiegu wykonania budżety za I półrocze 2010r.

Radny Z. Nowak zwrócił uwagę, że potrzeby szkół odnośnie wynagrodzeń zostały zwiększone przez dyrektorów szkół do tych realnych, które będą wykonane. Powiedział, że wykonanie jest na poziomie 45% i już zmieniono wydatki na wynagrodzenia, ponieważ znów wystąpiłaby taka sytuacja jak w roku 2009, że z jednej strony zaciągany jest kredyt, a z drugiej strony okazuje się, że na tych paragrafach związanych z wynagrodzeniami leży prawie 1 mln zł. Stwierdził, że o dziwo o tych pieniądzach nikt nie wiedział i do dzisiaj nikt się nie przyznał do winy i wszyscy umywają ręce. Stwierdził, że sprawa ma drugie dno. Radny powiedział, że wykonanie dochodów w podatkach dochodowych od osób fizycznych jest mniejsze i źle to rokuje na przyszłość. Jest to jasny znak, że społeczeństwo biednieje i podatek nie spływa do Urzędu Skarbowego. Stwierdził, że nie sądzi, iż budowa kanalizacji w Józefinowie dojdzie do skutku, przy 40 mln zł zobowiązaniu na budowę kanalizacji sanitarnej w Rogoźnie i pieniądze na projekt będą wyrzucone w błoto. Radny Z. Nowak zwrócił uwagę na wykonanie wydatków niewygasających z roku 2009. Przy absolutorium byli radni, którzy głosowali zgodnie ze swoim sumieniem i głosowali przeciwko udzieleniu absolutorium, a niektórzy „bo tak im ktoś kazał” popierali Pana Burmistrza. Stwierdził, że 2.809.000 zł to niewykonane środki niewygasające, a w grudniu było przyrzeczenie, że zostanie to wykonane, a jednak tak się nie stało. Jakie są tego powody? Niechęć do pewnych inwestycji, niemoc organizacyjna. Stwierdził, że nie wie jak to określić. Dodał, że ci co głosowali przeciw absolutorium mieli rację, ponieważ budżet został bardzo źle wykonany.

Radny Z. Hinz powiedział, że reaguje na tego typu insynuacje, które radny Z. Nowak przedstawia, w sposób dla siebie bardzo charakterystyczny. Stwierdził, że radny Z. Nowak powiedział, że „niektórzy radni głosowali z własnym sumieniem, niektórzy nie”. Radny Z. Hinz powiedział, że każdy z radnych ma swoje sumienie i za nie odpowiada, a radny Z. Nowak powinien zachować trochę więcej taktu i umiaru w swoich wypowiedziach. Radny również zasugerował, że niektórzy radni są namawiani do czegoś. Zapytał radnego Z. Nowaka, jakie ma dowody na to? Zapytał, który z radnych jest sugerowany? Poprosił, aby radny dokończył swą wypowiedź i niech będzie odważny do końca. Poprosił Przewodniczącego Rady, aby jako prowadzący obrady reagował na tego typu sytuacje.

Przewodniczący Rady R. Szuberski stwierdził, że każdy ma prawo i swobodę wypowiedzi.

Radny J. Witt stwierdził, że radny Z. Nowak mówi o „niektórych radnych”. Poprosił, aby radni wskazał, o jakich radnych mówi. A jeśli chodzi o radnych z Parkowa, że może namawiali Pana Burmistrza, to radny może się zapytać Pana Burmistrza, czy tak było czy nie. Dodał, że sam może odpowiedzieć na to pytanie i odpowiedź jest twierdząca. Każdy z radnych by tak zrobił, gdyby coś było u niego potrzebne i chciał, aby było to zrobione. Zapytał radnego Z. Nowaka, czy uważa inaczej? Czy by tak nie zrobił? Poprosił o nazwiska.

Radny K. Lis zaproponował 5 minut przerwy na uspokojenie emocji lub kontynuację punktu obrad, na którym skończono.

Radny J. Witt powiedział, że wycofuje swoje pytanie.

 

VIII. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

a/ wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umów dzierżawy gruntów położonych na terenie Gminy Rogoźno – projekt uchwały przedstawił p.o. Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Roman Piątkowski.

Uwag nie było.

 

                Uchwała Nr LVIII/415/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 22 września 2010 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umów dzierżawy gruntów położonych na terenie Gminy Rogoźno podjęta została 14 głosami „za” przy 1 głosie „przeciwnym” w obecności 15 radnych.

 

B/ wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego – projekt uchwały przedstawił p.o. Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Roman Piątkowski.

Radny R. Dworzański przypomniał, że na Komisji SSOiK poruszono temat możliwości wypowiedzenia umowy wieczystego użytkowania. Poprosił Kierownika o wyjaśnienie tej kwestii.

Kierownik Wydziału GNRiOŚ wyjaśnił, że wypowiedzenie umowy użytkowania wieczystego, która została zawarta, w tej chwili nie jest możliwe. Ustawa przewiduje katalog przypadków, kiedy takie rozwiązanie mogłoby nastąpić. Ponadto, takie rozwiązanie byłoby dosyć dokuczliwe, ponieważ Gmina musiałaby nabyć prawo własności tych budynków, które znajdują się na nieruchomości. Przypomniał, że na Komisji również pojawiło się pytanie, czy konieczne jest dokonanie sprzedaży prawa własności do użytkowania wieczystego na rzecz użytkownika i odpowiedź brzmi, że nie. Natomiast, jeśli rozpatrywać to pod kątem praktyk, które są dokonywane w zasadzie od lat, byłoby to co najmniej dziwne. Taka zgoda się pojawiała praktycznie zawsze. Użytkowanie wieczyste jest na tyle silnym prawem, że przywrócenie władztwa Gminie nad tą nieruchomością może nastąpić dopiero po zakończeniu takiej umowy, pod warunkiem, że Gmina nabędzie prawo własności budynków, które znajdują się na działce. Dodał, że do momentu wygaśnięcia umowy brakuje ok. 70 lat.

 

                Uchwała Nr LVIII/416/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 22 września 2010 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego podjęta została 10 głosami „za” przy 5 głosach „wstrzymujących” w obecności 15 radnych.

