Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2010-2014: Uchwała nr IV/13/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie wysokości diet radnych Rady Miejskiej

Uchwała Nr IV/13/2010

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 29 grudnia 2010 r.

 

w sprawie wysokości diet radnych Rady Miejskiej 

 

Na podstawie art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz § 3 pkt 2) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz. U. Nr 61, poz. 710) Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§ 1. Radnym Rady Miejskiej przysługują diety za udział w sesji, w pracach stałych i doraźnych komisji powołanych przez Radę. 

 

§ 2. 1. Ustala się zryczałtowaną dietę w stosunku miesięcznym, zwaną dalej dietą ryczałtową, w wysokości: 

1)

dla przewodniczącego Rady

-  143% minimalnego wynagrodzenia,

2)

dla wiceprzewodniczącego Rady

-  100% minimalnego wynagrodzenia,

3)

dla przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

-  100% minimalnego wynagrodzenia,

4)

dla wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej

-  75% minimalnego wynagrodzenia,

5)

członka Komisji Rewizyjnej

-  75% minimalnego wynagrodzenia,

6)

przewodniczącego komisji Rady

-  90% minimalnego wynagrodzenia,

7)

dla wiceprzewodniczącego komisji Rady

-  70% minimalnego wynagrodzenia,

8)

dla radnego

-  70% minimalnego wynagrodzenia.

 

 

§ 3. 1. Wysokość miesięcznej diety ryczałtowej ulega obniżeniu o 10% za każdą nieobecność radnego na sesji lub posiedzeniu komisji, z wyjątkiem nieobecności spowodowanej wykonywaniem obowiązków, do których radny został oddelegowany przez Przewodniczącego Rady. 

2. Wysokość potrąceń nie może przekroczyć łącznie 60% miesięcznej diety. 

 

§ 4. Traci moc Uchwała Nr IV/25/2006 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie wysokości diet radnych Rady Miejskiej w Rogoźnie. 

 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna. 

 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r. 

 

 

drukuj pobierz pdf