Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2010: Zarządzenie Nr 125/2010 z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie projektu Budżetu Gminy Rogoźno na 2011 rok

Zarządzenie Nr 125/2010

Burmistrza Rogoźna

z dnia 12 listopada 2010 roku

 

w sprawie: projektu Budżetu Gminy Rogoźno na 2011 rok

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) zarządzam, co następuje:

 

§ 1.   

Ustalam:

1.       Projekt budżetu gminy na 2011 r. w pełnej szczegółowości w zakresie dochodów i wydatków, w formie projektu uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Rogoźnie wraz z załącznikami stanowiący załącznik Nr 1.

2.       Uzasadnienie do projektu budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3.       Materiały informacyjne stanowiące  załącznik Nr 3.

 

§ 2.   

Niniejsze zarządzenie przedkładam:

1.       Radzie Miejskiej w Rogoźnie.

2.       Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu Zespół Zamiejscowy w Pile, celem zaopiniowania.

 

§ 3.   

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 


 

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 125/2010 Burmistrza Rogoźna z dnia 12 listopada 2010 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogoźno na 2011 rok

 

Projekt Uchwały Nr ..........

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia  .............................

 

w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Rogoźno na 2011 rok

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235-237,  258 i 264 ust.3 ustawy  z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240  ze zmianami)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

 

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2011 rok w wysokości    52.331.347 zł

z tego:

1)   dochody bieżące w kwocie   39.929.274 zł

2)   dochody majątkowe w kwocie   12.402.073 zł w tym:

środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 w kwocie  10.896.073 zł

 

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

 

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2011 rok w wysokości   56.252.435 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

z tego:

1)       wydatki bieżące w wysokości    38.706.503 zł

2)       wydatki majątkowe w wysokości   17.545.932 zł

w tym:

a)    wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2, w części związanej z realizacją zadań gminy w kwocie  16.814.832 zł

 

zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

 

§ 3. 1.  Deficyt budżetu w kwocie 3.921.088 zł zostanie sfinansowany z kredytów i pożyczek na rynku krajowym

  1. Określa się łączna kwotę planowanych przychodów  5.318.000 zł
  2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów    1.396.912 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

 

§ 4. Tworzy się rezerwy:

1.     ogólną w wysokości  68.900 zł

2.     celowe w wysokości    101.100 zł,

z tego:

1)    na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 101.100 zł.

 

§ 5. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 6.031.896 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

 

§ 6. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją własnych zadań gmin w kwocie 404.122 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

 

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy w kwocie 3.531.300 zł z tego:

1)   dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na zadania bieżące 2.842.400 zł,

2)   dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania bieżące 688.900 

zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

 

§ 8. Określa się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego:

1)       przychody   1.733.031 zł

2)       koszty   1.734.890 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

 

§ 9. Wyodrębnia się plan dochodów i wydatków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  na 2011 rok

zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

 

§ 10. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 259.000 zł  przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 251.400 zł oraz na realizację zadań określonych w programieprzeciwdziałania narkomanii w kwocie 7.600 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

 

§ 11. 1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

 2.  Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw na ogólną kwotę 202.225 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.

 

§ 12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości 6.318.000, w tym na:

1)       pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 1.000.000 zł.

 

§ 13. Upoważnia się Burmistrza Rogoźna do:

1)     zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych:

a)   na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu do wysokości 1.000.000 zł,

b)   o których mowa w art.89 ust 1 kt 2-4 ustawo o finansach publicznych z dnia 28 sierpnia 2009 roku do wysokosci 5.318.000 zł;

 2)     dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków:

a)    wynagrodzeń ze stosunku pracy między paragrafami i rozdziałami w ramach działu,

b)    majątkowych między zadaniami w ramach działu jednorazowo do kwoty 10.000 zł,

 

3)   przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między paragrafami, rozdziałami w ramach działu,

 

4)    przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

 

5)    lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

 

§ 14. Określa się sumę, do której Burmistrz Rogoźna może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości  2.500.000 zł.

 

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01.01.2011 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 


 

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 125 /2010 Burmistrza Rogoźna z dnia 12  listopada 2010 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogoźno na 2011 rok

 

 

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Rogoźno na 2011 rok

 

I.          Wstęp.

 

Projekt budżetu został opracowany przy założeniu, że średnioroczna inflacja w 2011 roku wyniesie 2,3% przy uwzględnieniu wzrostu podstawowej stawki podatku Vat o 1 %. Średnio roczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli przyjęto w wysokosci 2,33%, dla pozostałych pracowników nie przyjęto wzrostu wynagrodzeń.

 Budżet Gminy Rogoźno opracowano w pełnej szczegółowości na podstawie Uchwały Nr LV/389/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Rogoźno.

Dochody budżetu zaplanowane zostały wg działów, rozdziałów i paragrafów zgodnie z otrzymanymi pismami od dysponentów:

1.       Pismo Ministra Finansów z dnia 12.10.2010 r. Nr ST3-4820-26/2010

o projektowanej subwencji ogólnej w kwocie  -  14.955.085 zł

z tego:

a)       część wyrównawcza   3.996.196,- w tym:

-      kwota podstawowa     2.818.765,-

-      kwota uzupełniająca  1.177.431,-

b)       część równoważąca    224.883,-

c)       część oświatowa    10.734.006,-

oraz planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2011 rok     5.963.873,-

2.       Pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21.10.2010r. nr FB.I-3.3010-18/10 o wysokości dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych na 2011 rok     6.433.198,-

oraz prognozowane na 2011 rok dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w ogólnej kwocie 53.100 zł.

3.       Pismo Krajowego Biura Wyborczego- Delegatura w Pile z dnia 05.10.2010r.nr DPL3101-21/10 o kwocie dotacji na prowadzenie stałego rejestru wyborców w 2011 r.   2.820,-

 

               

Projekt budżetu został opracowany w działach, rozdziałach, paragrafach na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. (Dz.U. Nr 38, poz. 207).

W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdziale – 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych i rozdziale – 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, dochody zaplanowano z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2010r. w stosunku do pierwszego półrocza 2009r., które wzrosły o 2,6% (Komunikat Prezesa GUS z dnia 13.07.2010r. M.P. Nr 51 poz.688). Stawki z 2010 r. zostały przeliczone tym samym wskaźnikiem wzrostu, co zostało przedstawione w projektach uchwał o podatkach i opłatach lokalnych na 2011 rok, które zostały uchwalone na Sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie w dniu 27 października 2010 roku:

1)   Uchwała Nr LIX/428/2010  w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości na rok 2011,

2)    Uchwała Nr LIX/430/2010 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów podatku na rok 2011,

3)    Uchwała Nr LIX/431/2010  w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok,

4)    Uchwała Nr LIX/432/2010 w sprawie ustalenia opłaty targowej, poboru opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 

 

II.          Dochody

Plan dochodów budżetu gminy na 2011 rok przyjęto na kwotę  – 52.331.347

w tym dochody:

1)       majątkowe   12.402.073 zł

z tego:

·      Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności    6.000 zł

·      Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   1.500.000 zł

·       Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z funduszy strukturalnych i Funduszu spójności    10.896.073 zł

(zgodnie z zawartymi umowami z Samorządem Województwa Wielkopolskiego) do n/w zadań:

-     Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków etap II oraz separatorów na wlotach
do Jeziora Rogozińskiego i rzeki Wełny aglomeracji Rogoźno” – 10.271.296 zł w tym: refundacja za 2010 rok 568.467 zł oraz zaliczka na 2011 rok 9.702.829 zł.

-     „Modernizacja i remont świetlicy wiejskiej w Parkowie z wyposażeniem oraz  zagospodarowaniem otoczenia” – 247.499 zł ( refundacja za 2010 rok).

-     „Modernizacja i remont świetlicy wiejskiej w Grudnie z wyposażeniem oraz  zagospodarowaniem otoczenia” –104.501 zł (refundacja za 2011 rok).

-     „Modernizacja i remont świetlicy wiejskiej w Gościejewie z wyposażeniem oraz  zagospodarowaniem otoczenia” – 153.515 zł (refundacja za 2011 rok).

-     „Budowa boiska do piłki nożnej w Słomowie” – 119.262 zł (refundacja za 2011 rok).

 

2)       bieżące 39.929.274 zł

w tym w szczególności:

·      dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami – 6.031.896 zł

·      dotacje na realizację własnych zadań bieżących – 404.122 zł

 

W poszczególnych działach plan dochodów przedstawia się następująco:

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano kwotę –18.500 zł.