 

C/ zmiany Uchwały Nr XLVIII/335/2009 Rady Miejskiej  w Rogoźnie z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej na 2010 rok – projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Szuberski.

 

                Uchwała Nr LVIII/416/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 22 września 2010 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/335/2009 Rady Miejskiej  w Rogoźnie z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej na 2010 rok podjęta została 14 głosami „za” przy 1 głosie „przeciwnym” w obecności 15 radnych.

 

D/ wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2010 rok – projekt uchwały wraz z autopoprawkami przedstawiła Skarbnik Gminy Maria Kachlicka.

Autopoprawka nr 1 została przyjęta jednogłośnie 15 głosami „za” w obecności 15 radnych.

Autopoprawka nr 2 została przyjęta jednogłośnie 15 głosami „za” w obecności 15 radnych.

Radny Z. Nowak stwierdził, że mimo zamieszania związanego z remontami szkół, w tym roku również dodatkowe środki są przekazywane do Przedszkola nr 2 na ul. Seminarialnej. Powiedział, że czytając WPI w poz. nr 8 – budowa ulic Seminarialnej, Długiej i Nowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, odnosi wrażenie, że budowa tych ulic ma kosztować 1.839.000zł i będzie to zadanie wykonywane w poszczególnych latach aż do 2014r. Dodał, że słyszał z ust Pana Burmistrza i Pani Burmistrz, że będzie to ze środków unijnych. Stwierdził, że nie wynika to z WPI.

Zastępca Burmistrza zauważyła, iż po myślniku jest napisane: udział własny. Jest to 20% wkładu Gminy.

Radny Z. Nowak zapytał, dlaczego nie jest cała suma podana?

Zastępca Burmistrza wyjaśniła, że na moment składania wniosku wystarczy, że będzie w uchwale budżetowej zabezpieczony wkład własny.

Radny Z. Nowak zapytał, co to jest za program? Czy ze środków unijnych można jeszcze w 2014r. korzystać?

Zastępca Burmistrza wyjaśniła, że konkurs dotyczy Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Działanie 2.2, czyli dofinansowanie do budowy dróg. Termin składania wniosków to 4 października.

Radny K. Lis zapytał, dlaczego wprowadzając poz. nr 8 do WPI nie pokazywany jest już poniesiony nakład? Poprosił o podanie łącznej kwoty, jaka została poniesiona na zadanie:  budowa ulic Seminarialnej, Długiej i Nowej.

Zastępca Burmistrza odpowiedziała, że na przygotowanie dokumentacji projektowej wydano netto 103.242,05 zł + VAT 22.713,25zł. Następnie 294,58 zł również na dokumentację projektową. Nadmieniła, że w roku 2008 wydano 12.879,38 zł, w roku 2009 113.370,50 zł, w 2010r. nic.

Skarbnik Gminy poinformowała, że przy opracowywaniu załącznika nr 5 do uchwały tj. WPI nie pomyślała, że można wpisać już okres realizacji 2008-2014, a nie 2011-2014 i wówczas zwiększono by o tą kwotę, która już została poniesiona. Poprosiła o możliwość dokonania takiej zmiany w WPI.

Radny Z. Nowak stwierdził, że zapis w poz. nr 8 jest jego zdaniem błędny i jest to „kiełbasa przedwyborcza” Pana Burmistrza. Dodał, że podejrzewa, iż w roku 2014r. środki unijne nie obejmują budowy tak małych dróg. Stwierdził, że cała suma powinna być wpisana w WPI i rozłożona najwyżej na 2-3 lata, ponieważ fundusze unijne są do 2013r.

Zastępca Burmistrza wyjaśniła, że jest to Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013, ale inwestycje mogą być realizowane ze środków tego Programu do końca roku 2015.

Wiceprzewodniczący Rady H. Janus zapytał, czy jest to ten sam Program, na który składano wcześniej wniosek na budowę tych ulic w 2008r.?

Zastępca Burmistrza potwierdziła.

Wiceprzewodniczący Rady H. Janus zapytał, czy jest pewna szansa na powodzenie tego wniosku tym razem?

Zastępca Burmistrza powiedziała, że pewności nie ma nigdy, ale jej zdanie Gmina Rogoźno ma szanse.

Wiceprzewodniczący Rady H. Janus zapytał, czy nie ma obaw, że zwiększając wydatki w WPI prognoza długu się pogorszy i będzie problem z zaciągnięciem kredytu na kanalizację?

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że dokonała analizy dochodów z podatków lokalnych. W 2011r. kończą się ulgi niektórym przedsiębiorstwom, które zostały udzielone na mocy uchwały Rady o pomocy de minimis. Nadmieniła, że chodzi m.in. o firmę DENDRO. Jeśli wykorzystają ulgi należne im do kwoty 200.000 euro to skończą tą ulgę i przy obecnych stawkach dochody powinny wzrosnąć z roku na rok o ok. 400.000 zł, których nie było w 2010r. W 2011r. Będzie ok 200.000zł z tego tytułu, ponieważ DENDRO ma jeszcze część ulgi do wykorzystania, a w następnych lata środki będą wpływały w pełnej wysokości.

Wiceprzewodniczący Rady H. Janus zapytał, czy nie ma zagrożenia, że po wprowadzeniu tej inwestycji, projekt budżetu na 2011 r. uzyska negatywną opinię RIO?

Skarbnik Gminy powiedziała, że tylko pod warunkiem, iż Gmina będzie je realizować z własnych środków, a nie z kredytu. Kwoty ujęte w poszczególnych latach w WPI muszą być zrealizowane z własnych środków, bez żadnego kredytu. Nadmieniła, że jeśli miałaby zaplanować kredyt na to zadanie, to Gmina nie zmieści się w niczym.

Wiceprzewodniczący Rady H. Janus zapytał, czy środki własne również rzutują na prognozę długu?

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że nie. Jest ograniczenie w zaciąganiu kredytu i obsługi długu w stosunku do dochodów.

Wiceprzewodniczący Rady H. Janus zapytał, czy według Pani Skarbnik nie ma żadnego zagrożenia?

