Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z sesji Rady: Protokół Nr 59/2010 z LIX Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytej w dniu 27 października 2010r. o godz.16.00.

Protokół nr 59/2010

z LIX Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytej w dniu 27 października 2010 r. o godz.16.00.

 

Tematy Sesji:

1.     Sytuacja finansowa Gminy Rogoźno.

2.     Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Rogoźno w roku szkolnym 2009/2010.

 

 

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

LIX Sesja zwołana została przez Przewodniczącego Rady Miejskiej na dzień 27 października 2010 roku, na godz. 16.00 w sali Rogozińskiego Centrum Kultury w Rogoźnie, ul. II Armii Wojska Polskiego 4.

 

Zebranych powitał Przewodniczący Rady Miejskiej w Rogoźnie p. Roman Szuberski, który trzykrotnym uderzeniem Laską Przewodniczącego, otworzył Sesję i przewodniczył jej obradom.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził na podstawie listy obecności, że na 15 radnych w Sesji bierze udział 14 radnych.  Radny A. Olenderski brał udział w obradach od godz. 16.15.

Rada jest władna do podejmowania prawomocnych uchwał.

 

Lista obecności radnych z sesji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Lista obecności sołtysów z sesji stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Lista obecności gości z sesji stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

 

Na podstawie Regulaminu Rady Miejskiej w Rogoźnie do przeliczania głosów podczas głosowań Przewodniczący Rady wyznaczył Wiceprzewodniczącego Rady H. Janusa.

 

Wiceprzewodniczący Rady wyraził zgodę.

 

Proponowany porządek obrad:

 

 

II. Przyjęcie porządku obrad.

1.      Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2.      Przyjęcie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z LVIII Sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie.

4.      Ogłoszenie wyników I edycji Konkursu „Mój piękny dom”.

5.      Pytania do radnych Rady Miejskiej i radnych Rady Powiatu.

6.      Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Rogoźno w roku szkolnym 2009/2010.

7.      Sytuacja finansowa Gminy Rogoźno.

8.      Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

a/ trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego (punktów przedszkolnych, zespołów wychowania przedszkolnego), oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania,

b/ zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,

c/ nazewnictwa ulic,

d/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze części wsi Jaracz,

e/ wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego,

f/ wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym  na rzecz użytkownika wieczystego,

g/ wyrażenia zgody na przyznanie nieruchomości zamiennej w ramach odszkodowania za grunty przejęte pod drogi gminne,

h/ określenia stawek w podatku od nieruchomości na rok 2011,

i/ wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości,

j/ obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów podatku rolnego na rok 2011,

k/ określenia stawek podatku od środków transportowych na 2011 r.,

l/ ustalenia stawek opłaty targowej, poboru opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso,

ł/ regulaminu targowiska miejskiego w Rogoźnie,

m/ wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2010 rok.Interpelacje i zapytania radnych.

9.                  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

10.              Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej i Przewodniczących Komisji o działaniach  podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

11.              Sprawozdanie Burmistrza Rogoźna o pracach w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania  uchwał Rady.

12.              Informacja z analizy oświadczeń majątkowych.

13.              Wolne wnioski i informacje.

14.              Zakończenie.

 

Radny J. Witt zaproponował, aby do porządku obrad dodać jako podpkt. 8 m) projekt uchwały w sprawie określenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej oraz zakresu ich stosowania.

Radny Z. Nowak zapytał, dlaczego projekt tej uchwały nie został ujęty w przygotowanym porządku obrad?

Przewodniczący Rady R. Szuberski wyjaśnił, że projekt uchwały został dostarczony do Biura Rady już po wysłaniu zaproszeń i dlatego nie został umieszczony w porządku obrad.

Propozycja radnego J. Witta została przyjęta 13 głosami „za” przy 2 głosach „wstrzymujących”.

 

III. Przyjęcie protokołu z LVIII Sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie.

Protokół z LVIII Sesji Rady Miejskiej został przyjęty jednogłośnie 15 głosami „za” w obecności 15 radnych.

 

IV. Ogłoszenie wyników I edycji Konkursu „Mój piękny dom”.

Przewodniczący Kapituły Konkursu „Mój piękny dom” R. Szuberski ogłosił wyniki I edycji Konkursu „Mój piękny dom” i tak:

I miejsce i nagroda 600 zł – Marian Pawlik – Nienawiszcz,

II miejsce i nagroda 400 zł – Jerzy Topolewski – Jaracz,

III miejsce ­i nagroda 300 zł –  Elżbieta i Eugeniusz Brzozowscy – Rogoźno,

IV miejsce i nagroda 250 zł – Izabela i Grzegorz Gawrońscy – Rogoźno,

V miejsce i nagroda 200 zł – Danuta i Władysław Dworzańscy – Rogoźno.

Wyróżnienia i pamiątkowe dyplomy otrzymali: Pani Danuta Kubińska z Siernik, Pan Błażej Olęderek z Nienawiszcza, Państwo Zofia i Andrzej Kroteccy ze Słomowa, Pani Małgorzata Hildebrandt z Parkowa, Pani Dorota Perlicjan z Jaracza, Pana Ryszarda Nawrota z Owieczek, Pani Wiesława Zielińska z Gościejewa, Państwo Bogumiła i Zenon Marchewka z Gościejewa, Pani Teresa Górkiewicz z Tarnowa, Pani Maria Moskalik z Prusiec, Państwo Kamila i Maciej Tomczak z Rogoźna, Pani Maria Nowacka z Rogoźna, Pani Monika Urbańska z Rogoźna, Pani Maria Kośmicka z Rogoźna, Pan Tadeusza Chudzio z Rogoźna oraz Pani Alina Przybylska z Budziszewka.

 

Następnie Prezes Miejsko-Gminnego Koła Polskiego Związku Kombatantów, Osób Represjonowanych i Byłych Więźniów Politycznych w Rogoźnie Stefan Hampel, w imieniu władz okręgowych odznaczył burmistrza Rogoźna Bogusława Janusa medalem "Zasłużony dla Polskiego Związku Kombatantów". Jednostopniowy medal przyznany został przez Zarząd Okręgu w Pile w uznaniu zasług burmistrza Janusa we wspieraniu działalności Koła Kombatantów w Rogoźnie. Ponadto złożono podziękowanie za wszelką pomoc Panu Piotrowi Szturmińskiemu, Zastępcy Dyrektora RCK.

 

V. Pytania do radnych Rady Miejskiej i radnych Rady Powiatu.

Nie było.

 

VI. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Rogoźno w roku szkolnym 2009/2010.

Sprawozdania z realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2009/2010, które są załącznikami nr 4 i 5 do protokołu, przedstawiła Pełnomocnik ds. Oświaty Longina Pijanowska.

Radny K. Lis poprosił o porównanie wyników sprawdzianów na koniec szkoły podstawowej i egzaminów gimnazjalnych w Gminie Rogoźno do wyników osiągniętych na terenie całego Powiatu Obornickiego, Województwa i kraju.

Pełnomocnik ds. Oświaty odpowiedziała, że średnio uczniowie w Gminie Rogoźno na sprawdzianie na koniec szkoły podstawowej otrzymali 20,63, szkoły na terenie Powiatu Obornickiego 22,19, a średni wynik terenie Województwa Wielkopolskiego to 23,76, okręgu 23,79. Liczba ta nie daje pełnej informacji, ponieważ nawet, jeśli porówna się wyniki poszczególnych szkół to okaże się, że tendencja jest wzrostowa. Stwierdziła, że wyniki z roku szkolnego 2009/2010 nie zadowalają dyrektorów. Cały czas pracuje się na lepsze rezultaty. Odnośnie wyników gimnazjalnych z części humanistycznej szkoły w Gminie uzyskały średnią 25,63, Powiat Obornicki 27,42, Województwo Wielkopolskie 29,11, a okręg 29,16. W części matematyczno- przyrodniczej w Gminie średnio uzyskano 19,50, Powiat Obornicki 21,79, Województwo Wielkopolskie 23,35, okręg 23,15. Z języka angielskiego średnio szkoły uzyskały 25,74, Powiat 26,66, Wielkopolska 29,85, okręg 29,97. Im większa struktura terytorialna, tym lepsze wyniki. Przodują duże miasta i jest to związane z motywacją uczniów do nauki, z pozyskiwaniem renomowanych miejsc w wyższych organizacyjnie placówkach oraz możliwością kontynuowania nauki.

Radny Z. Nowak stwierdził, że w placówkach oświatowych miała miejsce duża liczba wypadków, bo aż 60. Zauważył, że większa ich część miała miejsce na przerwach i z jego strony jest to zarzut, że na przerwach dzieci są niedopilnowane. Powinno być więcej staranności i Pani Pełnomocnik powinna z dyrektorami przedyskutować brak nadzoru nad dziećmi. Zapytał, czy liczba wypadków wzrasta, czy maleje?

