Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2010: Zarządzenie Nr 124/2010 z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2011-2023

Zarządzenie Nr 124/2010

Burmistrza Rogoźna

z dnia 12 listopada 2010 roku

 

w sprawie: ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2011-2023

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 230 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 ze zm.) oraz art.122 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157 poz. 1241 ze zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1.   

Ustalam:

1.     Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do zarządzenia.

2.     Informacje o relacji, o której mowa w art.243 ustawy o finansach publicznych na lata 2011 – 2023 zawiera załącznik Nr 2 do zarządzenia.

 

§ 2.   

Niniejsze zarządzenie przedkładam:

1.      Radzie Miejskiej w Rogoźnie.

2.      Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu Zespół Zamiejscowy w Pile, celem zaopiniowania.

 

§ 3.   

Do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej załącza się informację o której mowa w § 1 ust. 2 zarządzenia.

 

§ 4.   

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


 

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 124 /2010 Burmistrza Rogoźnia z dnia 12 listopada 2010 roku

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2011-2023

 

 

Projekt Uchwały Nr ………

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia …………

 

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2011-2023

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art.226, 227, 228, 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 ze zmianami) w związku z art.121 ust. 8 oraz art.122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157 poz. 1241 ze zmianami) Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rogoźno obejmującą:

1.      Dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób finansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2.      Objaśnienia przyjętych wartości, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

 

§ 3.1.Upoważnia się Burmistrza Rogoźna do zaciągania zobowiązań:

1.      związanych z realizacją przedsięwzięć,

2.      z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2.      Upoważnia się Burmistrza Rogoźna do przekazywania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r.

 


 

Załącznik Nr 2

do projektu Uchwały Nr ………

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia ………………..

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2011-2023

 

Objaśnienia przyjętych wartości.

 

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2007-2009 i 3 kwartały 2010 roku oraz założenia makroekonomiczne przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Państwa, zgromadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej, a także wiedzę o planowanych zamierzeniach wynikających z dokumentów obowiązujących na terenie gminy (studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy).

Realizm prognoz wielkości dochodów i wydatków gminy na najbliższe lata uzależniony jest w dużej mierze od trafności tych wskaźników przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Państwa.

 

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dalej zwanej WPF na lata 2011-2023 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków pomimo braku wiedzy o dalszych założeniach makroekonomicznych państwa.

 

Czynniki wpływające na wysokość podstawowych części dochodów to:

 

1)    Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, które uzależnione są od wielu innych przesłanek między innymi:

·       wzrostu wynagrodzeń, emerytur, rent,

·       zmian systemowych tj. zmiany stawek podatkowych, progów podatkowych i ulg,

·      wysokość udziału PIT określonego ustawowo dla każdego typu j.s.t. odrębnie.

Dlatego  w WPF przyjęto założenia dotyczące wpływu z tego tytułu do budżetu gminy na  poziomie: 4,2% w 2011 r., 10,7% w 2012 r., 8% w 2013 r. wg wskaźników budżetu państwa, oraz o stałą wartość 5%  w latach następnych tj. 2014-2023.

 

2)    Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, o których w znacznej mierze decydują takie oto wielkości:

·       wzrost zysku uzyskiwanego przez przedsiębiorców,

·       ilość podatników mających siedzibę bądź oddziały na terenie gminy,

·      określenie ustawowo udziału we wpływach z podatku od osób prawnych, który dla każdego typu j.s.t. jest inny.

W WPF gminy Rogoźno przyjęto założenia dotyczące dynamiki wpływów do budżetu gminy
z CIT:  6,4% w 2011 r., 21,4% w 2012 r., 18,7% w 2013 r. wg wskaźników budżetu państwa, oraz o stałą wartość 15% w latach następnych tj. 2014-2023.

 

3)    Wpływy z  podatków i opłat lokalnych, które uzależnione są przede wszystkim od:

·       ustawowego określenia podstawowych stawek podatkowych,

·       uchwalenia stawek podatkowych,

·       uchwalonych zwolnień,

·       decyzji umorzeniowych czy decyzji przyznających ulgi.

 

Przy prognozowaniu tych dochodów założono wzrost podatków o: 2,6% w 2011 r., 2,5% w latach 2012-2017, 2,4% w latach 2018-2023.

 

4)    Pozostałe dochody własne w skład, których wchodzą między innymi:

·       sprzedaż mienia,

·       dzierżawy,

·       wpływy z usług,

·       odsetki bankowe,

·       odsetki od podatków i sprzedaży ratalnej.

Przy ich prognozowaniu kierowano się dotychczasową dynamiką lub wskaźnikami inflacji.