Kwota ta obejmuje dochody z dzierżawy gruntów rolnych i rekreacyjnych oraz dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich. Wykonanie na dzień 30 września 2010 roku wynosiło 16.258,24 zł oraz należności 1.752,17 zł, nadpłaty 634,46 zł. Przyjęto do budżetu w/w kwotę na podstawie przewidywanego wykonania dochodów na koniec 2010 roku.

 

               W dziale 050 - Rybołówstwo i rybactwo dochody zaplanowano w wysokości –  20.000 zł

Dotyczą one dochodów z tytułu zezwoleń na połów ryb na jeziorach gminnych. Zostały zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania na koniec 2010 roku.

Cennik opłat za wędkowanie na Jeziorach Nienawiszcz Duży i Mały ustalony został Zarządzeniem Nr 1 Burmistrza Rogoźna z dnia 3 stycznia 2005 r. ze zmianą.

               

W dziale 600 – Transport i łączność dochody  zaplanowano  w  wysokości 2.000,- zł. Zaplanowana kwota dotyczy wpływów za zajęcie pasa drogowego ustalana na podstawie ustawy o drogach publicznych. Wykonanie na koniec III kwartału 2010 roku wyniosło 3.094,30 zł.

 

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa dochody zaplanowano na kwotę  1.574.880.
Na w/w kwotę składają się:

Ø  Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości –   34.000 zł, wg imiennego wykazu osób zobowiązanych do uiszczenia w/w opłaty.

Ø     Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów  publicznych  oraz  innych  umów  o   podobnym  charakterze – 13.880 zł.

Dochody z tego tytułu zaplanowano na podstawie zawartych umów.

Ø  Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 6.000 zł

Wykonanie za 3 kwartały 2010 roku wynosiło 5.459,08 zł.

Ø     Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości    1.500.000 zł

W 2011 roku planuje się sprzedaż 21 działek budowlanych od 981 do 2.500 m2 przy ul. Skrajnej i Łamanej o łącznej powierzchni 2,96 ha oraz sprzedaż lokali mieszkalnych.

Do planu przyjęto wartość szacunkową nieruchomości.

Ø       Pozostałe odsetki – 6.000 zł

Dotyczą ratalnej sprzedaży nieruchomości. Wykonanie za 3 kwartały 2010 roku wynosi 5.543,46 zł, należności wymagalne 7.197,90 zł.

Ø      Wpływy z różnych dochodów    15.000 zł

dotyczą planowanych dochodów z tytułu zwrotu kosztów wycen ponoszonych w związku ze złożonymi wnioskami o wykupy nieruchomości.

 

W dziale 750 - Administracja publiczna dochody zaplanowane w kwocie - 124.800 zł.

w tym:

Ø  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie przyznane przez dysponenta – 118.700- zł.

Ø  Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych  2.000 zł

Wykonanie za 3 kwartały wyniosło 2.023,60 zł, należności wymagalne  6.934 zł.

Ø  Wpływy z różnych opłat    3.500,- zł

-         obciążenia za prywatne rozmowy telefoniczne pracowników,

-         sprzedaż specyfikacji,

wykonanie dochodów za 3 kwartały 2010 roku wynosi 3.015,20 zł.

Ø       Wpływy z różnych dochodów – 600 zł

Dotyczy zwrotu wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wypłatę zasiłków z ubezpieczenia społecznego. Wykonanie za 3 kwartały 2010 roku wynosi 676,37 zł.

  

W dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa przyjęto kwotę - 2.820 zł – dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przyznana przez Krajowe Biuro Wyborcze na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

 

W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zaplanowano kwotę – 15.080.707 zł, w tym:

1.             Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej - 40.000,-zł. Wykonanie na dzień 30.09.2010r. wynosiło – 34.337,34 zł, należności wymagalne 42.195,88 zł.

Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe. Przyjęto do planu 2011 r.  prognozowane wykonanie dochodów za 2010 rok.

2.            Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 3.847.762 zł w tym:

·         podatek od nieruchomości        -            2.923.984 zł

Do przeliczenia podatku od nieruchomości na 2011 rok zastosowano uchwalone stawki podatku Uchwałą Nr LIX/428/2010 przez Radę Miejską w Rogoźnie w dniu 27 października 2010 roku.

Obliczenia podatku od nieruchomości od osób prawnych dokonano na podstawie symulacji tj. wszystkie elementy składowe podatku pomnożono przez uchwaloną stawkę na 2011 rok oraz umniejszono o ulgi, zwiększono o wysokość odroczonego podatku za lata poprzednie, których termin zapłaty przypada na 2011 rok tj. 76.098 zł. Po wyliczeniu podatek od nieruchomości przyjęto w ww. kwocie, która jest wyższa o 226.515 zł od planowanych dochodów w 2010 roku.

·         podatek rolny   113.886

Uchwalono obniżenie średniej ceny skupu żyta do celów podatku rolnego na 2011 rok do kwoty 31 zł – Uchwała Nr LIX/430/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 października 2010 roku. Hektary przeliczeniowe wynoszą 1.541,63 (Wyliczenie stawki: 31,- x 2,5q = 77,50 zł za ha przeliczeniowy.

Obliczenie planowanego podatku: 1.541,63 ha x 77,50 zł = 119.476,33 zł minus ulgi z tytułu nabycia lub objęcia w zagospodarowanie, 5.590,00 zł). Podatek zaplanowano w wysokości 113.886 zł.

·         podatek leśny    104.000

(Wyliczenie: średnia cena sprzedaży drewna wg Komunikatu GUS na 2011 rok wynosi 154,65 zł/m2 x 0,220 = 34,02 zł/ha.

Obowiązująca stawka 34,02 na 2011 rok

-     Lasy pozostałe powierzchnia 2.162,8021 x 34,02 =  73.578,53 zł

-     Lasy ochronne powierzchnia 1.788,4202 x ½ stawki w/w       30.421,03 zł

Razem   103.999,56 zł

Podatek leśny przyjęto w kwocie 104.000 zł.

·         podatek od środków transportowych    15.892

(przyjęto do planowania ilość zarejestrowanych pojazdów oraz uchwalone stawki na 2011 rok – Uchwałą Nr LIX/431/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 października 2010 roku).

·         podatek od czynności cywilnoprawnych       150.000 zł

Kwota zaplanowanych dochodów jest wyższa od planu 2010 r. o 40.000 zł. Wykonanie do 30.09.2010 r. wynosi 137.501,41 zł. Dochody otrzymywane od Urzędów Skarbowych.

·         rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 540.000 zł ustalono na podstawie wniosku o przekazanie kwoty rekompensującej utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych za I półrocze 2010r. i prognozowanych dochodów z tego tytułu w 2011 roku.

3.             Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych –  4.509.072 zł w tym:

·         podatek od nieruchomości   3.145.512

Obliczenia podatku od nieruchomości w osobach fizycznych dokonano na podstawie symulacji tj. wszystkie elementy składowe podatku pomnożono przez uchwalone stawki na 2011 rok oraz spłatę należności wymagalnych z lat poprzednich w kwocie 58.855 zł.

·         podatek rolny    551.587

(Wyliczenie: 7679,7347 ha przeliczeniowych powyżej 1 ha x 77,50 zł = 595.179,44

154,8706 ha przeliczeniowych do 1 ha x 155 zł    =   24.004,94 

= 619.184,38

minus ulgi i zwolnienia w podatku w wysokości   – 67.597,00 

= 551.587,38

zaplanowano  kwotę 551.587 zł

·         podatek leśny    6.192 zł

(Wyliczenie: powierzchnia 182,0181 x 34,02 = 6.192,26 zł. Przyjęto do planu 6.192 zł. W/w. podatek nie obejmuje lasów ochronnych.)

·         podatek od środków transportowych      235.781  

(przyjęto do planowania ilość zarejestrowanych pojazdów oraz uchwalone stawki
na 2011 rok)

·         podatek od spadków i darowizn    85.000 zł

(przyjęto w wysokości wykonanie za 3 kwartały 2010 roku, które wynosi 79.974,40 zł oraz prognozowanego wykonania na koniec 2010 roku.

Dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe.

·         wpływy  z opłaty targowej   85.000 zł

Wykonanie dochodów za 3 kwartały 2010 roku wynosi 62.407 zł. Przyjęto do budżetu na 2011 rok prognozowane wykonanie dochodów z tego tytułu w 2010 roku wg stawek uchwalonych na 2011 rok – Uchwałą Nr LIX/432/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 października 2010 roku.