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że nie przy kwotach, które są w tej chwili. Jeżeli nie udałoby się pozyskać środków unijnych i Gmina będzie dysponować, przy oszczędzaniu, wolnymi środkami, to można by było zastanowić się nad etapowaniem zadania. Poinformowała, że największy problem będzie z budową ul. Długiej, ponieważ specjaliści twierdzą, że nie bardzo można to podzielić.

Wiceprzewodniczący Rady H. Janus zapytał, na kiedy planowane jest rozstrzygnięcie  konkursu w Urzędzie Marszałkowskim?

Zastępca Burmistrza odpowiedziała, że umowy mają być podpisywane jeszcze w grudniu.

Radny Z. Nowak zapytał, czy wiadomo ile na ten Program jest pieniędzy do podziału na całe województwo? Czy inwestycja zostanie zaliczkowana, czy Gmina musi wybudować drogi ze swoich środków i po zakończeniu zadania miałaby otrzymać zwrot?

Zastępca Burmistrza powiedziała, że z tego co wie w ramach WRPO zaliczkowanie występuje i nie słyszała o wyłączeniu któregokolwiek z działań. Odnośnie środków WRPO jest to kwota kilku milionów euro, ale dokładnie nie pamięta ile.

Przewodniczący Rady R. Szuberski stwierdził, że nie jest to duża kwota.

Zastępca Burmistrza zauważyła, że jest to już trzeci konkurs ogłaszany w ramach tego działania.

Radny Z. Nowak stwierdził, że oczekiwał, iż w poz. 8 nastąpią zmiany i zostanie pokazany udział z funduszy unijnych. Stwierdził, że jeśli więcej radnych podziela jego zdanie to powinna zostać ogłoszona przerwa i zapis powinien być inny.

Radny K. Lis przychylił się do wniosku radnego Z. Nowaka o ogłoszenie przerwy. Dodał, że w tym czasie Pani Skarbnik przygotowałaby autopoprawkę do tego zadania, aby określić łączną kwotę, jaka została poniesiona na budowę ul. Nowej, Długiej i Seminarialnej oraz zmienić okres realizacji.

 

Przewodniczący Rady R. Szuberski ogłosił kilkuminutową przerwę.

 

Po przerwie Skarbnik Gminy przedstawiła autopoprawkę nr 3 do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2010r. o następującej treści: „W załączniku nr 5 do projektu uchwały, w sprawie wydatków na Wieloletnie Programy Inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji zadań, w pozycji 8 na zadaniu budowa ulic Seminarialnej, Długiej i Nowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą – udział własny, zmienia się okres realizacji projektu na lata 2008-2014 oraz łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 126.250 zł i po zmianie będą wynosić 1.965.850zł. Przyjęcie tej autopoprawki spowoduje zmianę treści załącznika nr 5 do uchwały”.

Radny K. Lis zapytał, czy konstruując w ten sposób WPI postępuje się zgodnie z prawem? Przypomniał, że poprzednie WPI dotyczące budowy świetlicy w Słomowie, czy też budowy boiska Orlik uwzględniało zawsze łączne nakłady, jakie mają być poniesione, aby zadanie zrealizować. Dopiero po zrealizowaniu umów, Pani Skarbnik rozdzielała kwotę na środki własne i środki unijne. Czy w zaistniałej sytuacji nie powinno się wykazać, że Gmina chce to zadanie zrealizować za  konkretną kwotę, z której udział własny wyniósłby wg szacunków daną kwotę.

Skarbnik Gminy powiedziała, że jeśli wpisze całą wartość zadania, to  musi to zaprezentować. Nie można rozbić tego na czwartą cyfrę paragrafu, dopóki nie ma podpisanej umowy. Nadmieniła, że Pani Burmistrz zapewniła, iż w tym działaniu wystarczy zawrzeć udział własny i pod tym warunkiem zgodziła się na wprowadzenie tylko tej części. Jeżeli umowa będzie w grudniu, to również w tym miesiącu trzeba będzie zaprezentować całość, ale wówczas będzie podpisana umowa i będzie można zaprezentować to jako udział środków unijnych. Skarbnik Gminy wyjaśniła, że mimo iż świetlice są realizowane ze środków strukturalnych, ale nie są środkami unijnymi.

Radny Z. Nowak zapytał, co upoważnia Pana Burmistrza lub Panią Burmistrz do składania wniosku? Stwierdził, że z zapisu w poz. 8 nie wynika nic, co by pozwalało złożyć wniosek o pomoc unijną.

Radny K. Lis powiedział, że chciałby wiedzieć jak w nowym projekcie budżetu, który ma być przedłożony do 15 listopada, to zadania będzie ujęte. Stwierdził, że należałoby ująć wartość całego zadania, jakie ma być w latach 2011-2014 będzie realizowane.

Wiceprzewodniczący Rady H. Janus powiedział, że w uchwale budżetowej, w której ujęta jest budowa kanalizacji sanitarnej w Rogoźnie, to podana jest cała suma zadania, z podziałem na poszczególne lata.

Zastępca Burmistrza wyjaśniła, że Wielkopolski Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ma swój regulamin dofinansowywania do projektów unijnych. W przypadku kanalizacji był taki wymóg, że już w trakcie składania wniosków trzeba ująć całą kwotę. Nadmieniła, że w przypadku budowy ulic Seminarialnej, Długiej i Nowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, dzwoniła do Urzędu Marszałkowskiego i dwukrotnie uzyskała informację, że na moment składania wniosku wystarczy, że Gmina będzie miała w WPI przedstawiony udział własny.

Radny K. Lis stwierdził, że jeśli przyszła Rada dostanie po wyborach projekt budżetu na rok 2011 i takie WPI, z którego wynika, że za 1.965.850zł zostanie wykonana ul. Seminarialna, Długa i Nowa, to będzie wprowadzenie ich w błąd. Jeśli informacja nie zostanie podana w tym miejscu o wartości całego zadania, będzie to próba niedopowiedzenia prawdy.

