Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2010: Zarządzenie Nr 152/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową

Z A R Z Ą D Z E N I E  NR 152/2010

Burmistrza Rogoźna

z dnia 30 grudnia 2010 roku

 

w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących  gospodarkę finansową

 

Na podstawie art. 10 i art. 13 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. 2009 r. Nr 152 poz. 1223 ze zm.), art. 40 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

W celu kontroli zarządczej wprowadzam do użytku wewnętrznego:

1.    Zasady (polityki) rachunkowości dla Budżetu Gminy i Urzędu Miejskiego w Rogoźnie    załącznik Nr 1 do zarządzenia, który obejmuje:

1)    Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych

2)    Metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego

3)    Zakładowy plan kont

4)    System służący ochronie danych.

2.    Zasady rachunkowości oraz plan kont dla organu podatkowego Gminy Rogoźno –  załącznik Nr 2 do zarządzenia.

 

§ 2.

Zobowiązuję wszystkich pracowników właściwych merytorycznie, z tytułu powierzonych im obowiązków do zapoznania się z w/w przepisami i przestrzegania w pełni zawartych w nich postanowień.

 

§ 3.

Traci moc:

1.    § 1 ust. 1 Zarządzenia Nr 60 Burmistrza Rogoźna z dnia 29 kwietnia 2005  roku w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową Gminy Rogoźno,

2.    Zarządzenie Nr 145 Burmistrza Rogoźna z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących ewidencję i pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych w Urzędzie Miejskim w Rogoźnie

 

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2011 roku.

 

drukuj pobierz pdf