Pełnomocnik ds. Oświaty powiedziała, że w ubiegłym roku szkolnym liczba wypadków to 64. Nie było wypadku ciężkiego, który skutkowałby wejściem prokuratora, czy sprawą sądową. Najczęściej są to wypadki spowodowane nieuwagą. Dodała, że nie analizowała, czy wypadki były spowodowane nieobecnością nauczyciela na dyżurze, czy brakiem opieki. Poinformowała, że w każdej szkole jest opracowany regulamin i są wyznaczone dyżury, każdy z dyrektorów bierze odpowiedzialność cywilno- prawną nad sprawowaniem opieki tam, gdzie ma wyznaczone miejsce. Pani Pełnomocnik przyznała, że dyrektorzy są wyczuleni na bezpieczeństwo.

Wiceprzewodnicząca Rady R. Tomaszewska stwierdziła, że najczęściej wypadki mają miejsce podczas zajęć wychowania fizycznego i nawet, jeśli nauczyciel stoi pół metra od dziecka, to zdarza się, że nie jest w stanie uchronić dziecka przed wypadkiem. Dodała, że do wypadków zaliczane są również niegroźne uszkodzenia ciała typu np. zwichnięcie palca, czy kostki podczas gry w piłkę. Statystyki wyglądają trochę groźnie, ale nie jest to najczęściej związane z nieobecnością nauczyciela. Nadmieniła, że z doświadczenia wie, iż nie sposób uchronić ucznia przed pewnego rodzaju wypadkowością. 

Radny Z. Hinz zapytał, czy tego typu analizy osiągnięć edukacyjnych prowadzone są również na szczeblu kuratorium?

Pełnomocnik ds. Oświaty wyjaśniła, że kompetencje organów są podzielone. Kuratorium w Poznaniu sprawuje opiekę i nadzór pedagogiczny, czyli kontroluje szkoły pod względem wyników dydaktycznych i jakości pracy dydaktycznej. Natomiast organ prowadzący odpowiada za zapewnienie bezpieczeństwa, warunków lokalowych i inne sprawy materialne. Od ubiegłego roku został nałożony na Gminę obowiązek, aby przed radami złożyć takie sprawozdanie. Nie ma obowiązku przekazania go do kuratorium.

 

VII. Sytuacja finansowa Gminy Rogoźno.

Sytuację finansową Gminy Rogoźno w latach 2006-2010 przedstawiła Zastępca Skarbnika Gminy Izabela Kaniewska – informacja stanowi załącznik nr 6 do protokołu. Pani Zastępca Skarbnika stwierdziła, że każda podejmowana decyzja dotycząca jej bieżącego funkcjonowania i rozwoju ma swój wymiar finansowy. Dlatego racjonalne zarządzanie publiczne w dziedzinie finansów lokalnych powinno zmierzać do poprawy efektywności wykorzystania środków publicznych poprzez optymalizację decyzji dotyczących wykonywania zadań jednostek samorządu terytorialnego. Gmina Rogoźno w latach 2006-2010 prowadziła aktywną politykę kredytową. Na dzień 30 września 2010 r. zadłużenie Gminy wynosiło 8.106.639,06 złotych, jego poziom w 2013 r. powinien wzrosnąć do kwoty 17.299.400,00 złotych. Powodem tak znacznego wzrostu długu jest planowane zaciągnięcie kredytu na sfinansowanie wkładu własnego przy realizacji zadania pn „ Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków etap Ii oraz separatorów na wlotach do Jeziora Rogozińskiego i rzeki Wełny aglomeracji Rogoźno”. Zadłużenie Gminy Rogoźno w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

1)       W roku 2006 dokonano spłat rat kapitału na łączną wartość 9.614.402,89 zł i zaciągnięto nowe zobowiązania z tytułu pożyczek w kwocie 8.611.312,16 zł., i tym samym stan zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na 31.12.2006 roku wynosił 7.861.813,28 złotych,

2)       W roku 2007 Gmina dokonała spłat rat kapitału na łączną wartość 3.402.581,22 zł zgodnie z planem i zawartymi umowami.

Stan zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na 31.12.2007 roku wynosił 4.459.232,06 złotych

3)       W roku 2008 dokonano spłat rat kapitału na łączną wartość 1.443.022,00 zł i zaciągnięto nowe zobowiązania z tytułu kredytu w kwocie 620.000 zł. Na sfinansowanie planowanego deficytu. Stan zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na 31.12.2008 roku wynosił 3.636.210,06 złotych,

4)       W roku 2009 dokonano spłat rat kapitału na łączną wartość 1.297.712,00 zł i zaciągnięto nowe zobowiązania z tytułu kredytu w kwocie 7.320.000 zł. Również na sfinansowanie planowanego deficytu. Stan zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na 31.12.2009 roku wynosił 9.658.498,06 złotych,

5)       W roku 2010 do dnia 30 września dokonano spłat rat kapitału na łączną wartość 1.551.859,00 zł. Stan zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na 30.09.2010 roku wynosił 8.106.639,06 złotych

Łącznie zrealizowane zadania inwestycyjne w 2006 roku (bez wydatków niewygasających) wyniosły 10 109 550,25 zł. Do największych przedsięwzięć można tu zaliczyć:Wodociąg Wełna-Jaracz-Rożnowice – 299.999,11 zł, Budowa drogi osiedlowej przy ul. Kościuszki – 201.282,44 zł, Budowa drogi w Międzylesiu i Budziszewku – 398.052,38 zł, oraz niewątpliwie budowę kanalizacji w Rogoźnie – etap I – 8.858.176,25 zł. Łącznie zrealizowane zadania inwestycyjne w 2007 roku (bez wydatków niewygasających) wyniosły 1 386 868,15 zł. Łącznie zrealizowane zadania inwestycyjne w 2007 roku z wydatków niewygasających roku 2006 wyniosły 227 215,92zł. Do największych przedsięwzięć można tu zaliczyć: Wodociąg Wełna –Jaracz – Rożnowice – 234.116,85 zł, Budowa drogi w Gościejewie – 416.265,64 zł, Zakup samochodu dla OSP Owieczki – 100.000 zł, Budowa drogi osiedlowej przy ul. Kościuszki – 329.983,05 zł. Łącznie zrealizowane zadania inwestycyjne w 2008 roku (bez wydatków niewygasających) wyniosły 4 837 276,56 zł. Łącznie zrealizowane zadania inwestycyjne w 2008 roku z wydatków niewygasających roku 2007 wyniosły 199 637,14  zł. Do największych przedsięwzięć można tu zaliczyć: Wodociąg Boguniewo – 372.803,64 zł, Budowa drogi Parkowo- Boguniewo – 1.091.352,51 zł, Wykonanie dokumentacji i budowa drogi Wójtostwo – 358.665,05 zł, Budowa drogi Jaracz – Jaracz Młyn – 612.697,90 zł, Budowa gazociągu Karolewo – Laskowo – Tarnowo – etap II Tarnowo – 369.836,43 zł. Łącznie zrealizowane zadania inwestycyjne w 2009 roku (bez wydatków niewygasających) wyniosły 5 106 812,68 zł. Łącznie zrealizowane zadania inwestycyjne w 2009 roku z wydatków niewygasających roku 2008 wyniosły 291 595,50 zł. Do największych przedsięwzięć można tu zaliczyć:Budowa chodnika z zatoczką przystankową przy drodze powiatowej nr 2027 P w m. Garbatka – 86.788,74 zł,  Budowa drogi Owieczki – Owieczki Małe – 1.033.165,17 zł, budowa drogi gminnej w Studzieńcu – 540.724,07 zł, Dofinansowanie zakupu  średniego samochodu pożarniczego dla OSP Gościejewo – 300,000 zł. Łącznie zrealizowane zadania inwestycyjne w 2010 roku (do dnia 30.09.2010r.) wyniosły 2 946 186,16 zł. Łącznie zrealizowane zadania inwestycyjne w 2010 roku z wydatków niewygasających roku 2009 wyniosły 312 068,31 zł. Do największych przedsięwzięć można tu zaliczyć:Budowa drogi nr 272511P w Gościejewie – 477.731,93 zł, budowa drogi gminnej wraz z chodnikiem łączącej ulicę Paderewskiego od bloków nr 11,23 z ul. Kościuszki – 569.333,70 zł, oraz budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków – etap II – 668.177,63 zł. Jednak mimo korzystnego potencjału dochodowego gminy oraz obiecującej struktury dochodów nie możliwa jest realizacja polityki długu w szerszym zakresie niż to zaplanowano na kolejne lata. Przygotowane warianty prognozy długu przedstawiają kształtowanie się długu, wyniku budżetu oraz  wskaźników zadłużenia dla trzech kolejnych przypadków:

1.       Realizacja tylko inwestycji „ Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków etap II oraz separatorów na wlotach do Jeziora Rogozińskiego
i rzeki Wełny aglomeracji Rogoźno”,

2.       Realizacja inwestycji określonej w pkt. A oraz realizacja inwestycji
pn. „ Budowa ulic Seminarialnej, Długiej i Nowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą” – z uwzględnieniem tylko nakładów własnych,

3.       Realizacja inwestycji wykazanych w załączniku Nr 5 do Uchwały
Nr LVIII/418/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 22 września 2010 roku.

