Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej: Protokół nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 28 grudnia 2011 r. w sali nr 20 UM w Rogoźnie o godz. 13.00

Protokół nr 1/2011

 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 28 grudnia 2011 r. w sali nr 20 UM w Rogoźnie o godz. 13.00

 

W posiedzeniu uczestniczyli wszyscy członkowie Komisji Rewizyjnej zgodnie z listą obecności.

Na zaproszenie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej w posiedzeniu uczestniczyli także:

Burmistrz Rogoźna B. Janus, Skarbnik Gminy M. Kachlicka, Sekretarz Gminy I. Sip- Michalska oraz Główny Specjalista ds. Kontroli Wewnętrznej K. Górzna.

 

Proponowany porządek:

1.      Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.

2.      Spotkanie z Głównym Specjalistą ds. Kontroli Wewnętrznej.

3.      Przygotowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2011 rok.

4.      Wolne głosy i wnioski.

5.      Zakończenie.

 

Do porządku obrad uwag nie było.

 

Na wstępnie posiedzenia Główny Specjalista ds. Kontroli Wewnętrznej omówił podstawy prawne działania Komisji Rewizyjnej oraz cel jej powołania, odwołując się do ustawy o samorządzie gminnym, Statutu Gminy Rogoźno, Regulaminu Rady Miejskiej oraz Regulaminu Komisji Rewizyjnej. Pani K. Górzna zwróciła uwagę na fakt to, że art. 18a ustawy o samorządzie gminnym mówi, że to rada gminy kontroluje działalność wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych i w tym calu powołuje komisję rewizyjną. Wynika z tego, że komisja rewizyjna jest wewnętrznym organem rady gminy i wszystko co robi, podlega kontroli rady gminy. Istotą sprawą są również plany zatwierdzane przez radę. Nadmieniła, że KR ma obowiązek złożyć sprawozdanie z tego co było zrobione i w jakim celu. Ponadto KR opiniuje wykonanie budżetu gminy i występuje z wnioskiem do rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium. Zasady i tryb działania KR powinny być określone w statucie. Nadmieniła, że protokoły z Komisji powinny być krótkie, rzeczowe i merytoryczne. KR przy każdej kontroli może korzystać z pomocy urzędników za zgodą Pana Burmistrza, gdyż jest on ich pracodawcą. Burmistrz powinien być również informowany jakie kontrole będą przeprowadzane. Rada może zlecić Komisji Rewizyjnej dodatkowe kontrole, poza tymi ujętymi w planie pracy. Członkowie KR przed kontrolą problemową mogą również skorzystać za zgodą Pana Burmistrza z pomocy merytorycznych pracowników, aby się przygotować do kontroli. Komisja idąc na kontrolę powinna wiedzieć czego chce, zadawać konkretne pytania i żądać konkretnych dokumentów. Kontrola nie polega tylko na wyłapywaniu czegoś, ale przede wszystkim na usprawnieniu funkcjonowania. Komisja Rewizyjna nie ma możliwości wydawania zaleceń pokontrolnych kontrolowanej jednostce.

Sekretarz Gminy poinformowała, że Komisja Rewizyjna poprzedniej kadencji podjęła wniosek o przeprowadzenie kontroli wewnętrznej w sprawie remontów w placówkach oświatowych, po czym została odwołana. Nadmieniła, że w orzecznictwo stoi na stanowisku, że to nie KR kieruje wniosek o ukaranie, tylko rada. To również rada gminy, a nie komisja rewizyjna może skierować wniosek do RIO o przeprowadzenie kontroli w samorządowych jednostek w zakresie wykorzystania dotacji z budżetu gminy.

Główny Specjalista ds. Kontroli Wewnętrznej zwróciła uwagę na to, że komisja rewizyjna pełni rolę opiniodawczą i jest organem wewnętrznym rady i nie może występować na zewnątrz, ponieważ nie ma takiego prawa. Wszystkie opinie, uwagi kierowane powinny być do rady, która większością głosów decyduje, co z tym zrobić.

Przewodniczący KR R. Dworzański zapytał, czy nawet drobne uchybienia zawarte w protokole jak np. brak podpisu na delegacji, muszą być kierowane na Radę?

Główny Specjalista ds. Kontroli Wewnętrznej wyjaśniła, że to Rada decyduje, czy wnioski zawarte w protokole mają być skierowane do Burmistrza. KR w ogóle nie daje zaleceń pokontrolnych, tylko opiniuje, przeprowadza kontrole i to, co zostanie przeprowadzone pismem przekazuje się Przewodniczącemu Rady, który decyduje, co z tym dalej zrobić. Czy umieścić to w porządku obrad itd. Jeśli są uchybienia dosyć istotne, to wtedy Rada występuje do Burmistrza o podjęcie działań w danej sprawie. Nadmieniła, że trzeba się przygotować do kontroli, aby mieć pewien autorytet. Dlatego tematy planu kontroli powinny być przemyślane. Dodała, że dobrą formą kontroli jest kontrola tabelaryczna, czyli przygotowanie druku do kontroli, aby dużo nie pisać, a z samego druku same nasuną się wnioski. Nie należałoby się wgłębiać w szczegóły, bo komisja nie ma na to czasu i z reguły jest tak, że komisja nie jest w stanie wyłapać wszystkich uchybień.

 

W dalszej kolejności członkowie Komisji Rewizyjnej przystąpili do opracowania planu pracy Komisji na 2011 rok.

Przewodniczący KR R. Dworzański powiedział, że na pewno w planie pracy musi znaleźć się temat dotyczący analizy wykonania budżetu, a także analiza sprawozdań podległych jednostek tj. ZAMK, ZEAPO, RCK i GOPS oraz analiza wykonania budżetu za I półrocze.

Skarbnik Gminy zauważyła, że komisja rewizyjna przedstawia organowi stanowiącemu w terminie do 15 czerwca wniosek w sprawie absolutorium.

Przewodniczący KR R. Dworzański poprosił członków Komisji, aby do następnego posiedzenia zastanowili się nad tematami kontroli w 2011 r.

 

 

Posiedzenie zakończono o godz. 14.20

Protokół sporządziła A. Potocka

Rogoźno, dnia 9 lutego 2011 r.

 

 

Podpisy członków Komisji Rewizyjnej:

Przewodniczący KR........................................

Wiceprzewodniczący....... ..............................

Członek ..........................................................

 

drukuj pobierz pdf