Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej: Protokół nr 27 /2008 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 20 stycznia 2009, o godz. 13.00 w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Rogoźnie.

 

Protokół nr 27 /2008

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 20 stycznia 2009, o godz. 13.00 w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Rogoźnie.


Temat posiedzenia:

 1. Kontrola wykonania dochodów podatkowych Gminy za 2008 rok i dokonanych umorzeń podatków w 2008 roku.


Otwarcia posiedzenia dokonała i posiedzeniu przewodniczyła Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Wanda Wiśniewska.

W posiedzeniu uczestniczyli: członkowie Komisji Rewizyjnej zgodnie z listą obecności oraz Burmistrz Rogoźna Bogusław Janus i Skarbnik Gminy Maria Kachlicka.


Członkowie Komisji zapoznali się z informacją pisemną dotyczącą:

 1. Porównania należności wymagalnych za rok 2008 do roku 2007 w podatkach i opłatach lokalnych w wartościach netto.

 2. Wykazu osób fizycznych i prawnych, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń , rozłożeń na raty w 2008 roku.

Powyższe informacje stanowią załączniki do protokołu.

Skarbnik poinformowała, że na dzień dzisiejszy wykonano dochody w 102,03 %, w tym od osób prawnych wykonano 99,3%, a od osób fizycznych 105,45%.

następnie Skarbnik przedstawiła szczegółową analizę należności wymagalnych za rok 2008:

 • dochody z dzierżawy ziemi- 1.609,62,

 • podatek od nieruchomości- 654.979,90

 • podatek rolny-142.229,76,

 • podatek leśny-860,00

 • podatek od środków transportowych- 115.716,18,

 • podatek od posiadania psów- 592,00

 • wpływy z opłat za Zarząd użytkowanie – 23.443,46

 • wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego- 6.370,73

 • grzywny mandaty- 8.096,00

 • opłata planistyczna- 49.722,15


Następnie Przewodnicząca W. Wiśniewska zapytała co wpłynęło na wykonanie dochodów podatkowych od osób fizycznych w 105 %?

Skarbnik wyjaśniła, że na ta kwotę wpływają również zobowiązania, które wpłacane są z lat poprzednich. Sprawozdanie z tego tytułu wykonywane jest na dzień 20 lutego, wówczas będzie uzasadnienie dlaczego jest taki wzrost. Może on wynikać np. z zakończenia działalności gospodarczej i zakwalifikowania się do grupy płacącej podatek od osób fizycznych. Natomiast duże wykonanie podatku od osób prawnych wynika z podziału masy upadłościowej zakładu.

Przewodnicząca W. Wiśniewska zapytała jak będą klasyfikowane wpłaty podatku i zobowiązań za lata ubiegłe , ale wpłacane w roku 2009.

Skarbnik wyjaśniła, że będą to dochody wykonane w roku 2009 , ale zmniejszać się będą zobowiązania.

Przewodnicząca zapytała jaka jest suma zaległości z tytułu podatku?

Skarbnik odpowiedziała, że jest ok. 2 mln zł.

Radny J. Witt zapytał czy są sytuacje, gdy podatnicy płaca podwójnie?

Skarbnik wyjaśniła, że wówczas występuje nadpłata i księgowa podatkowa ma obowiązek o tym fakcie poinformować podatnika i należy dokonać zwrotu. Ponadto takie sytuacje mogą wykonać z faktu, że podatnicy podają niepełne dane, lub podają tylko nazwisko i wówczas sprawę należy wyjaśnić, gdyż bez zgody podatnika nadpłaty nie można przeksięgować.

Radny R. Dworzański zapytał czy znana jest wielkość zaległości od osób prawnych?

Skarbnik poinformowała, że będzie to wykazane w sprawozdaniu przygotowywanym na 20 lutego. Natomiast kwota ta wynosi ok. 194.000 zł. Z kolei kwota zaległości od osób fizycznych wynosi 468.320,00zł.

Radny J. Witt zapytał czy kwota dotyczy jednej firmy?

Skarbnik odpowiedziała, że jest to więcej firm.

Przewodnicząca W. Wiśniewska zapytała jakie są możliwości egzekwowania wpłat podatku?

Skarbnik poinformowała, że wysyłane są pisma z upomnieniami, następnie sprawa kierowana jest do komornika, który należności ściąga. Ponadto jest możliwość założenia hipoteki na nieruchomość. W przypadku sprzedaży nieruchomości, na którą nałożono hipotekę w wyniku działalności komornika, dług do spłacenia pozostaje przez podstawowego właściciela.


W dalszej kolejności członkowie Komisji przystąpili do omówienia kwoty umorzeń.

Przewodnicząca Komisji zapytała dlaczego dokonano umorzeń na tak dużą kwotę?

Burmistrz wyjaśnił, że w wielu przypadkach umorzenia dotyczyły rolników, ze względu na suszę, ponadto ze względu na trudną sytuację finansową (m.in. budowa wodociągu na ul. Szerokiej z środków własnych, oraz zaplanowano większą ilość ścieków, niż odprowadzono) umorzono podatek Spółce „Aquabellis”. Umorzeń dokonano również dla podmiotu prowadzącego Ośrodek Za Jeziorem, za tereny ogólnodostępne, w tym budynki i hangary WOPR.

Członkowie Komisji szczegółowo przeanalizowali wykaz umorzeń wraz z przyczynami, dla których ich dokonano- informacja w załączeniu do protokołu.

Przewodnicząca Komisji stwierdziła, że umorzenia dla osób oraz podmiotów, ze względu na suszę i trudną sytuację finansową oraz rodzinną są uzasadnione.

Powyższe stwierdzenie członkowie Komisji przyjęli do wiadomości.


Przewodnicząca Komisji..................................


Zastępca Przewodniczącej...............................


Członek Komisji..............................................
Posiedzenie zakończono o godz. 14.00.


Protokół sporządziła: Dorota Ślachciak
Rogoźno, dnia 2 lutego 2009 roku.

 

drukuj pobierz pdf