Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z posiedzeń Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa: Protokół nr 2/2011 z posiedzenia Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 02 stycznia 2011 roku o godz. 16.00 w sali nr 20 UM w Rogoźnie

PROTOKÓŁ 2/2011

z posiedzenia Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 4 stycznia 2011 roku o godz. 16.00 w sali nr 20 UM w Rogoźnie

 

Posiedzenie Komisji otworzył i posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Komisji Andrzej Olenderski

W posiedzeniu uczestniczyli radni zgodnie z listą obecności. Nieobecny radny A. Nadolny.

 

Ponadto w obradach udział wzięli goście, zgodnie z listą obecności, która stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie obrad.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Wydanie opinii dotyczącej projektu budżetu Gminy Rogoźno na 2011 rok:

a) zapoznanie się i przyjęcie opinii Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury dotyczącej projektu budżetu,

b) zaopiniowanie ewentualnych zgłoszonych wniosków do projektu budżetu,

c) wydanie ostatecznej opinii o projekcie budżetu.

5.  Rozpatrzenie złożonych propozycji do planu pracy Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa na 2011 rok.

6. Wolne wnioski i głosy.

7.  Zamknięcie obrad.

 

Uwag nie było.

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie 7 głosami „za” w obecności 7 członków Komisji.

 

Ad. 4 - Wydanie opinii dotyczącej projektu budżetu Gminy Rogoźno na 2011 rok.

Przewodniczący Komisji A. Olenderski poinformował, że Komisja SSOiK wydała opinię pozytywną o projekcie budżetu na 2011 rok. Nadmienił, że na ostatniej Komisji nie wpłynęły żadne wnioski do projektu budżetu.

Skarbnik Gminy poinformowała, że do projektu budżetu wpłynęło w sumie 125 wniosków, w tym:

–        17 z podziału funduszu sołeckiego,

–        22 od Rad Sołeckich,

–        27 od Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii,

–        17 od pozostałych podmiotów,

–        7 od radnych Rady Miejskiej,

–        2 od parafii na zabytki,

–        8 od OSP,

–        22 od jednostek organizacyjnych, Wydziałów UM,

–        3 od dysponentów środków (MF, WW, KBW).

Większość wniosków była zasadna, ale ze względu na stan finansów Gminy, nie można było ich wszystkich uwzględnić w projekcie budżetu. Wnioski od GPPAiN rozpatrywała szczegółowo Komisja powołana do realizacji tego zadania. Na osiem wniosków złożonych przez OSP uwzględniono tylko jeden wniosek od OSP w Rogoźnie, ale nie na wnioskowane 30.000 zł, tylko na 10.000 zł. Chodzi o wniosek na organizację obozu szkoleniowego dla MDP. Na uwzględniono w budżecie wniosków na prace konserwatorskie przy zabytkach. Odnośnie wniosków radnych, uwzględniono jedynie wniosek na wycinkę krzewów i ich desykację oraz wniosek na równanie dróg gminnych, ale nie tylko wnioskowanych (Kochanowskiego, Różanej, Sienkiewicza, Miodowej, Norwida), lecz wszystkich dróg gminnych. W budżecie na ten cel zaplanowano 120.000 zł. Ponadto uwzględniono wniosek na przeprowadzenie rozgrywek Gminnej Ligii Piłki Nożnej. Do pozostałych wniosków zaliczają się m.in. dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, wniosek Burmistrza Obornik, który wpłynął po terminie, na utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku „Azorek”. Burmistrz złożył wniosek o 80.000 zł, a w projekcie budżetu zaplanowano 45.000 zł. Jest to wysokość dotacji zaplanowanej w 2010 r. Odnośnie wniosków sołectw, to uwzględniono tylko wycinkę i desykację krzewów, na ogólnie zaplanowaną kwotę 30.000 zł oraz równanie dróg.

Radny M. Połczyński zapytał o środki dla schroniska „Azorek”.

