Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2011: Zarządzenie Nr 24/2011 z dnia 07 lutego 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2011 rok

Zarządzenie Nr 24/2011

Burmistrza Rogoźna

z dnia 7 lutego 2011 roku

 

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2011 rok

 

Na podstawie art. 222 ust.4 i art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz § 13 pkt 2 ppkt a Uchwały Nr V/24/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogoźno na 2011 rok

Burmistrz Rogoźna zarządza, co następuje:

 

§ 1.          

W Uchwale Nr V/24/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogoźno na 2011 rok wprowadza się następujące zmiany:

 

1.     Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami, rozdziałami w ramach działu oraz rozdysponowuje się rezerwę celową na wydatki bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego  w kwocie 101.100 zł  i ustala się na kwotę   56.352.533 zł

2.     Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi   56.352.533 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia,

z tego:

1)    wydatki bieżące w wysokości   38.806.601 zł

2)    wydatki majątkowe w wysokości  17.545.932 zł

w tym:

a)    wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2, w części związanej z realizacją zadań gminy w kwocie 16.814.832 zł.

 

§ 2.          

Dokonuje się zmiany § 4 Uchwały Nr V/24/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogoźno na 2011 rok, który po zmianie otrzymuje brzmienie:

„§ 4 Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 68.900 zł.”

 

§ 3.          

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 


Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 24/2011 Burmistrza Rogoźna z dnia 7 lutego 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2011 rok

 

WYDATKI

 

Dokonuje się zmian polegających na przeniesieniach w planie wydatków bieżących między paragrafami, rozdziałami w ramach działu na ogólną kwotę +/–  122.821 zł oraz rozdysponowano rezerwę celową zaplanowaną w budżecie na 2011 rok w kwocie 101.100 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Środki z rozwiązanej rezerwy przeznaczone zostaną na zakup piasku, worków, paliwa, wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach usuwania skutków zalewanych posesji oraz wykonania dodatkowych odwodnień zalanych terenów.

 

 


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 24/2011 Burmistrza Rogoźna z dnia 7 lutego 2011 roku

 

Zmiany w planie wydatków Gminy Rogoźno na 2011 rok

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

010

 

 

Rolnictwo i łowiectwo

17 000,00

0,00

17 000,00

 

01030

 

Izby rolnicze

16 000,00

0,00

16 000,00

 

 

2850

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

16 000,00

0,00

16 000,00

 

01095

 

Pozostała działalność

1 000,00

0,00

1 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

1 000,00

0,00

1 000,00

050

 

 

Rybołówstwo i rybactwo

20 000,00

0,00

20 000,00

 

05095

 

Pozostała działalność

20 000,00

0,00

20 000,00

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

3 900,00

0,00

3 900,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

14 000,00

0,00

14 000,00

 

 

4260

Zakup energii

1 600,00

0,00

1 600,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

500,00

0,00

500,00

600

 

 

Transport i łączność

1 005 543,00

0,00

1 005 543,00

 

60016

 

Drogi publiczne gminne

1 005 543,00

0,00

1 005 543,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

32 658,00

0,00

32 658,00

 

 

4270

Zakup usług remontowych

150 000,00

0,00

150 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

418 785,00

- 10 000,00

408 785,00

 

 

4430

Różne opłaty i składki

5 000,00

10 000,00

15 000,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

391 100,00

0,00

391 100,00

 

 

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

8 000,00

0,00

8 000,00

630

 

 

Turystyka

127 000,00

0,00

127 000,00

 

63095

 

Pozostała działalność

127 000,00

0,00

127 000,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

127 000,00

0,00

127 000,00

700

 

 

Gospodarka mieszkaniowa

591 900,00

0,00

591 900,00

 

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

591 900,00

0,00

591 900,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

100 000,00

0,00

100 000,00

 

 

4480

Podatek od nieruchomości

30 000,00

0,00

30 000,00

 

 

4500

Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

500,00

0,00

500,00

 

 

4520

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

1 400,00

0,00

1 400,00

 

 

4590

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych

300 000,00

0,00

300 000,00

 

 

4600

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

120 000,00

0,00

120 000,00

 

 

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

40 000,00

0,00

40 000,00

710

 

 

Działalność usługowa

198 000,00

0,00

198 000,00

 

71014

 

Opracowania geodezyjne i kartograficzne

186 000,00

0,00

186 000,00

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

6 000,00

0,00

6 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

180 000,00

0,00

180 000,00

 

