Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2010-2014: Uchwała nr II/3/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 10 grudnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2010 rok

Uchwała Nr II/3/2010

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 10 grudnia 2010 roku

 

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2010 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art.  211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 ze zm) oraz art.166 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) w związku z art.121 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§ 1.     Dokonuje się zmiany § 3 Uchwały Nr XLVIII/357/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogoźno na 2010 rok, zmienionego Uchwałą  Nr LI/369/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 31 marca 2010 roku, Uchwałą Nr LIII/381/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 19 maja 2010 roku, Uchwałą Nr LVII/414/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 02 września 2010 roku, Uchwałą Nr LVIII/418/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 22 września 2010 roku i Uchwały Nr LIX/435/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 października 2010 roku, który otrzymuje brzmienie:

„§3.1. Uchwala się deficyt budżetu w kwocie 1.183.385 zł, który zostanie sfinansowany z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

2.   Określa się łączną kwotę planowanych przychodów   2.622.497 zł

3.   Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów   1.439.112 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały”.

 

§ 2.     Dokonuje się zmiany § 5 Uchwały nr XLVIII/357/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2010 rok, zmienionego Uchwałą  Nr LI/369/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 31 marca 2010 roku, Uchwałą Nr  LIII/381/2010Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 19 maja 2010 roku, Uchwałą Nr LVI/393/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 5 sierpnia 2010 roku, Uchwałą Nr LVII/414/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 02 września 2010 roku, Uchwałą Nr LVIII/418/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 22 września 2010 roku i Uchwała Nr LIX/435/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 października 2010 roku dotyczącego wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2010 – 2014

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

 

§ 3.      Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

§ 4.      Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/3/2010

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 10 grudnia 2010 roku

 

PLAN

PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM DEFICYTU I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ W 2010 ROKU

 

Lp.

§

Wyszczególnienie źródeł

Plan przychodów
na 2010

Plan rozchodów na 2010

1.

992

Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

6 000,00

2.

992

Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

36 200,00

3.

992

Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

561 512,00

4.

992

Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

103 400,00

5.

992

Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

732 000,00

6.

955

Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych
(wolne środki)

2 622 497,00

RAZEM PRZYCHODY/ROZCHODY

2 622 497,00

1 439 112,00

OGÓŁEM (Deficyt)

-1 183 385,00

  


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/3/2010

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 10 grudnia 2010 roku

 

 

WYDATKI  NA  WIELOLETNIE  PROGRAMY  INWESTYCYJNE  W  POSZCZEGÓLNYCH  LATACH  REALIZACJI  ZADAŃ

 

Lp.

Nazwa programu, jego cel i zadania

Jednostka realizująca program

Okres realizacji programu

Klasyfikacja
budżetowa

Łącznie nakłady finansowe

2010

2011

2012

2013

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Przebudowa dróg powiatowych Ryczywół - Zawady-Gościejewko-Karolewo-Gościejewo - pomoc finansowa dla powiatu

Urząd Miejski w Rogoźnie

2010

600/60014/6300

130 000,00

130 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.

Budowa drogi nr 272511P w Gościejewie

Urząd Miejski w Rogoźnie

2009-2010

600/60016/6050

491 000,00

478 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.

Budowa drogi 272520 P w Gościejewie - projekt

Urząd Miejski w Rogoźnie

2009-2010

600/60016/6050

24 085,00

19 435,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.

Przebudowa ulicy Fabrycznej wraz z budową kanalizacji deszczowej - projekt

Urząd Miejski w Rogoźnie

2009-2010

600/60016/6050

39 650,00

35 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.

Budowa drogi gminnej nr 272522P w Dziewczej Strudze łączącej się z drogą krajową nr 11 na odcinku ok.1000 mb - projekt

Urząd Miejski w Rogoźnie

2009-2010

600/60016/6050

21 753,00

18 103,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.

Budowa drogi gminnej wraz z chodnikiem łączącej ulicę Paderewskiego od budynków nr 22, 23 z ulicą Kościuszki od nowo położonej nawierzchni do Urzędu Miejskiego

Urząd Miejski w Rogoźnie

2008-2010

600/60016/6050

593 402,00

571 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.

Modernizacja Placu Karola Marcinkowskiego (projekt)

Urząd Miejski w Rogoźnie

2009-2010

600/60016/6050

11 770,00

1 770,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.