Radny Z. Nowak powiedział, że są 2 wyjścia. Albo Pani Skarbnik poprawi zapis, albo projekt powinien zostać odesłany do Komisji. Stwierdził, że tłumaczenie, iż ktoś tam gdzieś się zgodził, jest nie do przyjęcia. Jasno powinno być zapisane, o jakie środki chodzi.

Wiceprzewodnicząca Rady R. Tomaszewska w imieniu Klubu Radnych wniosła o 3 minuty przerwy.

Wniosek o ogłoszenie przerwy został przyjęty 8 głosami „za” przy 5 głosach „wstrzymujących”.

 

Skarbnik Gminy powiedziała, że odnośnie kanalizacji promessa była już w czerwcu 2009r., dlatego musiały być zaprezentowane wszystkie środki w grudniu.

Radny K. Lis zaznaczył, że przed chwilą Pani Skarbnik powiedziała, że już w 2009r. była promessa, czyli obietnica środków na kanalizację.

Skarbnik Gminy przeprosiła za użycie złego słowa. Pierwszy wniosek został pozytywnie rozpatrzony i przystępowano do przetargów na wykonanie całej dokumentacji.

 

Autopoprawka nr 3 została przyjęta 12 głosami „za” przy 2 głosach „wstrzymujących” w obecności 14 radnych.

 

                Uchwała Nr LVIII/418/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 22 września 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2010 rok podjęta została 12 głosami „za” przy 2 głosach „wstrzymujących” w obecności 14 radnych.

 

e/  wyrażenia zgody na przyznanie nieruchomości zamiennej w ramach odszkodowania za grunty przejęte pod drogi gminne – projekt uchwały przedstawił p.o. Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Roman Piątkowski.

Wiceprzewodniczący Rady H. Janus zapytał o przeznaczenie działki nr 123 w planie zagospodarowania przestrzennego.

Kierownik Wydziału GNRiOŚ odpowiedział, że działka nie jest objęta planem, ale jest objęta decyzją o warunkach zabudowy i jest tam przewidziana zabudowa mieszkaniowa.

Wiceprzewodniczący Rady H. Janus zapytał o dokładną sumę do zapłaty przez Gminę za drogi o pow. 3.634m².

Kierownik Wydziału GNRiOŚ odpowiedział, że zgodnie z wyceną 77.000 zł.

Wiceprzewodniczący Rady H. Janus zapytał o cenę za działkę nr 123 o pow.  6.900m².

Kierownik Wydziału GNRiOŚ odpowiedział, że 120.000 zł netto + VAT, czyli razem ok 147.000zł. Nadmienił, że do dopłaty ze strony zainteresowanego pozostaje 70.000 zł.

Wiceprzewodniczący Rady H. Janus zapytał, kto wniósł o przyznanie tej nieruchomości zamiennej?

Kierownik Wydziału GNRiOŚ odpowiedział, że wnioskodawcy sami wystąpili z takim wnioskiem, aby w ramach należnego im odszkodowania, zbyć na ich rzecz nieruchomość zamienną. Dodał, że wskazali oni również tą konkretną działkę.

Wiceprzewodniczący Rady H. Janus powiedział, że przeliczając m² drogi wynosi to ok. 21 zł przy 133.000zł, o których była mowa na Komisji. Czy nie byłoby korzystniej zapłacić tym Państwu za tą drogę kwoty 77.000zł i sprzedać działkę nr 123 dzieląc ją na działki budowlane?

Kierownik Wydziału GNRiOŚ zwrócił uwagę, że działka nr 123 ma charakter nieregularny  i znajduje się geodezyjnie w obrębie wiejskim, stąd pewna dysproporcja w wycenie. Dodał, że poinformował rzeczoznawcę, że działka znajduje się w obszarze miejskim, stąd też ta wartość była dość mocna podciągnięta pod obszary miejskie. Kształt działki niezbyt wpływa na wydzielenie większej ilości działek. Maksymalnie mogłyby z niej powstać 2 działki. Natomiast w bieżącej wersji decyzja jest wydana na zabudowę jednego budynku mieszkalnego i jednego budynku towarzyszącego. Dodał, że miałby obawy, czy działka wystawiona do przetargu nieograniczonego, uzyskałaby cenę wywoławczą.

Radny Z. Nowak stwierdził, że jest to „super niegospodarność” majątkiem Gminy. Można by tam zrobić nie 2, a więcej działek i sprzedać każdą po 50.000zł.

Wiceprzewodniczący Rady H. Janus złożył wniosek o przesunięcie tego projektu uchwały do ponownego rozpatrzenie przez Komisję.

Wniosek został przyjęty 13 głosami „za” przy 1 głosie „przeciwnym” w obecności 14 radnych.

 

F/ zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego  w dziedzinach dotyczących ich statutowej działalności – projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej R. Szuberski.

Uwag nie było.

 

                Uchwała Nr  LVIII/419/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 22 września 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego  w dziedzinach dotyczących ich statutowej działalności podjęta została jednogłośnie 14 głosami „za”w obecności 14 radnych.

 

G/ rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Rogoźna oraz Dyrektora Zarządu Administracyjnego Mienia Komunalnego w Rogoźnie – projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Komisji Rewizyjnej K. Lis.

Uwag nie było.

 

                Uchwała Nr  LVIII/420/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 22 września 2010 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Rogoźna oraz Dyrektora Zarządu Administracyjnego Mienia Komunalnego w Rogoźnie podjęta została jednogłośnie 14 głosami „za”w obecności 14 radnych.

 

H/ zmiany planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2010 rok – projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Komisji Rewizyjnej K. Lis.

