Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2010-2014: Uchwała nr V/35/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze działek o nr. ewidencyjnych od 150/2 do 150/14 położonych w miejscowości Nienawiszcz

Wojewoda Wielkopolski orzekł nieważność uchwały Rady Miejskiej w Rogoźnie Nr V/35/2011 z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze działek o nr. ewidencyjnych od 150/2 do 150/14 położonych w miejscowości Nienawiszcz - ze względu na istotne naruszenie prawa.

 

UCHWAŁA NR V/35/2011

RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE

z dnia 26 stycznia 2011 r.

 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze działek o nr. ewidencyjnych od 150/2 do 150/14 położonych w miejscowości Nienawiszcz

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 ze zmianami)  Rada Miejska w Rogoźnie uchwala, co następuje:

 

§ 1. 1.     Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na obszarze działek o nr. ewidencyjnych od 150/2 do 150/14 położonych w miejscowości Nienawiszcz, zwanym dalej „planem”, stwierdzając zgodność z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rogoźno uchwalonego uchwałą nr XXIV/165/2008 Rady Miejskiej Rogoźna z dnia 30.04.2008 r. ze zmianą uchwaloną dnia 25 listopada 2009 r. uchwałą Nr XLVI/324/2009 Rady Miejskiej Rogoźna.

2. Integralną częścią uchwały są:

1)      załącznik nr 1 - część graficzna planu, zwana dalej „rysunkiem planu”;           

2)      załącznik nr 2 - rozstrzygnięcie   Rady  Miejskiej w Rogoźnie   o   sposobie  rozpatrzenia uwag do projektu planu;

3)      załącznik nr 3 - rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Rogoźnie o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

3. Granice obszaru objętego planem określa rysunek w skali 1:1000.

 

§ 2. W planie ustala się następujące przeznaczenie terenów:

 

1)       tereny zabudowy rekreacji indywidualnej oznaczone na rysunku planu symbolami 1ML, 2ML wraz z niezbędnymi funkcjami towarzyszącymi takimi jak: drogi wewnętrzne, zatoki postojowe, ciągi piesze oraz towarzyszącą infrastrukturę techniczną tj. szamba lub przydomowe oczyszczalnie ścieków, studnie itp;

2)       teren zabudowy usługowo rekreacyjnej oznaczony na rysunku planu symbolem U/US z preferencjami dla usług związanych z turystyką i wypoczynkiem, z włączeniem funkcji hotelowej, gastronomicznej, administracyjno-biurowej, mieszkalnej oraz urządzeń i obiektów sportowych, obiektów małej architektury wraz z niezbędnymi funkcjami towarzyszącymi takimi jak: drogi wewnętrzne, zatoki postojowe, ciągi piesze, parkingi naziemne, zieleń urządzoną i towarzyszącą infrastrukturę techniczną z urządzeniami i strefami ochronnymi takimi jak szamba lub oczyszczalnie ścieków, studnie itp.;

3)       teren infrastruktury technicznej oznaczony na rysunku symbolem IT;

4)       teren urządzeń elektroenergetycznych oznaczony na rysunku planu symbolem E;

5)       teren drogi wewnętrznej, oznaczony na rysunku i w tekście planu symbolem KD-W;

6)       teren pod poszerzenie drogi oznaczony na rysunku i w tekście planu symbolem KD-R.

 

§ 3. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

 

1)      „nieprzekraczalnej linii zabudowy” – należy przez to rozumieć linię wyznaczającą najmniejszą odległość sytuowania ściany zewnętrznej budynku od linii rozgraniczającej terenu;

2)      „przepisach odrębnych” – należy przez to rozumieć inne źródła prawa; 

3)      „terenie” – należy przez to rozumieć część obszaru planu, wyznaczoną na rysunku planu linią rozgraniczającą, o określonym przeznaczeniu, oznaczony na rysunku planu symbolem.

 

§ 4. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się: 

1)       zakaz stosowania ogrodzeń o przęsłach pełnych oraz prefabrykowanych betonowych i żelbetowych;

2)       obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy, których usytuowanie określa rysunek planu.

