Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z posiedzeń Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa: Protokół nr 40/2010 z posiedzenia Komisji Gospodarki Finansów i Rolnictwa Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 17 września 2010 roku, o godz. 16.00 w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Rogoźnie.

Protokół 40/2010

z posiedzenia Komisji Gospodarki Finansów i Rolnictwa Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 17 września 2010 roku, o godz. 16.00 w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Rogoźnie.

 

Posiedzenie Komisji Gospodarki Finansów i Rolnictwa otworzył i prowadził Przewodniczący Komisji Zbigniew Nowak.

 

W posiedzeniu Komisji uczestniczyli radni zgodnie z listą obecności. Ponadto w obradach udział: Burmistrz Rogoźna Bogusław Janus, Skarbnik Gminy Maria Kachlicka oraz p.o. Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Roman Piątkowski.

Radny J. Witt był nieobecny na posiedzeniu.

Radny A. Olenderski  uczestniczył w posiedzeniu Komisji od godz. 16.15 do godz. 18.10.

 

1.       Otwarcie posiedzenia.

2.       Stwierdzenie quorum.

3.       Przyjęcie porządku obrad.

4.       Przyjęcie protokołu z 39 posiedzenia.

5.       Omówienie i zaopiniowanie:

a/ materiałów na najbliższą sesję,

b/ projektów uchwał.

6.       Wolne głosy i wnioski.

7.       Zakończenie.

 

Do porządku obrad nie było uwag.

 

Protokół z 39 posiedzenia, został przyjęty 3 głosami „za” przy 2 głosach „wstrzymujących” w obecności 5 radnych.

 

Następnie przystąpiono do omawiania informacji z wykonania budżetu Gminy Rogoźno za I półrocze. Prezentacji dokonała Skarbnik Gminy M. Kachlicka.

Radny K. Lis zapytał o wykonie wydatków w dziale 801- oświata i wychowanie w rozdz. 80101 – szkoły podstawowe, w rozdz.80104 – przedszkola i w rozdz. 80110 – gimnazja, w odniesieniu do §4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników. Ponadto poprosił o wyjaśnienia wykonania wydatków na poziomie 48,57 % w rozdz. dowożenie uczniów do szkół. Stwierdził, że do końca roku pozostały 4 miesiące, w których dzieci będą dowożone do szkół. Czy kwota, która pozostała na tym paragrafie będzie ulegała zmianie? Czy wynik przetargu był taki wysoki?

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że odnośnie dowożenia uczniów do szkół to jest to informacja za I półrocze br. i nie przygotowywała się do udzielania odpowiedzi o przetargach na przewozy na II półrocze 2010r.

Przewodniczący Komisji Z. Nowak poprosił o udzielenie odpowiedzi na sesji.

Skarbnik Gminy odnośnie płac w placówkach oświatowych wyjaśniła, że informacja nie zawiera w sobie zmian, których dokonano na sesji 2 września. W szkołach podstawowych z tytułu wynagrodzeń i narzutów na wynagrodzenia wykonanie wydatków kształtowało się na poziomie 50,13 %, a same wynagrodzenia 46,99 %, w oddziałach przedszkolnych – 41,45 %, w przedszkolach – 45,13 %, w gimnazjach – 44,89 %, w ZEAPO – 48,87 %, w stołówkach szkolnych – 47,10 %, w świetlicach szkolnych – 44,31 %. Dodała, że w wynagrodzeniach nie uwzględniono składek na ubezpieczenia społeczne, które ma potrącane pracownik oraz zaliczki na podatek dochodowy, więc ten % powinien wzrosnąć do faktycznego wykonania, które zapłacono 5 lipca o te zobowiązania.

Przewodniczący Komisji Z. Nowak zapytał o wysokie wykonanie wydatków w dz. schroniska dla zwierząt.

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że dotacja była przekazana w dwóch transzach.

Radny K. Lis zapytał o niskie wykonanie wydatków w dz. 80146 – dokształcania i doskonalenie nauczycieli.

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że dział ten dotyczy wszystkich placówek oświatowych.

Radny K. Lis zapytał, czy można wnioskować, iż pracownicy oświatowi nie wykorzystują tego limitu środków na dokształcanie w 2010r.

Skarbnik Gminy powiedziała, że nie jest nigdzie powiedziane, iż muszą wykonać wszystko w I półroczu.

Radny K. Lis poprosił o przygotowanie na sesję planów dyrektorów w tym zakresie. Zapytał o wysokie wykonanie w dz. 854- edukacyjna opieka wychowawcza na poziomie 60 %.

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że na wrześniowej sesji była korekta planu.

Radny K. Lis zapytał o niskie wykonanie wydatków w rozdz. 85154 – przeciwdziałania alkoholizmowi.

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że cześć programów jest realizowana w od września, a ponadto zaplanowano remont na kwotę 32.096 zł i wydatki zostaną zaliczone również do II półrocza. Nadmieniła, że korekta planu finansowego miała miejsce we wrześniu.

 

Następnie przystąpiono od omawiania projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miejskiej. W pierwszej kolejności omówiono projekt uchwał w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umów dzierżawy gruntów położonych na terenie Gminy Rogoźno – projekt uchwały przedstawił p.o. Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska R. Piątkowski.

Uwag nie było.

Przewodniczący Komisji Z. Nowak przypomniał, że na jednej z sesji była mowa o zmianie przeznaczenia gruntów gminnych na ul. Wójtostwo na działki budowlane. Zapytał, czy któraś z działek, która ma być wydzierżawiona obejmuje to?