Skarbnik Gminy poinformowała, że w 2010 r. na schronisko przekazano kwotę 45.000 zł, a w tym roku Burmistrz Obornik chce 80.000 zł. Z tego względu będą musiały być prowadzone rozmowy lub Gmina poszuka sobie tańszego odbiorcę. Ilość odwożonych zwierząt do schroniska w porównaniu 2009 r. i 2010 r., nie uległa zmianie, ale wzrastają koszty.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że w ciągu 2010 r. Burmistrz Obornik występowała o dodatkowe środki na schronisko i ostatecznie w 2010 r. przekazano 45.000 zł. Dodał, że nawet w ostatnim zdaniu stwierdzali, że „jak nie chcecie, to nie podpisujcie”.

Radny M. Połczyński stwierdził, że jest to szantaż finansowy.

Burmistrz Rogoźna przyznał radnemu rację.

Radny P. Wojciechowski zapytał, dlaczego wniosek nr 88 do budżetu, został uwzględniony w budżecie na kwotę o 10.000 zł większą niż we wniosku?

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że wniosek o wycinkę i desykację krzewów wpłynął jeszcze od Komisji GFiR na 15.000 zł. W budżecie 2010 r. na ten cel było 30.000 zł, dlatego postanowiono pozostać przy tej kwocie. Ponadto wniosek powtórzył się jeszcze, ponieważ o to samo wnioskowała Rada Sołecka Gościejewa.

Radny A. Jóźwiak zapytał, czy był również rozpatrywany wniosek Spółki HIPOKRATES na modernizację przychodni lekarskiej w Parkowie?

Burmistrz Rogoźna powiedział, że ten wniosek wpłynął dopiero niedawno.

Skarbnik Gminy poinformowała, że wnioski do projektu budżetu powinny wpłynąć do 30 września. Mimo to, uwzględniono w zestawieniu wnioski, które wpłynęły po tym terminie, ale nie zakończono jeszcze etapu rozpatrywania przy konstruowaniu budżetu. Wniosek Spółki HIPOKRATES będzie rozpatrywany w terminie późniejszym. Nadmieniła, że Spółka bezpośrednio nie może otrzymać dotacji, tylko musi ją otrzymać zakład budżetowy, na prace remontowe. ZAMK musiałby przedstawić ile ma zaplanowanych własnych środków na remonty i musi być sporządzona kalkulacja kosztów. Poinformowała, że przekaże wspomniany wniosek do zakładu budżetowego, aby Pan Dyrektor mógł się do niego ustosunkować.

Przewodniczący Komisji SSOiK Z. Chudzicki zapytał o powód nieuwzględnienia w budżecie wniosku o pomoc finansową dla Sekcji Piłki Siatkowej Kobiet przy RKS Wełna, w kwocie 25.000 zł. Dodał, że od roku te dziewczyny pracują na to, aby wystartować w lidze. Ponadto trenerzy nie pobierają wynagrodzenia za prowadzenie zajęć i nawet nie zabezpieczono części wnioskowanej kwoty.

Burmistrz Rogoźna wyjaśnił, że Państwo Nowiccy pisali w ubiegłym roku wniosek o dofinansowanie, jako oni 2 i nie można było im przekazać środków. Dodał, że nie sprawdzano w statucie RKS, czy w jego ramach przewidziana jest taka sekcja. Ponadto nie było środków, żeby aż 25.000 zł od razu przekazać. Przyjęto dofinansowania  do UKS-ów.

Przewodniczący Komisji SSOiK Z. Chudzicki stwierdził, że nie wpłynęły wnioski od np. UKS Trójka, Libero, a jakieś środki na pewno dostały.

Burmistrz Rogoźna wyjaśnił, że po uchwale Rady, zostanie ogłoszony konkurs i nie jest wcale powiedziane, że na zajęcia związane z żeglarstwem wpłynie wniosek tylko od KŻ Kotwica i UKS Libero. Może się zgłosić więcej podmiotów.