Poinformował, że po przeanalizowaniu planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2010 i po sprawdzeniu protokołów z posiedzeń Komisji okazało się, że Komisja Rewizyjna nie zrealizowała zadania przewidzianego na sierpień br. tj. kontrola wykorzystania dotacji przez RCK za I półrocze 2010r. Zmiana w planie pracy będzie dotyczyła zrealizowania tego punktu w miesiącu wrześniu. Ponadto Komisja Rewizyjna zapoznała się z ostatnim protokołem poprzedniego składu Komisji Rewizyjnej, która działała do 25 sierpnia, zapis w nim zawarty brzmi: „Komisja Rewizyjna poddała kontroli wszystkie jednostki oświatowe w Gminie Rogoźno, pod względem realizacji remontów w 2009r. Za wyjątkiem Przedszkola nr 2 w Rogoźnie, nie dopatrzono się uchybień w szkołach i innych przedszkolach na terenie Gminy Rogoźno. W Przedszkolu nr 2 dokonano remontu kuchni wraz z zapleczem oraz innych, drobnych remontów. Zadanie dotyczące remontu kuchni w 2009r. było kontynuacją remontu rozpoczętego w 2008r. Na podstawie kosztorysu inwestorskiego, opiewało ono na kwotę 115.479,68zł (kosztorys nie został udostępniony Komisji Rewizyjnej). Na remont w 2009r. zaplanowana była kwota 39.000zł (na §4270). Na §4210 kwota ta wyniosła 0zł. W roku 2008 nie ogłoszono przetargu na kompleksowy remont pomieszczeń.  Natomiast z oświadczenia Pani Dyrektor Przedszkola nr 2 wynika, że wykonawcę wybrano przy zastosowaniu trybu zaproszenia do składania ofert. Z uwagi na szereg wątpliwości Komisja Rewizyjna zaprosiła Panią Dyrektor na posiedzenie 19.08.2010r. na godz. 12.30. Po nieudanych próbach kontaktu telefonicznego, zaproszenie wysłano fax-em oraz przez gońca. Pani Dyrektor Przedszkola nr 2 nie pojawiła się na posiedzeniu. W związku z powyższym Komisja Rewizyjna zwraca się do Burmistrza Rogoźna o przeprowadzenie kontroli wewnętrznej w Przedszkolu nr 2 w Rogoźnie, do dnia 30 września 2010r. oraz o przedstawienie wyników owej kontroli radnym Rady Miejskiej w Rogoźnie. Wnioski z kontroli będą podstawą do podjęcia dalszych decyzji w przedmiotowej sprawie”. Pan Burmistrz nie podjął działań zmierzających do wykonania tej kontroli w Przedszkolu nr 2.  Radny K. Lis poinformował, że Komisja Rewizyjna analizując te zapisy z protokołu zwróciła się z prośbą do Pani Dyrektor, żeby zechciała się odnieść do tych zapisów. Pani Dyrektor L. Jurczyk takie wyjaśnienia przedstawiła.

Wiceprzewodnicząca Rady R. Tomaszewska podczytała wyjaśnienia Pani Jurczyk o następującej treści: „Po zapoznaniu się z treścią protokółu nr 42 i 43/2010 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej wyjaśniam, że:

-            zapis dotyczący remontu kuchni przedszkolnej zawiera nieprawdziwe i krzywdzące mnie działania, które niemiały miejsca;

-            przede wszystkim kosztorys inwestorski obejmujący modernizację kuchni, a opiewający na kwotę 115 479,68zł wbrew zapisom w protokole został udostępniony Komisji w dn. 17 maja i był analizowany przez wszystkich jej członków jak również zebranych radnych Rady, którzy uczestniczyli w posiedzeniu.;

-            nieprawdą też jest, ze w §4210 kwota na remont wynosiła 0zł, ponieważ wyjaśniłam Komisji, że z ogólnej kwoty 91000zł w w/w paragrafie, zagwarantowano zakup mebli ze stali nierdzewnej;

-            w 2008r. nie ogłoszono przetargu na modernizację kuchni, gdyż ze względu na duże koszty realizację zadaniapodzielono na dwa lata ( co zostało uzgodnione z SANEPIDEM );

-            zaproszenie na posiedzenie Komisji w dn. 19 sierpnia ( datowane 16 sierpnia) odebrałam 20 sierpnia ( koperta tkwiła w drzwiach mojego gabinetu ), a więc już po posiedzeniu Komisji. Nie mogłam zatem uczestniczyć w czymś, o czym nie wiedziałam. Od 5 lipca do 20 sierpnia przebywałam na urlopie wypoczynkowym. Fax. wysłano do mojego gabinetu 17 sierpnia, o godz. 14.25 , zapoznałam się z nim również 20 sierpnia (tekst faksu
nieczytelny dołączam do wyjaśnienia). Telefon służbowy znajduje się w moim biurze dlatego też nie będąc w pracy nie mogłam go odebrać, natomiast jako dyrektor jestem zobowiązana do udostępnienia stałego kontaktu poprzez nr prywatnego telefonu komórkowego, który łatwo zdobyć w ZEAPO lub od    Pani Longiny Pijanowskiej- Pełnomocnika Burmistrza ds. Oświaty. Takiej formy kontaktu ze strony Komisji jednak nie było, nad czym ubolewam zapewniając, że pomimo urlopu przyszłabym na tak ważne spotkanie;

-          po powrocie z urlopu, 23 sierpnia zatelefonowałam do Pani Sekretarz Gminy z wyjaśnieniem mojej nieobecności w obradach w dn. 19 sierpnia, która połączyła mnie z Panią Adriana Potocką i Jej przekazałam moje wyjaśnienia. Pani Potocką przyjęła moje usprawiedliwienie i zapewniła o przekazaniu tych informacji Pani Przewodniczącej Komisji.

Remont kuchni był dla mnie najtrudniejszym przedsięwzięciem w całej kilkunastoletniej pracy dyrektorskiej. Przez te dwa lata nie korzystałam w okresie wakacyjnym z urlopu wypoczynkowego, przebywając w placówce po 10, 12 a zdarzało się i po 16 godzin na dobę. Zapewne popełniłam wiele błędów, robiłam jednak wszystko, wedle mojej ówczesnej wiedzy, aby jak najlepiej sprostać wymogom i standardom HACCAP oraz zdążyć zakończyć prace na rozpoczęcie nowego roku szkolnego.

Po ocenie Komisji Rewizyjnej, zawartej w protokóle nr 43/2010 czuję żal i niesprawiedliwość, choć nie widzę istotnych różnic w działaniach remontowych moich koleżanek i kolegów dyrektorów, lecz tylko ja zostałam „napiętnowana" i posadzona o złą wolę dotyczącą współpracy z Komisją”.