Kierownik Wydziału GNRiOŚ odpowiedział, że praktycznie wszystkie są wydzierżawiane.

Przewodniczący Komisji Z. Nowak stwierdził, że umowa dzierżawy ma trwać 5 lat.

Kierownik Wydziału GNRiOŚ  powiedział, że umowa zostanie wypowiedziana w odpowiednim terminie tak, aby móc przystąpić do realizacji.

Przewodniczący Komisji Z. Nowak stwierdził, że jest to nieeleganckie ze strony Urzędu.

Burmistrz Rogoźna zapytał, jak inaczej ma zrobić?

Przewodniczący Komisji Z. Nowak stwierdził, że można skrócić okres dzierżawy w tych 2 przypadkach.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że może się okazać, iż działki będą sprzedawane po 2 latach, a okres dzierżawy to 3 lata. Może po 4 latach będzie sprzedaż. Nie wiadomo tego.

Radny K. Lis powiedział, że w projekcie uchwały jest następujący zapis: „Pierwszeństwo w podpisaniu umów dzierżawy przysługuje dotychczasowym dzierżawcom”. Jeśli dotychczasowi dzierżawcy nie wyrażą woli przedłużenia umów, to czy uchwała może mieć taką formę, czy też wówczas należałoby przystąpić do przetargu na zawieranie nowych umów dzierżawy.

Kierownik Wydziału GNRiOŚ przypomniał, że zapis ten pojawił się po konsultacjach na Komisji w poprzednim miesiącu i projekt uchwały, poza działkami, jest dokładnie taki sam jak w ubiegłym miesiącu. Zapis pojawił się z tego względu, że czasami pojawiały się przypadki, kiedy dotychczasowy dzierżawca zrzeka się np. dzierżawy, która jest mu przypisana na rzecz dzieci lub osób z gospodarstwa rodzinnego. Aby zachować ciągłość całego postępowania i nie tworzyć jakichś konstrukcji, które by wykraczały poza ramy,  interesujące wszystkich spośród zainteresowanych stron. Stąd znalazł się ten przepis w uchwale.

Radny K. Lis zapytał, jak wygląda sytuacja w momencie, gdy dotychczasowy dzierżawca zrzeka się dalszej dzierżawy?

Kierownik Wydziału GNRiOŚ odpowiedział, że gdy dzierżwca zrezygnuje definitywnie to wtedy nieruchomość zostaje wystawiona do przetargu na dzierżawę.

Radny K. Lis stwierdził, że nie wynika to z treści uchwały.

Burmistrz Rogoźna przypomniał, że zapis: „Pierwszeństwo w podpisaniu umów dzierżawy przysługuje dotychczasowym dzierżawcom”, na prośbę Komisji GFiR na poprzednim posiedzeniu, został wprowadzony do uchwały.

Radny K. Lis stwierdził, że uchwała daje Panu Burmistrzowi prawo do działania bezprzetargowego dla dotychczasowych dzierżawców. Natomiast w momencie, gdy nie ma dotychczasowych dzierżawców należy zastosować procedurę przetargową i wyraźnie należałoby to zapisać w uchwale.

Kierownik Wydziału GNRiOŚ zwrócił uwagę, że zapis mówi o pierwszeństwie. Natomiast w momencie sytuacji „niestandardowej” pierwszeństwo zostało w pewien sposób „skonsumowane” przez dotychczasowego dzierżawcę i można przepisać umowę na inną osobę.

Radny H. Janus zapytał, czy umowy dzierżawy na grunty zawarte w uchwale mają dotyczyć dotychczasowych dzierżawców, czy nowych osób?

Kierownik Wydziału GNRiOŚ odpowiedział, że obejmują one przede wszystkim dotychczasowych dzierżawców.

Radny H. Janus zapytał, dlaczego przedmiotowe grunty nie zostały zawarte w poprzedniej uchwale?

Kierownik Wydziału GNRiOŚ odpowiedział, że zostały one przeoczone.

Radny K. Lis zapytał, kiedy upłynęły bądź kiedy upływa okres dzierżawy 7 działek w projekcie uchwały?

Kierownik Wydziału GNRiOŚ odpowiedział, że z końcem sierpnia.

Radny K. Lis zapytał, czy grunty od tego czasu nie są dzierżawione?

Kierownik Wydziału GNRiOŚ odpowiedział, że formalnie nie.

Radny K. Lis zapytał, czy dotychczasowi dzierżawcy wypowiedzieli się, że chcą kontynuować dzierżawę?

Kierownik Wydziału GNRiOŚ odpowiedział, że tak.

Radny K. Lis stwierdził, że w takim razie zapis §5 jest niepotrzebny.

Kierownik Wydziału GNRiOŚ przypomniał, że jednym z powodów wprowadzenia tego zapisu było to, że jeżeli umowa byłaby zawarta na ojca rodziny, który prowadzi gospodarstwo rodzinne i by zmarł, to jego dzieci, które zamierzałyby w dalszym ciągu uprawiać tą ziemię, utraciliby to prawo.

Radny H. Janus stwierdził, że nie ma zapisu na wypadek śmierci dzierżawcy.

Kierownik Wydziału GNRiOŚ powiedział, że pierwszeństwo w podpisaniu umów zostałoby „skonsumowane” i umowa byłby zawarta z następcami tej osoby, bez dodatkowych uchwał, bez dodatkowych kombinacji.