·         podatek od czynności cywilnoprawnych    400.000 zł

Podatek od czynności cywilno - prawnych został przyjęty do projektu budżetu na podstawie obowiązujących ustaw oraz wykonania za 3 kwartały 2010 roku, które wynosi 401.614,50 zł.

Dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe.

 

4.            Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zaplanowano w wysokości 470.000 zł,

w tym:

·         wpływy z opłaty skarbowej     50.000 zł

Wykonanie za 3 kwartały 2010 roku wynosi 41.661 zł.

·        wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 259.000 zł. Wykonania za 3 kwartały 2010 roku wynosi 276.943,10 zł w tym jednorazowe zezwolenia na sprzedaż alkoholu wynosiły 11.093,75 zł.

·        wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  161.000 zł

Zaplanowana kwota dotyczy opłat planistycznych w wysokości należności pozostałych do zapłaty wg stanu na dzień 30.09.2010r. tj. 151.262,65 zł.

Wszczęte postępowanie egzekucyjne daje możliwość wyegzekwowania tej kwoty
w 2011 roku. Przewidziano na 2011 rok również nowe należne opłaty z tego tytułu
w wysokości 10.000 zł, dlatego przyjęto do budżetu na 2011 rok kwotę 161.000 zł.

·         Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano
w wysokości 6.163.873
zł, w tym:

·         podatek dochodowy od osób fizycznych            5.963.873 zł

wg pisma dysponenta z Ministerstwa Finansów,

·         podatek dochodowy od osób prawnych na poziomie 200.000.

Wykonanie za 3 kwartały 2010 roku w/w podatku wynosi 178.529,97 zł. Dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe.

5.       Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych w wysokości 50.000,- zł, w tym:

·         Wpływy z różnych opłat 10.000 zł

dotyczą zwrotu kosztów upomnienia, wykonanie dochodów za 3 kwartały 2010 roku z tego tytułu wyniosły 7.779,29 zł, należności pozostałe do zapłaty 760 zł.

Do budżetu 2011 roku przyjęto w wysokości prognozowanego wykonania dochodów 2010 roku.

·         Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 40.000 zł

Wykonanie do 30.09.2010 r. wynosiło 33.031,94 zł. Do budżetu 2011 roku przyjęto prognozowane wykonanie tych dochodów na koniec okresu sprawozdawczego roku 2010.

W dziale 758 – Różne rozliczenia zaplanowano  kwotę 17.281.767 zł.

Ø  subwencja oświatowa – 10.734.006 zł

Ø  subwencja wyrównawcza – 3.996.196 zł, która składa się z dwóch części

-      podstawowej w kwocie   2.818.765,-

-      uzupełniającej w kwocie    1.177.431,-

Ø  subwencja równoważąca – 224.883 zł.

Przyjęte kwoty subwencji zostały podane przez dysponenta – Ministerstwo Finansów.

Ø  różne rozliczenia finansowe   2.326.682 zł

-     dochody dotyczą pozostałych odsetek – bankowych 200.000 wykonanie za 3 kwartały 2010 roku wynosi 156.388,58zł. Od 2011 roku obowiązuje nowa umowa z bankiem na obsługę bieżącą budżetu gminy wybranym w drodze zamówień publicznych z bardzo korzystnym oprocentowaniem środków na rachunkach bankowych.

-     Wpływy z różnych dochodów w kwocie 2.126.682 zł, dotyczą zwrotu naliczonego podatku Vat od nowo budowanych środków trwałych w części służącej sprzedaży opodatkowanej. Po zakończeniu realizacji zadania zostanie zawarta umowa cywilno – prawna na odpłatną dzierżawę ze spółką ze 100 % udziałem gminy w związku z powyższym gmina ma prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Wysokość podatku naliczonego przypadająca do zwrotu została ustalona na podstawie harmonogramu realizacji zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków etap II oraz separatorów na wlotach do Jeziora Rogozińskiego i rzeki Wełny aglomeracji Rogoźno” oraz ustawowego terminu zwrotu podatku naliczonego tj. za: I kwartał, II kwartał  i III kwartał 2011 roku od robót  budowlano – montażowych w zakresie kanalizacji sanitarnej  1.267.312 zł, od robót budowlano – montażowych w zakresie rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków 778.140 zł, od nadzoru inwestycyjnego w ramach usług Inżyniera Kontraktu  76.153 zł, od działań informacyjno – promocyjnych 5.077 zł.

 

W dziale 801 – Oświata i wychowanie zaplanowano kwotę 708.062 zł

 Dotyczy ona:

·        Wpływów od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w przedszkolach w wysokości 159.643 zł

·        Dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego  w wysokości 30.391  

Ustalono na podstawie zawartych umów.

·         Wpływów z różnych dochodów w wysokości  20.448 zł

Przyjęto do wyliczenia liczbę osób korzystających ze stołówek szkolnych (osoby dorosłe) x stawka dzienna x ilość dni korzystania z posiłków.

·        Wpływy z usług w wysokości 479.580 zł

·        Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 18.000 zł, tj. w wysokości podpisanej umowy darowizny z przeznaczeniem na sfinansowanie posiłków dla dzieci z najuboższych rodzin.

Zaplanowane dochody dotyczą szkół podstawowych, przedszkoli, gimnazjów i stołówek szkolnych z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz umów o podobnym charakterze, wpływów z różnych dochodów, odpłatności za obiady, zwrotu części kosztów eksploatacyjnych w przedszkolach wpłacanych przez rodziców (opłata stała) wg stawek obowiązujących, ustalonych Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLVIII/442/98 z dnia 28.05.1998r.
w sprawie odpłatności za korzystanie ze świadczeń przedszkoli samorządowych na terenie gminy Rogoźno.

 

W dziale 852 – Pomoc społeczna – dochody zaplanowano w kwocie – 6.371.738 zł. Przyjęto kwoty dochodów wskazanie przez dysponenta tj. Wojewodę Wielkopolskiego w kwocie 6.314.498 zł. Są to dotacje na:

·         świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego –  5.847.442 zł

·         składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 18.335 zł

w tym na:

-      zadania  zlecone  5.765,-

-      własne zadania bieżące  12.570,-

·         zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 138.402

·         zasiłki stałe – 135.352 zł

·         ośrodki pomocy społecznej 117.798 zł

·         usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 57.169 zł.

Dochody własne  w kwocie 57.240 zł z tytułu:

·         usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – 36.000 zł

·        należnych dochodów jst związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 40% planowany dochodów z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Planowana kwota dochodów budżetu państwa  53.100 zł x 40% = 21.240 zł.

 

W dziale 900  – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dochody zaplanowano w kwocie 10.521.296 zł  z tytułu:

·        dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5. ust.1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 – 10.271.296 zł

na podstawie zawartej umowy w dniu 13.09.2010 roku z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu o dofinansowanie Projektu pt. ”Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków etap II oraz separatorów na wlotach do Jeziora Rogozińskiego i rzeki Wełny aglomeracji Rogoźno” realizowanej w latach 2007-2013 z WRPO.

W/w kwota dotyczy refundacji za 2010 rok 568.467 zł oraz zaliczek wg harmonogramu realizacji przedsięwzięcia na 2011 rok 9.702.829 zł.

·         wpływów z różnych opłat za korzystanie ze środowiska – 250.000 zł.

Wykonanie dochodów z tego tytułu za 3 kwartały 2010 roku wyniosło 232.618,09 zł.

 

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dochody zaplanowano w kwocie 505.515 zł.

Dochody zaplanowano na podstawie podpisanych umów z Urzędem Marszałkowskim w Poznaniu w 2010 roku na realizację zadań inwestycyjnych:

1)    „Modernizacja i remont świetlicy wiejskiej w Parkowie z wyposażeniem oraz  zagospodarowaniem otoczenia” – 247.499 zł ( refundacja za 2010 rok).

2)    „Modernizacja i remont świetlicy wiejskiej w Grudnie z wyposażeniem oraz  zagospodarowaniem otoczenia” –104.501 zł (refundacja za 2011 rok).

3)    „Modernizacja i remont świetlicy wiejskiej w Gościejewie z wyposażeniem oraz  zagospodarowaniem otoczenia” – 153.515 zł (refundacja za 2011 rok).

Dofinansowanie zaplanowano w wysokości 75% kosztów kwalifikowanych.

 

W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport  – dochody zaplanowano w kwocie 119.262 zł.

Dochody zaplanowano na podstawie podpisanej umowy z Urzędem Marszałkowskim w Poznaniu w 2009 roku o dofinansowaniu zadania inwestycyjnego w części dotyczącej realizacji w 2011 roku:

1)    „Budowy boiska do piłki nożnej w Słomowie” – 119.262 zł (refundacja za 2011 rok).