Te trzy warianty na podstawie, których dokonano porównania zestawione w formie tabelarycznej i nie uwzględniały innego zadłużenia Gminy, jak tylko kredyt na realizację przedsięwzięcia pn. „ Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków etap II oraz separatorów na wlotach do Jeziora Rogozińskiego i rzeki Wełny aglomeracji Rogoźno”, co jest głównym czynnikiem stałych parametrów zadłużenia oraz niezmiennego wskaźnika obsługi długu.

Warto tu zaznaczyć, iż powyższe dane spełniają relację, o których mowa w art.243 ustawy z dnia  27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z  2009r, nr 152 poz.1240) i  dają możliwość uchwalenia budżetu w wyznaczonych ramach dochodów i wydatków.

Stanowią one bezpieczną granicę prognozowanego budżetu. Zadaniem każdej jednostki  samorządu terytorialnego jest takie wyznaczenie maksymalnego bezpiecznego poziomu zadłużenia oraz właściwy dobór instrumentów dłużnych, aby były zgodne z istniejącymi możliwościami finansowymi – zdolnością kredytową oraz warunkami utrzymania płynności finansowej. Te argumenty przemawiały za realizacją zadań, które zostały zrealizowane w latach 2006-2010 i decydują o wykluczeniu i zahamowaniu wszelkich prac inwestycyjnych na terenie naszej gminy przez najbliższe 3 lata. Podsumowując można stwierdzić, iż w latach 2006-2010 gmina Rogoźno prowadziła racjonalną gospodarkę budżetową i do priorytetów polityki finansowej i gospodarki budżetowej Gminy Rogoźno na najbliższe lata należy zaliczyć:

·         dalsze dążenie do wzrostu bazy dochodowej Gminy,

·         monitorowanie wydatków bieżących w celu równoważenia budżetu gminy,

·         ustalenie długookresowych proinwestycyjnych proporcji podziału środków budżetowych, znajdujących swoje odzwierciedlenie we wzroście wydatków inwestycyjnych w ogólnych wydatkach budżetu Gminy,

·         umiejętny montaż finansowy inwestycji, wykorzystujący zewnętrzne źródła finansowania,

·         stałe monitorowanie płynności finansowej i zdolności kredytowej Gminy.

Zastępca Skarbnika powiedziała, że wszyscy mogą być dumni z ogromu zrealizowanych przedsięwzięć w latach 2006-2010. Dodała, że jako osoba z niewielkim stażem pracy w samorządzie może przyznać, że potrzeba było ogromnego wysiłku i odwagi, aby w tak krótkim okresie czasu podjąć się tylu wyzwań i co najważniejsze wielu im sprostać. Nadmieniła, że „jeśli mu podasz palec, on za rękę chwyci” i taka jest natura ludzka – nie doskonała i wciąż chciałoby się  więcej. Przyznała, że powinno się  sprawę z faktu iż, nie ma takich osób na świecie, które potrafiłyby zadowolić wszystkich. Powiedziała, że jest szczęśliwa, że w Gminie widać piękne chodniki, drogi. Coraz więcej wesołych placów zabaw i bezpiecznie oświetlone ulice oraz co najważniejsze,  to rosnąca liczba gospodarstw domowych, firm  podłączonych do sieci kanalizacji. Podziękowała wszystkim, którzy przyczynili się do rozwoju miasta i gminy Rogoźno i którym przyszłość Rogoźna nie jest obojętna.

Radny Z. Nowak powiedział, że chciałby przypomnieć radnym, którzy wielokrotnie głosowali przeciwko niektórym inwestycjom oraz Panu Burmistrzowi, który nie ma większości w Radzie, których inwestycji nie byłoby zrealizowanych, gdyby nie grupa radnych. Gdyby nie było inwestycji wniesionych przez Klub radnych do budżetu, to Gmina byłaby w trochę lepszej sytuacji związanej z budową kanalizacji, ale również kiedy byłoby więcej pieniędzy w budżecie, mogłoby to zachęcić np. Pana Burmistrza do przyjęcia nowych urzędników. Było 3 strażników miejskich, teraz jest 4, a mogłoby być np.6.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że wiele razy Klub popsuł budżet, zdejmując z jednego zadania pieniądze i umieszczając je gdzie indziej. Przypomniał o sprawie kanalizacji w Józefinowie. Stwierdził, że nie sztuką jest zabranie środków z jednej inwestycji i danie na drugą. W jednym roku, to, co radni zmienili wynosiło 4% budżetu. Dodał, że radni Klubu traktują to, co zaproponują do budżetu, jako najlepsze, a to co Burmistrz – złe i niedobre. Burmistrz powiedział, że jest dumny z tego, co zostało zrobione. Stwierdził, że radny Z. Nowak zapomniał, iż radni podzieli sesję na, której miała zapaść decyzja o budowie kanalizacji i konieczne było przesunięcie terminu podpisania umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska na 23,5 mln zł. Na wniosek radnego K. Lisa odbyło się spotkanie w Urzędzie, aby radni mogli zapoznać się z dokumentacją na kanalizację, a radny tylko jedną kartkę obejrzał. Udało się jednak podpisać umowę na kanalizację i następna Rada i następny Burmistrz będą to realizować, ponieważ nie ma już odwrotu. Przetargi zostaną tak przygotowane, aby w nowy rok wejść z ich rozstrzygnięciem. Na chwilę obecną zadanie, kosztorysowo ma wynieść ok. 40 mln zł, ale po przetargu może się zmienić. Można to porównać do rocznego budżetu Gminy, który oscyluje w granicach 40 mln zł. Kanalizacja ma objął połowę miasta, łącznie z Rudą i Garbatką. Od 2008 r. kiedy złożono wniosek i wtedy było wiadomo o kanalizacji, to radny Z. Nowak z Klubem  wiedział o tym, że jest ona w budżecie i jest cały czas forsowana i przygotowywana dokumentacja, a pod koniec, kiedy trzeba było umowę podpisywać, można było odczuć, że chciano to storpedować. Jednak udało się rozsądnie podejść do tego, Rada przegłosowała uchwały, które zdjęła z budżetu m.in. budowę chodników, oczyszczanie rzeki. Przyznał, że był to okres trudny, ponieważ było to 2-3 miesiące przed wyborami, ale nie było innego wyjścia. Poinformował, że jeśli będzie Burmistrzem następna kadencję, to komisarz nie będzie potrzebny, jak na festynach radna mówiła.

Radny Z. Nowak stwierdził, że 4% budżetu, którzy zmienili radni to bardzo dużo. Dodał, że Burmistrzowi „pomieszało się w głowie” twierdząc, że radny Nowak próbował storpedować budowę kanalizacji. Poprosił, aby zapoznać się z głosowaniem i tym, czy ktoś był przeciwko kanalizacji. Zrobiono przerwę, ponieważ radni chcieli zapoznać się z projektem, który Pan Burmistrz przygotował gdzieś w Urzędzie, a radnym się nim nie pochwalił.

Przewodniczący Rady R. Szuberski powiedział, że w budżecie było wiele potknięć. Gdyby radni przegłosowali projekt uchwały, taki jaki zaproponowano na inwestycje na ul. Nowej, Długiej i Seminarialnej, w Dziewczej Strudze i Gościejewie, to Gmina pieniędzy na kanalizację by nie miała. Stan zadłużenia byłby taki, że na kanalizację by nie starczyło. Stwierdził, że byłoby to duże potknięcie, które skutkowałby na cały budżet, a szczególnie na kanalizację. To, że był taki duży rozpęd, który mógł się źle zakończyć, było działaniem niewłaściwym.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że jego zdaniem nie było to potknięcie. Kanalizacja w 2008 r. pojawiła się w budżecie. Wyjaśnił radnemu Z. Nowakowi, że dokumentację robił w Urzędzie Miejskim, a gdzie indziej miałby to robić? U radnego Z. Nowaka w stodole w Budziszewku? Dodał, że trudno było przewidzieć ostateczną decyzję na temat wniosku, którego były różne losy, łącznie z jego odrzuceniem, gdzie odwołano się do Wojewody, który przyznał rację Gminie i wniosek wrócił. Dokumentację przygotowały 2 firmy przez prawie rok. Radni w ogóle w tym czasie nie zainteresowali się kanalizacją, a radny teraz mówi, że Burmistrz ukrywał dokumentację. Cały rok firma pracowała, były spotkania z mieszkańcami, których ma objąć kanalizacja i nagle radny mówi, że chciały poznać dokumentację w ostatnim dniu, ponieważ następnego dnia po sesji, miała być podpisana umowa z WFOŚ na 23,5 mln zł. Burmistrz stwierdził, że wydaje mu się, iż zrobiono wszystko i jeszcze przyjdzie czas na to, żeby podziękować pracownikom Urzędu, współpracownikom, Zastępcy Burmistrza, Kierownikowi Wydziału i wszystkim innym osobom zaangażowanym w to. Nie jednokrotnie zdarzało się, że pracownik Urzędu Miejskiego był w Poznaniu cały dzień i musiał przenosić dokumenty z biura do biura, z urzędu do urzędu, żeby nie tracić czasu na wysyłki pocztowe i terminy. Gmina miała 10 miesięcy na przygotowanie całą dokumentację techniczną, łącznie z pozwoleniem na budowę kanalizacji na połowie miasta, na budowę oczyszczalni i separatorów na wylotach do rzeki i jeziora. Potrzebne były decyzje środowiskowe, lokalizacji celu publicznego, pozwolenia na budowę itd. Był to ogromny zakres działań i podziękowania należą się pracownikom Urzędu i w najbliższym okresie, ci którzy się w to najbardziej zaangażowali, otrzymają nagrody pieniężne

Wiceprzewodniczący Rady H. Janus powiedział, że Pani Zastępcy Skarbnika należy się podziękowanie za opracowany i skomasowany materiał. Radni zmienili inwestycje w budżetach 2007-2010 na ok. 6 mln zł. Z czego z różnych przyczyn nie wykonano wielu z nich. Radni zawsze zmieniali inwestycje w ramach budżetu Gminy. Stwierdził, że w opracowaniu Pani Zastępcy Skarbnika, nie ma ujętych wielu mniejszych inwestycji jak np. chodnik Ruda- Rogoźno, droga do Ośrodka Zdrowia.