Radny R. Kinach zapytał, czy jeśli osoba zrezygnowałaby z dzierżawy, to następna osoba, która chce dzierżawić dany grunt przystępuje do przetargu?

Kierownik Wydziału GNRiOŚ potwierdził. Jeśli nieruchomość zwolniłaby się i pojawiła by się nowa osoba, wtedy na okres do 3 lat, umowa może zostać zawarta w trybie bezprzetargowym, ponieważ Burmistrz ma takie uprawnienia do zawarcia takiej umowy. Jeśli miałby to być okres dłuższy to odbywa się przetarg lub za zgodą Rady można zwolnić taką nieruchomość z przeprowadzenia przetargu.

 

W dalszej kolejności omówiono projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego – projekt uchwały przedstawił p.o. Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska R. Piątkowski.

Przewodniczący Komisji Z. Nowak zapytał o wartość nieruchomości.

Kierownik Wydziału GNRiOŚ odpowiedział, że jest to kilkadziesiąt tysięcy złotych.

 

Następnie przystąpiono do omawiania projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie nieruchomości zamiennej w ramach odszkodowania za grunty przejęte pod drogi gminne – projekt uchwały przedstawił p.o. Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska R. Piątkowski.

Radny R. Kinach zapytał, dlaczego Gmina ma dać zamienny grunt, skoro przejęła z mocy prawa tereny?

Kierownik Wydziału GNRiOŚ odpowiedział, że nieruchomości zostały przejęte z mocy prawa i Gmina jest winna z tego tytułu wypłacić osobie, która nieruchomość tą utraciła, odszkodowanie. Natomiast osoba, która winna otrzymać takie odszkodowanie złożyła taki wniosek, aby w ramach tego odszkodowania wyznaczyć nieruchomość zamienną. Prawo dopuszcza taki wariant, dlatego taki projekt uchwały się pojawił. Wysokość odszkodowania zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia działki 123 oraz nastąpi dopłata.

Przewodniczący Komisji Z. Nowak zapytał, czy działka nr 123 jest obecnie w dzierżawie?

Kierownik Wydziału GNRiOŚ zaprzeczył.

Przewodniczący Komisji Z. Nowak zapytał, na jaką sumę została oszacowana działka nr 123?

Kierownik Wydziału GNRiOŚ odpowiedział, że na ok 120.000 zł. Dodał, że kwota ta zostanie obciążona jeszcze podatkiem VAT.

Przewodniczący Komisji Z. Nowak zapytał, ile Gmina płaci za drogi za m² ?

Kierownik Wydziału GNRiOŚ wyjaśnił, że Gmina w tym przypadku sama ustala odszkodowanie, na podstawie wyceny rzeczoznawcy majątkowego i nieruchomości drogowe zostały oszacowane na łączną kwotę 77.000 zł.

Przewodniczący Komisji Z. Nowak powiedział, że pytał o cenę za m².

Kierownik Wydziału GNRiOŚ odpowiedział, że ok. 23-25 zł.

Radny K. Lis zapytał, czy ta droga jest w ewidencji dróg, która była uchwalana na poprzedniej sesji?

Radny H. Janus odpowiedział, że nie.

Radny K. Lis zapytał, czy ta droga ma się stać własnością Gminy?

Kierownik Wydziału GNRiOŚ odpowiedział, że ona już jest własnością Gminy. Dodał, że nieruchomość staje się własnością Gminy z mocy prawa, w momencie, gdy osoba zainteresowana dysponuje nieruchomością objętą planem i złoży wniosek o podział tejże nieruchomości. W momencie kiedy decyzja podziałowa się uprawomocni, nieruchomości przewidziane pod drogi publiczne lub ich poszerzenie z mocy prawa, automatycznie stają się własnością odpowiedniej jednostki.

Radny H. Janus zapytał, czy ta droga ma już swoją nazwę?

Kierownik Wydziału GNRiOŚ odpowiedział, że działka 2398/65 wchodzi w skład ul. Południowej. Odnośnie działki 2398/66 to uzyskała ona nazwę, ponieważ był to jeden z podstawowych wniosków, przy podejmowaniu uchwały w sprawie nazewnictwa ulic.

Radny H. Janus powiedział, że kilka dróg było wykreślonych, ponieważ nie były własnością Gminy.

Kierownik Wydziału GNRiOŚ wyjaśnił, że właściciele działek wznieśli budynki na osiedlu wyznaczonym na mapie i oczekiwali na nazwy ulic, aby móc się zameldować.

 

Następnie omówiono projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2010 rok – projekt uchwały wraz z autopoprawkami przedstawiła Skarbnik Gminy M. Kachlicka.

Radny K. Lis zwrócił uwagę, że autopoprawka nr 1 dotyczyć powinna Gimnazjum nr 2, a nie nr 1.

Skarbnik Gminy potwierdziła dodając, że jest to błąd pisarski.

Radny K. Lis poprosił o wyjaśnienie nieścisłości w sprawozdaniu z wykonania budżetu za I półrocze, które wskazało RIO. Zapytał Panią Skarbnik, czy podejmie jakieś działania, aby ten materiał uporządkować?

