Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2006-2010: Uchwała nr LIX/422/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 października 2010 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego ), oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości i

UCHWAŁA Nr LIX / 422 / 2010

RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE

z dnia 27 października 2010 r.

 

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego (punktów przedszkolnych, zespołów wychowania przedszkolnego), oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z późn. zm.) oraz art. 90 ust. 4. ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm. )

Rada Miejska w Rogoźnie uchwala, co następuje:

 

§ 1. Uchwała reguluje tryb udzielania i rozliczania dotacji przekazywanych z budżetu Gminy Rogoźno dla niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego (punktów przedszkolnych, zespołów wychowania przedszkolnego) oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystania przez podmioty prowadzące wyżej wymienione placówki na terenie Gminy Rogoźno.

 

§ 2. 1.    Podmiotom prowadzącym przedszkola niepubliczne przysługuje dotacja na każdego ucznia w wysokości równej 75% ustalonych w uchwale budżetowej wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych, w przeliczeniu na jednego ucznia z tym, że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę.

2.      Podmiotom prowadzącym niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego przysługuje dotacja na każdego ucznia w wysokości równej 40% ustalonych w uchwale budżetowej wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych, w przeliczeniu na jednego ucznia z tym, że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę.

3.       W dalszej części uchwały pod pojęciem niepubliczne przedszkole rozumie się również inne formy wychowania przedszkolnego.

 

 

§ 3. 1.    Dotacji udziela się na okres jednego roku budżetowego, na wniosek podmiotu prowadzącego niepubliczne przedszkole.

2.       Wniosek o udzielenie dotacji składa się do Burmistrza Rogoźna, nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

3.       Wniosek, o którym mowa w ust. 2, powinien zawierać następujące dane:

1)   nazwę i adres podmiotu prowadzącego przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego,

2)    nazwę i adres przedszkola niepublicznego,

3)   numer i datę wydania zaświadczenia o wpisie do ewidencji niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonej przez Burmistrza Rogoźna,

4)   planowaną liczbę uczniów, którzy będą uczęszczać do przedszkola niepublicznego w roku budżetowym, na który zostanie udzielona dotacja z podaniem liczby:

a)    dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Rogoźno,

b)    dzieci zamieszkałych na terenie innych gmin,

c)     dzieci niepełnosprawnych,

5)   nazwę banku i numer rachunku bankowego, na który ma być przekazywana dotacja,

6)    oświadczenie podmiotu prowadzącego, że wszystkie podane we wniosku dane są zgodne z stanem faktycznym,

7)   oświadczenie podmiotu prowadzącego, że znane są mu przepisy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o których mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U . z 2005 r. Nr 14, poz. 114).

8)    datę sporządzenia,

9)    podpis podmiotu prowadzącego.

 

4.       Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 4. 1.   Podmiot prowadzący przedszkole niepubliczne przekazuje do Gminy informację o aktualnej liczbie uczniów, na których udzielona jest dotacja, w terminie do 10 dnia następnego miesiąca po miesiącu, na który zastała udzielona.

2.      Dotacja przekazywana będzie w dwunastu miesięcznych częściach do ostatniego dnia każdego miesiąca.

3.       Zakres danych, które powinny być zawarte w informacji określa załącznik nr 2 do uchwały.

4.      Liczba uczniów, na których przysługuje dotacja za miesiąc przerwy wakacyjnej ustalana jest jako średnia liczba uczniów z trzech miesięcy – kwiecień, maj i czerwiec danego roku.

W przypadku braku przerwy wakacyjnej ust. 4 nie ma zastosowania.

5.       Wypłacana w każdym miesiącu dotacja ma charakter zaliczkowy.

6.       Wysokość wypłacanej zaliczkowo dotacji korygowana będzie w kolejnym miesiącu w oparciu o informację, o której mowa w ust. 3. Nadpłata zaliczona zostanie na poczet kolejnej raty, natomiast niedopłata zwiększy dotację na miesiąc, w którym przekazywana jest dotacja.

7.       O szacowanej wysokości kwoty dotacji przysługującej na jednego ucznia w następnym roku budżetowym, Burmistrz Rogoźna informuje podmiot prowadzący przedszkole niepubliczne w terminie do 31 grudnia roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji w formie pisemnej.

8.       Podmiot prowadzący niepubliczne przedszkole przekazuje do Gminy, w ustawowym terminie sprawozdania Systemu Informacji Oświatowej (SIO) dotyczące tego typu placówki.

