Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2010: Zarządzenie Nr 136/2010 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2010 rok

Zarządzenie Nr 136/2010

Burmistrza Rogoźna

z dnia 02 grudnia  2010 roku

 

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2010 rok

 

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)

Burmistrz Rogoźna zarządza co następuje:

 

§ 1.   

W Uchwale Nr XLVIII/357/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogoźno na 2010 rok, zmienionej Uchwałą Nr LI/369/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 31 marca 2010 roku, Zarządzeniem Nr 27/2010 Burmistrza Rogoźna z dnia 20 kwietnia 2010 roku, Uchwałą Nr LIII/381/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 19 maja 2010 roku, Zarządzeniem Nr 37/2010 Burmistrza Rogoźna z dnia 26 maja 2010 roku, Zarządzeniem Nr 40/2010 Burmistrza Rogoźna z dnia 15 czerwca 2010 roku, Zarządzeniem Nr 48/2010 Burmistrza Rogoźna z dnia 28 czerwca 2010 roku, Zarządzeniem Nr 86/2010 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 lipca 2010 roku, Uchwałą Nr LVI/393/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 5 sierpnia 2010 roku, Uchwałą Nr LVII/414/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 02 września 2010 roku, Uchwałą Nr LVIII/418/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 22 września 2010 roku, Uchwałą Nr LIX/435/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 października 2010 roku i Zarządzeniem Nr 123/2010 Burmistrza Rogoźna z dnia 10 listopada 2010 roku

wprowadza się następujące zmiany:

 

1.     Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami, rozdziałami w ramach działu i ustala się na kwotę 44.648.011 zł

 

2.     Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi  44.648.011 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia,

z tego:

1)    Wydatki bieżące w wysokości  40.071.758 zł

z tego:

1)   Wydatki jednostek budżetowych w kwocie  27.002.506 zł w tym:

a)    wynagrodzenia i składki od nich naliczone  16.344.906 zł

b)    wydatki związane z realizacją statutowych zadań  10.657.600 zł

2)   dotacje na zadania bieżące  3.662.493 zł

3)   świadczenia na rzecz osób fizycznych  8.100.171 zł

4)   obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego  475.300 zł

5)   wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art,5 ust.1 pkt 2 i 3  831.288 zł

 

2)    Wydatki majątkowe w wysokości  4.576.253 zł

w tym:

a)   dotacje przekazane z budżetu na zadania inwestycyjne w kwocie 421.800 zł              

b)   wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2, w części związanej z realizacją zadań gminy w kwocie 1.599.710 zł

 

 

§ 2.   

Dokonuje się zmiany § 7 Uchwały nr XLVIII/357/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2010 rok, zmienionego Uchwałą Nr LI/369/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 31 marca 2010 roku, Uchwałą Nr LIII/381/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 19 maja 2010 roku, Zarządzeniem Nr 37/2010 Burmistrza Rogoźna z dnia 26 maja 2010 roku, Zarządzeniem Nr 40/2010 Burmistrza Rogoźna z dnia 15 czerwca 2010 roku, Zarządzeniem Nr 48/2010 Burmistrza Rogoźna z dnia 28 czerwca 2010 roku, Zarządzeniem Nr 86/2010 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 lipca 2010 roku, Uchwałą Nr LVII/414/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 02 września 2010 roku, Uchwała Nr LVIII/418/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 22 września 2010 roku, Uchwałą Nr  LIX/435/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 października 2010 roku i Zarządzeniem Nr 123/2010 Burmistrza Rogoźna z dnia 10 listopada 2010 roku,  który otrzymuje brzmienie:

„§ 7 Określa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 7.005.648 zł”

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

 

 

§ 3.   

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 


 

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 136/2010 Burmistrza Rogoźna z dnia 02 grudnia 2010 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2010 rok

 

 

WYDATKI

 

 

  1. W dziale Administracja publiczna dokonano przeniesień między rozdziałami i paragrafami w ramach działu na ogólna kwotę +/- 7.004 zł.

  1. W dziale Oświata i wychowanie dokonano przeniesień w ramach posiadanych środków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu na ogólną kwotę +/-34.029 zł  na wniosek Dyrektorów: Gimnazjum Nr 1, ZEAPO, ZS w Parkowie, Przedszkola w Parkowie, Szkoły Podstawowej Nr 2 w Rogoźnie, Szkoły Podstawowej Nr 3 w Rogoźnie, Przedszkola Nr 2 w Rogoźnie, ZS w Gościejewie.

  1. W dziale Pomoc Społeczna dokonano przeniesień miedzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu na ogólną kwotę +/- 6.355 zł.

Ogółem dokonano przeniesień miedzy paragrafami, rozdziałami w ramach działu na ogólną kwotę +/- 47.388 zł w tym: wydatki na zadania zlecone +/-924 zł.

 

Dokonano zmian w załączniku:

 

Nr 2 „ Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2010 rok” dokonano przeniesień między paragrafami w ramach rozdziału Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie na ogólną kwotę +/- 924 zł.

 


 

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 136/2010 Burmistrza Rogoźna z dnia 02 grudnia 2010 r.

 

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań  z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2010 rok

 

 

Dział

Rozdział

§

Nazwa

 Dochody

 Wydatki 

 Stan na 10.11.2010r.

 zmiana

 Stan na 02.12.2010r.