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że nie może ich uporządkować, bo są one dobrze zrobione. Pierwsza nieścisłość dotyczy różnicy w sprawozdaniu RB-N, a częścią opisową. W tej chwili sprawozdania nie robi się z operacji finansowych, do których należy RB-N. Dodała, że chciała tylko pokazać na str. 12 stan środków pieniężnych na rachunkach budżetu gminy i jednostek budżetowych, a nie organizacyjnych. Środków zakładu budżetowego nie ma na rachunku w Gminie. Nadmieniła, że informacja została sporządzona zgodnie z ustawą o finansach publicznych, w zakresie dochodów i wydatków oraz stanu zadłużenia, spłaty i obsługi długu. Sprawozdania RB-N i RB-Z od tego roku już nie są sprawozdaniami budżetowymi, tylko sprawozdaniami z operacji finansowych. Odnośnie stwierdzenia RIO w  sprawozdaniu Rb-27S, a częścią opisową to w tabelce na str.10 informacji z wykonania budżetu wyraźnie napisano, że są to rozłożenia na raty i odroczenia wg decyzji z 2010 r., a na 11 stronie wyjaśniono, że w 2010r. organ podatkowy wydał 4 decyzje rozłożenia na raty oraz 2 decyzje z odroczonym terminem płatności na ogólną kwotę 156.184,53 zł, a na koniec okresu sprawozdawczego skutki finansowe z tych decyzji wyniosły 59.930,37 zł. Tabela na str. 10 nie obejmuje wszystkiego co mieści się w sprawozdaniu RB-27S. Odnośnie nieścisłości w pkt. 7 d) w opinii RIO, to na str. 23 części opisowej sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze nie jest napisane, że wskazana kwota to wynik finansowy, tylko jest to różnica finansowania deficytu w części dotyczącej przychodów i rozchodów. Wynik finansowy zaprezentowano na str. 25. Nadwyżka budżetu za I półrocze wyniosła 1.765.129,79 zł, finansowanie przychodów i rozchodów 1.100.998,95 zł, a wynik pomiędzy tymi dwoma kwotami to 664.130,84 zł.

Radny K. Lis zapytał, kiedy zostało zawarte porozumienie z Województwem Wielkopolskim i Ministerstwem Sportu i Turystyki na dofinansowanie budowy boiska Orlik 2012?

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że we wrześniu z Ministerstwem, a z Województwem wcześniej, ale dokładnie nie pamięta w jakim miesiącu.

Przewodniczący Komisji Z. Nowak zapytał, czym spowodowane jest zmniejszenie dotacji dla niepublicznego Gimnazjum?

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że zaplanowano utworzenie 2 oddziałów, a ostatecznie od września  powstał 1. Nadmieniła, że łącznie dochody i umniejszone wydatki są przeznaczone na zmniejszenie zaangażowania wolnych środków w kwocie 644.281 zł. Również wprowadzono w uchwale umorzenie pożyczek z WFOŚiGW. Po tych zmianach deficyt wyniesie 1.198.564 zł. Środki są tak zaproponowane, ponieważ wprowadzono po stronie wydatków w  WPI udział własny na budowę ul. Nowej, Seminarialnej i Długiej i każda złotówka zaoszczędzona w tym roku, będzie przeznaczona na realizację tego zadania w przyszłym roku. Można powiedzieć, że tymczasowo dochody zostaną zwiększone na 2011r. z podatków własnych, a po wprowadzeniu wolnych środków kwota ta zostanie umniejszona i wprowadzona jako finansowanie z własnych środków. Skarbnik Gminy dodała, że jest to tylko i wyłącznie udział własny.

Radny K. Lis zapytał, czy właściciele nowego, niepublicznego Przedszkola wystąpili o dotacje?

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że tak.

Skarbnik Gminy powiedziała, że na październik będzie musiała zostać przygotowana uchwała o zasadach przyznawania i rozliczania dotacji dla niepublicznego przedszkola oraz konieczne będzie zabezpieczanie środków na przyszły rok, jako dotację celową.

Przewodniczący Komisji Z. Nowak zapytał o dodatkowe środki na remont w dziale przedszkola i dziale szkoły podstawowe.

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że środki są przeznaczone remont w Przedszkolu nr 2 na ul. Seminarialnej. Podobno w kosztorysie nie została ujęta jakaś część zadań dotyczących ocieplania i remontu dachu. Nadmieniła, że środki pochodzą z przemieszczeń między paragrafami.

 

Następnie ogłoszono 10 minut przerwy.

 

Po przerwie Skarbnik Gminy wyjaśniła, że w związku z remontem dachu nad salą w SP nr 2, naruszono konstrukcję komina i wymaga on umocnienia. Kwota 10.570 zł ma pokryć tą naprawę. Dyrektor z każdego paragrafu pozdejmował środki i uzbierał wspomnianą kwotę. Zwiększono środki na remonty, ale tylko w ramach planu finansowego SP nr 2.

Radny H. Janus zapytał, do kiedy trzeba złożyć wniosek na ul. Nową, Długą i Seminarialną?

Skarbnik Gminy powiedziała, że na sesji wszelkich wyjaśnień udzieli Pani Burmistrz.

Radny K. Lis zapytał, dlaczego proporcje udziału środków z Ministerstwa, z Województwa i Gminy w budowie boiska Orlik są inne niż wcześniej informowano?

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że chodzi m.in. o koszty niekwalifikowane, a także jest nieduża rezerwa, która powinna być niewykorzystana, jeśli nie wyniknie nic dodatkowego do zrobienia.