 

Pozycja dochodów ze sprzedaży mienia zaplanowano zgodnie z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Przyjęto do sprzedaży w latach 2011-2013 grunty stanowiące własność gminy. W 2011 roku planuje się sprzedaż 21 działek budowlanych od 981 do 2.500 m2 przy ul. Skrajnej i Łamanej w Rogoźnie o łącznej powierzchni 2,96 ha, na lata 2012 - 2016 działki o łącznej powierzchni około 25 ha w rejonie ul. Leśnej – Słonecznej – Lipowej – Topolowej w Rogoźnie w obszarze, dla którego w 2011 roku przystąpimy do opracowania szczegółowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W latach 2017 – 2023 nie zaplanowano sprzedaży mienia.

 

Wzrost o 2, 5% w skali roku zaplanowano na wpływy z dochodów własnych przy dokonaniu wyłączeń dochodów, do których nie posiadano informacji o ich uzyskaniu w latach 2012 – 2023 np. opłata planistyczna, darowizny, udziały w dochodach budżetu państwa, rekompensaty utraconych dochodów.

 

5)    Dotacje z budżetu państwa

Wielkości planowanych dotacji na zadania zlecone oraz na zadania własne zostały rokrocznie przemnożone o wskaźnik 2,5% .

W przypadku dotacji celowych do programów finansowanych ze środków UE przyjęto wartości wynikające z przedstawionego kosztorysu i podpisanych umów na takie oto inwestycje:

ü  Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków etap II oraz separatorów na wlotach do Jeziora Rogozińskiego i rzeki Wełny aglomeracji Rogoźno" w dniu 13 września 2010 roku została dopisana umowa z Wielkopolskim Funduszem Ochrony Środowiska. Łączna kwota dotacji wyniesie 23.464.094 zł i przedstawia się następująco:

·         rok 2011 – kwota dotacji – 10.271.296 zł,

·         rok 2012 – kwota dotacji –   7.040.175 zł,

·         rok 2013 – kwota dotacji -    6.152.623 zł.

 

ü  Modernizacja świetlic wiejskich z wyposażeniem i zagospodarowaniem otoczenia w Parkowie, Grudnie i Gościejewie na projekty, które zostały podpisane umowy w dniach 12.10.2010 roku na świetlicę w Parkowie oraz 09.11.2010 roku, na świetlicę w Gościejewie i Grudnie łączna kwota dotacji w 2011 roku wyniesie 505.515 zł.

 

ü  Budowa boiska do piłki nożnej w Słomowie – zadanie to jest kontynuacją przedsięwzięcia p.n. „Remont świetlicy wiejskiej oraz budowa boiska do piłki nożnej w miejscowości Słomowo”. Projekt współfinansowany w ramach programu „Rozwój obszarów wiejskich”, na który została podpisana umowa  18.09.2009 roku – wysokość dotacji w 2011 roku wyniesie 119.262 zł.

 

Jednak dokładna wartość tych zadań będzie znana po rozstrzygnięciu przetargu na wykonawstwo i po ostatecznym zakończeniu inwestycji, które założono na lata 2011-2013.

Sygnalizowany spadek dostępu do środków europejskich, o którym mowa w Wieloletniej Prognozie Finansowej Państwa nie będzie jednak odzwierciedleniem w budżecie gminy Rogoźno,  gdyż wnioski te przeszły pozytywna ocenę.

6)    Subwencje:

·       oświatowa,

·       wyrównawcza,

·       równoważąca.

Subwencją oświatową obliczono wg ustawowo określonego algorytmu, przy jednoczesnym założeniu wzrostu demograficznego w latach 2012-2013 po dokonanej analizie urodzeń w latach 2006-2008 i kształtuje się ona dla roku 2011 na poziomie 5,13%, a dla kolejnych lat następująco: rok 2012 – 10,7%, rok 2013 – 8%, lata 2014-2023 – 5%.

Subwencja wyrównawcza i równoważąca zostały zaprojektowane w latach 2012-2023 o stały wskaźnik spadku o 1,5% w skali roku. Dochody z tego tytułu w 2011 roku w porównaniu z rokiem 2010 zmalały o 1,32%.

 

Czynniki wpływające na wysokość podstawowych części wydatków to:

 

1)      Wydatki bieżące w znacznej mierze związane są z finansowaniem oświaty, dlatego decydujące znaczenie mają tutaj założenia dotyczące wzrostu wynagrodzeń nauczycieli.