Radny K. Lis powiedział, że podczas pierwszego posiedzenia Komisji Rewizyjnej w nowym składzie radni zauważyli, że protokoły nr 42 i 43 zawierają nieścisłości. Radny, który był na posiedzeniu Komisji w dn. 17.05.2010r. w ZEAPO zauważył, że nie wszystkie jego stwierdzenia na Komisji zostały w protokole zawarte. To m.in. przeważyło, iż członkowie Komisji Rewizyjnej, w głosowaniu wyrazili taką wolę, że zamierzają prosić Radę o dokonanie zmiany planu pracy Komisji Rewizyjnej. Dodał, że chciałby aby §1 projektu uchwały brzmiał w następujący sposób:

-          W załączniku do Uchwały Nr XLVIII/338/2009  Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia 2009 roku, w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2010 rok, zmienia się: niezrealizowany temat z miesiąca sierpnia tj. kontrola wykorzystania dotacji przez RCK za I półrocze 2010r., przenieść na miesiąc wrzesień 2010 roku.

Dodał, że jeśli plan pracy ma być zgodny z nowym Statutem, to termin posiedzenia to 30 września br. o godz. 14.00 w siedzibie RCK,

-         punkt 10, który otrzymuje brzmienie: Temat: Podsumowanie pracy Komisji Rewizyjnej za minioną Kadencję oraz ponowna kontrola wydatków budżetowych w placówkach oświatowych w 2009r. w terminie 21 października br. o godz. 14.00.

Radna W. Wiśniewska wyjaśniła, że niezrealizowane posiedzenie, o którym mówi radny K. Lis, było zaplanowane i był już wyznaczony termin z Panem Dyrektorem RCK, na poniedziałek po sesji. Później Pan Dyrektor poprosił o przesunięcie tego terminu na inny dzień i ustalono ostateczny termin na wtorek, po sesji sierpniowej.

Radny K. Lis zapytał o udostępnienie zawiadomienia o tym terminie Komisji.

Radna W. Wiśniewska powiedziała, że na sesji jest obecny Pan Dyrektor i może potwierdzić jej słowa.

Radny K. Lis powiedział, że Statut mówi wyraźnie, że Przewodniczący zwołuje posiedzenia w formie pisemnej.

Propozycja radnego K. Lisa, aby w § po myślniku ująć zapis: niezrealizowany temat z miesiąca sierpnia tj. kontrola wykorzystania dotacji przez RCK za I półrocze 2010r., przenieść na miesiąc wrzesień 2010 roku, została przyjęta 11 głosami „za” przy 1 głosie „przeciwnym” i 2 głosach „wstrzymujących” w obecności 14 radnych.

Kolejna propozycja radnego K. Lis w sprawie zmiany punktu 10 planu pracy Komisji Rewizyjnej została przyjęta 11 głosami „za” przy 1 głosie „przeciwnym” i 2 głosach „wstrzymujących” w obecności 14 radnych.

Przewodniczący Rady R. Szuberski ogłosił chwilową przerwę techniczną.

Radna W. Wiśniewska powiedziała, że radny K. Lis zarzucił niezaproszenie Dyrektora RCK w formie pisemnej i o odpowiednim czasie.  W Statucie, odnośnie Komisji Rewizyjnej, nie jest napisane, w jakim terminie trzeba zawiadomić o posiedzeniu. Nadmieniła, że termin Komisji Rewizyjnej był ustalony z Panem Dyrektorem RCK na poniedziałek, a później uległ zmianie na wtorek.

Dyrektor RCK M. Galczewski potwierdził słowa radnej W. WIśniewskiej.

Radna W. Wiśniewska powiedziała, że było w takim razie jeszcze 6 dni na wysłanie zawiadomienia o posiedzeniu w formie pisemnej.

Przewodniczący Rady R. Szuberski powiedział, że wszystkie komisje mają termin 5 dni na zawiadomienie o posiedzeniu.

Radna W. Wiśniewska powiedziała, że nie ma tego w Statucie.

 

                Uchwała Nr LVIII/421/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 22 września 2010 r. w sprawie  zmiany planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2010 rok podjęta została 11 głosami „za” przy 1 głosie „przeciwnym” i 2 głosach „wstrzymujących” w obecności 14 radnych.

 

Wiceprzewodniczący Rady H. Janus powiedział, że w Statucie jest ogólnie napisane, w jakim terminie należy wysyłać zaproszenia, a nie dla KR osobno. Dodał, że mówi o tym zapis §47 ust. 5 w Rozdziale V tj. Zaproszenia wraz z proponowanym porządkiem obrad w formie pisemnej doręcza się członkom komisji na co najmniej 5 dni przed posiedzeniem.

Radny J. Witt zapytał, kiedy była sesja w sierpniu i ile dni pozostało do końca miesiąca? Dodał, że kontrola w RCK była zaplanowana na ostatni dzień miesiąca, czyli było to 6 dni od sesji.

 

IX. Interpelacje i zapytania radnych.

Wiceprzewodniczący Rady H. Janus zapytał, na jakim etapie są sprawy dotyczące wykonania dokumentacji na budowę ciągu pieszo- jezdnego Ruda- Gościejewo oraz o koszty poniesione na organizację dożynek gminnych w Studzieńcu i Dni Rogoźna w 2010r.

Radny Z. Hinz zapytał, czy termin oddania do użytku boiska Orlik zostanie zachowany? Dodał, że niektórzy mieszkańcy są zdziwieni, iż kompleks boisk jest budowany w tak małym zakresie. Wyjaśnił, że o zadanie tych pytań prosili go mieszkańcy.

 

 

X. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Zastępca Burmistrza odpowiedziała, że na chwilę obecną, takiego zadania, jak dokumentacja na budowę ciągu pieszo- jezdnego, nie ma w budżecie. Nie ma też podpisanego porozumienia z GDDKiA.

Wiceprzewodniczący Rady H. Janus zapytał, na jakim etapie są te rozmowy? Dodał, że miały się one rozpocząć po wybudowaniu ronda i zakończeniu przebudowy Gościejewa.