Dofinansowanie zaplanowano w wysokości 75% kosztów kwalifikowanych.

 

Szczegółowy plan dochodów został przedstawiony w załączniku nr 1 i nr 5; 6; w części planu dotacji otrzymanych do budżetu gminy oraz nr 9 i 10.

W poszczególnych pozycjach dochodów uzasadniono sposób kalkulacji przyjętych wartości, które są realne do wykonania w 2011 roku.

 

 

III.          Wydatki

 

Wydatki ogółem zaplanowano na kwotę – 56.252.435 zł.

W zakresie wydatków zaplanowano wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami 6.031.896 zł, zadania własne 32.674.607 zł, oraz wydatki majątkowe 17.545.932 zł.

1.     Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości – 38.706.503 zł, w tym:

1)       Wydatki jednostek budżetowych    27.202.936 zł

a)     wynagrodzenia i składki od nich naliczone  17.889.540 zł

b)     wydatki związane z realizacją statutowych zadań               9.313.396 zł

2)       Dotacje na zadania bieżące   3.531.300 zł

3)       Świadczenia na rzecz osób fizycznych  7.372.267 zł

4)       Obsługę długu Gminy     600.000 zł             

2.     Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 17.545.932 zł w tym:

1)       wydatki na programy finansowane ze środków funduszy strukturalnych w części związanej z realizacją zadań gminy w kwocie 16.814.832 zł

2)       zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w kwocie 250.000 zł.

 

W poszczególnych działach wydatki zaplanowano następująco:

 

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano kwotę – 16.000 zł

w tym:

Ø  Izby rolnicze   16.000 zł

-     2% planowanych wpływów z podatku rolnego przekazywanego Izbie Rolniczej (wyliczenie 665.473,- x 2% = 13.309,46 zaplanowano w wysokości wyższej uwzględniając zobowiązania z 2010 r. oraz zapłacone odsetki od nieterminowych wpłat podatku rolnego uwzględniane przy odprowadzaniu 2% wpływów zgodnie z art.35 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych j.t. Dz.U
z 2002 r. Nr 101 poz. 927 ze zmianami).

Ø  Pozostała działalność   1.000 zł

-      zakup usług pozostałych  1.000 zł na wydatki związane z koniecznością opracowania ekspertyz związanych ze zdarzeniami losowymi w rolnictwie.

 

W dziale 050 – Rybołówstwo i rybactwo, kwota wynosi – 20.000 zł:

Ø  wynagrodzenia bezosobowe  - 3.900,-

Ø  zakup materiałów (zarybianie jezior)  - 14.000,-

Ø  zakup energii - 1.600,-

Ø  zakup usług pozostałych (utrzymanie strażnicy rybackiej) - 500,-

W tym dziale przyjęto wydatki na poziomie planu 2010 roku za wyjątkiem zakupu energii dla której przyjęto wskaźnik wzrostu o 14,29% w związku z ogrzewaniem pomieszczeń strażnicy energią elektryczną.

 

W dziale 600 – Transport i łączność, kwota wynosi                  1.005.543 zł:

Ø  w rozdziale Drogi publiczne gminne 1.005.543 zł na:

·       zakup materiałów     32.658,-

w tym:

-      zakup znaków pionowych       18.000,-

-      środki jednostek pomocniczych  14.658,- (fundusz sołecki)

·       zakup usług remontowych     150.000,-

-      remonty cząstkowe dróg bitumicznych     150.000,-     

·       zakup usług związanych z utrzymaniem dróg gminnych  418.785,-

w tym:

-      środki jednostek pomocniczych – 28.785,- (fundusz sołecki)

-      wydatki na  utrzymanie dróg w okresie zimy 150.000,-,

-       oznakowanie poziome ulic 30.000,-,

-       profilowanie dróg gruntowych 120.000,-,

-      naprawa i regulacja kratek ulicznych 20.000,-,

-      naprawa przepustów 20.000,-

-      desykacja krzewów i koszenie poboczy 30.000,-

-      czyszczenie kanalizacji deszczowej    20.000,-

Przyjęto w/w wartości na podstawie poniesionych wydatków z dwóch lat poprzedzających rok budżetowy.

·       różne opłaty i składki dotyczą opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym oraz ubezpieczenie dróg gminnych („OC”)    5.000,-

·       wydatki inwestycyjne    391.100,-

„Budowa ulic Seminarialnej, Długiej i Nowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”
w wysokości udziału własnego. W dniu 27 października 2010 roku został złożony wniosek o dofinansowanie z WRPO  Priorytet II „Infrastruktura komunikacyjna”, Działanie 2.2 „Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego”.

·       Wydatki na zakupy inwestycyjne           8.000,-

na realizację przedsięwzięcia z funduszu sołeckiego - sołectwa Parkowo z przeznaczeniem na zakup dwóch wiat przystankowych.

 

W dziale  630    Turystyka zaplanowano wydatki w kwocie – 127.000 zł na wykonanie wyposażenia czterech placów zabaw na terenach wiejskich. Zadanie będzie realizowane przy udziale środków z programu „Rozwój obszarów wiejskich”, ocena złożonych w 2010 roku wniosków została przesunięta na miesiąc styczeń 2011 roku.

W budżecie 2011 roku zaplanowano środki własne.

 

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zaplanowano wydatki w kwocie – 591.900 zł na:

Ø  zadania związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami   591.900 zł

z tego na:

-     wyceny, podziały, ogłoszenia o przetargach, koszty notarialne – 100.000,-

-     podatek od nieruchomości 30.000,-

-     pozostałe podatki na rzecz budżetów jst – 500 zł,

-     opłaty na rzecz budżetów jst – 1.400 zł (wieczyste użytkowanie gruntów od skarbu Państwa wg posiadanych decyzji)

-     odszkodowania za grunty przejęte pod drogami na podstawie decyzji  podziałowych, które uprawomocnią się w 2011 roku  – 300.000,-

-     odszkodowania za brak dostarczenia lokali socjalnych dla osób fizycznych i prawnych  – 120.000,-   zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania wydatków na koniec 2010 roku oraz uwzględniono wzrost kosztów  z tego tytułu o 9,09%.

-     zakup gruntów – 40.000,-

 

W dziale 710 – Działalność usługowa wydatki w kwocie – 198.000 zł dotyczą:

Ø  opracowań geodezyjnych i kartograficznych  186.000 zł

 w tym na:

-      wynagrodzenia bezosobowe dla komisji urbanistycznej 6.000,-

-      sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego – 50.000,-

-     opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Rogoźno 130.000,-

Ø  opieki nad mogiłami i grobami wojennymi 12.000 zł

 

W dziale 750 – Administracja publiczna zaplanowana kwota wynosi  - 3.515.053 zł.

Dotyczy ona wydatków na zadania bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego, Rady Miejskiej, promocji Gminy i pozostałej działalności dotyczącej wydatków dla przewodniczących jednostek pomocniczych gminy.

W tym zaplanowano:

Ø  wydatki na zadania zlecone      118.700 zł

Ø  diety i bieżące wydatki Rady Miejskiej      267.800 zł

Ø  wydatki na administrację (Urzędy Gmin)      2.999.453 zł

w tym:

-         wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  2.262.773,-

(według umów o pracę i stanu zatrudnienia na dzień 30.09.2010r.)

-         odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 62.780-

-         świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.200,-

-         wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 41.000.-

-         wydatki remontowe 27.500,- (konserwacja sprzętu biurowego oraz windy)

-         wydatki rzeczowe  601.200 (w tym leasing za zakup komputerów 35.267,64 oraz prowizje bankowe 70.000,-)

Ø  promocja  jst    65.500 zł

w tym:

-         zakup materiałów  23.000,-

-         zakup usług pozostałych 42.500,-

Ø             pozostała działalność   63.600 zł

w tym:

-        diety dla przewodniczących jednostek pomocniczych 63.000,- (wysokość ustalona na podstawie Uchwały Nr XI/76/2007 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 czerwca 2007 roku),

-        ubezpieczenie OC (sołtysów) 600,-  (na podstawie zawartej polisy ubezpieczeniowej)

 

W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony  prawa oraz sądownictwa – wydatki w kwocie – 2.820 zł stanowią wydatki na zadania zlecone związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone.

 

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zaplanowano kwotę – 598.973 zł, z czego przypada na:

Ø  Komendy wojewódzkie Policji            15.000,-

Na realizację zadań z Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi
na rekompensatę pieniężną za pełnienie dodatkowych patroli na terenie gminy.

