Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2010: Zarządzenie Nr 119/2010 z dnia 02 listopada 2010 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej użytkownikowi wieczystemu, ustalenia ceny oraz wywieszenia wykazu

ZARZĄDZENIE Nr OR.0151-119/2010

Burmistrza Rogoźna

z dnia 02 listopada 2010r.

 

w sprawie sprzedaży  nieruchomości gruntowej użytkownikowi wieczystemu, ustalenia ceny oraz wywieszenia wykazu

 

Na podstawie art.32, art.37 ust.2 pkt 5, art.69 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 102 poz.651 ze zm.), w  związku z § 2 ust.1 i ust.2 pkt 3, §7 Uchwały  Nr L/360/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia  14 lutego 2010r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Rogoźno (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 98, poz.1866) oraz Uchwały nr LIX/426/2010 Rady  Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 października 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego,  

Zarządzam,  co następuje:

 

§ 1.   

Przystępuję do sprzedaży działki nr 943 o pow.733m2 położonej w Rogoźnie przy ul. K. Wyszyńskiego objętej księgą wieczystą nr KW PO1O/00025125/6, urządzoną i prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Obornikach IV Wydział Ksiąg Wieczystych.  

 

§ 2.   

Nabywcy na podstawie art. 41 w związku z art.2 pkt 6 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz.535 ze zm.) ponoszą 22% podatek od towarów i usług.

§ 3.   

1.      Cenę prawa własności działki nr 943 o pow.733m2, ustalam na kwotę brutto 18.985,64zł słownie: osiemnaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt pięć złote sześćdziesiąt cztery grosze, co stanowi różnicę między:

a)    wartością prawa własności wynoszącą 44.896,00zł

b)    wartością prawa użytkowania wieczystego wynoszącą 29.334,00zł

 

powiększoną o 22% podatek od towarów i usług.

 

2.      Cenę ustalono na podstawie wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego w operacie szacunkowym.

 

§ 4.   

Koszty wyceny i opracowań geodezyjnych ponoszą nabywcy w kwocie brutto 562,00zł.

 

§ 5.   

Koszty umowy notarialnej ponoszą nabywcy.

 

§ 6.   

Wykaz nieruchomości zostanie wywieszony na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Rogoźnie oraz na stronie internetowej www.rogozno.pl link- wykazy nieruchomości na sprzedaż.

 

§ 7.   

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

 

§ 8.   

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

drukuj pobierz pdf