Radny Z. Hinz zapytał Przewodniczącego Komisji GFiR Z. Nowaka, czy na posiedzeniu Komisji analizowano sprawozdanie z sytuacji finansowej Gminy Rogoźno?

Radny Z. Nowak odpowiedział, że na Komisji nie było woli omawiania tego dokumentu. Dodał, że Komisja poza tematami sesyjnymi, zajmowała się dodatkowo stanem rolnictwa w Gminie Rogoźno.

Radny Z. Hinz poprosił o wyjaśnienie wyrażenia „nie było woli”.

Radny Z. Nowak wyjaśnił, że żaden z radnych nie wyraził woli, żeby na ten temat dyskutować i omawiać to w szczegółach..

Przewodniczący Rady R. Szuberski stwierdził, że w miesiącu lipcu miało miejsce rozpędzenie finansowe i nie można się tłumaczyć, że nie było wiadomo. Gdyby informacja o kanalizacji pojawiła się miesiąc później i przetargi byłyby ogłoszone, to kanalizacja nie mogłaby być realizowana. Było to największe uchybienie w ciągu 4 lat. Ilość inwestycji wykazanych w sprawozdaniu jest imponująca i tyle zadań w żadnej kadencji nie było wykonanych. Jednak za mało inwestycji wykonano ze środków zewnętrznych. Było boisko Orlik, świetlice, ale np. drogi, chodniki, to była porażka. Wykonywano dokumentację na budowę ul. Długiej, Nowej i Seminarialnej przez 4 lata, we wrześniu dopiero otrzymano zezwolenie na budowę i było to trochę późno i zbyt mocna Gmina wyeksploatowała się finansowo i najważniejszej inwestycji, jaką powinno się wykonać, nie udało się zrobić i nie jest z tego zadowolony.

Burmistrz Rogoźno przypomniał, że wniosek o dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej na ul. Nowej, Seminarialnej i Długiej był już złożony w 2008 r. na środki unijne. Ocena merytoryczna była pozytywna, a ocena strategiczna negatywna z powodu niespełnienia określonych kryteriów np. wypadkowości. Kiedy okazało się, że nie będzie na to środków unijnych, zaczęto wprowadzać zadanie do budżetu. Przygotowywanie dokumentacji trwało 1,5 r. i poniesiono na nią duże środki. Ponownie złożono wniosek do WRPO na budowę tej drogi i przyszło ok. 30 poprawek do uzupełnienia. Stwierdził, że cześć z nich jest nieistotna, inne są. Pracownicy Urzędu przeliczali kosztorysy, ponieważ droga musi mieć jeden początek i jeden koniec, dlatego wybrano odcinek ul. Seminarialnej, Długiej i Nowej, bez bocznych odcinków do W. Poznańskiej i do działek. Budowa kanalizacji sanitarnej wg Urzędu Marszałkowskiego nie jest kosztem kwalifikowanym i zostało to wykreślone. Pani Zastępca Burmistrza jechała w dniu dzisiejszym zawieść poprawki, gdyż dzisiaj mija termin ich złożenia. Do budżetu proponowana jest w dniu dzisiejszym zmiana, o ponad 400.000 zł więcej niż było, na 3 lata. Przypomniał, że w grudniu ubiegłego roku przy uchwalaniu budżetu, zaplanowano ponad 11 mln zł kredytu i wraz z Panią Skarbnik dążył do tego, aby zminimalizować zadłużenie i udało się to zrobić o ok. 3,7 mln zł w ciągu roku budżetowego. W tym roku nie będzie zaciągnięty nawet o złotówkę kredyt, aby w przyszłym roku kanalizacja mogła być normalnie finansowana.

Przewodniczący Rady R. Szuberski stwierdził, że w oświacie prawie 1 mln został w budżecie na wynagrodzeniach w 2009 r., a Gmina zaciągała kredyt i musiała spłacać odsetki. Dodał, że inwestycji było bardzo dużo, ale gospodarka nie była do końca racjonalna.

Radny A. Olenderski stwierdził, że wydatki inwestycyjne w latach 2006-2010 to ok. 26 mln zł. Stwierdził, że jest to sukces całego samorządu, bez podziału na organ stanowiący i organ wykonawczy.

 

Następnie ogłoszono 25 minut przerwy.

 

VIII. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

a)  trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego (punktów przedszkolnych, zespołów wychowania przedszkolnego), oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania – projekt uchwały wraz z autopoprawkami przedstawił Dyrektor ZEAPO Wiktor Jaworski.

Autopoprawka nr 1 została przyjęta 14 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym” w obecności 15 radnych.

Autopoprawka nr 2 została przyjęta 14 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym” w obecności 15 radnych.

Uwag nie było.

 

            Uchwała Nr LIX/422/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 października 2010 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego (punktów przedszkolnych, zespołów wychowania przedszkolnego), oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania, podjęta została jednogłośnie 15 głosami „za” w obecności 15 radnych.

 

b)  zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – projekt uchwały przedstawił Dyrektor ZEAPO Wiktor Jaworski.

Uwag nie było.

 

            Uchwała Nr LIX/423/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 października 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, podjęta została jednogłośnie 15 głosami „za” w obecności 15 radnych.

 

c)  nazewnictwa ulic – projekt uchwały wraz z autopoprawką przedstawił Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Roman Piątkowski.

Autopoprawka nr 1 została przyjęta jednogłośnie 15 „za” w obecności 15 radnych.

 

             Uchwała Nr LIX/424/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 października 2010 r. w sprawie nazewnictwa ulic, podjęta została jednogłośnie 15 głosami „za” w obecności 15 radnych.

 

d)  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze części wsi Jaracz – projekt uchwały przedstawił Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Roman Piątkowski.

Uwag nie było.

 

            Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze części wsi Jaracz nie został podjęty, stosunkiem głosów: 6 „za”, 9 „przeciw” w obecności 15 radnych.

 

e)  wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego – projekt uchwały przedstawił Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Roman Piątkowski.

Uwag nie było.

 

             Uchwała Nr LIX/425/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 października 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego, podjęta została jednogłośnie 15 głosami „za” w obecności 15 radnych.

 

f)  wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym  na rzecz użytkownika wieczystego – projekt uchwały przedstawił Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Roman Piątkowski.

Uwag nie było.

 

             Uchwała Nr LIX/426/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 października 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym  na rzecz użytkownika wieczystego, podjęta została jednogłośnie 15 głosami „za” w obecności 15 radnych.

 

g)  wyrażenia zgody na przyznanie nieruchomości zamiennej w ramach odszkodowania za grunty przejęte pod drogi gminne – projekt uchwały przedstawił Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Roman Piątkowski.

Uwag nie było.

 

             Uchwała Nr LIX/427/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 października 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie nieruchomości zamiennej w ramach odszkodowania za grunty przejęte pod drogi gminne, podjęta została 9 głosami „za” przy 2 głosach „przeciwnych” i 4 głosach „wstrzymujących” w obecności 15 radnych.

 

h)  określenia stawek w podatku od nieruchomości na rok 2011 – projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Maria Kachlicka.

Radny K. Lis zaproponował, aby w §1, ust. 1, pkt 2 podpkt. 3 dopisać: „od 1 m²”po słowie „pozostałych”. Zapytał o wysokość stawek tego podatku w sąsiednich gminach oraz o ile więcej będzie środków w budżecie z tytułu podwyższenia stawek w podatku od nieruchomości.

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że w  związku z podniesieniem stawek o 2,6% (w 3 przypadkach stawka się nie zmieniła), dochody w budżecie z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych będą większe w budżecie o 150.417 zł, a od osób fizycznych o 113.088 zł. Nadmieniła, że nie ma informacji o wysokości stawek w innych gminach. Pani Skarbnik zauważyła, że w §1, ust. 1, pkt 5 jest ta sama sytuacja i również należałoby dopisać, że chodzi o 1 m².

Propozycje radnego K. Lisa i Pani Skarbnik zostały przyjęte jednogłośnie 14 głosami „za” w obecności 14 radnych.