Ø  Ochotnicze straże pożarne  341.505,-

w tym:

-       środki jednostek pomocniczych – 23.544,-  (przedsięwzięcia funduszu sołeckiego)

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na bieżące utrzymanie w gotowości bojowej jednostek ochotniczych straży pożarnych.

Ø  Obrona cywilna      14.300,-

Ø  wydatki na utrzymanie Straży Miejskiej  -  228.168,-

-         wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 195.738,-

-         świadczenia na rzecz osób fizycznych  1.550,-

-         odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.380,-

-         wydatki rzeczowe  26.500,- (łącznie z utrzymaniem i eksploatacją samochodu specjalnego - służbowego)

       

                W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zaplanowano kwotę  153.000tj.:

-    wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne   -     90.000,-

-    zakup materiałów i wyposażenia     -   7.000,-

-     Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  -  1.000,-

-      zakup usług pozostałych  -  40.000,-           

-       koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego      -  10.000,-

-       szkolenia pracowników      -       5.000,-

 

                W dziale 757 – Obsługa długu publicznego ujęto wydatki z tytułu spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie – 600.000 zł, w bankach:

-    Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

-     Bank Spółdzielczy w Czarnkowie

-     ING Bank Śląski w Poznaniu

-      od kredytu w rachunku bieżącym budżetu na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetowego,

-      od planowanego kredytu na pokrycie wydatków inwestycyjnych w  roku 2011.

Do obliczenia wysokości odsetek przyjęto WIBOR w wysokości obowiązującej na dzień

29.10.2010 roku (3,62%) plus marżę od 0.7 – 1,6 p.p. wynikającą z zawartych umów kredytowych przy uwzględnieniu terminów spłat rat kredytów i pożyczek z harmonogramów, a od nowo planowanych przyjęto marżę w wysokości 2,40 punktu procentowego.

Do obliczenia obsługi długu z tytułu preferencyjnych pożyczek z WFOŚ i GW przyjęto oprocentowanie  w wysokości 3%, dla kredytów 6%.

 

W dziale 758 – Różne rozliczenia zaplanowano rezerwę ogólną i celową w wysokości – 170.000 zł  w tym:

Ø     Rezerwa ogólna na wydatki nieprzewidziane 68.900 zł

(Wydatki budżetu 52.252.435 zł x 0,1% = 52.252,44 zł – przyjęto 68.900 zł)

Ø     Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego
w kwocie 101.100 zł

(rezerwa na w/w cel winna wynosić zgodnie z art.26 ust.4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym do 0,5 % wg następującego wyliczenia:

- wydatki budżetu 52.252.435 zł minus wydatki inwestycyjne 17.545.932 zł, minus wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 17.889.540 zł,  minus wydatki na obsługę długu 600.000 zł = 20.216.963 x 0,5%= 101.084,82 zł – przyjęto do budżetu kwotę 101.100 zł).

 

W dziale 801 – Oświata i wychowanie zaplanowano wydatki w kwocie – 20.050.803 zł

z tego:

Ø  szkoły podstawowe  -  8.432.195,-

Ø  oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  -  992.048,-

Ø  przedszkola  -   3.424.977,-

w tym:

-        dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie  200.000 zł.

Wysokość ustalono na podstawie zaplanowanych wydatków na przedszkola gminne  z terenu miasta oraz ilości dzieci do nich uczęszczających ustalając koszt utrzymania 1 ucznia i mnożąc przez stawkę należnej dotacji w wysokości 75% na 1 ucznia w przedszkolu niepublicznym. Do przedszkola niepublicznego uczęszcza 25 uczniów.

Ø  gimnazja  -   5.113.289,-

w tym:

-          dotacja celowa przekazywana dla powiatu w kwocie – 1.505.000 zł. W dniu 10 lutego 2000r. podpisano porozumienie pomiędzy Gminą Rogoźno a Zarządem Powiatu Obornickiego. Zgodnie z §3 porozumienia gmina Rogoźno przekazuje środki na utrzymanie Gimnazjum Nr 2 w Rogoźnie. Podstawą podpisania porozumienia jest fakt, że Gimnazjum Nr 2 wchodzi w skład Zespołu Szkół, którego organem prowadzącym jest Powiat Obornicki,

-         dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 323.900 zł. Od września 2010 roku w społecznym gimnazjum prowadzonym przez Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego im. Przemysława II w Rogoźnie kontynuuje naukę 48   uczniów. Od września 2011 roku planuje się, że naukę podejmie 50 uczniów.
W związku z powyższym zgodnie z art.90 ust. 2a  zaplanowano środki na ten cel w wysokości oświatowej subwencji ogólnej przypadającej na jednego ucznia danego typu szkoły.

Ø  dowożenie uczniów do szkół  -   764.000,-

Ø  zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół   -   563.038,-

Ø  Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli      -   83.931,-

W/w kwota została obliczona zgodnie z art.70a ustawy Karta Nauczyciela w wysokości 1% od wynagrodzeń po umniejszeniu wynagrodzeń pracowników obsługi i administracji.

Ø  Stołówki szkolne i przedszkolne       -   543.624,-

Ø  pozostała działalność w kwocie     -   133.701,-  tj.:

- zakup materiałów i wyposażenia  – 7.844,-

w tym: środki jednostek pomocniczych – 7.844,- (przedsięwzięcia z funduszu sołeckiego)

-   odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów 

125.857,- (obliczony na podstawie obowiązujących zasad zgodnie z Kartą Nauczyciela)

W dziale oświata i wychowanie łączne wydatki zaplanowane dotyczą:

-        zakupów inwestycyjnych -  wymienione w załączniku nr 4 w wysokości 12.000 zł,

-         wynagrodzeń i pochodnych od nich naliczone w kwocie 13.509.026 zł,

-        odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 411.705 zł,

-         zakupów środków żywności w wysokości 497.580 zł,

-         dotacji celowej  w wysokości 1.505.000 zł,

-         dotacji podmiotowych w wysokości 523.900 zł,

-          realizacji przedsięwzięć z funduszu sołeckiego 7.844 zł

-         pozostałych rzeczowych bieżących wydatków w kwocie 3.583.748 zł.

Wydatki w porównaniu do planu obowiązującego na dzień 30.09.2010 roku wzrosły o 5,83% w tym wzrost wynagrodzeń o 11,29% z tytułu planowanej podwyżki dla nauczycieli od miesiąca września 2010 roku oraz zwiększonej liczby zasiłków zdrowotnych na poratowanie zdrowia. Odnotowano spadek o 5,46% wydatków rzeczowych z tytułu ograniczenia środków na prace remontowe ze względu na przygotowanie i wdrażanie priorytetowego przedsięwzięcia jakim jest skanalizowanie znacznej części gminy.

 

W dziale 851 – Ochrona zdrowia zaplanowana kwota wydatków – 249.000,-zł

Ø  Zwalczanie narkomanii – 7.600,- zł

Ø  Przeciwdziałanie alkoholizmowi na zadania wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w wysokości – 236.400,-. W przypadku nie wykorzystania w 2010 roku środków, różnica zostanie wprowadzona do budżetu po zakończeniu roku sprawozdawczego po stronie wydatków, zgodnie z art.182 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Zaplanowano dotacje:

·        w kwocie 10.000 (podział środków zostanie dokonany po rozstrzygnięciu ofert złożonych przez organizacje w ramach konkursu na dane zadanie).

Zaplanowano następujące zadania:

-         ogólnorozwojowe zajęcia dla młodych ratowników   2.000,-

-         szkolenie żeglarskie  dzieci i młodzieży  2.000,-

-         nieobozowa akcja letnia dla harcerzy 2.000,-

-         wakacyjne warsztaty twórczości  2.000,-

-        wakacyjne warsztaty, rekolekcje dla osób niepełnosprawnych  2.000,-

·         na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  151.420 zł

·         zakupy materiałów do realizacji programów               13.700 zł

·         zakup środków żywności                   10.900 zł

·         zakup energii  8.000 zł

·         zakup usług remontowych                10.000 zł

·         zakup usług pozostałych  27.800 zł

·         zakup usług dostępu do sieci Internet  750 zł

·         opłaty z tytułu usług telefonicznych (telefon zaufania)  1.800 zł

·         podróże służbowe krajowe   2.030 zł

Wydatki w tym dziale zaplanowano na podstawie przygotowanego projektu Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii na 2011 rok, który zostanie przedstawiony do uchwalenia na sesji budżetowej.