 

§ 5. Utrata prawa do dotacji następuje w przypadku:

1)     zaprzestania prowadzenia działalności przez przedszkole niepubliczne;

2)     wykreślenia przedszkola niepublicznego z ewidencji z przyczyn określonych w art. 83 ustawy o systemie oświaty.

 

§ 6. 1.   Burmistrzowi Rogoźna przysługuje prawo kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji.

2.       Kontrola prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji może nastąpić w trakcie realizacji zadań, w sytuacji zakończenia działalności placówki, a w szczególności w związku z niezłożeniem rozliczenia dotacji, niewpłaceniem do budżetu kwot wynikających z rozliczenia dotacji oraz w sytuacji, gdy złożone rozliczenie dotacji nie zostało zatwierdzone pod względem merytorycznym przez osoby upoważnione przez Burmistrza Rogoźna.

3.      Kontrolę, o której mowa w ust. 2, przeprowadzają osoby pisemnie upoważnione przez Burmistrza Rogoźna.

4.      Kontrolę, o której mowa w ust. 2 przeprowadza się po uprzednim powiadomieniu podmiotu prowadzącego przedszkole niepubliczne, na co najmniej 7 dni przed planowanym terminem kontroli, o zakresie, przewidywanym czasie oraz miejscu przeprowadzania kontroli.

5.      Zakres kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji obejmuje w szczególności:

a)   zgodność danych zawartych we wniosku o udzielenie dotacji, w informacjach miesięcznych oraz w rocznym rozliczeniu dotacji z danymi zawartymi w obowiązującej, zgodnie z odrębnymi przepisami, dokumentacji organizacyjnej, finansowej oraz przebiegu nauczania w przedszkolach;

b)   posiadane przez placówkę opinie lub orzeczenia o potrzebie objęcia dziecka wczesnym wspomaganiem rozwoju;

c)    ewidencję księgową i dokumenty finansowe potwierdzające  wykorzystanie dotacji na pokrycie wydatków zgodnie z  przeznaczeniem.

6.       Kontrolujący może żądać od prowadzącego przedszkole niepubliczne sporządzenie niezbędnych do kontroli odpisów lub wyciągów z dokumentów, jak również zestawień i obliczeń opartych na dokumentach.

7.      Przeprowadzenie kontroli dokumentuje protokół podpisany przez kontrolującego i prowadzącego przedszkole niepubliczne lub osobę przez niego upoważnioną.

 

§ 7. 1. Podmiot prowadzący przedszkole niepubliczne zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji finansowej w sposób umożliwiający ustalenie wysokości wydatków bieżących finansowanych ze środków dotacji.

2.       Podmiot prowadzący przedszkole niepubliczne zobowiązany jest udzielić informacji niezbędnych do starań o zwrot kosztów dotacji od gmin, których mieszkańcem jest uczeń przedszkola nie będący mieszkańcem Gminy Rogoźno.

 

§ 8. 1. Podmiot prowadzący przedszkole niepubliczne otrzymujący dotacje z budżetu Gminy Rogoźno sporządza roczne rozliczenie wykorzystania dotacji obejmujące informację o wysokości otrzymanej w danym roku budżetowym dotacji, faktycznej liczbie uczniów uczęszczających do przedszkola niepublicznego w poszczególnych miesiącach w danym roku budżetowym.

3.       Rozliczenie, o którym mowa w ust. 1 podmiot prowadzący przedszkole  niepubliczne przedkłada w terminie do 31 stycznia roku następującego po roku udzielenia dotacji.

4.       Podmiot prowadzący przedszkole niepubliczne, który zakończył działalność w trakcie roku budżetowego zobowiązany jest do złożenia rozliczenia, o którym mowa w ust. 1 w terminie do dnia 25 miesiąca następującego po miesiącu zakończenia działalności.

 

§ 9.1.      Dotacje w części niewykorzystanej do końca roku budżetowego podlegają zwrotowi do budżetu gminy w terminie do 31 stycznia następnego roku.

2.       Dotacje wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane nienależnie  lub w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi do budżetu gminy wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w ciągu 15 dni od dnia stwierdzenia tych okoliczności przez Burmistrza Rogoźna.

3.       Dotacjami pobranymi w nadmiernej wysokości są dotacje otrzymane z budżetu gminy w wysokości wyższej niż wysokość:

a)  wydatków bieżących poniesionych w danym roku budżetowym;

b)  wyższa niż należna za średnią liczbę uczniów w danym roku.

4.       Zwrotowi do budżetu gminy podlega ta część dotacji, która została wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, nienależnie udzielona lub pobrana w nadmiernej wysokości.

 

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

drukuj pobierz pdf