 Stan na 10.11.2010r.

 zmiana

 Stan na 02.12.2010r.

010

 

 

Rolnictwo i łowiectwo

654 221,00

0,00

654 221,00

654 221,00

0,00

654 221,00

 

01095

 

Pozostała działalność

654 221,00

0,00

654 221,00

654 221,00

0,00

654 221,00

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

654 221,00

 

654 221,00

 

 

 

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

 

 

7 294,00

 

7 294,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

 

 

1 109,00

 

1 109,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

 

 

 

179,00

 

179,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

 

 

2 134,00

 

2 134,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

 

 

 

2 113,00

 

2 113,00

 

 

4430

Różne opłaty i składki

 

 

 

641 392,00

 

641 392,00

750

 

 

Administracja publiczna

135 035,00

0,00

135 035,00

135 035,00

0,00

135 035,00

 

75011

 

Urzędy wojewódzkie

118 700,00

0,00

118 700,00

118 700,00

0,00

118 700,00

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

118 700,00

 

118 700,00

 

 

 

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

 

 

100 051,00

 

100 051,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

 

 

16 198,00

 

16 198,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

 

 

 

2 451,00

 

2 451,00

 

75056

 

Spis powszechny i inne

16 335,00

0,00

16 335,00

16 335,00

0,00

16 335,00

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

16 335,00

 

16 335,00

 

 

 

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

 

 

 

12 205,00

 

12 205,00

 

 

3040

Nagordy o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń

 

 

 

1 000,00

 

1 000,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

 

 

2 006,00

 

2 006,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

 

 

 

324,00

 

324,00

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

 

 

 

0,00

 

0,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

 

 

90,00

 

90,00

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

 

 

 

710,00

 

710,00

751

 

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

108 669,00

0,00

108 669,00

108 669,00

0,00

108 669,00

 

75101

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

2 912,00

0,00

2 912,00

2 912,00

0,00

2 912,00

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

2 912,00

 

2 912,00

 

 

 

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

 

 

2 912,00

 

2 912,00

 

75107

 

Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej

47 463,00

0,00

47 463,00

47 463,00

0,00

47 463,00

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

47 463,00

 

47 463,00

 

 

 

 

 

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

 

 

 

29 021,00

 

29 021,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

 

 

1 041,00

 

1 041,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

 

 

 

156,00

 

156,00

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

 

 

 

8 920,00

 

8 920,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

 

 

7 627,00

 

7 627,00

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

 

 

 

698,00

 

698,00

 

75109

 

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

58 294,00

0,00

58 294,00

58 294,00

0,00

58 294,00

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

58 294,00

 

58 294,00

 

 

 

 

 

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

 

 

 

35 380,00

-435,00

34 945,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

 

 

1 533,00

 

1 533,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

 

 

 

233,00

 

233,00

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

 

 

 

13 690,00

 

13 690,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

 

 

3 558,00

924,00

4 482,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

 

 

 

2 500,00

-354,00

2 146,00

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

 

 

 

1 400,00

-135,00

1 265,00

852

 

 

Pomoc społeczna

6 107 723,00

0,00

6 107 723,00

6 107 723,00

0,00

6 107 723,00

 

85212

 

Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

6 047 200,00

0,00

6 047 200,00

6 047 200,00

0,00

6 047 200,00

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

6 047 200,00

 

6 047 200,00

 

 

 

 

 

3110

Świadczenia społeczne

 

 

 

5 811 318,00

 

5 811 318,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

 

 

116 826,00

 

116 826,00

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

 

 

 

7 496,00

 

7 496,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

 

 

87 744,00

 

87 744,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

 

 

 

2 916,00

 

2 916,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

 

 

3 500,00

 

3 500,00

 

 

4270

Zakup usług remontowych

 

 

 

500,00

 

500,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

 

 

 

8 000,00

 

8 000,00

 

 

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

 

 

 

1 800,00

 

1 800,00

 

 

4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

 

 

 

1 400,00

 

1 400,00

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

 

 

 

500,00

 

500,00

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

 

 

 

3 000,00

 

3 000,00

 

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

 

 

 

500,00

 

500,00

 

 

4740

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

 

 

 

700,00

 

700,00

 

 

4750

Zakup aksesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

 

 

 

1 000,00

 

1 000,00

 

85213

 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rozdzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum intergacji społecznej

6 100,00

0,00

6 100,00

6 100,00

0,00

6 100,00

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

6 100,00

 

6 100,00

 

 

 

 

 

4130

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

 

 

 

6 100,00

 

6 100,00

 

85228

 

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

54 423,00

0,00

54 423,00

54 423,00

0,00

54 423,00

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

54 423,00

 

54 423,00

 

 

 

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

 

 

30 602,00

 

30 602,00

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

 

 

 

3 504,00

 

3 504,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

 

 

5 258,00

 

5 258,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

 

 

 

713,00

 

713,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

 

 

3 600,00

 

3 600,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

 

 

 

5 516,00

 

5 516,00

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

 

 

 

2 630,00

 

2 630,00

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

 

 

 

2 600,00

 

2 600,00

 

 

 

OGÓŁEM:

7 005 648,00

0,00

7 005 648,00

7 005 648,00

0,00

7 005 648,00

 

drukuj pobierz pdf