Ø  Pozostała działalność  -   5.000,-

dotyczy:

organizacji badań profilaktycznych dla mieszkańców naszej gminy.

 

W dziale 852 – Pomoc społeczna wydatki zaplanowano na kwotę - 7.983.456 zł, na następujące zadania:

Ø  Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  -  5.847.442,-

(w tym dotacja na zadania zlecone 5.847.442,-)

Ø  Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne     -   18.335,-

(w tym dotacja na zadania zlecone 5.765 ,-, dotacja na zadania bieżące 12.570,-)

Ø  Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   - 258.402,-  

(w tym:  dotacja na zadania własne 138.402,-)         

Ø  Dodatki mieszkaniowe  - 470.000,-

Ø  Zasiłki stałe  -   135.352,-

(w tym: dotacja na zadania własne 135.352)

Ø  Ośrodki pomocy społecznej (utrzymanie)   - 830.600,-

(w tym: dotacja na zadania własne 117.798,-)

Ø  Usługi opiekuńcze i specjalistyczne

usługi opiekuńcze  -  314.243,-

(w tym: dotacja na zadania zlecone 57.169,-)

Ø  Pozostała działalność  - 109.082,-

·         Dożywianie dzieci  -  93.000,-

·         Utrzymanie Klubu Seniora  -  16.082,-

Ogółem wydatki na zadania zlecone i własne w w/w dziale przyznane przez dysponenta wynoszą 6.314.498 zł (zadania zlecone – 5.910.376,- , zadania własne 404.122,-), pozostała kwota to wydatki ze środków własnych gminy w wysokości – 1.668.958,- w tym:

·       wypłaty dodatków mieszkaniowych - 470.000,- /środki własne/

·       wydatki z budżetu gminy dla jednostki budżetowej GOPS – 1.198.958,-

(ze środków budżetu Gminy).

 

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, wydatki wynoszą –  536.161 zł,  w tym:

Ø  Wydatki na zadania związane z utrzymaniem świetlic szkolnych 459.069 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone w kwocie 414.514 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 20.233 zł i pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 24.322 zł.

Ø  Pomoc materialna dla uczniów 73.965 zł

Ø  Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 3.127 zł obliczone zgodnie z art. 70a Karty Nauczyciela, od wynagrodzeń po umniejszeniu wynagrodzeń pracowników obsługi i administracji.

 

Wydatki w dziale 801 – Oświata i wychowanie oraz w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza wynoszą – 20.586.964 zł w tym sfinansowane:

·         Subwencja oświatowa   -   10.734.006,-

·         Środki własne   -   9.845.114,-

·         Fundusz sołecki   -   7.844,-    środki jednostek pomocniczych

RAZEM: - 20.586.964,-

 

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zaplanowana kwota wynosi - 18.081.532 zł, w tym:

Ø  Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 16.204.832,-

w tym:

·        Zadanie z ochrony środowiska 5.000,- (czyszczenie wlotów kanalizacji deszczowej do zbiornika wodnego)

·        Zadanie inwestycyjne  16.199.832,- (realizacja projektu w ramach WRPO pn. ”Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków etap II oraz separatorów na wlotach do Jeziora Rogozińskiego i rzeki Wełny aglomeracji Rogoźno”)

Ø             Gospodarka odpadami    – 460.000,-

w tym:

·         zadania z ochrony środowiska 210.000,- (zakup pojemników do zbiórki selektywnej, remont zbiornika odpadów na wysypisku śmieci w Studzieńcu, zbiórka odpadów wielkogabarytowych i niebezpiecznych)

·        wniesienie udziałów do spółki prawa handlowego tj. Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych w Wągrowcu , w której Gmina jest udziałowcem – 250.000,-

Ø  Oczyszczanie miast i wsi      356.000,-

Ø  Utrzymanie zieleni w miastach i gminach        161.800,-

w tym:

·         środki jednostki pomocniczej  1.800,- na przedsięwzięcia z funduszu sołeckiego,

·         przedsięwzięcia z ochrony środowiska 30.000,- (zakładanie nowych skwerów zielonych)

·         pozostałe środki z budżetu na utrzymanie zieleni 130.000,-

Ø  Schroniska dla zwierząt        45.000,- (przyjęto w wysokości planu 2010 roku ze względu na zmniejszoną ilość dostarczanych zwierząt do schroniska w porównaniu z latami poprzednimi tj. 2008-2010.

Ø  Oświetlenia ulic, placów i dróg          807.900,-

w tym: środki jednostek pomocniczych – 7.900,- na przedsięwzięcia z funduszu sołeckiego

·         zakup energii zaplanowano na kwotę     550.000,-

(zaplanowano wzrost wydatków o 5,77% w porównaniu do planu 2010 roku).

·         zakup usług pozostałych    257.900,-

-     przedsięwzięcia funduszu sołeckiego związanego z wykonaniem dodatkowych punktów oświetlenia drogowego  oraz wykonanie projektu 7.900,-

-      konserwację urządzeń oświetleniowych, naprawy bieżące 220.000,-

-      montaż i wymiana oświetlenia świątecznego 30.000,-.

Ø  Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   – 10.000 zł z przeznaczeniem na opłaty naliczane i odprowadzane do Urzędu Marszałkowskiego za odprowadzanie wód opadowych do zbiorników wodnych wg należnych opłat za II półrocze 2010 roku.

Ø  Pozostała działalność  – 36.000 zł

w tym:

·         Edukacja ekologiczna promująca ochronę środowiska 15.000,-

·         Zakup energii (woda zdroje uliczne)  21.000,-

 

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, kwota wydatków wynosi  1.781.109 zł. Obejmuje ona:

Ø  Dotację dla Rogozińskiego Centrum Kultury, ogółem  - 1.272.400,-

z tego:

·         Dotacja dla Ośrodka Kultury   -   675.200,-

·         Dotacja dla Biblioteki   -   257.000,-

·         Dotacja dla Muzeum   -   340.200,-

Ø  Pozostałe środki zatwierdzone przez zebrania wiejskie na przedsięwzięcia określone w funduszu sołeckim na ogólną kwotę 60.709 zł,

oraz środki na bieżące utrzymanie świetlic  z budżetu zaplanowano:

Ø  Zakup energii   -  20.000,-

Ø  Zakup materiałów     5.000,-

Ø  Zakup usług pozostałych   2.000,-

Ø  Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   421.000 zł

z przeznaczeniem na:

-      Modernizację i remont świetlicy wiejskiej w Grudnie z wyposażeniem oraz zagospodarowaniem otoczenia       171.000,-

-     Modernizację i remont świetlicy wiejskiej w Gościejewie z wyposażeniem oraz zagospodarowaniem otoczenia         250.000,-

Na podstawie zawartych umów w dniu 09.11.2010r. z Województwem Wielkopolskim o dofinansowaniu w/w zadań z programu „Rozwój obszarów wiejskich”.

 

W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport zaplanowano kwotę – 571.085 zł,

w tym na:

Ø  obiekty sportowe                290.100,-

-      bieżące utrzymanie boiska – Orlik 2012  96.100,- (przyjęto kalkulację kosztów wynagrodzeń i pochodnych na okres 10 miesięcy, pozostałe wydatki stałe  na 12 miesięcy 2011 roku).

-      wydatki inwestycyjne    194.000,- na „Budowę boiska do piłki nożnej w Słomowie”

Realizacja drugiej części projektu przypadająca do realizacji na 2011 rok, zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie projektu z 2009 roku.

Ø  Pozostała działalność  280.985 zł dotyczy zabezpieczenia środków na:

·        dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych z zakresu kultury fizycznej - 155.000,-  na następujące zadania:

-       organizacja zajęć żeglarskich   36.000,-

-       organizacja zajęć w piłkę nożną   36.000,-

-       organizowanie i prowadzenie zajęć z zakresu

patriotyczno - obronnego wychowania młodzieży    6.500,-

-       zapewnienie bezpieczeństwa na wodach gminy   25.000,-

-       prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych     33.000,-

-       organizowanie zajęć o charakterze profilaktycznym,

szkolenia ratownicze, upowszechnianie nauki pływania    18.500,-

podział środków zostanie dokonany po rozstrzygnięciu ofert w ramach konkursu na dane zadanie, złożonych przez organizacje na podstawie ustawy o działalności  pożytku publicznego i wolontariacie.

Został opracowany projekt uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań sprzyjających rozwojowi sportu, który na podstawie Uchwały Nr LVII/395/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 sierpnia 2010 roku został umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej w celu przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami  projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich statutowych działalności. Po przeprowadzonych konsultacjach w/w projekt zostanie przedstawiony pod obrady Rady Miejskiej w miesiącu grudniu br.