Zastępca Burmistrza powiedziała, że nie wie.

Wiceprzewodniczący Rady H. Janus poprosił o pisemną odpowiedź.

Zastępca Burmistrza poinformowała, że na zapytanie odnośnie kosztów na dożynki i Dni Rogoźna, również odpowie na piśmie.

Kierownik Wydziału RGiP T. Zygmunt wyjaśnił, że termin zakończenia prac przy budowie boiska Orlik zawarty w umowie, to 22 października br. Zauważył, że co do wielkości boiska, to Orlik nie dotyczy juniorów, seniorów, tylko dzieci, które mają na tym boisku ćwiczyć i trenować grę w piłkę. Dodał, że jest to typowy projekt ministerialny i został adaptowany do warunków, miejsca w którym się znajduje.

Zastępca Burmistrza dodała, że projekt nie mógł ulegać większym modyfikacjom, ponieważ w przeciwnym razie Gmina nie dostałaby dofinansowania z Ministerstwa Sportu.

 

XI. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej i Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

Informacja Przewodniczącego RM w Rogoźnie z działań podejmowanych w okresie międzysesyjnym – stanowi załącznik nr 18 do protokołu.

Przewodniczący Komisji Gospodarki Finansów i Rolnictwa Z. Nowak poinformował, że Komisja obradowała na jednym posiedzeniu, na którym temat omówiono tematykę sesyjną i zapoznano się z projektami uchwał.

 

Przewodniczący Komisji  Spraw Społecznych Oświaty i Kultury R. Dworzański poinformował, że Komisja obradowała na jednym posiedzeniu, którego tematem wiodącym był ład i porządek w Gminie. Poinformował, że zaniepokojenie radnych wywołał fakt zerwania umowy na sprzątanie miasta. Ponadto poruszono temat nie zawsze właściwego usytuowania koszty do selektywnej zbiórki odpadów, zarastających zielskiem nowych chodników oraz nieruchomości szpecące wjazd do Rogoźna.

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej K. Lis poinformował, że przeanalizował wszystkie protokoły z tego roku z Komisji Rewizyjnej, która działała do sesji w sierpniu i w Biurze Rady nie ma dokumentacji świadczącej o tym, że KR chciała zrealizować temat kontroli w RCK. Dodał, że sesja odbywała się 25 sierpnia i jeśli ktoś uważa, że do końca tego dnia, po sesji, można było zredagować zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej i w ciągu tych kilku dni, które zostały do końca miesiąca je skutecznie doręczyć, to przeprasza, ponieważ uraził członków Komisji, którzy działali do dnia 25 sierpnia. Komisja Rewizyjna przeanalizowała skargę Pani J. Połczyńskiej, plan pracy Komisji oraz protokoły. W trakcie posiedzenia zrodził się również wniosek o to, aby dokonać ponownej kontroli w placówkach oświatowych odnośnie wydatków budżetowych w roku 2009. Członkowie KR odbyli również spotkanie z Panią Dyrektor Przedszkola nr 2 w celu wyjaśnienia zaistniałych wątpliwości i została ona poproszono o pisemne ustosunkowanie się do zapisów w protokole nr 42 i 43 KR. Poinformował, że prosił również Pana Burmistrza i Panią Sekretarz o wyjaśnienie, czy zostały podjęte działania związane z wnioskiem KR działającej do 25 sierpnia, dotyczącym kontroli wewnętrznej w Przedszkolu nr 2. Otrzymał takie wyjaśnienie, że takie działania nie zostały podjęte.

Radna W. Wiśniewska wyjaśniła, że wniosek miał być skierowany do Pana Burmistrza. Członkowie KR nie wiedzieli, że zostaną odwołani 25.08.br. Przypomniała, że przed sesją radni otrzymali protokoły z posiedzeń KR , dotyczące spraw związanych z oświatą. Już w piątek, przed sesją, były na BIP-ie, a na poniedziałkowej Komisji SSOiK i na wtorkowej Komisji GFiR zostały wręczone radnym. Każdy z radnych miał możliwość zapoznania się z nim wcześniej i każdy mógł na sesji wnieść dalej idące wnioski niż wniosek KR. Dodała, że zakładano, iż może się pojawić taka sytuacja. Stąd wniosek, który sformułowano był przygotowany na piśmie i jeśli nie wpłynąłby żaden wniosek od Rady na sesji dalej idący, to przy zdawaniu sprawozdania z pracy KR na posiedzeniu sesji wniosek byłby wręczony Panu Burmistrzowi. Ponieważ KR została odwołana w pierwszej części sesji, nie była już kompetentna, aby takowy wniosek wręczać Panu Burmistrzowi.

Przewodniczący Rady R. Szuberski poinformował, że w dniu dzisiejszym pismem przewodnim protokoły z KR zostały przekazane Panu Burmistrzowi. 

Radna W. Wiśniewska powiedziała, że na pierwszym posiedzeniu KR dotyczącym remontów w placówkach oświatowych brał udział również radny K. Lis, radny Z. Nowak, Przewodniczący Rady R. Szuberskim i nie przypomina sobie, aby Pani Jurczyk ze stertą dokumentów przybyła na KR, tak jak robili inni dyrektorzy dużo mniejszych placówek. Przypomniała, że to ze strony radnych były sugestie, że przecież można było ogłosić przetarg, a nie był on konieczny. Dodała, że nie będzie teraz gdybała na ten temat i odsłucha nagranie w Biurze Rady w tej sprawie. Radna W. Wiśniewska poinformowała, że na ostatnim posiedzeniu w sierpniu Pani Pełnomocnik mówiła, że Pani Jurczyk powinna być w Przedszkolu. Dodała, że taką informację od Pani Pełnomocnik przekazała członkom Komisji Pani Sekretarz, która w trakcie posiedzenia telefonowała do Pani Pełnomocnik.

