Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2010-2014: Uchwała nr V/24/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogoźno na 2011 rok

Uchwała Nr V/24/2011

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia  26 stycznia 2011 roku

 

w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Rogoźno na 2011 rok

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235-237,  258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 ze zmianami)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2011 rok w wysokości   52.431.445 zł

z tego:

1)    dochody bieżące w kwocie   40.029.372 zł

2)    dochody majątkowe w kwocie   12.402.073 zł

w tym:

a)    środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 w kwocie  10.896.073 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

 

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2011 rok w wysokości   56.352.533 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.   

z tego:

1)    wydatki bieżące w wysokości   38.806.601 zł

2)    wydatki majątkowe w wysokości   17.545.932 zł

w tym:

a)    wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2, w części związanej z realizacją zadań gminy w kwocie  16.814.832 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

 

§ 3.1.      Deficyt budżetu w kwocie 3.921.088 zł zostanie sfinansowany z kredytów i pożyczek na rynku krajowym

  1. Określa się łączna kwotę planowanych przychodów   5.318.000 zł
  2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów   1.396.912 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

 

§ 4. Tworzy się rezerwy:

1.     ogólną w wysokości   68.900 zł

2.     celowe w wysokości   101.100 zł,

z tego:

1)    na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 101.100 zł.

 

§ 5. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 6.063.094 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

 

§ 6. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją własnych zadań gmin w kwocie 473.022 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

 

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy w kwocie 3.531.300 zł z tego:

1)    dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na zadania bieżące   2.842.400 zł,

2)    dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania bieżące   688.900 

zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

 

§ 8. Określa się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego:

1)       przychody   1.733.031 zł

2)       koszty   1.734.890 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

 

§ 9. Wyodrębnia się plan dochodów i wydatków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2011 rok

zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

 

§ 10. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 259.000 zł  przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 251.400 zł oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 7.600 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

 

§ 11.1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

2.     Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw na ogólną kwotę 202.225 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.   

 

§ 12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości 6.318.000, w tym na:

1)       pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 1.000.000 zł.

 

§ 13. Upoważnia się Burmistrza Rogoźna do:

1)      zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych:

a)    na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu do wysokości 1.000.000 zł,

b)    których mowa w art.89 ust 1 kt 2-4 ustawo o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku do wysokości 5.318.000 zł;

 

2)      dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków:

a)    wynagrodzeń ze stosunku pracy między paragrafami i rozdziałami w ramach działu,

b)    majątkowych między zadaniami w ramach działu jednorazowo do kwoty 10.000 zł,

 

3)      przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między paragrafami, rozdziałami w ramach działu,

 

4)      przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

 

5)      lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

  

§ 14. Określa się sumę, do której Burmistrz Rogoźna może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 2.500.000 zł.

 

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

  

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01.01.2011 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

  • Uzasadnienie do Uchwały Nr V/24/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 stycznia 2011 roku.xls

 

drukuj pobierz pdf