 

             Uchwała Nr LIX/428/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 października 2010 r. w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości na rok 2011, podjęta została jednogłośnie 14 głosami „za” w obecności 14 radnych.

 

i) wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości – projekt uchwały przedstawiła Maria Kachlicka.

Uwag nie było.

 

                Uchwała Nr LIX/429/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 października 2010 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości, podjęta została jednogłośnie 14 głosami „za” w obecności 14 radnych.

 

j) obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów podatku rolnego na rok 2011 – projekt uchwały przedstawiła Maria Kachlicka.

Uwag nie było.

 

                Uchwała Nr LIX/430/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 października 2010 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów podatku rolnego na rok 2011, podjęta została jednogłośnie 14 głosami „za” w obecności 14 radnych.

 

k) określenia stawek podatku od środków transportowych na 2011 r. – projekt uchwały przedstawiła Maria Kachlicka. Poprosiła o uzupełnienie w podstawie prawnej nr Monitora Polskiego tj. Nr 75, poz. 950.

Uwag nie było.

 

                Uchwała Nr LIX/431/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 października 2010 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2011 r., podjęta została jednogłośnie 14 głosami „za” w obecności 14 radnych.

 

l) ustalenia stawek opłaty targowej, poboru opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso – projekt uchwały przedstawiła Maria Kachlicka.

Wiceprzewodniczący Rady H. Janus zapytał, dlaczego w projekcie uchwały zaproponowano wynagrodzenie za inkaso w wysokości 95%, a nie tak jak było w roku ubiegłym 80%? Zapytał, jaka jest to różnica kwotowo?

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że Pan Burmistrz przygotowując projekt budżetu przychylił się do wniosku RKS Wełna. Wpływy z opłat zmniejszyły się, na zaplanowane 100.000 zł, wykonanie wynosi 80.000 zł na dzień 30 września 2010 r.  Dodała, że różnica 15% wynosi 12.750 zł mniej do budżetu przyszłorocznego. Przy projekcie budżetu na 2011 r. zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości 85.000 zł.

Radny Z. Nowak zapytał, czy zwiększenie udziału % nie jest związane z działaniami wyborczymi?

Burmistrz Rogoźna powiedział, że można sfinansować plakaty radnego Nowaka w Budziszewku za tą kwotę.

Radny Z. Nowak stwierdził, że zadał konkretne pytanie.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że środki będą przeznaczone na kampanię wyborczą radnego Nowaka, jeśli radny sobie tego życzy. Dodał, że na głupie pytanie, głupia jest odpowiedź.

Przewodniczący Rady R. Szuberski poprosił o zachowanie spokoju, ponieważ w przeciwnym razie będzie odbierał głos zarówno radnemu jak i Panu Burmistrzowi.

Radny Z. Nowak stwierdził, że odbiera wypowiedź Pana Burmistrza, jako namawianie do łamania prawa.

Wiceprzewodniczący Rady H. Janus zapytał, czy nie lepiej byłoby pozostawić stawkę 80% wynagrodzenia za inkaso, tak jak w ubiegłych latach i dodatkowo dofinansować tą jednostkę ze środków budżetowych?

Prezes RKS Wełna M. Pokorzyński wyjaśnił, że Zarząd Klubu wystąpił z wnioskiem do Burmistrza i do Rady o podniesienie % wynagrodzenia za inkaso. Wynika to z faktu, że wzrastają koszty utrzymania oraz utworzenia w sierpniu br. dodatkowej grupy młodzieży, rocznik 1998-2001. Na dzień dzisiejszy z tej grupy trenuje 52 chłopców. Zdecydowano się na jej utworzenie tej grupy, ponieważ lada dzień zostanie oddane do użytku boisko Orlik. Od wiosny 2011 r. drużyna zostanie zgłoszona do rozgrywek Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej. Jeśli Rada uzna, że te 15%, czyli w skali roku 12.000 zł jest nie do przyjęcia, to grupa 50 chłopców, będzie musiała zostać odesłana do domu. Dodał, że nie będzie mógł spojrzeć, dzieciom i rodzicom tych dzieci, w oczy, że od dnia następnego mają nie przychodzić do Klubu na treningi i mają sobie chodzić do baru, na ulicę. Dodatkowe 15% jest szeroko uzasadnione. Pan Prezes powiedział, że dochody z targowiska są uzależnione od wielu przyczyn. Tegoroczne dochody są zdecydowanie mniejsze niż obroty w roku ubiegłym. Wynika to z faktu, że przez pierwsze 3 miesiące w roku, aura zimowa nie pozwala na handel pod gołym niebem. Dochody targowiska były bliskie 0%. Ponadto zmieniła się opłata , z m² na metry bieżące, która przyczyniła się do spadku dochodów. Podziękował Radzie i Burmistrzowi za wygospodarowane środki na remont  pomieszczeń socjalnych RKS Wełna.

Przewodniczący Rady R. Szuberski zapytał Prezesa RKS Wełna, czy składał swój wniosek również do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych?

Prezes RKS Wełna odpowiedział, że nie.

Przewodniczący Rady R. Szuberski stwierdził, że Pan Prezes podniósł ważny argument dotyczący odciągania młodzieży od ewentualnych spotkań w barze na piwie i warto byłoby porozmawiać w tej sprawie z Przewodniczącą GKRPA, gdzie są środki na takie działania. Nadmienił, że można również starać się o środki np. z Urzędu Marszałkowskiego.

Wiceprzewodnicząca Rady R. Tomaszewska zapytała, czy są prowadzone kontrole pobierania opłat? Czy nie byłoby bardziej zasadne, gdyby Klub nie był tak uzależniony od środków za inkaso, tylko na postawie przedstawionego projektu, czy też planu byłyby stałe środki i wówczas nie byłoby niepokoju o dochody.

Prezes RKS Wełna odpowiedział, że przez ostatnie 18 lat, Klub jest utrzymywany głównie z dochodów z targowiska. Stałe dochody zależą od Rady. RKS może zrezygnować z inkasa targowiska, ale wtedy do funkcjonowania Klubu konieczna będzie zwiększona dotacja, rekompensująca utracone dochody.

Wiceprzewodnicząca Rady R. Tomaszewska powiedziała, że niepokojący jest fakt, iż środki są ciągle bardzo małe i czy to nie zniechęca młodzież. Jeśli nie nie ma pieniędzy na wyjazdy, na nagrody, na piłki itd., to czy wpływa to zniechęcająco na młodzież?

Prezes RKS Wełna powiedział powiedział, że nie zawsze pieniądze są najważniejsze. Klubu nie stać na np. obozy szkoleniowe, czy zgrupowania, ale w miarę możliwości Klub stara się zrekompensować niedobory, atmosferą jaka panuje wśród wychowawców i zawodników. Ze środków, które obecnie Klub posiada, to w miarę możliwości radzi sobie.

Wiceprzewodniczący Rady H. Janus zapytał, czy Klub utrzymuje się wyłącznie z opłat za targowisko?

Prezes RKS Wełna powiedział, że co roku Klub dostaje dotacje z Urzędu Miejskiego. W 2010 r. wyniosła ona 36.000 zł oraz Klub otrzymał 80% dochodów z opłat targowych. Tylko z tych pozycji finansowany jest Klub. Odnośnie pytania radnej R. Tomaszewskiej ws. kontroli, to w ubiegłym roku złożono pismo do Urzędu Miejskiego o systematyczne przeprowadzenie kontroli prawidłowości poboru opłat. Ostatnia kontrola miała miejsce 3 tygodnie temu i nie stwierdzono żadnych uchybień.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że RKS Wełna jest stowarzyszeniem i nie można jest przyznać dotacji, jak radna R. Tomaszewska mówi z planem finansowym itd. Odbywa się konkurs i wcale nie jest powiedziane, że te pieniądze z dotacji otrzyma RKS Wełna. Wspomniany konkurs dotyczy przeprowadzania zajęć piłkarskich, a ostatnio tak się składało, że nikt poza Klubem nie złożył oferty i dlatego właśnie otrzymywała pieniądze. Jeśli pojawi się inny klub, czy inna organizacja przeprowadzająca zajęcia piłkarskie, to komisja konkursowa inaczej rozdysponuje środki. Pewniejsze dla Klubu są dochody za inkaso niż dotacja. Pan Burmistrz poinformował, że Klub utrzymuje targowisko (sprząta, remontuje itd.), a Gmina do tego nie dokłada. W tym roku dopiero przeznaczono 20.000 zł na remont szatni, łazienek, ponieważ wyglądało tam tragicznie i były problemy z zarejestrowaniem drużyny do rozgrywek ligowych.

Radny K. Lis stwierdził, że pomysł radnego H. Janusa, aby   utrzymać wynagrodzenie za inkaso na poziomie 80% jest dobry. Natomiast stałej dotacji dla RKS Wełna jest pewniejsze.

Burmistrz Rogoźno zauważył, że nie może ustalić stałej dotacji dla Klubu.

Radny K. Lis przypomniał, że Pan Prezes powiedział, że otrzymał w roku bieżącym dotację.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że chodziło o remont gminnego majątku.