71035

 

Cmentarze

12 000,00

0,00

12 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

12 000,00

0,00

12 000,00

750

 

 

Administracja publiczna

3 515 053,00

0,00

3 515 053,00

 

75011

 

Urzędy wojewódzkie

118 700,00

0,00

118 700,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

100 901,00

0,00

100 901,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

15 327,00

0,00

15 327,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

2 472,00

0,00

2 472,00

 

75022

 

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

267 800,00

- 9 264,00

258 536,00

 

 

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

222 800,00

- 9 264,00

213 536,00

 

 

3040

Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń

4 000,00

0,00

4 000,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

20 000,00

0,00

20 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

13 000,00

0,00

13 000,00

 

 

4390

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

4 000,00

0,00

4 000,00

 

 

4420

Podróże służbowe zagraniczne

4 000,00

0,00

4 000,00

 

75023

 

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

2 999 453,00

0,00

2 999 453,00

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

4 200,00

0,00

4 200,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 742 299,00

27 219,00

1 769 518,00

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

159 831,00

- 13 219,00

146 612,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

305 583,00

- 14 000,00

291 583,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

46 060,00

0,00

46 060,00

 

 

4140

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

41 000,00

0,00

41 000,00

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

9 000,00

0,00

9 000,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

162 000,00

0,00

162 000,00

 

 

4230

Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych

1 200,00

0,00

1 200,00

 

 

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

14 000,00

0,00

14 000,00

 

 

4260

Zakup energii

72 000,00

0,00

72 000,00

 

 

4270

Zakup usług remontowych

27 500,00

0,00

27 500,00

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

4 000,00

0,00

4 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

124 000,00

0,00

124 000,00

 

 

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

5 500,00

0,00

5 500,00

 

 

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

12 500,00

0,00

12 500,00

 

 

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

13 000,00

0,00

13 000,00

 

 

4380

Zakup usług obejmujacych tłumaczenia

1 000,00

0,00

1 000,00

 

 

4390

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

60 000,00

0,00

60 000,00

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

36 000,00

0,00

36 000,00

 

 

4420

Podróże służbowe zagraniczne

2 000,00

0,00

2 000,00

 

 

4430

Różne opłaty i składki

73 000,00

0,00

73 000,00

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

62 780,00

0,00

62 780,00

 

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

21 000,00

0,00

21 000,00

 

75075

 

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

65 500,00

0,00

65 500,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

23 000,00

0,00

23 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

42 500,00

0,00

42 500,00

 

75095

 

Pozostała działalność

63 600,00

9 264,00

72 864,00

 

 

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

63 000,00

9 264,00

72 264,00

 

 

4430

Różne opłaty i składki

600,00

0,00

600,00

751

 

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

34 018,00

0,00

34 018,00

 

75101

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

2 820,00

0,00

2 820,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

2 397,00

0,00

2 397,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

364,00

0,00

364,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

59,00

0,00

59,00

 

75108

 

Wybory do Sejmu i Senatu

31 198,00

0,00

31 198,00

 

 

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

19 660,00

0,00

19 660,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

650,00

0,00

650,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

100,00

0,00

100,00

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

5 628,00

0,00

5 628,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

4 660,00

0,00

4 660,00

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

500,00

0,00

500,00

754

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

598 973,00

101 100,00

700 073,00

 

75404

 

Komendy wojewódzkie Policji

15 000,00

0,00

15 000,00

 

 

3000

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy

15 000,00

0,00

15 000,00

 

75412

 

Ochotnicze straże pożarne

341 505,00

0,00

341 505,00

 

 

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

40 000,00

0,00

40 000,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

20 400,00

0,00

20 400,00

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

1 734,00

0,00

1 734,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

3 584,00

0,00

3 584,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

543,00

0,00

543,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

126 544,00

0,00

126 544,00

 

 

4260

Zakup energii

35 000,00

0,00

35 000,00

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

20 000,00

0,00

20 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

67 000,00

0,00

67 000,00

 

 

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

0,00

1 000,00

1 000,00

 

 

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

4 500,00

- 1 000,00

3 500,00

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

2 200,00

0,00

2 200,00

 

 

4430

Różne opłaty i składki

20 000,00

0,00

20 000,00

 

75414

 

Obrona cywilna

14 300,00

0,00

14 300,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

3 000,00

0,00

3 000,00

 

