Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2010: Zarządzenie Nr 150/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie przyznania prawa własności nieruchomości zamiennej w ramach odszkodowania za grunty przejęte pod drogi gminne

ZARZĄDZENIE Nr OR.0151-150/2010

Burmistrza Rogoźna

z dnia 29 grudnia 2010r.

 

w sprawie przyznania prawa własności nieruchomości zamiennej w ramach odszkodowania za grunty przejęte pod drogi gminne

 

Na podstawie art.98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U.  z 2010r. Nr 102 poz.651 z zm.) w związku z Uchwałą Nr LIX/427/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 października 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie nieruchomości zamiennej w ramach odszkodowania za grunty przejęte pod drogi gminne

Zarządzam,  co następuje:

 

§1.

Przyznać prawo własności nieruchomości zamiennej stanowiącej własność Gminy Rogoźno oznaczonej ewidencyjnie nr 123 o pow.6.900m2, położonej w obrębie geodezyjnym Studzieniec, gm. Rogoźno, objętej księgą wieczystą KW PO1O/00024051/9 na rzecz Państwa Barbary i Ireneusza małż. Szewczak zam. ul. Długa 21a, 64-610 Rogoźno w  ramach rozliczenia za odszkodowanie za działki gruntu o nr ewidencyjnych: 2171/5 o pow.131m2, 2398/65 o pow.888m2 i 2398/66 o pow.2.615m2, położone przy ul. Południowej w Rogoźnie, (łączna pow.3.634m2), objęte księgą wieczystą KW PO1O/00025029/3 przejęte z mocy prawa na własność Gminy Rogoźno na podstawie prawomocnej decyzji Burmistrza Rogoźna nr GRO.6011-43/07 z dnia 15.11.2007r.

 

§2.

1.      Wysokość odszkodowania za działki nr: 2171/5, 2398/65 i 2398/66, przejęte z mocy prawa na własność Gminy Rogoźno wynosi 77.550,00zł brutto słownie: siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt złote.

 

2.      Cena prawa własności nieruchomości zamiennej tj. działki nr 123 wynosi 148.409,34zł brutto słownie: sto czterdzieści osiem tysięcy czterysta dziewięć złote trzydzieści cztery grosze.

 

3.      Wymienione wartości w §2 ust 1 i 2 zostały ustalone na podstawie operatów szacunkowych, sporządzonych przez rzeczoznawcę majątkowego.

 

§3.

Nabywcy nieruchomości zamiennej zobowiązani są do zapłaty różnicy w wartościach wymienionych  w §2 ust 1 i 2 tj. kwoty 70.859,34zł brutto słownie: siedemdziesiąt tysięcy osiemset pięćdziesiąt dziewięć złote trzydzieści cztery grosze. Wyżej wymienioną kwotę należy zapłacić na konto Urzędu Miejskiego w Rogoźnie nr 35 8951 0009 3900 0114 2000 0010 w Banku Spółdzielczym w Rogoźnie najpóźniej na jeden dzień przed wyznaczonym terminem zawarcia umowy notarialnej.  

 

§4.

Nabywcy nieruchomości zamiennej na podstawie art. 41 w związku z art.2 pkt 6  ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r. Nr 54, poz.535 ze zm.)  ponoszą 22% podatek od towarów i usług.

 

§5.

Nabywcy ponoszą koszty wyceny i opracowań geodezyjnych w kwocie 442,00zł brutto, płatne przed zawarciem umowy notarialnej.

 

§6.

Koszty umowy notarialnej ponoszą nabywcy nieruchomości zamiennej.

 

§7.

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

 

§8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

drukuj pobierz pdf