Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2010-2014: Uchwała nr II/5/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 10 grudnia 2010 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań sprzyjających rozwojowi sportu

Uchwała Nr II/5/2010

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 10 grudnia 2010 r.

 

w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań sprzyjających rozwojowi sportu

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.) i art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. Nr 127, poz. 857; z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Niniejsza uchwała określa warunki i tryb finansowania zadania własnego Gminy Rogoźno w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu, wykonywanego w drodze zlecania realizacji zadania celu publicznego sprzyjającego rozwojowi sportu. Przepisów niniejszej uchwały nie stosuje do dotacji na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej udzielanych na warunkach i w trybie z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873; z późn. zm.). 

 

§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 

1)   dotacji – należy przez to rozumieć udzieloną na warunkach i trybie przewidzianym w niniejszej uchwale dotację celową z art. 126 i art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), która jest przeznaczona na sfinansowanie lub dofinansowanie projektu służącego realizacji celu publicznego określonego w § 3; 

2)   projekcie – należy przez to rozumieć przedsięwzięcie realizowane przez beneficjenta dotacji, które w sposób bezpośredni przyczynia się do realizacji celu publicznego określonego w § 3; 

3)   wnioskodawcy – należy przez to rozumieć podmiot, który na warunkach i w trybie niniejszej uchwały złoży wniosek o udzielanie dotacji na projekt; 

4)   beneficjencie – należy przez to rozumieć podmiot, któremu w trybie niniejszej uchwały przyznano dotację na sfinansowanie lub dofinansowanie projektu; 

5)   umowie – należy przez to rozumieć umowę o dotację zawieraną między Burmistrzem Rogoźna i beneficjentem. 

 

§ 3. Sprzyjanie rozwojowi sportu w Gminie Rogoźno będzie służyło realizacji celu publicznego w zakresie poprawy warunków uprawiania sportu na terenie Gminy. 

 

§ 4. 1. Finansowanie sportu odbywa się poprzez udzielanie dotacji klubom sportowym w zakresie przedsięwzięć o charakterze sportowym obejmujące dofinansowanie wydatków bieżących z tytułu: 

1)     realizacji programów szkolenia sportowego; 

2)     pokrycia kosztów organizowania zawodów sportowych w określonej dyscyplinie sportu lub uczestnictwa w takich zawodach; 

3)      utrzymania, remontu lub modernizacji obiektów i urządzeń sportowych klubu służących uprawianiu sportu; 

4)      zakupu sprzętu sportowego oraz strojów sportowych dla zawodników lub ulepszenie posiadanego sprzętu sportowego; 

5)      organizacji imprez sportowych na terenie Gminy. 

2.    Dotacja może być wypłacona jednorazowo lub w transzach, co każdorazowo regulować będzie umowa pomiędzy Gminą a klubem sportowym. 

3.    W danym roku budżetowym klub sportowy, w trybie niniejszej uchwały, może otrzymać dotację na więcej niż jeden projekt, pod warunkiem, że każdy z projektów objęty będzie oddzielnym wnioskiem, umową i sprawozdaniem. 

4.    Jeden projekt nie może być jednocześnie dofinansowany dotacją udzieloną na warunkach i w trybie niniejszej uchwały oraz dotacją udzieloną na zasadach, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. 

 

§ 5. Organem przyznającym dotację na realizację projektu z zakresu rozwoju sportu jest Burmistrz Rogoźna. 

 

§ 6. 1. Dotacja przyznawana jest na wniosek. 

        2. Wzór wniosku o udzielenie dotacji stanowi załącznik nr 1do niniejszej uchwały. 

 

§ 7. Przy ocenie wniosku o przyznanie dotacji bierze się pod uwagę w szczególności: 

1)   znaczenie wnioskowanego projektu dla realizacji celu publicznego określonego w § 3; 

2)   przedstawioną kalkulację kosztów w związku z zakresem rzeczowym projektu; 

3)   możliwość realizacji zadania przez wnioskodawcę; 

4)   dotychczasową współpracę wnioskodawcy z Gminą; 

5)   wysokość środków finansowych przewidzianych w budżecie Gminy; 

6)   planowany przez wnioskodawcę udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego, jak również wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków klubu. 

 

§ 8. Burmistrz Rogoźna może uzależnić rozpatrzenie wniosku od złożenia w określonym terminie dodatkowych informacji lub dokumentów, a w przypadku stwierdzenia uchybień formalno – prawnych lub innych wad wniosku, wyznacza termin i wzywa wnioskodawcę do ich usunięcia lub uzupełnienia wniosku pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. 

 

§ 9. 1. Z wnioskodawcą, którego projekt uzyska dofinansowanie, Burmistrz Rogoźna zawiera umowę o realizację przedsięwzięcia, której podstawową treść określa art. 221 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.). 

      2. Integralnym elementem umowy jest złożony wniosek. 

 

§ 10. Burmistrz Rogoźna poprzez upoważnionych pracowników Urzędu Miejskiego może kontrolować realizację projektu, w szczególności: 

1)      stan realizacji projektu; 

2)      efektywność i rzetelność jego wykonania; 

3)      prawidłowość wykorzystania środków z budżetu Gminy; 

4)      prowadzenie dokumentacji księgowo rachunkowej w zakresie wykorzystania środków Gminy. 

 

§ 11. 1. W terminie określonym w umowie, beneficjent rozlicza się z wykorzystanej dotacji oraz z wykonania projektu. 

2. Przedmiotem rozliczenia dotacji nie mogą być koszty, które beneficjent poniósł na realizację projektu przed zawarciem umowy, o której mowa w § 9. 

3. Rozliczenie dokonywane jest poprzez przedłożenie do Urzędu Miejskiego prawidłowo wypełnionego druku, według załącznika nr 2 do niniejszej uchwały, oraz wpłaty środków dotacji podlegającej zwrotowi wraz z odsetkami, jak od zaległości podatkowych. 

 

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna. 

 

§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

 

drukuj pobierz pdf