W projekcie budżetu na 2011 roku nie zaplanowano dotacji na podstawie przepisów ustawy o sporcie.

Ø  na przedsięwzięcia z funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę 48.985,-

Ø  na bieżące wydatki związane z zakupami materiałów, usług pozostałych zaplanowano na kwotę ogółem 47.000 zł w tym zaplanowano wydatki związane z organizacją rozgrywek gminnej ligi piłki nożnej o Puchar Burmistrza,

Ø  wydatki na zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę 30.000 zł na wyposażenie placu zabaw w Parku Zwycięstwa w Rogoźnie.

 

Szczegółowe zestawienie wydatków stanowi załącznik nr 2, nr 4, nr 5, nr 6, nr 7  w części „Dotacje udzielone z budżetu Gminy”, nr 9, nr 10, nr 11 do projektu uchwały oraz załączona tabela nr 1 do uzasadnienia.

Zaplanowane wydatki zabezpieczają realizację zadań obligatoryjnych gminy w sposób oszczędny i celowy.

Wydatki bieżące nie przekraczają dochodów bieżących.

 

 

IV. Przychody i rozchody

 

1. Przychody

W załączniku Nr 3 do uchwały zaplanowano przychody z tytułu pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 5.318.000 zł.               

Zaplanowany kredyt dotyczy sfinansowania udziału własnego zadania inwestycyjnego pn. ”Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków etap II oraz separatorów na wlotach do Jeziora Rogozińskiego i rzeki Wełny aglomeracji Rogoźno”

 

2. Rozchody

Po stronie rozchodów ujęto kwotę    -    1.396.912

zgodnie z harmonogramami spłat stanowiącymi załączniki do umów:

 

Pożyczka WFOŚ i GW P-ń   -    561.512,-

Umowa pożyczki Nr 114/P/OW/I/05 z dnia 2.11.2005 r. na zadanie pn. „Budowa kanalizacji odcinającej dopływ ścieków do Jeziora Rogozińskiego i rzeki Wełny – etap I” (z wyłączeniem etapu Ia) na kwotę 3.351.487,06 w tym:

2005 r. – 1.364.261,17

2006 r. – 1.987.225,89

              3.351.487,06

Spłatę pożyczki zaplanowano od 2006 roku do 2012 roku.

Rata 140.378,- x 4 kwartały = 561.512,-

 

Kredyt BS Czarnków O/Rogoźno   103.400,-

W roku 2008 zaciągnięto kredyt na sfinansowanie deficytu budżetu gminy w wysokości 620.000 zł. Spłatę kredytu zaplanowano na okres 6 lat tj. od 2009- 2014.

 

Kredyt ING Bank Śląski w Poznaniu    732.000,-

W 2009 roku zaciągnięto kredyt na sfinansowanie deficytu budżetu gminy w wysokości 7.320.000 zł. Spłatę kredytu zaplanowano na okres 10 lat tj. od 2010 -2019 roku.

 

3. Deficyt budżetu

Na 2011 rok zaplanowano deficyt budżetowy w kwocie   3.921.088.

Dochody ustalono na kwotę    52.331.347 zł

Wydatki ustalono na kwotę   56.252.435

Wynik budżetu:   - 3.921.088 

 

 

 

V. Informacje dodatkowe

1.     Zakład budżetowy

Gmina Rogoźno posiada jeden zakład gospodarki mieszkaniowej tj.

Zarząd Administracyjny Mienia Komunalnego.

·         Planowane przychody w wysokości     1.733.031 zł

Są to przychody z następujących wpływów:

-         z najmu i dzierżawy lokali użytkowych   265.404 zł

-         wpływy z usług dotyczący lokali mieszkalnych       1.451.812 zł

-         pozostałe odsetki        10.000 zł

-         wpływy z różnych dochodów        5.815 zł

 

·         Planowane koszty w wysokości           1.734.890

dotyczące:

-         wynagrodzeń i pochodnych    336.091 zł

-         koszty majątkowe    8.500 zł

na zakupy sprzętu informatycznego

-         pozostałe koszty bieżące       1.390.299 zł

                   z tego dotyczy:

o    zakup energii                                            336.587,-

o    zakup usług remontowych                     289.580,-

o    zakup usług pozostałych                       597.803,-

o    pozostałe wydatki                                   166.329,-

Różnica pomiędzy przychodami a kosztami wynosi minus 1.859 zł, o którą zostały zmniejszone planowane  środki obrotowe na koniec 2011 roku.

 

2.  Fundusz sołecki

 

Po stronie wydatków zaplanowano środki na przedsięwzięcia jednostek pomocniczych (sołectwa) w kwocie      202.225

Na podstawie Uchwały LI/368/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 31 marca 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2011 roku sołectwa złożyły wnioski do projektu budżetu w ustawowym terminie tj. do 30.09.2010r. Rozdysponowanie w/w środków na przedsięwzięcia w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia załącznik Nr 11 do projektu uchwały.

Na terenie Gminy Rogoźno znajduje się 17 sołectw. Zestawienie kwot oraz przedsięwzięć dla poszczególnych sołectw na 2011 rok przedstawiono w tabeli Nr 1 do uzasadnienia.

Kwoty zostały ustalone na podstawie wyliczenia kwoty bazowej wg poniższego wzoru:

 

Kb = 37.364.736,29 (dochody bieżące z 2009 roku)  /  17.588 (liczba mieszkańców gminy na 31.12.2009r.) = 2.124,44

 

Kwota funduszy nie jest:

1)    mniejsza niż dwukrotność kwoty bazowej

2)     większa niż dziesięciokrotność kwoty bazowej

w pozostałych przypadkach wysokość funduszu została obliczona 

 

Fundusz = (2 + liczba mieszkańców danego sołectwa na 30.06.2010 / 100) x kwota bazowa

W sołectwach Parkowo i Pruśce ograniczono naliczenie funduszu do dziesięciokrotności kwoty bazowej tj. 21.244 zł. 

 

 


załączniki do projektu uchwały Rady Miejskiej w Rogoźnie w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy na 2011 rok


 

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 125/2010 Burmistrza Rogoźna z dnia 12 listopada 2010 roku

 

Informacja do projektu budżetu

 

Na podstawie § 4 ust.3 Uchwały Nr LV/389/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 czerwca 2010 roku przedkładam wraz z projektem budżetu następujące materiały informacyjne:

1)    wykonanie dochodów budżetu Gminy Rogoźno za 2010 rok    stan na dzień 30.09.2010 roku w porównaniu z projektem planu dochodów na 2011 rok oraz przewidywane wykonanie dochodów na koniec 2010 roku w szczegółowości do działu, rozdziału i paragrafu klasyfikacji budżetowej stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej informacji,

2)    wykonanie wydatków budżetu Gminy Rogoźno za 2010 rok    stan na dzień 30.09.2010 roku w porównaniu z projektem planu wydatków na 2011 rok oraz przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2010 roku w szczegółowości do działu, rozdziału i paragrafu klasyfikacji budżetowej stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej informacji,

3)    informację o sytuacji finansowej Gminy ze szczególnym uwzględnieniem aktualnego stanu zadłużenia, a także prognozy zadłużenia w roku budżetowym oraz kolejnych latach. Prognoza długu na lata 2010-2023 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszej informacji.

 

Ad.1

Dochody na koniec III kwartału wykonano w 77,82%, prognozowane wykonanie na koniec 2010 roku wyniesie 99,70%. Dochody bieżące na 2011 rok zaplanowano na poziomie niższym niż plan obowiązujący na dzień 30.09.2010r. o 3,79%, natomiast dochody majątkowe wyższe o 773,47% tj. kwota 12.402.073 zł w tym dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 1.506.000 zł.

Przewidywane wykonanie dochodów na koniec 2010 roku z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

 

 

Plan dochodów na dzień 30.09.2010r.

 

Przewidywane wykonanie dochodów na dzień 31.12.2010r.