Kształtują się one na równym poziomie 2,5% dla ogółu wydatków ponoszonych w budżecie gminy w latach 2012-2023 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Przewaga procentowa tych wydatków jest znacznie większa w porównaniu z latami ubiegłymi ale spowodowane to jest faktem ograniczenia wszelkich prac remontowych zarówno w oświacie jak i całym budżecie gminy ze względu na przygotowanie i wdrażanie priorytetowego przedsięwzięcia jakim jest skanalizowanie znacznej części gminy.

Projekt ten pochłania dużą część  budżetu i z tego względu właściwym wydaje się podjęta decyzja o wstrzymaniu wszelkich nakładów na remonty na okres realizacji tego przedsięwzięcia tj. lata 2011-2013.

2)      Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. oraz w pozostałych wydatkach bieżących uwzględniają przewidywaną stopę inflacji, która wg założeń makroekonomicznych wyniesie 2,5% w latach 2012-2013. Takie założenia przyjęto również na lata 2014-2023.

Natomiast projekt na 2011 rok zakłada spadek wydatków bieżących  o około 3,7% w stosunku do planowanych wydatków bieżących na 30 września 2010 roku.

3)      Wydatki bieżące objęte limitem zgodnie z art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych. Zaliczono tu umowę na leasing komputerów. Zawarta została  w 2008 roku na okres 4 lat. Zakończenie spłaty zobowiązań wynikających z przedmiotowej umowy  przewidziano zgodnie z harmonogramem w 2012 roku.

Wydatki związane z tym przedsięwzięciem kształtują się wg ustalonego harmonogramu, który skorygowano o wzrost podstawowej stawki podatku od towarów i usług z 22% na 23% w 2011 roku oraz z 23% na 24% w  2012 roku.

4)      Wydatki bieżące na obsługę długu stanowią niewielki udział procentowy w łącznej kwocie wydatków bieżących gminy. Stanowią one zaplanowane spłaty odsetek od wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów oraz odsetki od planowanych kredytów związanych z finansowaniem przedsięwzięcia p.n. „ Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków etap II oraz separatorów na wlotach do Jeziora Rogozińskiego i rzeki Wełny aglomeracji Rogoźno" – udział własny.

Do obliczenia wysokości odsetek posłużyły następujące wskaźniki:

·         dla pożyczek udzielanych na preferencyjnych warunkach – 3%,

·         dla pozostałych kredytów – 6%.

5)      Wydatki majątkowe, do których zalicza się:

·         inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem „ środków unijnych”,

·         wniesienie  udziału do spółek prawa handlowego.

Nakłady na wydatki majątkowe zaprezentowane poniżej, ponoszone są zgodnie z przyjętym harmonogramem ich realizacji oraz uzależnione są od poszczególnych zatwierdzonych etapów dominującego przedsięwzięcia. Ich wzrost nie jest uzależniony od wskaźnika inflacji czy żadnych obowiązujących wartości makroekonomicznych.

Kształtują się w poszczególnych latach następująco:

 

·         rok 2011 – 17.455.932 zł  w tym środki UE  - 10.080.107 zł

·         rok 2012 – 12.688.591 zł  w tym środki UE -    7.040.175 zł

·         rok 2013 – 11.208.311 zł  w tym środki UE -    6.152.623 zł

·         rok 2014 -      521.200 zł

 

Wykaz realizowanych przedsięwzięć:

·        Budowa ulic Seminarialnej, Długiej i Nowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą – udział własny – okres realizacji zadania rozłożono na lata 2011-2014,

·        Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków etap II oraz budowa separatorów na wlotach do Jeziora Rogozińskiego i rzeki Wełny aglomeracji Rogoźno – okres realizacji przedsięwzięcia 2009-2013,

·        Udział pieniężny do spółki z o.o. w Wągrowcu – Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych – wpłatę udziału zaplanowano na lata 2011-2012,

 

Wielkość nakładów na wydatki majątkowe w poszczególnych latach zaprezentowana w WPF różni się od wykazu przedsięwzięć do WPF. Różnicę stanowią zadania, których realizacja kończy się w roku 2011. Są one przez ustawodawcę traktowane jako wydatki o krótkim okresie realizacji i tym samym nie kwalifikują się do w/w załącznika.

 

Przychody z tytułu kredytów, pożyczek zaprezentowane w WPF są związane z planowanym zaciągnięciem kredytu na sfinansowanie inwestycji p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków etap II oraz budowa separatorów na wlotach do Jeziora Rogozińskiego i rzeki Wełny aglomeracji Rogoźno” i kształtują się odpowiednio do przyjętego harmonogramu realizacji tego zadania. Przyjęte wielkości te mogą ulec zmianie za sprawą
nie rozstrzygniętych jeszcze przetargów w tym postępowaniu. Przetarg na kredyt zostanie ogłoszony w 2011 zaraz po rozstrzygnięciu przetargów na wykonawstwo. Na dzień sporządzania WPF przyjęto założenia wg kosztorysu i harmonogramu.