 

§ 5. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się:

 

1)      zakaz realizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, określonych w przepisach odrębnych;

2)      zakaz realizacji przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, określonych w przepisach odrębnych z wyjątkiem obiektów budowlanych infrastruktury technicznej, w tym dróg i parkingów;

3)      segregację odpadów w miejscach ich powstawania i gromadzenie oraz zagospodarowanie zgodnie z obowiązującym w tym zakresie gminnym planem gospodarki odpadami;

4)      odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z dróg do kanalizacji deszczowej;

5)      zagospodarowanie niezanieczyszczonych wód opadowych i roztopowych w obrębie działki ;

6)      odprowadzanie ścieków bytowych do sieci kanalizacji sanitarnej z dopuszczeniem do czasu jej realizacji, gromadzenia ścieków w szczelnych, bezodpływowych zbiornikach na nieczystości oraz ich wywóz do oczyszczalni ścieków lub budowy przydomowej oczyszczalni ścieków;

7)      zaopatrzenie w wodę do celów bytowych z sieci wodociągowej z dopuszczeniem do czasu realizacji systemu wodociągowego budowy nowych, indywidualnych ujęć wody;

8)      stosowanie indywidualnych systemów grzewczych z zastosowaniem kotłów posiadających atest bezpieczeństwa ekologicznego zasilanych energią elektryczną lub paliwami takimi jak: gaz, olej opałowy lekki oraz paliwa stałe charakteryzujące się niskimi wskaźnikami emisji albo alternatywne źródła energii;

9)      zachowanie, określonych przepisami odrębnymi, dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku dla terenów rekreacyjno-wypoczynkowych, oznaczonych symbolem ML oraz dla terenów mieszkaniowo-usługowych oznaczonych symbolem U/US;

10)  zagospodarowanie mas ziemnych powstałych wskutek prowadzenia robót budowlanych na terenie działki lub poza nią w sposób niepogarszający stanu środowiska.

 

§ 6. Zasadą ochrony archeologicznego dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej jest obowiązek prowadzenia badań archeologicznych na terenie położonym w strefie występowania stanowisk archeologicznych podczas inwestycji związanych zagospodarowaniem i zabudowywaniem przedmiotowego terenu a wymagających prac ziemnych, przy czym inwestor winien uzyskać pozwolenie na badania archeologiczne przed otrzymaniem pozwolenia na budowę.

 

§ 7. W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznej nie podejmuje się ustaleń.

 

§ 8. Dla terenów zabudowy rekreacji indywidualnej 1ML, 2ML ustala się:

 

1)       minimalną powierzchnię nowo wydzielanych działek 1000 m2 przy minimalnej szerokości frontu 20,0 m ; 

2)       dopuszczenie lokalizowania wyłącznie jednego wolnostojącego budynku rekreacji indywidualnej na działce;

3)       dla budynku rekreacji indywidualnej:

a)    wolnostojący,

b)    do dwóch kondygnacji nadziemnych w tym poddasze użytkowe,

c)     dach stromy o nachyleniu 35o do 45o, kryty dachówką lub materiałem dachówko-podobnym, niepalnym,

d)    maksymalną wysokość okapu 5,00 m, a do kalenicy 10,0 m,

e)     poziom parteru budynku rekreacji indywidualnej powinien być nie wyższy niż 0,5 m n.p.t.;

4)       łączną powierzchnię zabudowy nie przekraczającą 15% powierzchni działki,

5)       minimalną powierzchnię terenu biologicznie czynną 75% z wyłączeniem zieleni projektowanej na dachach i ścianach budynków oraz wypełnień w nawierzchniach ażurowych,

6)       nakaz zapewnienia na poszczególnych działkach dwóch miejsc postojowych dla samochodów;

7)       zakaz lokalizacji budynków gospodarczych;

8)       dopuszczenie lokalizacji dróg wewnętrznych i sieci infrastruktury technicznej podziemnej.

 

§ 9. Dla terenów zabudowy usługowo-rekreacyjnej U/US ustala się:

 

1)        maksymalna powierzchnia wydzielonej działki 20.000m2 /2h/ przy minimalnej szerokości frontu 60,0 m ;

2)        parametry zabudowy :

a)    dach stromy o nachyleniu 35o do 45o, kryty dachówką lub materiałem dachówko-podobnym, niepalnym

b)    maksymalna wysokość okapu 6,00 m, a do kalenicy 12,0 m,

c)     poziom parteru nie wyższy niż 1 metr nad terenem

3)        łączną powierzchnię zabudowy nie przekraczającą 15% powierzchni wydzielonej działki.

4)        minimalną powierzchnię terenu biologicznie czynną 55% z wyłączeniem zieleni projektowanej na dachach i ścianach budynków oraz wypełnień w nawierzchniach ażurowych,

5)        wymagania parkingowe rozwiązać na terenie własnym przyjmując:

a)    1 miejsce postojowe na 4 zatrudnionych oraz 3 miejsca postojowe na każde 100 m2 pow. użytkowej.

b)    2 miejsca postojowe na 5 pokoi w hotelu.

 

§ 10. Dla terenu obiektów infrastruktury technicznej IT ustala się:

 

1)       pas techniczny obsługi kabla drenażowego i kabli pomiarowych;

2)       możliwość lokalizowania urządzeń infrastruktury technicznej.