Radny K. Lis powiedział, że jeśli Pan Prezes wystąpi z takim wnioskiem, to przyszła Rada przychyliłaby się do wniosku Zarządu Klubu i przekazałaby środki na jego funkcjonowanie, w takiej wysokości, która zapewni spokojny byt tym drużynom. Dodał, że lepsze od liczenia na inkaso, które jest różne i zależy od wielu czynników, byłoby wystąpienie z wnioskiem o dotację i przygotowanie planu finansowego.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że RKS Wełna jest stowarzyszeniem i tylko w drodze konkursu mogą być przekazywane środki. Kwota 20.000 zł została przekazana na remont gminnego budynku. Stwierdził, że wie, iż Rada tego nie przegłosuje, ponieważ to Burmistrz zaproponował.

Przewodniczący Rady R. Szuberski poprosił Burmistrza, aby mówił co Rada zrobi, bo tego nie wie. Poinformował, że jak radny K. Lis miał jechać na Mistrzostwa Polski, to Pan Burmistrz nie wyraził na to zgody.

Burmistrz Rogoźna zapytał, dlaczego radny K. Lis ma za gminne pieniądze jeździć na turniej brydża?

Przewodniczący Rady R. Szuberski stwierdził, że radny K. Lis nie miał jechać tam prywatnie, tylko miał być reprezentantem samorządu.

Burmistrz Rogoźna zapytał, kto go wytypował?

Przewodniczący Rady R. Szuberski odpowiedział, że samorząd rogoziński.

Burmistrz Rogoźna zapytał, kiedy?

Przewodniczący Rady R. Szuberski stwierdził, że Pan Burmistrz ma krótką pamięć.

Radny K. Lis zwrócił uwagę na odbieganie od tematu sesji, ponieważ omawiany jest temat RKS Wełna, a jego prywatne sprawy brydżowe zaproponował wyjaśnić po sesji. Dodał, że jeśli Panu Burmistrzowi brakuje czasu na spokojne przedyskutowanie tematu, to przecież zawsze Pan Burmistrz powiedzieć „dziękuję, zabieram swoje zabawki i wychodzę z piaskownicy”. Jeśli Pan Burmistrz uważa, że nie ma sposobu, aby zapewnić środki na utrzymanie i funkcjonowanie sportu, to Pan Burmistrz, nie powinien pełnić swojej funkcji.

Radny Z. Nowak zapytał o możliwość rezerwacji stanowiska, uiszczając wcześniej opłatę u administratora. Dodał, że taki zapis pojawia się w uchwale ws. regulaminu targowiska. Zapytał, kto ją ustala? Jaka jest to suma w ciągu roku?

Prezes RKS Wełna wyjaśniła, że opłata 19 lub 23 zł uzależniona jest stanowiskiem. Na targowisku mieszczą się wiaty i opłata za zajęcie pod nimi stanowiska wynosi 23 zł. Zysk z rezerwacji w całości przechodzi na konto RKS Wełna. Jest to opłata dobrowolna. Nadmienił, że nie pamięta ile dokładnie wynoszą zyski z tej opłaty rezerwacyjnej.

Burmistrz Rogoźna stwierdził, że radny K. Lis też pewnie nie będzie radnym, jeśli myśli, że zamiast 12.000 zł z % podwyżki wynagrodzenia za inkaso, lepiej dać dotacje. Przypomniał, że Klub jest stowarzyszeniem i na działalność piłkarską tylko można dać dotacje w drodze konkursu. Dodał, że chodzi radnym o to, że to Burmistrz zaproponował taką zmianę. Zapytał, jaki jest powód, aby środki były w dotacji, zamiast w wzroście % udziału?

Wiceprzewodniczący Rady H. Janus zapytał, dlaczego ma być podwyższa z 80% na 95%, zamiast dotacji?

Burmistrz Rogoźna przypomniał, że w ubiegłym roku przy uchwalaniu budżetu również było 36.000 zł dla Klubu, kolejne 36.000 zł dla KŻ Kotwica, na WOPR, UKS itd. Przy planowaniu tegorocznego budżetu dotacja dla Klubu również została uwzględniona. Te 15% (ok. 12.000zł) Klub miałby więcej zakładając, że opłaty targowe będą na podobnym poziomie i zakładając, że komisja konkursowa tą kwotę przydzieli Wełnie, a nie podzieli na inne kluby, jeśli takie również złożą swoją ofertę.

Radny Z. Hinz poprosił Przewodniczącego Rady R. Szuberskiego o konsekwentne realizowanie porządku obrad.

Wiceprzewodnicząca Rady R. Tomaszewska wniosła w imieniu Klubu Radnych 5 minutową przerwę.

Wniosek radnej R. Tomaszewskiej został przegłosowany 9 głosami „za”.

 

Następnie Przewodniczący Rady ogłosił 5 minut przerwy.

 

Radny K. Lis zaproponował, aby wysokość wynagrodzenia za inkaso wyniosła 99%.

Burmistrz Rogoźna pogratulował radnemu metamorfozy przez 5 minut przerwy i podziękował za to, w imieniu Prezesa Klubu i młodzieży.

Radny K. Lis poinformował, że ma bardzo blisko do boiska i nie musi na nim być, żeby wiedzieć, co się tam dzieje i zna problemy chłopaków, którzy biegają po boisku. Stwierdził, że „tylko osioł nie zmienia poglądów”.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że radny dopiero od kilku miesięcy ma na zapleczu boisko i bardzo fajnie, że nie będąc na nim tyle lat, zna problemy Klubu i piłkarzy.

Radny K. Lis poinformował, że zna bardzo dobrze Prezesa Klubu, który zarządzał i prowadził Klub przez kilkanaście lat i doprowadził drużynę do III ligi i stąd zna doskonale problemy, jakie tam występowały.

Propozycja radnego K. Lisa, aby § 2, ust. 4 brzmiał: „Ustala się wysokość wynagrodzenia za inkaso dla prowadzącego w wysokości 99% zainkasowanych opłat targowych”, została przyjęta jednogłośnie 15 głosami „za” w obecności 15 radnych.

                Uchwała Nr LIX/432/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 października 2010 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, poboru opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso, podjęta została jednogłośnie 15 głosami „za” w obecności 15 radnych.

Prezes RKS Wełna podziękował radnym za podjęcie uchwały.

 

ł)  regulaminu targowiska miejskiego w Rogoźnie – projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Maria Kachlicka.

Radny Z. Nowak przedstawił wniosek z Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa polegający na zmianie godzin, w jakich czynne jest targowisko, z 7:00 – 15:00 na 6:00 – 14:00.

Prezes RKS Wełna powiedział, że regulamin targowiska ma już kilka lat. Stwierdził, że zmiana godzin nie ma żadnego wpływu na uczestnictwo w targowisku i ilość przyjezdnych. Jeśli ktoś przyjdzie o godz. 6.00  też zajmie swoje miejsce, ale przed godz. 7.00 i tak się nic nie dzieje na targowisku.

Radny K. Lis zaproponował, aby w §1 załącznika do uchwały dopisać, że chodzi o ul. Wielką Poznańską 40. Zapytał Prezesa Klubu, w jaki sposób egzekwowany jest obowiązek założony na sprzedawcę, który dotyczy uwidocznienia na wyznaczonym stanowisku swojego imienia i nazwiska, nazwy firmy, miejsca zamieszkania oraz uwidocznienia na wystawionych do sprzedaży towarach cen? Jakie są sankcje za nieprzestrzeganie tego? Zaproponował również, aby § 13 brzmiał: „Sprzedawcy mogą dokonać u administratora targowiska rezerwacji stanowiska targowego na okres 1 miesiąca uiszczając odpowiednią opłatę”. To administrator ustali, jaką stawkę będzie pobierał i w jaki sposób będzie się z tych pieniędzy rozliczał. Gmina nie może przyjąć tych środków do budżetu, więc lepiej nie określać tych wysokości, ponieważ za jakiś czas może się okazać, że Klub będzie podnieść opłatę i uchwałę trzeba będzie zmieniać. Bardziej uniwersalny jest zapis, który nie określa stawek co do złotówki.

Wiceprzewodniczący Rady H. Janus powiedział, że w innych gminach targowiska przeważnie są otwarte od godz. 6.00. Dodał, że w okresie letnim handlujący przyjeżdżają bardzo szybko, szczególnie ci, co nie mają rezerwacji i handlują nawet przed godz. 6.00. Stwierdził, że minimum godz. 6.00 powinna być godz. rozpoczęcia targowania. Zwrócił uwagę, że regulamin mówi tylko o piątku, jako dni targowania. Co jeśli w inne dni ktoś przyjedzie handlować? Radny dodał, że targowisko nie znajduje się tylko przy ul. W. Poznańskiej, ale również ul. Nowej. Nadmienił, że nie zgadza się z radnym K. Lisem, co do zmiany treści §13 regulaminu. Skoro Rada uchwala regulamin targowiska, to dlaczego nie może określić stawek? Bez ustalenia wysokości opłat, będzie tzw. wolna amerykanka.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że lepiej będzie, jeśli stawki opłaty rezerwacyjnej będą określone w uchwale, ponieważ w jakiś sposób Rada ma kontrolę nad tym, ile Klub będzie pobierał za rezerwację. Dodał, że zmiana godzin z 7.00 – 15.00 na 6.00 – 14.00 nie jest potrzebna. Tablica z regulaminem, która wisi na targowisku również musiałaby być zmieniona, bo ktoś sobie zażyczył zmianę. Takie godz. funkcjonują od dawna i nie mają one wpływu na opłatę, na ilość opłat, ale to i tak nic nie zmieni.