 

Kształtują się one następująco:

·         rok  2011 – 5.318.000 zł,

·         rok 2012 –  2.445.000 zł,

·         rok 2013 –  2.226.000 zł.

 

Rozchody związane ze spłatą rat kapitałowych przyjęto zgodnie z harmonogramami zaciągniętych pożyczek i kredytów uwzględniając planowane zaciągnięcie kredytu i jego spłatę w kwocie 9.989.000 zł przez okres 10 lat licząc spłaty od następnego roku od zaciągnięcia.

 

Rozchody te prezentują się dla poszczególnych lat następująco:

·         rok 2011 - 1.396.912 zł,

·         rok 2012 - 1.770.749,06 zł,

·         rok 2013 - 1.612.200 zł,

·         rak 2014 - 1.838.800 zł,

·         rok 2015 - 1.735.800 zł,

·         rok 2016 - 1.735.800 zł,

·         rok 2017 - 1.735.800 zł,

·         rok 2018 - 1.735.800 zł,

·         rok 2019 - 1.735.800 zł,

·         rok 2020 - 1.003.800 zł,

·         rok 2021 - 1.003.800 zł,

·         rok 2022 -    467.000 zł,

·         rok 2023 -    183.000 zł.

 

Łączna kwota długu w poszczególnych latach przedstawia się dla gminy Rogoźno następująco:

 

·         rok 2011 -                            11.887.349,06

·         rok 2012 -                            12.561.600 zł

·         rok 2013 -                            13.175.400 zł

·         rok 2014 -                            11.336.600 zł

·         rok 2015 -                              9.600.800 zł

·         rok 2016 -                              7.865.000 zł

·         rok 2017 -                              6.129.200 zł

·         rok 2018 -                              4.393.400 zł

·         rok 2019 -                              2.657.600 zł

·         rok 2020 -                              1.653.800 zł

·         rok 2021 -                                 650.000 zł

·         rok 2022 -                                 183.000 zł

·         rok 2023 -                                          brak

 

Wzrost zadłużenia gminy w latach 2011-2013  wynika przede wszystkim z konieczności pokrywania bieżących deficytów budżetowych, a także finansowania zadań inwestycyjnych.

Na wykresie poniżej widać jednak jak systematycznie spadają koszty nominalne obsługi długu (spłata odsetek), spłata rat kapitałowych w relacji z łączną kwotą długu.

 

 

Okres przejściowy dotyczący długu publicznego jednostek samorządu terytorialnego

Jak wiadomo do 2013 r. włącznie będzie trwał okres przejściowy dotyczący prawnej reglamentacji wysokości dopuszczalnego zadłużenia i jego obsługi w jednostkach samorządu terytorialnego. Oznacza to, że stosowane będą w tym okresie postanowienia art. 169-170 ustawy z 30.06.2005 r. o finansach publicznych w zakresie limitowania poziomu zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego oraz ich związków.

Łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec roku budżetowego nie może przekroczyć 60% wykonanych dochodów ogółem.

Dług jednostki powstaje przede wszystkim w wyniku zaciągania kredytów.

 Potwierdzeniem tego wniosku są m.in. postanowienia art. 89 ustawy o finansach publicznych, określające cele, na które mogą być zaciągane takie kredyty i pożyczki oraz emitowane papiery wartościowe. Jednostki samorządu terytorialnego mogą zaciągać kredytyi pożyczki oraz emitować papiery wartościowe na:

  • pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w ich budżetach (podlegają spłacie lub wykupowi w tym samym roku, w którym zostały zaciągnięte lub wyemitowane),
  • finansowanie planowanego deficytu budżetowego,
  • spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów,
  • wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących
    z budżetu Unii Europejskiej.