 

4260

Zakup energii

6 000,00

0,00

6 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

4 500,00

0,00

4 500,00

 

 

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

800,00

0,00

800,00

 

75416

 

Straż gminna (miejska)

228 168,00

0,00

228 168,00

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

1 550,00

0,00

1 550,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

153 514,00

0,00

153 514,00

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

12 256,00

0,00

12 256,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

26 029,00

0,00

26 029,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

3 939,00

0,00

3 939,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

21 200,00

0,00

21 200,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

1 500,00

0,00

1 500,00

 

 

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

2 000,00

0,00

2 000,00

 

 

4430

Różne opłaty i składki

1 800,00

0,00

1 800,00

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

4 380,00

0,00

4 380,00

 

75421

 

Zarządzanie kryzysowe

0,00

101 100,00

101 100,00

 

 

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

0,00

40 000,00

40 000,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

21 100,00

21 100,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

0,00

40 000,00

40 000,00

756

 

 

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

153 000,00

0,00

153 000,00

 

75647

 

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

153 000,00

0,00

153 000,00

 

 

4100

Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne

90 000,00

0,00

90 000,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

7 000,00

0,00

7 000,00

 

 

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

1 000,00

0,00

1 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

40 000,00

0,00

40 000,00

 

 

4610

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

10 000,00

0,00

10 000,00

 

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

5 000,00

0,00

5 000,00

757

 

 

Obsługa długu publicznego

600 000,00

0,00

600 000,00

 

75702

 

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

600 000,00

0,00

600 000,00

 

 

8110

Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek

600 000,00

0,00

600 000,00

758

 

 

Różne rozliczenia

170 000,00

- 101 100,00

68 900,00

 

75818

 

Rezerwy ogólne i celowe

170 000,00

- 101 100,00

68 900,00

 

 

4810

Rezerwy

170 000,00

- 101 100,00

68 900,00

801

 

 

Oświata i wychowanie

20 050 803,00

0,00

20 050 803,00

 

80101

 

Szkoły podstawowe

8 432 195,00

0,00

8 432 195,00

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

251 359,00

0,00

251 359,00

 

 

3240

Stypendia dla uczniów

4 040,00

0,00

4 040,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

5 322 975,00

0,00

5 322 975,00

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

430 496,00

0,00

430 496,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

911 439,00

0,00

911 439,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

147 331,00

0,00

147 331,00

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

46 265,00

0,00

46 265,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

236 333,00

0,00

236 333,00

 

 

4230

Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych

1 100,00

0,00

1 100,00

 

 

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

31 080,00

0,00

31 080,00

 

 

4260

Zakup energii

461 555,00

0,00

461 555,00

 

 

4270

Zakup usług remontowych

60 950,00

0,00

60 950,00

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

14 840,00

0,00

14 840,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

143 210,00

0,00

143 210,00

 

 

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

9 700,00

0,00

9 700,00

 

 

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

1 000,00

0,00

1 000,00

 

 

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

17 000,00

0,00

17 000,00

 

 

4390

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

1 000,00

0,00

1 000,00

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

12 000,00

0,00

12 000,00

 

 

4430

Różne opłaty i składki

9 400,00

0,00

9 400,00

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

317 272,00

0,00

317 272,00

 

 

4480

Podatek od nieruchomości

850,00

0,00

850,00

 

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

1 000,00

0,00

1 000,00

 

80103

 

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

992 048,00

0,00

992 048,00

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

19 991,00

0,00

19 991,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

703 236,00

0,00

703 236,00

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

40 408,00

0,00

40 408,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

115 267,00

0,00

115 267,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

18 656,00

0,00

18 656,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

18 200,00

0,00

18 200,00

 

 

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

3 800,00

0,00

3 800,00

 

 

4260

Zakup energii

23 000,00

0,00

23 000,00

 

 

4270

Zakup usług remontowych

3 000,00

0,00

3 000,00

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

450,00

0,00

450,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

8 200,00

0,00

8 200,00

 

 

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

700,00

0,00

700,00

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

300,00

0,00

300,00

 

 

4430

Różne opłaty i składki

400,00

0,00

400,00

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

36 440,00

0,00

36 440,00

 

80104

 

Przedszkola

3 424 977,00

0,00

3 424 977,00

 

 

