Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2006-2010: Uchwała nr LIX/431/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 października 2010 roku w sprawie: określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2011

UCHWAŁA  NR LIX/431/2010

RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE

z dnia 27 października 2010 r.

 

w sprawie: określenia stawek podatku od środków transportowych na 2011 r.

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558. Nr 113, poz. 984. Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 , poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675) oraz art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620) oraz Obwieszczenie Ministra Finansów z 30 lipca 2010 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2011 r. (M P. z dnia 6 sierpnia 2010 r. Nr 55, poz. 755) i Obwieszczenia Ministra Finansów z 11 października 2010 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2011 r.(M.P. Nr 75, poz. 950) Rada Miejska w Rogoźnie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1. Określa się stawki podatku od środków transportowych – wg załącznika do niniejszej

uchwały.

 

 

§ 2. Traci moc uchwała Nr XLV/316/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 października 2009 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2010 r.

 

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do roku podatkowego 2011.

 

 

Załącznik

do Uchwały Nr LIX/431/2010

z dnia 27 października 2010r.

 

Lp.

Wyszczególnienie

Stawka  (zł)

I.

SAMOCHODY CIĘŻAROWE

o dopuszczalnej masie całkowitej

powyżej 3,5 t i poniżej 12 t

A/1  pow. 3,5 t do 5,5 t włącznie ( z katalizatorem)

A/2  pow. 3,5 t do 5,5 t włącznie (bez katalizatora)

B/1  pow. 5,5 t do 9 t włącznie ( z katalizatorem)

B/2  pow. 5,5 t do 9 t włącznie (bez katalizatora)

C/1  pow. 9 t do poniżej 12 t. (z katalizatorem)

C/2  pow. 9 t do poniżej 12 t. (bez katalizatora)

 

 

 

664,-

 

676,-

 

715,-

 

741,-

 

766,-

 

791,-

II.  

SAMOCHODY CIĘŻAROWE

o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi i dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, liczba osi i dopuszczalna masa całkowita w tonach

Oś jezdna z inne zawieszeniem  pneum. lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

 

NIE MNIEJ NIŻ (TON)

MNIEJ NIŻ (TON)

 

1.         

D W I E  O S I E

 

12

13

14

15

13

14

15

i więcej

1.565,-

1.573,-

1.585,-

1.599,-

1.573,-

1.585,-

1.599,-

1.610,-

2.         

T R Z Y  O S I E

 

12

17

19

21

23

25

17

19

21

23

25

i więcej

1.573,-

1.585,-

1.599,-

1.610,-

1.635,-

1.661,-

1.585,-

1.599,-

1.610,-

1.635,-

1.903,-

1.903,-

3.         

C Z T E R Y  O S I E  I  W I Ę C E J

 

12

25

27

29

31

25

27

29

31

i więcej

1.585,-

1.599,-

1.610,-

1.998,-

1.998,-

1.599,-

1.610,-

1.998,-

2.857,-

2.857,-

III.

CIĄGNIKI SIODŁOWE I BALASTOWE

przystosowane do używania łącznie z naczepą

lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej

zespołu pojazdów od 3,5 t. i poniżej 12 ton

 

A/     z katalizatorem

B/     bez katalizatora

Stawka  (zł)

 

 

 

 

 

 

 

 

1.477,-

1.534,-

IV.

CIĄGNIKI SIODŁOWE I BALASTOWE

przystosowane do użytkowania łącznie z naczepą

lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:

ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy

+ przyczepa  ( w tonach) pojazdów równej lub wyższej

Oś jezdna z zawieszeniem pneum. lub  zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

 

NIE MNIEJ NIŻ (TON)

MNIEJ NIŻ (TON)

 

1.         

D W I E   O S I E

 

12

18

25

31

18

25

31

i więcej

1.968,-

1.981,-

1.995,-

2.020,-

1.981,-

1.995,-

2.020,-

2.209,-

2.         

T R Z Y   O S I E

 

 

12

40

40

i więcej

2.045,-

2.079,-

2.079,-

2.857,-

V.

PRZYCZEPY I NACZEPY

które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają

dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej

12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z

działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika

podatku rolnego

Stawka (zł)

 

 

307,-

 

 

 

 

 

VI.         

PRZYCZEPY I NACZEPY

które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają

dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą

niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdach i rodzaju zawieszenia

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita

zespołu pojazdów naczepa/ przyczepa + pojazd

silnikowy { w tonach }

Osie jezdne  z zawieszeniem pneum. lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

 

NIE MNIEJ NIŻ (TON)

MNIEJ NIŻ (TON)

 

1.         

J E D N A   O Ś

 

12

18

25

18

25

i więcej

410,-

449,-

511,-

382,-

421,-

678,-

 

2.         

D W I E   O S I E

 

12

28

33

38

28

33

38

i więcej

613,-

741,-

1.026,-

1.389,-

550,-

1.026,-

1.557,-

2.052,-

3.         

T R Z Y   O S I E

 

12

38

38

i więcej

817,-

1.137,-

1.137,-

1.546,-

VII.

A U T O B U S Y

Stawka (zł)

 

A/  mniej niż 30 miejsc do siedzenia

B/  równiej lub wyższej niż 30 miejsc do siedzenia

831,-

1.728,-

 

drukuj pobierz pdf