 

§ 11.       Dla terenu urządzeń elektroenergetycznych E ustala się:

1)       dopuszczenie lokalizacji urządzeń elektroenergetycznych;

2)       minimalną powierzchnię działki – 25,0 m2,

3)       bezpośredni dostęp do drogi publicznej.

 

§ 12. Dla terenów dróg:

 

1)       wewnętrznej KD-W ustala się szerokość w liniach rozgraniczających -  10, 0 m;

2)       wewnętrznych na terenach 1ML, 2ML ustala się szerokość w liniach rozgraniczających – 6,0 m.

 

§ 13. Dla terenu pod poszerzenie drogi KD-R ustala się szerokość w liniach rozgraniczających – 2,5 m.

 

§ 14. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych nie podejmuje się ustaleń.

 

§ 15. W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości nie podejmuje się ustaleń.

 

§ 16. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy dotyczący szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu poprzez odniesienie się do strefy oddziaływania gazociągu wysokiego ciśnienia.

 

§ 17. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji infrastruktury technicznej ustala się:

 

1)    zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną z sieci infrastruktury technicznej;

2)    obsługę komunikacyjną terenów z istniejących dróg publicznych położonych poza granicami planu oraz z projektowanej drogi wewnętrznej oznaczonej symbolem KD-W;

3)    dopuszczenie prowadzenia sieci infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczających terenów KD-W i KD-R.

 

§ 18. W zakresie sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów nie podejmuje się ustaleń.

 

§ 19. W zakresie  stawki procentowej o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się następujące w wysokości:

 

1)    30% dla terenów ML, U/US;

2)    10% dla terenu IT, E, KD-W;

3)    1%   dla terenu KD-R.

 

§ 20. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

§ 21. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 


Załącznik Nr 2 DO UCHWAŁY NR  V/35/2011Rady Miejskiej w ROGOŹNIE z  dnia  26 stycznia 2011 r.

 

Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Rogoźnie

o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze działek o nr. ewidencyjnych od 150/2 do 150/14

położonych w miejscowości Nienawiszcz.

 

Zgodnie z art. 17  ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zmianami) przedmiotowy projekt planu został wyłożony do publicznego wglądu w dniach od  24.09.2010 r.  do  22.10.2010 r. 

Uwagi można było składać  do dnia 10 listopada 2010 r.

W ustawowym terminie uwagi nie wpłynęły, w związku z czym nie podejmuje się rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu  przestrzennym.  

 


 

Załącznik Nr 3 DO UCHWAŁY NR  V/35/2011 Rady Miejskiej w ROGOŹNIE z  dnia  26 stycznia  2011 r.

 

Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Rogoźnie

o sposobie realizacji, zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na obszarze działek o nr ewid. od 150/2 do 150/14 położonych w miejscowości Nienawiszcz, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania

 

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 ze zmianami ) Rada Miejska w Rogoźnie rozstrzyga, co następuje:

                             

§ 1

Sposób realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej

1.       Zadania w zakresie realizacji dróg publicznych – nie dotyczy. 

2.       Zadania w zakresie infrastruktury technicznej prowadzić będą właściwe przedsiębiorstwa, w kompetencji których leży rozwój sieci: wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, energetycznej, gazociągowej i cieplnej, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz na podstawie przepisów odrębnych. Zadania w zakresie gospodarki odpadami realizowane będą zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z planem gospodarki odpadami oraz na podstawie przepisów odrębnych.

3.       Za podstawę przyjęcia do realizacji zadań określonych w miejscowym planie  zagospodarowania przestrzennego, które należą do zadań własnych gminy, stanowić będą zapisy Strategii Rozwoju Gminy Rogoźno na lata 2005-2015.

4.       Wydatki na poszczególne zadania będą wymagały zabezpieczenia środków finansowych w budżecie gminy pochodzących z dochodów własnych gminy i innych źródeł. 

5.       Inwestycje  realizowane mogą być etapowo w  zależności  od   wielkości  środków przeznaczonych na inwestycje.

§ 2

Zasady finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej określonych w planie.

Finansowanie inwestycji będzie odbywać się poprzez:

1)       udział inwestorów w finansowaniu w ramach porozumień o charakterze cywilno – prawnym lub w formie partnerstwa publiczno – prywatnego „PPP”, a także właścicieli nieruchomości.

2)       wydatki z budżetu Gminy,

3)       współfinansowanie środkami zewnętrznymi, poprzez budżet Gminy

– w ramach m.in.:

a)       dotacji unijnych,

b)       dotacji samorządu województwa,

c)       dotacji i pożyczek z funduszy celowych,

d)       kredytów i pożyczek bankowych,

e)       innych środków zewnętrznych.

 

 

drukuj pobierz pdf