2540

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

200 000,00

0,00

200 000,00

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

45 958,00

0,00

45 958,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 803 796,00

0,00

1 803 796,00

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

134 207,00

0,00

134 207,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

298 003,00

0,00

298 003,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

48 351,00

0,00

48 351,00

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

9 000,00

0,00

9 000,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

98 000,00

0,00

98 000,00

 

 

4220

Zakup środków żywności

251 885,00

0,00

251 885,00

 

 

4230

Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych

1 250,00

0,00

1 250,00

 

 

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

5 300,00

0,00

5 300,00

 

 

4260

Zakup energii

284 000,00

0,00

284 000,00

 

 

4270

Zakup usług remontowych

26 000,00

0,00

26 000,00

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

3 000,00

0,00

3 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

85 764,00

0,00

85 764,00

 

 

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

3 500,00

0,00

3 500,00

 

 

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

6 000,00

0,00

6 000,00

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

4 000,00

0,00

4 000,00

 

 

4430

Różne opłaty i składki

4 000,00

0,00

4 000,00

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

104 645,00

0,00

104 645,00

 

 

4480

Podatek od nieruchomości

318,00

0,00

318,00

 

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

2 000,00

0,00

2 000,00

 

 

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

6 000,00

0,00

6 000,00

 

80110

 

Gimnazja

5 113 289,00

0,00

5 113 289,00

 

 

2320

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

1 505 000,00

0,00

1 505 000,00

 

 

2540

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

323 900,00

0,00

323 900,00

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

83 399,00

0,00

83 399,00

 

 

3240

Stypendia dla uczniów

2 600,00

0,00

2 600,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

2 119 970,00

0,00

2 119 970,00

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

157 636,00

0,00

157 636,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

358 733,00

0,00

358 733,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

57 671,00

0,00

57 671,00

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

12 235,00

0,00

12 235,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

67 400,00

0,00

67 400,00

 

 

4230

Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych

800,00

0,00

800,00

 

 

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

7 700,00

0,00

7 700,00

 

 

4260

Zakup energii

191 450,00

0,00

191 450,00

 

 

4270

Zakup usług remontowych

27 500,00

0,00

27 500,00

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

7 260,00

0,00

7 260,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

44 170,00

0,00

44 170,00

 

 

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

800,00

0,00

800,00

 

 

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

7 100,00

0,00

7 100,00

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

6 100,00

0,00

6 100,00

 

 

4430

Różne opłaty i składki

2 500,00

0,00

2 500,00

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

123 097,00

0,00

123 097,00

 

 

4480

Podatek od nieruchomości

18,00

0,00

18,00

 

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

250,00

0,00

250,00

 

 

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

6 000,00

0,00

6 000,00

 

80113

 

Dowożenie uczniów do szkół

764 000,00

0,00

764 000,00

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

1 000,00

0,00

1 000,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

3 000,00

0,00

3 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

760 000,00

0,00

760 000,00

 

80114

 

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

563 038,00

0,00

563 038,00

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

1 200,00

0,00

1 200,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

381 383,00

0,00

381 383,00

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

32 694,00

0,00

32 694,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

63 658,00

0,00

63 658,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

10 329,00

0,00

10 329,00

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

7 500,00

0,00

7 500,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

25 000,00

0,00

25 000,00

 

 

4260

Zakup energii

5 000,00

0,00

5 000,00

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

150,00

0,00

150,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

14 500,00

0,00

14 500,00

 

 

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

1 000,00

0,00

1 000,00

 

 

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

3 200,00

0,00

3 200,00

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

5 000,00

0,00

5 000,00

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

10 224,00

0,00

10 224,00

 

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

2 200,00

0,00

2 200,00

 

80146

 

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

83 931,00

0,00

83 931,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2 100,00

0,00

2 100,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

47 998,00

0,00

47 998,00

 

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

33 833,00

0,00

33 833,00

 

80148

 

Stołówki szkolne i przedszkolne

543 624,00

0,00

543 624,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

215 597,00

0,00

215 597,00

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

19 711,00

0,00

19 711,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

35 714,00

0,00

35 714,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

5 765,00

0,00

5 765,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

4 500,00

0,00

4 500,00

 

 

4220

Zakup środków żywności

245 695,00

0,00

245 695,00

 

 

4260

Zakup energii

1 000,00

0,00

1 000,00

 

 

4270

Zakup usług remontowych

2 000,00

0,00

2 000,00

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

200,00

0,00

200,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

2 000,00