W przypadku gminy Rogoźno te relacje wcześniej wspomniane a wynikające z art. 169-170 ustawy z 30.06.2005 r. o finansach publicznych oraz relację, o których mowa w art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r, nr 157 poz.1240 ze zmianami) zostają zachowane i dają możliwość uchwalenia budżetu w wyznaczonych ramach dochodów i wydatków. Stanowią one bezpieczną granicę prognozowanego budżetu i przedstawiają się następująco:

 

Lata

Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.243 nufp

Spłata zadłużenia/dochody ogółem – max 15% z art. 169 ust.1 sufp

Zadłużenie/dochody ogółem – max 60% z art.170 ust.1 sufp

2011

10,63%

3,82%

22,72%

2012

6,77%

4,97%

24,42%

2013

6,94%

4,82%

25,49%

2014

8,17%

-

-

2015

9,54%

-

-

2016

9,23%

-

-

2017

8,80%

-

-

2018

7,57%

-

-

2019

6,71%

-

-

2020

6,19%

-

-

2021

6,76%

-

-

2022

7,35%

-

-

2023

7,96%

-

-

 

Relacje, o których mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku zostają spełnione
we wszystkich prognozowanych latach.

Wydatki bieżące nie przekraczają dochodów bieżących, co spełnia wymogi art. 242 ustawy o finansach publicznych.

 


 

Załacznik Nr 1 do projektu Uchwały Nr …/2010

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia ………..

 

Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych Wieloletniej Prognozy Finansowej

 

