Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2010-2014: Uchwała nr II/4/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 10 grudnia 2010 roku w sprawie Programu współpracy Gminy Rogoźno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności po

Uchwała Nr II/4/2010

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 10 grudnia 2010 r.

 

w sprawie Programu współpracy Gminy Rogoźno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w realizacji zadań pożytku publicznego na rok 2011

       

Na podstawie art. 5a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr. 96, poz. 873 ze zm.) Rada Miejska w Rogoźnie uchwala, co następuje:

 

§ 1.1.Uchwala się Program Współpracy Gminy Rogoźno z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w realizacji zadań pożytku publicznego na rok 2011 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

  2. Program określa zalecane dziedziny i formy współpracy w ramach działalności pożytku publicznego.

  3. Sprawozdanie z realizacji programu przedstawione zostanie w terminie do dnia 30 kwietnia 2012r. 

 

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna. 

 

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 


 

Załącznik do Uchwały Nr II/4/2010

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 10 grudnia 2010 r.

 

 

 

Program współpracy Gminy Rogoźno

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,

o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w realizacji

zadań pożytku publicznego na rok 2011

 

 

 

WSTĘP

Z niniejszego Programu współpracy Gminy Rogoźno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w realizacji zadań pożytku publicznego na rok 2011, wynika deklaracja Gminy Rogoźno o woli kontynuacji długotrwałej i owocnej współpracy z III sektorem. Realizacja zadań publicznych przy udziale organizacji pozarządowych w nieoceniony sposób wpływa na poprawę warunków życia mieszkańców naszej gminy.

W Gminie Rogoźno funkcjonuje kilkadziesiąt organizacji pozarządowych. Większość z nich prowadzi aktywną działalność. Głównymi obszarami pracy organizacji pozarządowych są: kultura fizyczna, sport, turystyka i rekreacja, kultura i sztuka, pomoc społeczna oraz działalność na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych. Z roku na rok utrwalają one swoją niezwykle istotną rolę jako partnerzy samorządu w realizacji zadań publicznych, stanowiąc przyjazny pomost pomiędzy obywatelami, a administracją. Wspólny trud i zaangażowanie obu stron przynosi pozytywne efekty w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego. 

 

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Podstawą „ Programu współpracy Gminy Rogoźno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok” zwanego dalej „Programem” jest art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 ze zmianami).

 

2. Program określa obszary i formy współpracy Gminy Rogoźno z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, których realizacja związana będzie z wykorzystaniem środków publicznych.

 

3. Ilekroć w Programie jest mowa o:

 

1)    „Ustawie” - rozumie się przez to Ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zmianami),

2)   „Gminie” - rozumie się przez to Gminę Rogoźno,

3)   „organizacjach” - rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz inne podmioty działające na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy,

4)   „dotacji” - rozumie się przez to dotację w rozumieniu art. 127 ust.1 pkt 1 lit. E oraz art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240),

5)   „konkursie” - rozumie się przez to otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art. 11 ust. 2 i w art. 13 ustawy.

 

 

§ 2

CEL GŁÓWNY I CELE SZCZEGÓŁOWE

 

1. Celem głównym wprowadzenia Programu jest włączenie organizacji w realizację zadań publicznych oraz wzmocnienie aktywności obywatelskiej.

 

2. Cele szczegółowe:

 

a)       budowanie partnerstwa między Gminą a organizacjami, służącego rozpoznawaniu i zaspokajaniu potrzeb mieszkańców,

b)      wspieranie organizacji w ich codziennym działaniu,

c)       rozwój aktywności fizycznej mieszkańców Gminy, wspieranie turystyki, propagowanie ekologii i zdrowego stylu życia,

d)      przeciwdziałanie patologiom społecznym,

e)       budowanie społeczeństwa obywatelskiego, poprzez aktywizację społeczności lokalnej i wspólne rozwiązywanie lokalnych problemów,

f)       tworzenie warunków dla powstawania inicjatyw na rzecz społeczności lokalnej,

g)       wprowadzenie nowatorskich działań na rzecz mieszkańców,

h)      uzupełnienie działań Gminy w zakresie nieobjętym przez struktury samorządowe,

i)        upowszechnianie i wprowadzanie w życie postanowień Ustawy,

j)        polepszenie współpracy samorządu Gminy z organizacjami.