 

Następnie przystąpiono do realizacji pkt. 6 – wolne głosy i wnioski.

 

Radny K. Lis podziękował za postawienie znaku drogowego na ul. Kościuszki, o który wcześniej wnioskował. Dodał, że należałoby zmienić usytuowanie znaku, który informuje o progu zwalniającym na ul. Polnej. Lepszym miejscem byłby skrzyżowanie Asnyka i Polnej, z informacją o odległości do tego progu zwalniającego. Byłoby to z korzyścią dla tych, szczególnie nowych użytkowników tego odcinka drogi. Dodał, że koszt przeniesienia znaku w inne miejsce i dołożenia tabliczki, która informuje o odległości jaka jest do tego progu zwalniającego, byłby niewielki.

Radny M. Połczyński zapytał o wystąpienie do Agencji o wytyczenie geodezyjne drogi w Marlewie od drogi nr 241 do bramy pałacowej. Czy wiadomo coś w tej sprawie?

Burmistrz Rogoźna powiedział, że trudno jest mu powiedzieć na jakim etapie jest ta sprawa. Urząd wystosował pismo do Agencji i nie wie, czy przyszła na nie odpowiedź. Dodał, że Kierownik Wydziału GNRiOŚ ewentualnie na sesji odpowie na to pytanie.

Radny R. Kinach powiedział, że nadal nie otrzymał odpowiedzi na swój wniosek w sprawie umieszczenia tabliczki odwołującej znak zakaz zatrzymywania i postoju w niedziele i święta na Pl. Powstańców Wlkp.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że udzielił odpowiedzi, iż taki znak jest niepotrzebny.

Radny R. Kinach powiedział, że był później ten wniosek powtórzony.

Przewodniczący Komisji Z. Nowak powiedział, że na jego ręce żadna odpowiedź nie dotarła.

Radny H. Janus poinformował, że na zebraniu wiejskim w Gościejewie był wniosek o wykonanie dokumentacji na wykonanie ścieżki pieszo-jezdnej Gościejewo – do rzeki Wełny. W lutym była odpowiedź, że będą prowadzone rozmowy po 15 kwietnia. Poprosił o więcej informacji na ten temat.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że odpowiedzi udzielił na zebraniu wiejskim.

Radny H. Janus powiedział, że wolałby tutaj.

Burmistrz Rogoźna stwierdził, że na zebraniu wiejskim odpowiedział, a radny może ewentualnie to powtórzyć.

Radny H. Janus powiedział, że Pan Burmistrz mówił coś na zebraniu wiejskim, ale on pyta się na Komisji.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że odpowiedzi udzielił na zebraniu wiejskim.

Radny H. Janus poinformował, że zada to pytanie na sesji w środę. Zapytał, czy były jakieś rozmowy prowadzone od 15 kwietnia?

Burmistrz Rogoźna powiedział, że tłumaczył to na zebraniu wiejskim.

Radny H. Janus stwierdził, że radni też chcą wiedzieć i jest to sprawa wszystkich mieszkańców, a nie tylko Gościejewa.

Burmistrz Rogoźna zapytał, po co to pytanie, skoro wyjaśnił wszystko na zebraniu wiejskim.

Radny H. Janus stwierdził, że radni nie byli na zebraniu wiejskim.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że mogli być.

Radny H. Janus poinformował, że zapyta o to na sesji. Dodał, że od 15 kwietnia minęły 4 miesiące.

Burmistrz Rogoźna powiedział: „i Burmistrz nic nie robił”.

Radny H. Janus stwierdził, że z tego tak wynika. Nadmienił, że do 30 września jest czas na składanie wniosków do budżetu 2011 r. Zaproponował, aby Komisja powtórzyła wniosek z lat ubiegłych o wycinkę i desykację krzewów przy drogach gminnych. Dodał, że na ostatniej Komisji pokazywał te drogi na wyświetlaczu m.in. w Gościejewie. W 2010 r. było 10.000 zł na wycinkę krzewów i praktycznie nie było nic zrobione. Dodał, że po jego wniosku była wykaszana droga w Owieczkach, ale po kilkukrotnych monitach.

Przewodniczący Komisji Z. Nowak zapytał, ile kilometrów było zrobione w Owieczkach?

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że chodzi o odcinek z Owieczek na Ryczywół.

Przewodniczący Komisji Z. Nowak zapytał, kto to wykonał?

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że firma Pana Siwińskiego.

Radny H. Janus powiedział, że na jednej z dróg w Gościejewie mieszkańcy wycieli drzewa i krzewy, a ze środków sołeckich zakupiono randap i wypryskano ten teren. Na przyszły rok w tym miejscu, krzewy nie powinny rosnąć i tak powinny być robione drogi w całej Gminie.

Burmistrz Rogoźna zapytał, kto ma to robić?

Radny H. Janus powiedział, że nie wie i 30.000 zł było przeznaczone na to w budżecie i od Gminy zależy kto to będzie robić.

Przewodniczący Komisji Z. Nowak zapytał, jaki był koszt wycinki krzewów w Owieczkach?

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że nie ma jeszcze faktury.

