Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2006-2010: Uchwała nr LIX/433/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 października 2010 roku w sprawie regulaminu targowiska miejskiego w Rogoźnie

UCHWAŁA NR LIX/433/2010

RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE

z dnia 27 października 2010 r.

 

w sprawie regulaminu targowiska miejskiego w Rogoźnie

 

Na podstawie art. 7 ust. l pkt 11 i art. 40 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i art. 4 ust. l pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. 1997 r. Nr 9, poz. 43 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§ 1.  Ustala się regulamin, określający zasady korzystania z targowiska miejskiego w Rogoźnie przy ul. Wielkiej Poznańskiej 40, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

§ 3.  Uchwała  wchodzi  w życie  po  upływie   14   dni  od  ogłoszenia  w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

 


Załącznik do Uchwały Nr LIX/433/2010

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 27 października 2010 r.

 

§ 1. 

Regulamin określa zasady korzystania z targowiska miejskiego przy ul. Wielkiej Poznańskiej 40 w Rogoźnie.

§ 2.   

Administratorem targowiska jest Zarząd Rogozińskiego Klubu Sportowego WEŁNA.

§ 3. 

Nadzór nad targowiskiem sprawuje Zarząd Administracyjny Mienia Komunalnego w Rogoźnie.

§ 4.   

Targowisko jest czynne w każdy piątek w godzinach 7:00 - 15:00.

§ 5.  

Sprzedaż mogą prowadzić:

1)    osoby fizyczne,

2)    osoby prawne,

3)    jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

§ 6.  

Sprzedaż może być prowadzona na wyznaczonych stanowiskach - ze straganu, stołu, pojazdu samochodowego, przyczepy, naczepy, wózka ręcznego, kosza, ręki.

§ 7.  

1.    Miejsce prowadzenia sprzedaży wyznacza osoba upoważniona przez administratora targowiska - kierownik targowiska.

2.    Sprzedawca może zajmować miejsce o szerokości do 3 metrów od strony przejścia dla kupujących.

§ 8.  

Zabrania się sprzedaży:

1)   napojów alkoholowych,

2)   nafty, benzyny, oleju napędowego, spirytusu skażonego,

3)   środków leczniczych,

4)   trucizn,

5)   broni,amunicji, materiałów wybuchowych, artykułów pirotechnicznych,

6)   kamieni i metali szlachetnych oraz przedmiotów z nich sporządzonych bez wymaganej  cechy probierczej,

7)    innych towarów, których sprzedaży zabraniają odrębne przepisy.

§ 9.   

1.    Zabrania się prowadzenia gier hazardowych.

2.    Zabrania się sprzedaży w drodze publicznego losowania lub przetargu.

§10.  

Sprzedawca ma obowiązek:

1)   wnieść opłatę targową w wysokości ustalonej uchwałą Rady Miejskiej,

2)   przestrzegać regulaminu targowiska, przepisów przeciwpożarowych oraz higieny i czystości,

3)   uwidocznienia na wyznaczonym stanowisku swojego imienia i nazwiska, nazwy firmy, miejsca zamieszkania,

4)   uwidocznienia na wystawionych do sprzedaży towarach cen,

5)   posługiwania się zalegalizowanymi przyrządami pomiarowymi umożliwiającymi klientowi odczyt,

6)   posiadania dowodu tożsamości, dokumentów uprawniających do prowadzenia sprzedaży, dowodu
wniesienia opłaty targowej,

7)   okazania na żądanie uprawnionych osób wymaganych dokumentów,

8)   pozostawić miejsce wyznaczone do sprzedaży w porządku i czystości.

§11. 

Sprzedawcom nie wolno odstępować wyznaczonych miejsc innym podmiotom bez zgody osoby wyznaczonej przez administratora targowiska - kierownika targowiska.

§12.

Osoba wyznaczona przez administratora targowiska - kierownik targowiska może wstrzymać sprzedaż towaru, co do którego zachodzi podejrzenie, że jest szkodliwy dla zdrowia zawiadamiając jednocześnie odpowiednie służby sanitarne lub Policję.

§13. 

Sprzedawcy mogą dokonać u administratora targowiska rezerwacji stanowiska targowego na okres l miesiąca uiszczając opłatę 19 zł lub 23 zł - za stanowisko pod wiatą.

 

drukuj pobierz pdf