Wiceprzewodniczący Rady H. Janus zauważył, że jeśli dzisiaj zostanie uchwalony nowy regulamin, to i tak tablicę z regulaminem trzeba będzie zmienić. We Wronkach, czy Szamotułach targowisko jest czynne od godz. 6.00 i ci co mają opłaconą rezerwację, mają czas do 7.30 na zajęcie miejsca i na pewno wcześniej nie przyjadą. Sprzedawcy, którzy nie mają rezerwacji, przyjeżdżają bardzo szybko. Na niektórych targowiskach opłaty rezerwacyjne wynoszą 30 zł, a nawet 60 zł.

Prezes RKS Wełna powiedział, że targowisko mimo że ma regulamin, to ani kupujący, ani sprzedający go nie czytają. Do Rogoźna kupcy przyjeżdżają raz w tygodniu i nie będą przyjeżdżali ponownie, ponieważ w inne dni tygodnia są w innych miejscowościach. Dlatego mija się z celem dodawanie innych dni niż piątek, dni do regulaminu. Rezerwacja jest nieobowiązkowa. Kupcy przychodzą sami do inkasenta, że chcą rezerwację utrzymać. Są też tacy, którzy nie opłacają rezerwacji, a i tak od kilku lat stoją w tym samym miejscu, aby klient ich nie szukał po targowisku. Pan Prezes nadmienił, że godziny nie mają wpływu w praktyce.

Wiceprzewodniczący Rady H. Janus zapytał, co z osobami handlującymi na ul. Nowej? Czy należy to do targowiska?

Prezes RKS Wełna wyjaśnił, że adres korespondencyjny targowiska to ul. W. Poznańska 40. W związku z tym, że targowisko nie dysponuje wystarczającym obszarem, wielu z kupców ustawia się na ul. Nowej. Był z nimi w pewnym okresie problem, ponieważ nie chcieli uiszczać opłaty targowej, ale udało się to wyjaśnić. Ponadto zajmowany jest teren na prywatnej działce Państwa Brączewskich, gdzie Klub, zgodnie z umową, odprowadza dzierżawę za wynajem tego placu (ok. 600-1000 zł miesięcznie).

Propozycja radnego K. Lisa, aby dokonać zmiany §1 załącznika do projektu uchwały na: „Regulamin określa zasady korzystania z targowiska miejskiego przy ul. Wielkiej Poznańskiej 40 w Rogoźnie”, została przyjęta 14 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym” w obecności 15 radnych.

Propozycja członków Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa o dokonanie zmiany § 4 na: „Targowisko jest czynne w każdy piątek w godzinach 6:00 – 14:00”, nie została przyjęta. Stosunek głosów był następujący: 2 głosy „za”, 7 głosów „przeciwnych”, 6 głosów „wstrzymujących”.

Wiceprzewodniczący Rady H. Janus zapytał o obowiązek umieszczania cen na towarach i uwidaczniania na stanowisku imienia i nazwiska.

Prezes RKS Wełna wyjaśnił, że jest to wymóg SANEPID-u. W praktyce jest tak, że inkasent nie ma na to żadnego wpływu i nie jest w stanie tego wyegzekwować od handlujących.

Burmistrz Rogoźna zapytał radnego K. Lisa, kto ma ustalić wysokość opłaty rezerwacyjnej, jeśli nie radni? Zarząd? Walne? Burmistrz? Prezes? Dodał, że nie rozumie powodów, dla których miałby być zmieniany §13 regulaminu.

Radny K. Lis powiedział, że zgodnie z zawartą umową Gminy z RKS Wełna, ten Klub właśnie administruje targowiskiem, inkasuje opłaty, utrzymuje teren w odpowiedniej czystości i jeśli Rada uchwali regulamin targowiska i będzie napisane, że administrator może prowadzić czynność rezerwacji, to administrator ustali stawki, jakie chce za nie pobierać. Nie ma prawnego obowiązku ustalenia stawek opłaty rezerwacyjnej i zarządca sam może je sobie ustalić.

Burmistrz Rogoźna zapytał, jaki jest sens zmieniania propozycji Klubu? Zapytał, kto ma ustalić stawkę?

Radny K. Lis stwierdził, że Pan Burmistrz powinien znać treść umowy, jaka jest zawarta między Gminą, a zarządcą targowiska i kto ma moc sprawczą, jako zarządca, Pan Burmistrz również powinien wiedzieć.

Wiceprzewodnicząca Rady R. Tomaszewska zapytała, czy opłaty rezerwacyjnej nie można ująć w uchwale o opłacie targowej?

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że prawo tego zabrania.

Prezes RKS Wełna przychylił się do propozycji radnego K. Lisa, odnośnie zmiany §13, ponieważ nie wymusza to płacenia opłaty rezerwacyjnej.

Burmistrz Rogoźna zauważył, że obecne brzmienie tego paragrafu również nie wymuszą, ponieważ użyto słowa „mogą”. Chodzi o to, kto będzie ustalał wysokość opłaty rezerwacyjnej?

Prezes RKS Wełna odpowiedział, że wszelkie tego typu uchwały wewnętrzne podejmuje zarząd.

Wiceprzewodniczący Rady H. Janus powiedział, że bardzo słuszne i zadane jest zapisanie wysokości opłaty rezerwacyjnej w regulaminie. Rada uchwala regulamin, to również powinna uchwalać tą opłatę.

Wiceprzewodnicząca Rady R. Tomaszewska powiedziała, że nie będzie problemem, jeśli pozostawi się określenie tej stawki Klubowi Wełna dlatego, że w ich interesie jest ich pobieranie. Jeśli Klub ustali sobie taką opłatę w wysokości 100 zł, to po prostu nikt nie będzie rezerwował miejsca i wiadomo, że Klub będzie na tym tracił. Dodała, że są tam rozsądni ludzi, którzy potrafią ocenić do jakiej wysokości, ta stawka może być określona, ponieważ od tego zależy ich przychód.

Propozycja radnego K. Lisa o zmianę § 13 na: „Sprzedawcy mogą dokonać u administratora targowiska rezerwacji stanowiska targowego na okres 1 miesiąca uiszczając odpowiednią opłatę”, została odrzucona 8 głosami „przeciw” przy 7 głosach „za” w obecności 15 radnych.

 

                Uchwała Nr LIX/433/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 października 2010 r. w sprawie regulaminu targowiska miejskiego w Rogoźnie, podjęta została jednogłośnie 15 głosami „za” w obecności 15 radnych.

 

m) określenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej oraz zakresu ich stosowania – projekt uchwały przedstawił Dyrektor ZAMK Marek Mysłek.

Uwag nie było.

 

                Uchwała Nr LIX/434/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 października 2010 r. w sprawie określenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej oraz zakresu ich stosowania, podjęta została jednogłośnie 13 „za” w obecności 13 radnych.

 

n) wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2010 rok – projekt uchwały wraz z autopoprawkami przedstawiła Skarbnik Gminy M. Kachlicka.

Autopoprawka nr 1 została przyjęta jednogłośnie 14 głosami „za” w obecności 14 radnych.

Autopoprawka nr 2 została przyjęta jednogłośnie 15 głosami „za” w obecności 15 radnych.

Autopoprawka nr 3 została przyjęta jednogłośnie 15 głosami „za” w obecności 15 radnych.

Autopoprawka nr 4 została przyjęta jednogłośnie 15 głosami „za” w obecności 15 radnych.

Autopoprawka nr 5 została przyjęta jednogłośnie 15 głosami „za” w obecności 15 radnych.

Przewodniczący Rady R. Szuberski zwrócił uwagę, że głosowana będzie autopoprawka nr 6 z 26.10.2010 r.

Radny Z. Nowak zapytał o zwiększenie środków w kwocie 31.008 zł na pokrycie kosztów geodezyjnych na zadanie pn. budowa ul. Seminarialnej, Długiej i Nowej. Dodał, że przetarg został rozstrzygnięty, a sprawy geodezyjne nie zostały uregulowane?

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że umowa była zawarta w 2009 r. i zapłacono wynagrodzenie w wysokości 65% za wykonanie podziały, a 35% miało być uregulowane dopiero po uzgodnieniu z Wydziałem Geodezji i Kartografii i wydaniu pozytywnej opinii o podziałach. Przyznała, że nie zauważyła, iż zdjęto wszystkie środki i dopiero, jak wpłynął rachunek i sprawdzono umowę, to okazało się, że tak jest.

Autopoprawka nr 6 została przyjęta jednogłośnie 15 głosami „za” w obecności 15 radnych.

Autopoprawka nr 7 została przyjęta jednogłośnie 15 głosami „za” w obecności 15 radnych.

Autopoprawka nr 8 została przyjęta jednogłośnie 15 głosami „za” w obecności 15 radnych.