 

 

§ 3

ZASADY WSPÓŁPRACY

 

Gmina Rogoźno realizuje zadania publiczne we współpracy z organizacjami według poniżej wymienionych zasad:

 

a)    zasada pomocniczości - Gmina powierza lub wspiera realizację zadań własnych organizacjom, które zapewniają ich wykonanie w sposób ekonomiczny, profesjonalny i terminowy,

b)   zasada suwerenności - Gmina respektując odrębność i suwerenność organizacji uznaje ich prawo do samodzielnego definiowania i rozwiązywania problemów, w tym należących do sfer zadań publicznych, umożliwiając organizacjom realizację zadań publicznych na zasadach określonych w Ustawie,

c)    zasada partnerstwa - organizacje na zasadach i w formie określonej w Ustawie oraz wg trybu wynikającego z innych przepisów, uczestniczą w identyfikowaniu i definiowaniu problemów społecznych, wypracowaniu sposobów ich rozwiązywania oraz wykonywaniu zadań publicznych,

d)   zasada efektywności - Gmina Rogoźno przy zlecaniu organizacjom zadań publicznych dokonuje wyboru najefektywniejszego sposobu wykorzystania środków publicznych, przestrzegając zasad uczciwej konkurencji oraz z zachowaniem wymogów określonych przez prawo,

e)    zasada uczciwej konkurencji oraz zasada jawności - kształtowane są przejrzyste zasady współpracy, oparte na równych i jawnych kryteriach wyboru realizatora zadania publicznego oraz zapewnienia równego dostępu do informacji.

 

 

§ 4

FORMY WSPÓŁPRACY I SPOSÓB REALIZACJI PROGRAMU

 

1. Współpraca Gminy z organizacjami ma charakter finansowy i pozafinansowy.

 

2. Do form współpracy o charakterze finansowym należy zlecanie realizacji zadań publicznych, na zasadach określonych w Ustawie, które mogą przybrać jedną z form:

 

a) powierzenia wykonania zadania wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji - w tym przypadku wyłoniona w wyniku konkursu organizacja realizuje współpracę na podstawie umowy o powierzenie wykonania zadania publicznego, a Gmina czuwa nad zgodnym z umową wykorzystywaniem przekazanych środków,

b) wsparcia wykonania zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji - w tym przypadku wyłoniona w wyniku konkursu organizacja realizuje współpracę na podstawie umowy o wsparcie wykonania zadania publicznego, a Gmina czuwa nad zgodnym z umową wykorzystywaniem przekazanych środków,

 

3. W przypadku współpracy o charakterze finansowym obowiązywać będą następujące zasady:

 

a)       ogłaszając konkurs na realizację zadań publicznych, Burmistrz Rogoźna, dla zachowania zasady jawności i uczciwej konkurencji, opublikuje informacje o nim w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy oraz na tablicy ogłoszeniowej w Urzędzie Miejskim w Rogoźnie,

b)      informacja o podmiotach ubiegających się o dotację, rodzaj zadań, wielkość wnioskowanej dotacji oraz lista podmiotów, które otrzymały dotacje zostanie podana do publicznej wiadomości w sposób określony w § 4, ust. 3a,

c)       udzielenie dotacji z budżetu Gminy nastąpi na podstawie umowy, zgodnie z wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27.12.2005r. (Dz. U. Nr 264 poz.2207),

d)      podmioty otrzymujące dotację zobowiązane są do jej wykorzystania zgodnie z celem, na który została przyznana i na warunkach określonych umową oraz harmonogramem realizacji zadania.

 

4. Do form współpracy pozafinansowej należą:

 

a)       wzajemne informowanie się o kierunkach planowanych działalności,

b)      udzielanie informacji o możliwościach finansowania zadań organizacji pozarządowych  z innych źródeł,

c)       udzielanie rekomendacji organizacjom, które ubiegają się o dofinansowanie z innych źródeł,

d)      publikowanie ważnych informacji dotyczących bieżącej działalności organizacji na stronie internetowej Gminy oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim,

e)       promowanie działalności organizacji,

f)       konsultowanie z organizacjami oraz innymi podmiotami, odpowiednio do zakresu ich działania, projektów aktów prawnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,

g)      angażowanie organizacji pozarządowych do wymiany doświadczeń i prezentacji osiągnięć,

h)      wspieranie nawiązywania przez organizacje kontaktów ponadregionalnych i międzynarodowych,

i)        podejmowanie inicjatyw integrujących organizacje wokół zadań ważnych dla lokalnego środowiska,

j)        wspomaganie organizacji poprzez udostępnienie (według możliwości) pomieszczeń i urządzeń biurowych będących w dyspozycji Gminy,

k)      informowanie o zadaniach publicznych, które będą realizowane w danym roku wraz z podaniem wysokości środków przeznaczonych z budżetu na realizację tych zadań, ponadto o ogłaszanych konkursach na realizację zadań publicznych i o sposobach ich rozstrzygnięć.

 

5. Organizacja może z własnej inicjatywy złożyć ofertę wykonania zadań publicznych, które są dotychczas realizowane w inny sposób. Przy rozpatrywaniu ofert stosuje się przepisy ustawy.