Lp. Wyszczególnienie Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013  Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017  Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 Rok 2021  Rok 2022  Rok 2023 
1 Dochody ogółem, w tym:  52 331 347,00 51 447 730,00 51 685 321,00 45 837 451,00 46 686 882,00 47 633 872,00 47 431 511,00 48 854 357,00 50 332 380,00 51 868 904,00 53 467 572,00 55 132 394,00 56 867 789,00
a dochody bieżące 39 929 274,00 42 407 555,00 43 932 698,00 43 837 451,00 44 686 882,00 46 033 872,00 47 431 511,00 48 854 357,00 50 332 380,00 51 868 904,00 53 467 572,00 55 132 394,00 56 867 789,00
b dochody majątkowe,  w tym:  12 402 073,00 9 040 175,00 7 752 623,00 2 000 000,00 2 000 000,00 1 600 000,00              
c ze sprzedaży majątku 1 506 000,00 2 000 000,00 1 600 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 1 600 000,00              
2 Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych ), w tym: 38 106 503,00 38 649 489,00 39 732 055,00 40 837 541,00 41 984 372,00 43 145 482,00 44 333 219,00 45 504 489,00 46 701 540,00 47 923 992,00 49 129 480,00 50 362 652,00 51 596 171,00
a na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 17 889 540,00 18 336 778,00 18 795 198,00 19 265 078,00 19 746 705,00 20 240 372,00 20 746 382,00 21 244 295,00 21 754 158,00 22 276 258,00 22 810 888,00 23 358 349,00 23 918 950,00
b związane z funkcjonowaniem organów JST 3 267 253,00 3 373 124,00 3 457 452,00 3 543 889,00 3 632 486,00 3 723 298,00 3 816 381,00 3 907 974,00 4 001 765,00 4 098 807,00 4 196 155,00 4 296 863,00 4 999 987,00
c   z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:                          
d gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp                          
e wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp 35 268,00 26 779,00                      
3 Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)  14 224 844,00 12 798 241,00 11 953 266,00 4 999 910,00 4 702 510,00 4 488 390,00 3 098 292,00 3 349 868,00 3 630 840,00 3 944 912,00 4 338 092,00 4 769 742,00 5 271 618,00
4 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym                           
a nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego                          
5 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu                          
6 Środki do dyspozycji (3+4+5) 14 224 844,00 12 798 241,00 11 953 266,00 4 999 910,00 4 702 510,00 4 488 390,00 3 098 292,00 3 349 868,00 3 630 840,00 3 944 912,00 4 338 092,00 4 769 742,00 5 271 618,00
7 Spłata i obsługa długu, z tego:  1 996 912,00 2 554 649,06 2 431 600,00 2 566 500,00 2 355 800,00 2 259 800,00 2 163 800,00 2 066 800,00 1 969 800,00 1 141 800,00 1 089 800,00 501 000,00 193 000,00
a rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji 1 396 912,00 1 770 749,06 1 612 200,00 1 838 800,00 1 735 800,00 1 735 800,00 1 735 800,00 1 735 800,00 1 735 800,00 1 003 800,00 1 003 800,00 467 000,00 183 000,00
b wydatki bieżące na obsługę długu 600 000,00 783 900,00 819 400,00 727 700,00 620 000,00 524 000,00 428 000,00 331 000,00 234 000,00 138 000,00 86 000,00 34 000,00 10 000,00
8 Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)                          
9 Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8) 12 227 932,00 10 243 591,94 9 521 666,00 2 433 410,00 2 346 710,00 2 228 590,00 934 492,00 1 283 068,00 1 661 040,00 2 803 112,00 3 248 292,00 4 268 742,00 5 078 618,00
10 Wydatki majątkowe,  w tym: 17 545 932,00 12 688 591,00 11 208 311,00 521 200,00                  
a wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp 16 840 932,00 12 688 591,00 11 208 311,00 521 200,00                  
11 Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) 5 318 000,00 2 445 000,00 2 226 000,00                    
12 Wynik finansowy budżetu (9-10+11) 0,00 0,94 539 355,00 1 912 210,00 2 346 710,00 2 228 590,00 934 492,00 1 283 068,00 1 661 040,00 2 803 112,00 3 248 292,00 4 268 742,00 5 078 618,00
13 Kwota długu, w tym: 11 887 349,06 12 561 600,00 13 175 400,00 11 336 600,00 9 600 800,00 7 865 000,00 6 129 200,00 4 393 400,00 2 657 600,00 1 653 800,00 650 000,00 183 000,00 0,00
a łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp                          
b kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy                          
14 Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp                          
15.  Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań 0,03815 0,04965 0,04705 0,05599 0,05046 0,04744 0,04562 0,04231 0,03914 0,02201 0,02038 0,00909 0,00339
a Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty  z art. 243 ufp 0,10630 0,06770 0,69400 0,08173 0,09542 0,09234 0,08796 0,07566 0,06711 0,06186 0,06756 0,07347 0,07961
16 Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp  Zgodny z  art. 243 ufp/niezgodny z art. 243** Zgodny z  art. 243 ufp/niezgodny z art. 243** Zgodny z  art. 243 ufp/niezgodny z art. 243** Zgodny z  art. 243 ufp/niezgodny z art. 243** Zgodny z  art. 243 ufp/niezgodny z art. 243** Zgodny z  art. 243 ufp/niezgodny z art. 243** Zgodny z  art. 243 ufp/niezgodny z art. 243** Zgodny z  art. 243 ufp/niezgodny z art. 243** Zgodny z  art. 243 ufp/niezgodny z art. 243** Zgodny z  art. 243 ufp/niezgodny z art. 243** Zgodny z  art. 243 ufp/niezgodny z art. 243** Zgodny z  art. 243 ufp/niezgodny z art. 243** Zgodny z  art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**
17 Spłata zadłużenia/dochody ogółem (7-13a +2c –2d):1)  -max 15%  z art. 169 sufp 3,82% 4,97% 4,70%                    
18 Zadłużenie/dochody ogółem (13 –13a):1) - max 60% z art. 170 sufp 22,72% 24,42% 25,49%                    
19 Wydatki bieżące razem (2 + 7b) 38 706 503,00 39 433 389,00 40 551 455,00 41 565 241,00 42 604 372,00 43 669 482,00 44 761 219,00 45 835 489,00 46 935 540,00 48 061 992,00 49 215 480,00 50 396 652,00 51 606 171,00
20 Wydatki ogółem (10+19) 56 252 435,00 52 121 980,00 51 759 766,00 42 086 441,00 42 604 372,00 43 669 482,00 44 761 219,00 45 835 489,00 46 935 540,00 48 061 992,00 49 215 480,00 50 396 652,00 51 606 171,00
21 Wynik budżetu (1 - 20) -3 921 088,00 -674 250,00 -74 445,00 3 751 010,00 4 082 510,00 3 964 390,00 2 670 292,00 3 018 868,00 3 396 840,00 3 806 912,00 4 252 092,00 4 735 742,00 5 261 618,00
22 Przychody budżetu  5 318 000,00 2 445 000,00 2 226 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Rozchody budżetu (7a+8) 1 396 912,00 1 770 749,06 1 612 200,00 1 838 800,00 1 735 800,00 1 735 800,00 1 735 800,00 1 735 800,00 1 735 800,00 1 003 800,00 1 003 800,00 467 000,00 183 000,00
24 Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a),
z tego:
1 396 912,00 1 770 749,06 1 612 200,00 1 838 800,00 1 735 800,00 1 735 800,00 1 735 800,00 1 735 800,00 1 735 800,00 1 003 800,00 1 003 800,00 467 000,00 183 000,00
a nadwyżka z lat ubiegłych                          
b wolne środki                          
c przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji                          
d przychody z prywatyzacji                          
e przychody ze spłaty udzielonych pożyczek                          
f nadwyżka bieżąca 1 396 912,00 1 770 749,06 1 612 200,00 1 838 800,00 1 735 800,00 1 735 800,00 1 735 800,00 1 735 800,00 1 735 800,00 1 003 800,00 1 003 800,00 467 000,00 183 000,00
  Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:                          
  na nowe zadania majątkowe 0,00 0,94 539 355,00 1 912 210,00 2 346 710,00 2 228 590,00 934 492,00 1 283 068,00 1 661 040,00 2 803 112,00 3 248 292,00 4 268 742,00 5 078 618,00

 


 

Załacznik Nr 3 do projektu Uchwały Nr …/2010

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia ………..