% wykonania

Subwencja ogólna

14.487.903,00

14.487.903,00

100,00

-wyrównawcza

4.050.165,00

4.050.165,00

100,00

- równoważąca

227.452,00

227.452,00

100,00

- oświatowa

10.210.286,00

10.210.286,00

100,00

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych

5.824.664,00

5.585.288,74

95,89

- udziały od osób fizycznych

5.724.664.00

5.396.814,00

94,27

- udziały od osób prawnych

100.000,00

188.474,74

188,47

Dotacje celowe

8.554.418,00

8.554.011,78

100,00

- na zadania z zakresu administracji

  rządowej

6.611.154,00

6.610.747,78

99,99

- na zadania własne

809.713,00

809.713,00

100,00

- w ramach programów finansowanych

  z udziałem środków europejskich

811.551,00

811.551,00

100,00

- z budżetu państwa na realizację zadań

  inwestycyjnych

322.000,00

322.000,00

100,00

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł

169.574,00

169.574,00

100,00

Pomoc finansowa udzielona między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych

322.281,00

322.280,64

100,00

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

543.900,00

544.443,00

100,10

Dochody pozostałe

13.021.276,00

13.131.213,92

100,84

 

RAZEM DOCHODY:

 

42.924.016,00

 

42.794.715,08

 

99,70

z tego:

 

 

 

dochody bieżące

41.504.161,00

41.375.401,36

99,69

- dotacje celowe w ramach programów

  finansowanych z udziałem środków

 europejskich  o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3 ustawy

811.551,00

811.551,00

100,00

dochody majątkowe

1.419.855,00

1.419.313,72

99,96

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa

  użytkowania wieczystego

6.000,00

5.459,08

90,98

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia

  prawa własności oraz prawa użytkowania

  wieczystego nieruchomości

600.000,00

600.000,00

100,00

- dotacje z budżetu państwa

322.000,00

322.000,00

100,00

- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji

  pozyskane z innych źródeł- w ramach

  programów finansowanych z udziałem

 środków europejskich

169.574,00

169.574,00

100,00

- Pomoc finansowa udzielona między

  jednostkami   samorządu terytorialnego na

 dofinansowani własnych zadań inwestycyjnych

322.281,00

322.280,64

100,00

 

W przewidywanym wykonaniu dochodów na koniec 2010 roku przyjęto wykonanie dochodów z tytułu subwencji, dotacji w wysokości 100%, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na poziomie 94,27% przyjmując do kalkulacji, że wysokość otrzymanych zaliczek za okres od października do grudnia będą w wysokości otrzymanej za miesiąc wrzesień 2010 r.

Dochody pozostałe z tytułu podatków i opłat przyjęto wykonanie na 30 września br. uwzględniając należności wynikające z czwartej raty płatności, która przypada na dzień 15 listopada 2010 roku.

 

Ad.2

Wydatki na koniec III kwartału wykonano w 70,21 %, prognozowane wykonanie wydatków na koniec 2010 roku wyniesie 97,32%. Przy kalkulacji uwzględniono zaangażowanie planu wydatków z tytułu umów już zawartych oraz realizację zadań rozpoczętych i planowanych do wykonania w okresie od października do grudnia 2010 roku.

Przewidywane wykonanie wydatków w szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku nr 2 do informacji, natomiast zbiorcze zestawienie w podziale na wydatki bieżącei majątkowe w n/w tabeli:

 

 

Plan wydatków na dzień 30.09.2010r.

 

Przewidywane wykonanie wydatków na dzień 31.12.2010r.

% wykonania

Wydatki bieżące

39.563.335,00

38.505.055,25

97,33

z tego:

 

 

 

1)  wydatki jednostek budżetowych

26.730.894,00

25.807.194,02

96,54

      w tym:

 

 

 

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone

16.369.529,00

16.197.345,77

98,94

b) wydatki związane z realizacją statutowych

    zadań

10.361.365,00

9.609.848,25

92,75

2)  dotacje na zadania bieżące

3.605.248,00

3.604.891,17

99,99

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych

7.920.605,00

7.841.088,28

98,98

4)  obsługę długu – odsetki od kredytów

     i pożyczek

475.300,00

420.593,78

88,49

5)  wydatki na programy finansowane

     z udziałem środków, o których mowa

    w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3

 

831.288,00

831.288,00

100,00

Wydatki majątkowe

4.559.245,00

4.436.493,72

97,31

w tym:

 

 

 

1)  dotacje przekazane z budżetu na

     zadania inwestycyjne

421.800,00

421.800,00

100,00

2 ) wydatki na projekty finansowe

     z udziałem środków, o których mowa

    w art.5 ust.1 pkt2, w części związanej

    z realizacją zadań gminy

1.197.110,00

1.197.109,93

100,00

3) pozostałe wydatki inwestycyjne

2.940.335,00

2.817.583,79

95,83

 

RAZEM:

 

44.122.580,00

 

42.941.548,97

 

97,32

 

Ad. 3

Informacja o stanie finansowym Gminy

 

Gmina Rogoźno w latach poprzednich prowadziła aktywną politykę kredytową. Na dzień 30 września 2010 roku zadłużenie Gminy wynosiło 8.106.639,06 zł, po spłacie raty w miesiącu grudniu 2010 roku w wysokości 140.378 zł zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2010 roku wyniesie 7.966.261,06 zł.

Poziom zadłużenie w latach 2011 -2013 wzrośnie ze względu na konieczność sfinansowania części udziału własnego przy realizacji projektu „Budowa kanalizacji odcinającej dopływ ścieków etap II oraz separatorów na wlotach do Jeziora Rogozińskiego i rzeki Wełny aglomeracji Rogoźno” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu III „Środowisko Przyrodnicze” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Umowa o dofinansowanie została zawarta z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w dniu 13 września 2010 roku.

Całkowita wartość projektu wynosi 39.452.102,39 zł w tym koszty kwalifikowane 31.169.095,16 zł. Dofinansowanie w kwocie nieprzekraczającej 23.464.094,83 zł, co stanowi nie więcej niż 75,28% całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu. Koszty niekwalifikowane wynoszą 8.283.007,23 zł. Łączny udział Gminy w realizacji projektu wyniesie 15.988.008,56 zł.

W związku z powyższym na lata 2011 – 2013 zaplanowano kredyt w wysokości 9.989.000 zł na sfinansowanie udziału własnego.

W roku 2011 – 5.318.000 zł, w roku 2012 – 2.445.000 zł, w roku 2013 – 2.226.000 zł.

Do końca 2010 roku planuje się ogłosić postępowanie w celu udzielenia zamówień publicznych na usługi inżyniera Kontraktu oraz wykonanie robót budowlanych:

-      kanalizacji sanitarnej wraz z separatorami

-      rozbudowę oczyszczalni ścieków.

Po zakończeniu procedury przetargowej w/w wartości mogą ulec zmianie.

Planowane spłaty rat kredytów i pożyczek wobec poszczególnych podmiotów oraz stany zadłużenia w poszczególnych latach zostały przedstawione w załączniku nr 3 do niniejszej informacji i kształtują się następująco:

 

Lata

Przychody

Rozchody

Stan zadłużenia
na koniec roku

2010

 

 

7.966.261,06

2011

5.318.000,00

1.396.912,00

11.887.349,06

2012

2.445.000,00

1.770.749,06

12.561.600,00

2013

2.226.000,00

1.612.200,00

13.175.400,00

2014

 

1.838.800,00

11.336.600,00

2015

 

1.735.800,00

9.600.800,00

2016

 

1.735.800,00

7.865.000,00

2017

 

1.735.800,00

6.129.200,00

2018

 

1.735.800,00

4.393.400,00

2019

 

1.735.800,00

2.657.600,00

2020

 

1.003.800,00

1.653.800,00

2021

 

1.003.800,00

650.000,00

2022

 

467.000,00

183.000,00

2023

 

183.000,00

0,00

 

Wskaźniki zadłużenia oraz obsługi tych zobowiązań, liczony jako stosunek obsługi kredytówi pożyczek do dochodów ogółem zachowuje bezpieczne wartości w stosunku do wymogów prawnych wyznaczonych ustawą o finansach publicznych z 2005 roku oraz zachowuje prawidłowe relacje wynikające z art. 243 ustawy o finansach publicznych z 2009 roku w prognozowanym okresie od 2011-2023 roku.

Gmina realizując przyszłe zadania inwestycyjne może nadal zaciągać zobowiązania dłużne tylko na realizację przedsięwzięcia, jakim dla naszej gminy jest budowa kanalizacji sanitarnej. Inwestycja ta przyczyni się do realizacji długo oczekiwanego scenariusza rozwoju lokalnego. Te argumenty zadecydowały o zahamowaniu wszelkich nowych prac inwestycyjnych na najbliższe 3 lata poza uwzględnionymi już w WPF.

Do priorytetów polityki finansowej i gospodarki budżetowej Gminy na najbliższe lata należy zaliczyć stałe monitorowanie płynności finansowej i zdolności kredytowej Gminy.

 

 

Materiały informacyjne do projektu budżetu 2011

 

 

drukuj pobierz pdf