 

 

§ 5

ZAKRES PRZEDMIOTOWY I PRIORYTETOWE ZADANIA PUBLICZNE

 

1. Ustala się zakres zadań priorytetowych przewidzianych do realizacji w ramach współpracy Gminy z organizacjami oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2011:

 

a)   Zadania w zakresie „Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych”:

-      Ogólnorozwojowe zajęcia dla młodych ratowników,

-      Nieobozowa Akcja Letnia dla harcerzy,

-      Szkolenie żeglarskie dla dzieci i młodzieży,

-      Wakacyjne warsztaty twórczości,

-      Wakacyjne warsztaty, rekolekcje dla osób niepełnosprawnych,

b)    Zadania w zakresie „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”:

-      Organizowanie zajęć sportowych w piłkę nożną,

-      Organizowanie zajęć żeglarskich,

-      Organizowanie zajęć sportowych w piłkę siatkową,

c)    Zadanie w zakresie „Ratownictwo i ochrona ludności”:

-     Organizacja imprez o charakterze profilaktycznym: szkolenia ratownicze, upowszechnianie nauki pływania, prowadzenie działalności profilaktycznej,

-     Zapewnienie bezpieczeństwa na wodach gminy Rogoźno – kompleksowa obsługa kąpieliska miejskiego w Rogoźnie,

-     Zapewnienie bezpieczeństwa na wodach gminy Rogoźno – zorganizowanie i kompleksowa obsługa kąpieliska w Nienawiszczu,

d)    Zadanie w zakresie „Upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa”:

-     Organizowanie i prowadzenie zajęć z zakresu patriotyczno-obronnego wychowania młodzieży.

 

2. Ustalone priorytety nie wyłączają możliwości wykonywania w roku 2011 innych zadań publicznych zgodnych z Ustawą.

 

 

§ 6

OKRES REALIZACJI PROGRAMU

 

Niniejszy Program zostaje uchwalony na okres jednego roku kalendarzowego: od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.

 

 

§ 7

WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW FINANSOWYCH PRZEZNACZONYCH
NA REALIZACJĘ PROGRAMU

 

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację niniejszego Programu określa uchwałą budżetowa Gminy na rok 2011.

 

 

§ 8

SPOSÓB OCENY REALIZACJI PROGRAMU

 

1. Burmistrz Rogoźna dokonuje kontroli i oceny realizacji zadania wspieranego lub powierzanego organizacji na zasadach określanych w Ustawie.

 

2. Ocena realizacji niniejszego Programu odbywać się będzie poprzez złożenie Radzie Miejskiej w Rogoźnie sprawozdania z realizacji Programu do dnia 30 kwietnia 2012 roku.

 

 

§ 9

INFORMACJE O SPOSOBIE TWORZENIA PROGRAMU

ORAZ O PRZEBIEGU KONSULTACJI

 

1. Projekt niniejszego Programu powstał na bazie Programu współpracy na rok 2010 z uwzględnieniem doświadczeń wynikających z realizacji tego ostatniego oraz z uwzględnieniem

zmian wynikających ze znowelizowanej Ustawy.

 

2. Wspomniany w pkt. 1 projekt poddany został konsultacjom społecznym zgodnie z Uchwałą Nr LVII/395/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 sierpnia 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich statutowej działalności.

 

3. W toku konsultacji nie wpłynęły żadne propozycje zmian.

  

 

§ 10

TRYB POWOŁANIA I ZASADY DZIAŁANIA KOMISJI KONKURSOWYCH

DO OPINIOWANIA OFERT W OTWARTYCH KONKURSACH OFERT

 

1. W związku z ogłoszonym konkursem na realizację zadań publicznych, wynikających z niniejszego Programu współpracy, w celu opiniowania składanych ofert, Burmistrz Rogoźna w drodze zarządzenia powołuje Komisję Konkursową.

 

2. W skład Komisji Konkursowej wchodzą przedstawiciele Burmistrza Rogoźna, czyli organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacji, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje, które ubiegają się w danym postępowaniu konkursowym o środki z budżetu Gminy lub osoby pozostające z oferentami w takich relacjach, które mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność.

 

3. Przewodniczący może zapraszać do prac komisji, z głosem doradczym, osoby posiadające rozległą wiedzę w zakresie zadań objętych konkursem.

 

4. Komisja rozpatruje oferty oddzielnie dla każdego zadania konkursowego.

 

5. Każda oferta oceniana jest pod względem formalnym i merytorycznym.

 

6. Oferty nie spełniające wymogów formalnych zostaną odrzucone.

 

7. Z prac komisji konkursowej sporządza się protokół.

 

8. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert dokonuje i decyzję o wysokości kwoty przyznanej dotacji podejmuje Burmistrz Rogoźna.

 

 

drukuj pobierz pdf