Budowa  ulic Seminarialnej, Długiej i Nowej  wraz z infrastrukturą towarzyszącą - udział własny

Urząd Miejski w Rogoźnie

2008-2014

600/60016/6050

2 378 958,00

31 008,00

391 100,00

547 400,00

762 000,00

521 200,00

9.

Rozbudowa remizy strażackiej w m. Pruśce

Urząd Miejski w Rogoźnie

2009-2010

754/75412/6230

146 800,00

46 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.

Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków etap II oraz separatorów na wlotach do Jeziora Rogozińskiego i rzeki Wełny aglomeracji Rogoźno

Urząd Miejski w Rogoźnie

2009-2013

900/90001/

39 647 918,00

921 269,00

16 199 832,00

11 884 691,00

10 446 311,00

0,00

w tym:

6059

środki własne

środki własne

środki własne

środki własne

środki własne

6 194 823,00

352 801,00

1 179 003,00

2 399 516,00

2 067 688,00

kredyt - udział własny

kredyt - udział własny

kredyt - udział własny

kredyt - udział własny

kredyt - udział własny

9 989 000,00

5 318 000,00

2 445 000,00

2 226 000,00

6057

środki UE

środki UE

środki UE

środki UE

środki UE

23 464 095,00

568 468,00

9 702 829,00

7 040 175,00

6 152 623,00

11.

Udział pieniężny do spółki z o.o.  w  Wągrowcu - Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych

Urząd Miejski w Rogoźnie

2011-2012

900/90002/6010

506 500,00

0,00

250 000,00

256 500,00

0,00

0,00

12.

Modernizacja i remont świetlicy wiejskiej w Parkowie z wyposażeniem oraz zagospodarowaniem otoczenia

Urząd Miejski w Rogoźnie

2010

402 600,00

402 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

921/92109/6059

środki własne

środki własne

155 101,00

155 101,00

środki UE

środki UE

921/92109/6058

247 499,00

247 499,00

13.

Modernizacja i remont świetlicy wiejskiej w Grudnie wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowaniem otoczenia

Urząd Miejski w Rogoźnie

2011

171 000,00

0,00

171 000,00

0,00

0,00

0,00

921/92109/6059

środki własne

środki własne

66 499,00

66 499,00

921/92109/6058

środki UE

środki UE

104 501,00

104 501,00

14.

Modernizacja i remont świetlicy wiejskiej w Gościejewie wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowaniem otoczenia

Urząd Miejski w Rogoźnie

2011

250 000,00

0,00

250 000,00

0,00

0,00

0,00

921/92109/6059

środki własne

środki własne

96 485,00

96 485,00

921/92109/6058

środki UE

środki UE

153 515,00

153 515,00

15.

Remont świetlicy wiejskiej oraz budowa boiska do piłki nożnej w miejscowości Słomowo (współfinansowany w ramach programu "Rozwój obszarów wiejskich)

Urząd Miejski w Rogoźnie

2010-2011

509 490,00

315 490,00

194 000,00

0,00

0,00

0,00

1) Remont świetlicy wiejskiej w Słomowie

921/92109/6050

środki własne

środki własne

39 649,00

39 649,00

921/92109/6059

środki własne

środki własne

106 267,00

106 267,00

921/92109/6058

środki UE

środki UE

169 574,00

169 574,00

2) Budowa boiska do piłki nożnej w Słomowie

926/92601/6059

środki własne

środki własne

74 738,00

74 738,00

926/92601/6058

środki UE

środki UE

119 262,00

119 262,00

16.

Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012"

Urząd Miejski w Rogoźnie

2010

926/92601/6050

1 200 000,00

1 200 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RAZEM

46 524 926,00

4 171 175,00

17 455 932,00

12 688 591,00

11 208 311,00

521 200,00

środki własne

środki własne

środki własne

środki własne

środki własne

środki własne

12 277 480,00

3 185 634,00

2 057 825,00

3 203 416,00

2 829 688,00

521 200,00

kredyt

kredyt

kredyt

kredyt

kredyt

kredyt

9 989 000,00

0,00

5 318 000,00

2 445 000,00

2 226 000,00

0,00

środki UE

środki UE

środki UE

środki UE

środki UE

środki UE

24 258 446,00

985 541,00

10 080 107,00

7 040 175,00

6 152 623,00

0,00

 

 

drukuj pobierz pdf