Radny H. Janus powiedział, że w ciągu roku krzewy wyrastają na ok. metr. Dodał, że do dzisiaj nie zrealizowano wniosku z 2007 r. w sprawie  wycięcia krzewów na skrzyżowaniu w Gościejewie na drogę nr 11, za Panem Nowakiem w stronę Radkowa. Stwierdził, że jest tam brak widoczności, ale żadnego wypadku jak na razie tam nie było. Zaproponował kwotę 15.000 zł do budżetu na 2011 r. na wycięcie krzewów i desykację dróg gminnych ze szczególnym uwzględnieniem skrzyżowań.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że lepiej te pieniądze przeznaczyć do Powiatu na wycinkę. Mają oni odpowiedni sprzęt i by to wycieli.

Radny H. Janus zapytał, czy nie można tego wnieść do budżetu Gminy, a Gmina zleciłaby to Powiatowi?

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że nie, gdyż Powiat nie może wystawić faktury Gminie. Dodał, że w tym roku w Parkowie zrobili gratisowo drogę. Nadmienił, że myśli nad przekazaniem jakiejś kwoty Powiatowi w formie dotacji i w jej ramach Powiat wykosiłby drogi.

Przewodniczący Komisji Z. Nowak powiedział, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby radni tą kwotę przegłosowali, a w budżecie propozycja może być inna. Dodał, że jedno drugiemu nie przeczy.

Burmistrz Rogoźna przyznał, że krzaki są duże i poprosił staż pożarną z Gościejewa, z Parkowa o ich wycięcie. Strażacy przyjechali z piłami, popatrzyli tylko i pojechali.

Radny H. Janus zapytał, czy OSP miało zrobić w czynie społecznym drogę do pól i wycinać około km?

Burmistrz Rogoźna zapytał, kto mówił o wykonaniu tego w czynie społecznym?

Skarbnik Gminy powiedziała, że na godzinę strażacy dostaliby ekwiwalent.

Radny H. Janus powiedział, że miało to być zrobione w czynie społecznym.

Burmistrz Rogoźna zapytał, czy OSP może robić co innego? Łapać pszczoły, czy osy? Dostawać nowe samochody i inne rzeczy?

Radny H. Janus powiedział, że łapanie pszczół, os i szerszeni to ustawowy obowiązek.

Wniosek został przyjęty jednogłośnie 4 głosami „za”.

Przewodniczący Komisji Z. Nowak powiedział, że nic nie stoi na przeszkodzie, żeby Pan Burmistrz przygotował  to zadanie w budżecie jako pomoc dla Powiatu.

Radny H. Janus powiedział, że w budżecie Gminy, na wniosek radnych, były zabezpieczone środki na wycięcie krzewów przy skrzyżowaniu drogi gminnej nr 272520P z drogą powiatową nr 1352P. Zadanie to zostało ujęte w budżecie, ale do dzisiaj nie zostało wykonane. Zapytał, czy będzie to jeszcze wykonane?

Skarbnik Gminy powiedziała, że pewnie się pomyliła.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że tą drogą nikt nie jeździ i po co ma być robiona, żeby tylko ładnie wyglądała?

Radny H. Janus poprosił Burmistrza, aby nie żartował.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że każdy swoimi polami tamtędy jeździ i nikt inny. Stwierdził, że chodzi tylko o to, aby ładnie przed domem wyglądało i o nic innego.

Radny H. Janus zapytał, czy 600 m ze strony ryczywolskiej to jest koło domu? Było tam równane ostatnie 2, 3 lata i bardzo ładnie zostało to zrobione i za chwileczkę będzie zarośnięte.

Burmistrz Rogoźna zapytał, kto tamtędy jeździ?

Radny H. Janus odpowiedział, że ludzie m.in. myśliwi.

Burmistrz Rogoźna powiedział: „gdzieś tam kiedyś radny pijany jeździł to tak i to wie”.

Radny H. Janus powiedział: „....., to jest głupszy niż człowiek”.

Burmistrz Rogoźna powiedział: „samochodem się rozwalił”.

Przewodniczący Komisji Z. Nowak poprosił o zachowanie spokoju.

Burmistrz Rogoźna powiedział: „wszyscy jeździcie samochodem koło Mazurkiewicza”.

Radny H. Janus powiedział, że gdyby był asfalt to nie byłoby tego wniosku.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że nawet gdyby był tam asfalt, czy nie to i tak by nikt tamtędy nie jeździł. Zapytał, kiedy radny tamtędy ostatnio jechał?

Radny H. Janus odpowiedział, że wczoraj.

Burmistrz Rogoźna powiedział: „chodzi o to, że radny ma aspiracje, bo koło domu mu rośnie”. Przyznał, że ładniej by to wyglądało. Dodał, że mieszkańcy przecież mogą wyciąć drzewo za zgodą Gminy i je zabrać. Nadmienił, że gdyby sprawa dotyczyła dróg użytkowanych często, to jest to uzasadnione. 

Radny H. Janus powiedział, że jeśli są drogi dojezdne, to jeżdżą wszyscy, a jak zarosną to nie jeździ nikt i tak jest w stronę Wiardunek, gdzie droga zarosła. Dodał, że jest to droga gminna i Gmina jest zobowiązana do opieki nad nią, a nie mieszkańcy. Zapytał, czy będzie to w tym roku zrobione?

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że nie.

Radny H. Janus poinformował, że będą w tej sprawie wnioski ze zebrania sołeckiego.

Następnie radny wyświetlił zdjęcia z przystanku autobusowego w Gościejewie na drodze do Ryczywołu. Dodał, że od 3 lat nic nie zrobiono i jest on w złym stanie, a korzystają z niego uczniowie i dorośli.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że po drugiej stronie drogi nie ma w ogóle przystanku i też tam można zrobić nowy.