 

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2014

 

Nazwa i cel

Jednostka odpowiedzialna

Okres realizacji

Klasyfikacja budżetowa

Łączne nakłady finansowe

Wydatki poniesione w latach poprzednich

Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)

Limit zobowiązań

(w wierszu program/umowa)

   

Od

Do

Dział

Rozdz.

 

 

2011

2012

2013

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Przedsięwzięcia ogółem 42 674 130,00 1 353 049,00 16 876 200,00 12 715 370,00 11 208 311,00 521 200,00 41 321 081,00
– wydatki bieżące 140 754,00 78 707,00 35 268,00 26 779,00 0,00 0,00 62 047,00
1) programy, projekty lub zadania (razem) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok (razem)

140 754,00

78 707,00

35 268,00

26 779,00

0,00

0,00

62 047,00

Program: Nowoczesna Gmina Cel: Usprawnienie i unowocześnienie pracy urzędników (dział. 750, rozdz. 75023) wydatek bieżący Urząd Miejski w Rogoźnie

2008

2012

x

140 754,00 78 707,00 35 268,00 26 779,00 0,00 0,00 62 047,00
Umowa nr 22667 z dnia 30.10.2008 r. na leasing komputerów

750

75023

140 754,00 78 707,00 35 268,00 26 779,00 0,00 0,00 62 047,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 - wydatki majątkowe

42 533 376,00

1 274 342,00

16 840 932,00

12 688 591,00

11 208 311,00

521 200,00

41 259 034,00

1) programy, projekty lub zadania (razem)

39 647 918,00

1 117 084,00

16 199 832,00

11 884 691,00

10 446 311,00

0,00

38 530 834,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem) 39 647 918,00 1 117 084,00 16 199 832,00 11 884 691,00 10 446 311,00 0,00 38 530 834,00
Program: Gmina przyjaznego środowiska. Cel: ograniczenie zanieczyszczeń wpływających do Jeziora Rogozińskiego i poprawa jakości wód w zbiornikach wodnych. ( Dz. 900, rozdz. 90001). Wydatki majątkowe Urząd Miejski w Rogoźnie

2009

2013

x

39 647 918,00

1 117 084,00

16 199 832,00

11 884 691,00

10 446 311,00

0,00

38 530 834,00

 "Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków etap II oraz separatorów na wlotach do Jeziora Rogozińskiego i rzeki Wełny aglomeracji Rogoźno

900

90001

39 647 918,00

1 117 084,00

16 199 832,00

11 884 691,00

10 446 311,00

0,00

38 530 834,00

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b (razem) 2 885 458,00 157 258,00 641 100,00 803 900,00 762 000,00 521 200,00 2 728 200,00
Program: Budowa i modernizacja dróg na terenie Gminy. Cel: poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego i jakości dróg na terenie gminy (dział.600, rozdz.60016) Wydatki majątkowe

Urząd Miejski w Rogoźnie

2008

2014

x

2 378 958,00 157 258,00 391 100,00 547 400,00 762 000,00 521 200,00 2 221 700,00
Budowa ulic Seminarialnej, Długiej i Nowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - udział własny

600

60016

2 378 958,00

157 258,00

391 100,00

547 400,00

762 000,00

521 200,00

2 221 700,00

Program: Gmina przyjaznego środowiska. Cel: zapewnienie bezpiecznego i ekologicznego składowania odpadów dla mieszkańców gminy (dział 900, rozdz. 90002). Wydatki majątkowe

Urząd Miejski w Rogoźnie

2011

2012

x

506 500,00

0,00

250 000,00

256 500,00

0,00

0,00

506 500,00

 Udział pieniężny do spółki        z o.o. w Wągrowcu - Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych"

900

90002

506 500,00

0,00

250 000,00

256 500,00

0,00

0,00

506 500,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok (razem) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 


 

Załacznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 124/2010 Burmistrza Rogoźna z dnia 12 listopada 2010 roku

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej  Gminy Rogoźno na lata 2011 - 2023

 

Informacja o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w latach 2011-2023

 

wyszczególnienie

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

dochody bieżące (Db)

