Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Podatki i opłaty: Ustalenie stawek opłaty targowej, poboru opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso na rok 2011

U C H W A Ł A    Nr LIX/432/2010

R A D Y   M I E J S K I E J   W   R O G O Ź N I E

z dnia 27 października 2010 r.

 

w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, poboru opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 i art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420 Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz.142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz.675) oraz art.19 pkt.1 lit.a i pkt.2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613, Nr 96,poz.620) oraz na podstawie obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2011r. (M. P. z dnia 6 sierpnia 2010r. Nr 55 poz.755) Rada Miejska w Rogoźnie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1. 

Określa się dzienną stawkę opłaty targowej, przy sprzedaży z:

1)    samochodu osobowego, straganu, stołu - 21 zł;

2)    innych samochodów, przyczep, naczep - 25 zł;

3)    z wózka ręcznego, roweru, ręki i kosza – 5 zł.

 

 

§ 2. 

1.     Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

2.    Inkasentem opłaty targowej jest Rogoziński Klub Sportowy „Wełna”

3.    Prowadzący targowisko Rogoziński Klub Sportowy “Wełna” zainkasowaną opłatę targową  odprowadza na konto budżetu  gminy.

4.    Ustala się wysokość wynagrodzenia za inkaso dla prowadzącego w wysokości 99% zainkasowanych opłat targowych.

5.    Termin płatności opłaty targowej to dzień sprzedaży na targowiskach.

 

 

§ 3. 

Traci moc uchwała Nr   XLV/317/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 października 2009r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, poboru opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 

 

§ 4. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

 

§ 5. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do roku podatkowego 2011. 

 

drukuj pobierz pdf