Radny H. Janus powiedział, że wnioskuje o remont przystanku, a nie o nowy.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że na drugą stronę można kupić nowy.

Radny H. Janus powiedział, że nie było takiego wniosku z zebrania wiejskiego.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że to nie ważne.

Radny H. Janus powiedział, że jak Burmistrz chce to może kupić i jest „za”.

Skarbnik Gminy stwierdziła, że byłoby to piękne przedsięwzięcie z funduszu sołeckiego.

Radny H. Janus powiedział, że mieszkańcy Gościejewa robią wiele rzeczy społecznie i niech inne sołectwa tyle robią. Dodał, że środki z funduszu sołeckiego zostały na co innego przeznaczone.

Burmistrza Rogoźna powiedział „na imprezy i wycieczki, a reszta do budżetu”.

Radny H. Janus powiedział: „albo w góry albo do Francji, tak wycieczka i tak wycieczka”. Dodał, że kolejny wniosek z zebrania wiejskiego dotyczy pola, pobocza drogi gminnej w Gościejewie, skręcając w stronę świetlicy wiejskiej. Jest to działka nr 154, Pana Guzy.

Burmistrz Rogoźna zauważył, że pole jest prywatne, a droga jest gminna.

Radny H. Janus stwierdził, że pole jest prywatne, na którym są urządzenia Aquabellis'u.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że nie tylko Aquabellis'u.

Radny H. Janus stwierdził, że jeszcze gaz.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że również melioracji.

Radny H. Janus stwierdził, że gaz jak na razie należy do Gminy, o ile się nie myli. Poinformował, że rozmawiał z Panem Guzym i wykosiłby to, gdyby nie było tam żadnych urządzeń. Zaproponował, aby był to wniosek Komisji.

Burmistrz Rogoźna zapytał, jak Gmina na nie swoim gruncie może kosić?

Radny H. Janus stwierdził, że są tam urządzenia Aquabellis  i nic nie szkodzi, żeby to zrobić.

Burmistrz Rogoźna zauważył, że Gościejewo ma 2 ciągniki i może to wykosić.

Radny H. Janus powiedział, że kosiarka na boisko nie jest do rowów.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że pieniądze zostały wydane, kosiarka jest, a Gmina ma jeszcze kosić. Stwierdził, że jest to nie do pomyślenia.

Radny A. Olenderski stwierdził, że obecnie panuje demokracja i każdy koszty liczy, a później wszystko zrzuca się na Gminę. Być może Pan Guzy mógłby to wykosić, ale nie wiadomo czy się zgodzi. Dodał, że kiedyś to robiono i nawet nie chciano, żeby to ktoś z drogówki robił, aby nie było to źle wykonane i mieszkańcy byli nie zadowoleni z tego. Brakuje indywidualnej inicjatywy gospodarzy. Zapytał, jaką powierzchnie ma ten teren?

Radny H. Janus odpowiedział, że ok. 1000m².

Przewodniczący Komisji Z. Nowak stwierdził, że gdyby nie urządzenia, to teren byłby zaorany przez właściciela.

Radny A. Olenderski zapytał, czy te urządzenia muszą tam być?

Radny H. Janus powiedział, że mogłyby one być schowane w ziemię i wtedy można by to zaorać. Dodał, że jest to centrum wsi i składa wniosek w tej sprawie.

Radny A. Olenderski stwierdził, że pracownicy tam są i mogli by to wyciąć chociażby ręcznie.

Radny H. Janus powiedział, że musiałoby być zlecenie kogoś, a nie sołtysa. Zaproponował wniosek do Pana Burmistrza.

Burmistrz Rogoźna stwierdził, że Gościejewo ma sprzęt, kosiarki za pieniądze podatników i nie potrafi sobie z tym paskiem poradzić i problem urasta do rangi gminy. Na zebraniach wiejskich to jest problem. Dodał, że wieś ma podkaszarki.

Radny H. Janus zapytał, czy ciągnik do boiska nadaje się na rowy?

Burmistrz Rogoźna powiedział, że tam jest pole też. Część można ciągnikiem wykosić, a część podkaszarkami.

Radny H. Janus zapytał, czy sołtys ma to kosić?

Burmistrz Rogoźna zapytał, a kto? Może radny, może ktoś inny. Zapytał: „dlaczego na boisku kosicie? Bo frajdę macie, bo nowym ciągniczkiem jeździliście jak chłopcy? Popsuliście go i Gmina zapłaciła za naprawę, na gwarancji, boście ............. maszynę. I wtedy jest dobrze, bo Gmina zapłaci, bo my nie mamy, bo skąd. Nowa maszyna na gwarancji. Bo nikt nie dba, bo Gmina kupiła i ma to w d głęboko”.

Radny H. Janus powiedział: „był błąd, że kosiarka chodziła w szkole gminnej”.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że nie interesuje go gdzie. Zapytał, kto ją tam skierował? Burmistrz, czy radny z sołtysem?

Radny H. Janus zapytał, czy teraz mają  rowy kosić?

Burmistrz Rogoźna stwierdził: „koście sobie co chcecie, to jest wasze. Zepsute zostało, bo do szkoły pojechało, nie?”

Radny H. Janus stwierdził, że może tak.

Burmistrz Rogoźna powiedział: „to wasz problem”.