Pełnomocnik ds. Oświaty L. Pijanowska poinformowała, że 19.05.br ok. godz. 14.00 otrzymała telefon, będąc na dyżurze w ZEAPO, gdzie miała nauczycieli przystępujących do awansu i było dość głośno w pomieszczeniu. Telefonowała Pani Sekretarz z pytaniem do niej, czy jest na urlopie. Na co odpowiedziała Pani Sekretarz, że nie jest na urlopie, tylko w pracy na dyżurze w ZEAPO. Nadmieniła, że nie przypomina sobie, aby ktoś ją pytał o telefon do Pani Dyrektor L. Jurczyk.

Radny J. Witt powiedział, że na posiedzeniu KR było 6 osób i te osoby słyszały pytanie, które zadała Pani Sekretarz. Nadmienił, że nikt, poza Panią Sekretarz, nie słyszał odpowiedzi, jakiej udzieliła Pani Pełnomocnik na pytanie, które brzmiało: „czy Pani Jurczyk jest na urlopie”. Pani Sekretarz po zakończeniu połączenia powiedziała „tak, jest dzisiaj w pracy”. Być może źle ktoś usłyszał i z tego wynika to nieporozumienie.

Pełnomocnik ds. Oświaty poinformowała, że udzieliła następującej odpowiedzi: „ nie, nie jestem na urlopie. Jestem w pracy, na dyżurze w ZEAPO”.

Radny J. Witt wyjaśnił, że mówił o tym, co na Komisji przekazała Pani Sekretarz. Zapytał radnego K. Lisa,  dlaczego temat Komisji Rewizyjnej z miesiąca sierpnia nie został zrealizowany?

Radny K. Lis odpowiedział, że przez grzeczność i przez wzgląd na powagę urzędu, jakim jest Dyrektor RCK w Rogoźnie.

Radny J. Witt stwierdził, że nawet przy 5 dniach przez grzeczność wysyłając zawiadomienie, można było przeprowadzić kontrolę i nie trzeba było wysyłać tego zaproszenia w środę wieczorem, ponieważ można było to zrobić w czwartek i termin pozostałby zachowany.

Radny K. Lis powiedział, że wyznaczony termin zaczyna biec od dnia następnego i jeśli radny uważa, że doręczenie zaproszenia chociażby 27.08. Panu Dyrektorowi, iż 31.08. jest posiedzenie i uważanie tego za formę grzecznościową, nie jest właściwe i chyba obaj żyją w innym świecie.

Radny J. Witt powiedział, że ze względu na grzeczność nie będzie uczył radnego liczyć.

 

XII.   Sprawozdanie Burmistrza Rogoźna o pracach w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady. Burmistrz Rogoźna złożył informację z wykonania uchwał Rady – załącznik nr 19 do protokołu oraz informację z zakresu gospodarowania mieniem gminnym za okres od 24.08.2010r. - 21.09.2010r. -  załącznik nr 20 do protokołu.

Zastępca Burmistrza poinformowała, że nie ma informacji Burmistrza z działalności w okresie między sesjami, ponieważ Burmistrz przebywa na zwolnieniu lekarskim.

Wiceprzewodniczący Rady H. Janus zawrócił uwagę, że w spisie uchwał przesłanych Wojewodzie nie ma uchwały w sprawie kategorii dróg gminnych. Zapytał, czy nie została ona wysłana? Czy została wysłana, a nie wpisana?

Przewodniczący Rady R. Szuberski poinformował, że na pewno została wysłana do nadzoru Wojewody.

 

 

XIII. Wolne wnioski i informacje.

Radny K. Lis odczytał punkt 1 planu pracy KR na rok 2010 o następującej treści: „kontrola prawidłowości rozliczania dotacji przyznanych OSP (wybrane jednostki za rok 2009)”. Dodał, że jest to temat, który KR miała przeanalizować w I półroczu.

Radny Z. Nowak powiedział, że doszły do niego głosy o likwidacji SP w Budziszewku i SP w Pruścach. Zapytał, czy takie pomysły urodziły się w ZEAPO?

Pełnomocnik ds. Oświaty powiedziała, że nie słucha plotek i na ten temat nikt nie rozmawiał. Być może była rozmowa, że w Przedszkolu w Budziszewku są jeszcze wolne miejsca i żaden rodzic dzieci cztero i pięcioletnich nie chciał dowozić tam dzieci. Nadmieniła, że nie wie skąd pojawiała się informacja o likwidacji tych placówek.

Przewodniczący Rady R. Szuberski zapytał, czy to nauczyciele, szczególnie wiejscy, rozsiewają pogłoski, że jeśli określona „ekipa” dojdzie do władzy, to zlikwiduje szkoły wiejskie? Dodał, że dotarły do niego takie informacje i poda Pani Pełnomocnik nazwiska tych osób w niedługim czasie.

Pełnomocnik ds. Oświaty powiedziała, że nie może odpowiadać za dyskusje, w których nie bierze udziału.

Radna L. Kolanowska poprosiła o włączenie świateł od ul. II AWP do ul. Piłsudskiego, ul. Polnej,  ul. Kochanowskiego oraz na ul. Wąskiej.

Wiceprzewodniczący Rady H. Janus poruszył temat ponaglenia WZDW odnośnie umieszczenia znaków informujących o ciągu pieszo- jezdnym na Rudzie po wybudowaniu zakończeniu budowy ronda.

Wicestarosta Obornicki poinformował o projekcie realizowanym przez Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych, które są skierowane dla mieszkańców Powiatu Obornickiego. Jeden projekt jest już w trakcie realizacji i skierowany jest dla rolników oraz  członków rodzin wiejskich, które są ubezpieczone w KRUS. Dotyczy poniesienia kwalifikacji w zakresie obsługi komputera, obsługi wózka widłowego, prawa jazdy kat. B, podniesienia z kat. B na C oraz z C do E. Na chwilę obecną z Powiatu jest 100 adeptów tego szkolenia za kwotę 400.000zł. Kolejny program będzie dotyczył sprzedaży przez internet.

 

XIII. Zakończenie.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Szuberski trzykrotnym uderzeniem „Laską Przewodniczącego” zakończył obrady LVIII Sesji V Kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie.

 

 

Posiedzenie zakończono o godz. 21.00

Protokół sporządziła Adriana Potocka.

Rogoźno, dnia 20 października 2010 roku.

 

drukuj pobierz pdf