33 088 335,00

36 198 734,03

37 364 736,29

41 504 161,00

39 929 274,00

42 407 555,00

43 932 698,00

43 837 451,00

44 686 882,00

46 033 872,00

47 431 511,00

48 854 357,00

50 332 380,00

51 868 904,00

53 467 572,00

55 132 394,00

56 867 789,00

dochody ze sprzedaży majątku (Sm)

308 857,79

2 241 070,70

1 545 799,53

606 000,00

1 506 000,00

2 000 000,00

1 600 000,00

2 000 000,00

2 000 000,00

1 600 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

dochody ogółem (D)

35 340 022,37

38 747 845,53

38 910 535,82

42 924 016,00

52 331 347,00

51 447 730,00

51 685 321,00

45 837 451,00

46 686 882,00

47 633 872,00

47 431 511,00

48 854 357,00

50 332 380,00

51 868 904,00

53 467 572,00

55 132 394,00

56 867 789,00

wydatki bieżące (Wb)

29 451 752,74

31 935 627,53

35 341 874,15

39 563 335,00

38 706 503,00

39 433 389,00

40 551 455,00

41 565 241,00

42 604 372,00

43 669 482,00

44 761 219,00

45 835 489,00

46 935 540,00

48 061 992,00

49 215 480,00

50 396 652,00

51 606 171,00

koszt obsługi zadłużenia (O)

119 177,63

104 777,98

92 067,52

475 300,00

600 000,00

783 900,00

819 400,00

727 700,00

620 000,00

524 000,00

428 000,00

331 000,00

234 000,00

138 000,00

86 000,00

34 000,00

10 000,00

spłata rat kapitałowych (R)

969 740,00

1 443 022,00

1 297 712,00

1 692 237,00

1 396 912,00

1 770 749,06

1 612 200,00

1 838 800,00

1 735 800,00

1 735 800,00

1 735 800,00

1 735 800,00

1 735 800,00

1 003 800,00

1 003 800,00

467 000,00

183 000,00

zadłużenie na koniec roku (Z)

4 459 232,06

3 636 210,06

9 658 498,06

7 966 261,06

11 887 349,06

12 561 600,00

13 175 400,00

11 336 600,00

9 600 800,00

7 865 000,00

6 129 200,00

4 393 400,00

2 657 600,00

1 653 800,00

650 000,00

183 000,00

0,00

Z / D

12,62%

9,38%

24,82%

18,56%

22,72%

24,42%

25,49%

24,73%

20,56%

16,51%

12,92%

8,99%

5,28%

3,19%

1,22%

0,33%

0,00%

(R +O) / D

3,08%

3,99%

3,57%

5,05%

3,82%

4,97%

4,70%

5,60%

5,05%

4,74%

4,56%

4,23%

3,91%

2,20%

2,04%

0,91%

0,34%

15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00%
41,76% 35,91% 28,22% 25,19%
Wyliczenie (Db+Sm-Wb) 3 945 440 6 504 177 3 568 662 2 546 826 2 728 771 4 974 166 4 981 243 4 272 210 4 082 510 3 964 390 2 670 292 3 018 868 3 396 840 3 806 912 4 252 092 4 735 742 5 261 618
do dochodów ogółem (D) 0,111642 0,167859 0,091715 0,059333 0,052144 0,096684 0,096376 0,093203 0,087444 0,083226 0,056298 0,061793 0,067488 0,073395 0,079527 0,085898 0,092524
w % 11,16% 16,79% 9,17% 5,93% 5,21% 9,67% 9,64% 9,32% 8,74% 8,32% 5,63% 6,18% 6,75% 7,34% 7,95% 8,59% 9,25%
Średnia z 3 lat poprzednich lat 0,123739 0,106302 0,067731 0,069387 0,081735 0,095421 0,092341 0,087958 0,075656 0,067106 0,061860 0,067559 0,073470 0,079606
w % 12,37% 10,63% 6,77% 6,94% 8,17% 9,54% 9,23% 8,80% 7,57% 6,71% 6,19% 6,76% 7,35% 7,96%
R+O w 2010 wg nowej ufp <= 5 311 359 5 562 944 3 484 589 3 586 295 3 746 514 4 454 920 4 398 580 4 171 985 3 696 135 3 377 594 3 208 597 3 612 203 4 050 570 4 527 037
R+O w 2010 wg starej ufp <= 6 438 602 7 849 702 7 717 160 7 752 798 6 875 618 7 003 032 7 145 081 7 114 727 7 328 154 7 549 857 7 780 336 8 020 136 8 269 859 8 530 168

 

drukuj pobierz pdf