Do projektu uchwały nie było uwag.

                Uchwała Nr LIX/435/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 października 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2010 rok, podjęta została jednogłośnie 15 głosami „za” w obecności 15 radnych.

 

IX. Interpelacje i zapytania radnych.

Nie było.

 

X. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Odpowiedzi na zapytania Wiceprzewodniczącego Rady H. Janusa stanowią załączniki nr 7 i 8 do protokołu.

 

XI. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej i Przewodniczących Komisji o działaniach  podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej R. Szuberskiego z działalności w okresie międzysesyjnym stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Przewodniczący Komisji  Spraw Społecznych Oświaty i Kultury R. Dworzański poinformował, że Komisja obradowała na jednym posiedzeniu, 20 października br., którego tematem wiodącym była realizacja zadań oświatowych za rok 2009/2010. Ponadto omówiono materiały i projektu uchwał na dzisiejszą sesję, a także podsumowano działalność Komisji w V kadencji.

Przewodniczący Komisji Gospodarki Finansów i Rolnictwa Z. Nowak poinformował, że Komisja obradowała na jednym posiedzeniu, 22 października, na którym omówiono prawie wszystkie tematy na dzisiejszą sesję i dodatkowo zapoznano się z sytuacją rolnictwa na terenie Gminy Rogoźno.

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej K. Lis poinformował, że KR obradowała na 2 posiedzeniach, z których jedno zakończyło się przyjęciem protokołu. Drugie posiedzenie, zaplanowane na 21 października, zostało przerwane, po zrealizowaniu jednego z punktów. Obrady były kontynuowane 25 października i została ogłoszona przerwa w obradach Komisji, aż zostanie przygotowany protokół z tych dwóch części i po jego sporządzeniu, Komisja przystąpi do jego zatwierdzenia i sporządzenia wniosków.  Radny K. Lis dodał, że chodzi o wnioski, dotyczące podejrzenia naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

 

XII. Sprawozdanie Burmistrza Rogoźna o pracach w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady.

Burmistrz Rogoźna złożył informację z działalności w okresie między sesjami w formie pisemnej- załącznik nr 10 do protokołu, informację z wykonania uchwał Rady – załącznik nr 11 do protokołu oraz informację z zakresu gospodarowania mieniem gminnym za okres od 22.09.2010 r. - 26.10.2010 r.  -  załącznik nr 12 do protokołu.

 

Wiceprzewodnicząca Rady R. Tomaszewska zapytała, dlaczego na żadne z dwóch spotkań z dyrektorami placówek oświatowych nie została zaproszona?

Burmistrz Rogoźna wyjaśnił, że spotkania dotyczyły gminnych placówek oświatowych, a nie powiatowych. Na jednym omawiano sprawy bieżące, a na dwóch kolejnych budżet. Dodał, że budżetu Gimnazjum nr 2, nie może się doprosić.

Wiceprzewodnicząca Rady R. Tomaszewska stwierdziła, że organem prowadzącym Gimnazjum nr 2 jest również Gmina, której obowiązki, na mocy porozumienia wykonuje Powiat.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że jeśli dobrze wie, to organem prowadzącym Gimnazjum nr 2 jest Powiat, a nie Gmina.

XIII. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych.

Informacja Przewodniczącego Rady z analizy oświadczeń majątkowych Radnych Rady Miejskiej w Rogoźnie – stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

Informacja Burmistrza Rogoźna z analizy oświadczeń majątkowych zastępcy burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierowników jednostek organizacyjnych gminy, osób zarządzających gminną osobą prawną oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu burmistrza – stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

Informacja Wojewody Wielkopolskiego o oświadczeniu majątkowym Burmistrza i Przewodniczącego Rady Miejskiej – stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

Informacja Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Poznaniu o wynikach analizy oświadczeń majątkowych za 2009 r. - stanowi załącznik nr 16 do protokołu.

Wiceprzewodniczący Rady H. Janus zapytał, czego dotyczyły nieprawidłowości w oświadczeniach majątkowych pracowników Urzędu?

Burmistrz Rogoźna stwierdził, że jest to jego sprawa jako pracodawcy.

 

XIV. Wolne wnioski i informacje.

Radna L. Kolanowska zwróciła uwagę, że w protokole z ostatniej sesji jest zapis: Kierownik Wydziału Pan T. Zygmunt zauważył, że co do wielkości boiska, to Orlik nie dotyczy juniorów, seniorów, tylko dzieci”. Zapytała, czy w związku z tym, osoby w jej wieku mogą iść tam pograć w piłkę?

Burmistrz Rogoźna powiedział, że jest to boisko ogólnodostępne i każdy może iść tam pograć. Nie ma żadnych ograniczeń.

Wiceprzewodnicząca Rady R. Tomaszewska złożyła na ręce Burmistrza Rogoźna apel rodziców uczniów oraz dyrekcji Gimnazjum nr 2 o następującej treści: „Od dłuższego czasu usiłujemy wraz z dyrekcją szkoły rozwiązać problem spożywania alkoholu przez nasze dzieci. Proceder ten ma miejsce podczas przerw, po lekcjach i w dni wolne od nauki. Miejsca, w których nasze dzieci zakupują alkohol to bar „U BARBARY" i sklep na ulicy Kościuszki „AS". Pomimo licznych zgłoszeń na policję i do GKRPA, problem nie został rozwiązany. Nasze dzieci - uczniowie gimnazjum, mogą swobodnie zakupić alkohol w w/w punktach. Według relacji naszych dzieci, alkohol wysokoprocentowy sprzedawany jest w sklepie „AS" spod lady, ze względu na brak koncesji na sprzedaż tego typu trunków. Jesteśmy głęboko zaniepokojeni tą sytuacją i przede wszystkim brakiem skutecznej reakcji ze strony organu odpowiedzialnego za bezpieczeństwo w mieście i gminie. Mamy nadzieję, że nie dojdzie do tragedii, która dopiero uruchomi właściwe działania i doprowadzi do ostatecznego rozwiązania tego problemu.”

Wiceprzewodniczący Rady H. Janus poprosił, aby Urząd zajął się tematem przebudowy drogi w Gościejewie przez GDDKiA, a dokładniej: przestawieniem 3 słupów, które znajdują się na środki chodnika, oświetleniem przystanku autobusowego, ciągiem pieszo- jednym Ruda- Gościejewo (oznakowanie). Zapytał o przekazanie Orlika, SP nr 3.

Radny K. Lis przytoczył zapisy protokołu nr 52/2010 z Sesji Rady Miejskiej: „Przewodniczący Rady powiedział, że nigdy nie zdarzyło się, że Rada przekazywała za mało środków na oświatę. Zawsze było ich dostatecznie dużo, a nawet zostawały. Stwierdził, że nie można sobie pozwolić na to, że Gmina pożyczała pieniądze, mając je cały czas u siebie.

Burmistrz Rogoźna przyznał, że środki mogły wrócić do budżetu wcześniej, ale nie zostały one zmarnowane, tylko zostaną wykorzystane na inne cele. Nadmienił, że zatrudniona w Urzędzie Pani z kontroli wewnętrznej, jak tylko skończy kontrolę w RCK, uda się do ZEAPO. Dodał, że rozumie dyrektorów, że pilnują §§ związanych z zakupem materiałów, remontami itd., a płace pozostawiają ZEAPO, bo nie są księgowymi. Zawsze tak było i nie było problemu. Powiedział, że zwołanie Komisji Wspólnej nic nie da, a Pani z kontroli wewnętrznej jest na tyle kompetentna, że tę sprawę sprawdzi i udzieli wyjaśnień. Po jej zakończeniu będzie ewentualnie przedstawić Radzie jej wyniki.” Radny K. Lis stwierdził, że dzisiaj jest 27 października i myśli, że na ostatniej sesji, która odbędzie się w listopadzie, Rada uzyska od Pana Burmistrza informacje o wynikach tej kontroli.

Burmistrz Rogoźna wyjaśnił, że postanowiono, iż boisko Orlik będzie przekazane w użytkowanie SP nr 3, na której terenie Orlik jest wybudowany. Pani Dyrektor ma zabezpieczone środki w budżecie na płace na 1 miesiąc na listopad. Przygotowywany jest wspólnie regulamin użytkowania. Najlepszym rozwiązaniem będzie, jeśli do 15.00 będzie ono otwarte wyłącznie dla szkół. Później boisko będzie ogólnodostępne, nieodpłatnie. Ma być zatrudnionych 2 panów, żeby ktoś się tym zajął i tego pilnował. Będą uzgadniane godziny, grupy itd. Odnośnie Gościejewa, to po rozmowie piątkowej, nie miał czasu jeszcze się tym zająć, ale inwestycje w tej miejscowości realizowała GDDKiA, a nie Gmina.

 

XV. Zakończenie.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Szuberski trzykrotnym uderzeniem „Laską Przewodniczącego” zakończył obrady LIX Sesji V Kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie.

 

Posiedzenie zakończono o godz. 21.00

Protokół sporządziła Adriana Potocka.

Rogoźno, dnia 8 listopada 2010 roku.

 

 

drukuj pobierz pdf