Radny H. Janus stwierdził, że w ogóle nie można tym jeździć, bo jest to na boisko.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że później sołtys z płaczem przychodzi do Gminy z fakturą, żeby zapłacić. Stwierdził, że ze swoich pieniędzy powinni płacić.

Radny M. Połczyński zapytał, czy gwarancja nie objęła usterki?

Burmistrz Rogoźna powiedział, że nie, ponieważ „............” było i niedopilnowane. 

Radny H. Janus powiedział: „jak się człowiek nie zna, to nie powinien nic mówić”.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że samo się pewnie zrobiło.

Radny H. Janus zapytał Panią Skarbnik z jakich środków kupiono kosiarkę?

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że nie pamięta.

Burmistrz Rogoźna stwierdził, że wykoszenie tego paska to najważniejszy problem w Gminie.

Radny H. Janus stwierdził, że jest to upartość Burmistrza. Poprosił o dokładne zaprotokołowanie wszystkich wypowiedzi.

Przewodniczący Komisji Z. Nowak zapytał o uporządkowanie spraw własnościowych.

Radny H. Janus powiedział, że może Aquabellis mógłby to odkupić od Pana Guzego.

Burmistrz Rogoźna zapytał, dlaczego Aquabellis ma to kupić?

Radny H. Janus stwierdził, że są tam urządzenia Aquabellis'u.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że jak były budowane, to są na to zgody. Zapytał, czy sam ktoś sobie wszedł na pole? Czy jak radny był w zarządzie to było koszone to pole przez Gminę?

Radny H. Janus odpowiedział, że nie pamięta.

Burmistrz Rogoźna stwierdził, że radny ma dobrą, ale krótką pamięć.

Radny H. Janus stwierdził, że nie rozumie co ma 10 lat temu wspólnego.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że może już 20-30 lat temu było tam to wybudowane i ma to coś wspólnego? „Trzeba było się obudzić, jak radny był w zarządzie i wykupić działkę i przekazać Aquabellis-owi, albo sobie wziąć na własność”.

Radny H. Janus stwierdził, że jeśli nie było to wtedy zrobione, to teraz należy to zrobić.

Burmistrz Rogoźna stwierdził, że teraz jest afera na całą Gminę z powodu niewykoszenia paska ziemi, a przedtem było dobrze, ponieważ radny był w zarządzie.

Radny H. Janus stwierdził, że było to wtedy jak Burmistrz był wiceprzewodniczącym Rady.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że to zarząd rządził. Dodał, że sołectwo ma sprzęt i nie widzi problemu, żeby Rada Sołecka zarządziła, żeby to wykosić.

Radny H. Janus stwierdził, że: „my mamy problem” i nikt nie będzie kosił cudzych gruntów, ani drogi gminnej.

Burmistrz Rogoźna zapytał, czy są jeszcze do niego jakieś inne pytania?

Radny H. Janus powiedział, że chciałby, aby jego wniosek do Pana Burmistrza został przegłosowany.

Przewodniczący Komisji Z. Nowak stwierdził, że jest to teren prywatny  i jak Pan Guzy się nie zgodzi na koszenie?

Radny H. Janus powiedział, że Pan Guzy by to kosił, gdyby nie było tam żadnych urządzeń.

Burmistrz Rogoźna stwierdził, że Pan Guzy wiedział co kupuje od Agencji. Grunt był już z urządzeniami.

Radny H. Janus stwierdził, że teraz trzeba napisać pismo do Pana Guzy, że ma kosić.

Burmistrz Rogoźna powiedział: „to piszcie sobie”.

Radny H. Janus stwierdził, że Gmina jest od tego.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że radny nie może mu kazać pisać pism i jak sam zostanie burmistrzem, to wtedy będzie mógł sobie pisać.

Przewodniczący Komisji Z. Nowak stwierdził, że wniosek może obejmować jedynie pas drogowy, który należy do Gminy.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że wszystko dałoby zrobić. Rada Sołecka mogłaby się dogadać z Panem Guzym.

Radny H. Janus zapytał, dlaczego ma to robić w czynie społecznym? Stwierdził, że Aquabellis od tego jest, skoro ich urządzenia są na działce.

Burmistrz Rogoźna zapytał, czy są inne pytania do niego?

Radny R. Kinach poinformował, że mieszkańcy ul. Brzozowej proszą o zasypanie dziury.

Burmistrz Rogoźna wyjaśnił, że jest to droga prywatna, a nie gminna.

Radny R. Kinach  zapytał o lustro na ul. W. Poznańskiej.

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że zgłoszono to do Województwa i mają je zakupić i zamontować.

Przewodniczący Komisji Z. Nowak stwierdził, że jego zdaniem odnośnie wycinki krzewów powinny się wszystkie strony wypowiedzieć.

Radny H. Janus wniósł o zorganizowanie spotkania Aquabellis'u, melioracji, Pana Guzego i Urzędu.

Radny K. Lis stwierdził, że na dzisiejszym posiedzeniu padły słowa niecenzuralne. Zapytał, czy będą one ujęte w protokole? Stwierdził, że powinny być, skoro protokół ma być rzetelną  relacją z przebiegu posiedzenia.

Przewodniczący Komisji Z. Nowak powiedział, że protokół ma zawierać wszystkie niecenzuralne słowa.

 

 

Posiedzenie zakończano o godz. 18.15

Protokół sporządziła: A. Potocka

Rogoźno, dnia 15 października 2010 r.

 

drukuj pobierz pdf