Przewodniczący Komisji SSOiK Z. Chudzicki powiedział, że jeśli sekcja dowie się, iż nie dostała środków, to treningi mogą być zawieszone. Dodał, że jego zdaniem decyzja o nie przyznaniu w ogóle środków na sekcję piłki siatkowej, jest decyzją błędną.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że jeśli zostanie ogłoszony konkurs na zajęcia piłki siatkowej to może się zgłosić więcej podmiotów i środki mogą być różnie po przydzielane.

Przewodniczący Komisji SSOiK Z. Chudzicki zapytał Burmistrza Rogoźna, czy sam pomysł uważa za dobry?

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że tak.

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że organizacje pożytku publicznego, które złożyły wnioski do budżetu, mogą nie otrzymać kwot, o które wnioskowały. Na zajęcia z piłki nożnej, siatkówki, piłki ręcznej itd. ogólnie przeznaczono 150.000 zł i dopiero przy ogłoszeniu konkursu kwoty będą dzielone. Ale z podziałem środków na zadania, a nie dla kogo mają być one przeznaczone. Dopiero Komisja będzie dzieliła środki. Ponadto sekcja piłki siatkowej jest organizacją nową i od razu składa wniosek na 25.000 zł. Niemożliwe jest, aby wszystkich zadowolić. Nadmieniła, że organizacja starająca się o środki z budżetu Gminy musi mieć charakter organizacji pożytku publicznego. Sekcja nie może sama występować z wnioskiem, tylko Klub RKS Wełna powinien to zrobić, skoro w sekcja działa w jego strukturach.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że sam jest członkiem RKS Wełna, bywa na walnym zgromadzeniu i nie było takiej sekcji utworzonej, a trzeba to zrobić, tak jak powołać szefa sekcji.

Skarbnik Gminy poinformowała, że w ustawie o działalności pożytku publicznego nie można uwzględniać kosztów na rejestracje.

Przewodniczący Komisji SSOiK Z. Chudzicki zapytał, czy w przyszłym roku jest szansa, jak już będzie wszystko poukładane, to środki na to zadanie się znajdą?

Burmistrz Rogoźna powiedział, że nie powie dzisiaj, że nie. Jak organizacja zostanie zarejestrowana itd. to szansa na środki jest.

Radny H. Janus powiedział, że po desykacji krzewów należałoby sprawdzić teren na wiosnę. Dodał, że mieszkańcy Owieczek informowali go, iż oprysk robiony był ręczną maszynką podczas wiatru. Zapytał o wniosek nr 43 tj. wniosek Rady Sołeckiej Gościejewo ws. konserwacji dróg gminnych nr 272514P i 272512P.

Skarbnik Gminy powiedziała, że nie wiedziała o jakie drogi chodziło we wniosku i dlatego nic nie napisała.

Radny H. Janus wyjaśnił, że chodziło o drogę między gorzelnią, a drogą ryczywolską.

Skarbnik Gminy powiedziała, że żadne konserwacje dróg nie są zaplanowane. Tylko przewidziano naprawę dróg bitumicznych po zimie.

Radny H. Janus powiedział, że zebranie wiejskie w Gościejewie przeznaczyło 8.000 zł na dobudowanie pomieszczenia sanitarnego dla OSP Gościejewo, w związku z planowanym remontem świetlicy. Kwota ta musi zostać wydatkowana, ponieważ w przeciwnym razie przepadnie. Czy jest coś realizowane w tym temacie?

Skarbnik Gminy powiedziała, że jeśli we wniosku o podział funduszu sołeckiego takie zadanie było, to w budżecie zostało to uwzględnione, ale w takiej wysokości, jakiej zebranie sołeckie przeznaczyło na to środki. Gmina z własnych środków nie dołożyła do tego.

Burmistrz Rogoźna zapytał radnego, jak wyobraża sobie za 8.000 zł to wybudować?

Radny H. Janus stwierdził, że przekazuje wnioski mieszkańców sołectwa. Dodał, że zdaje sobie sprawę z tego, że 8.000 zł to za mało.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że nie ma środków w budżecie. Dodał, że planuje wydzielić łazienkę w środku, w strażnicy. Jeśli OSP nie zaakceptuje takiego rozwiązania, to nie będzie w ogóle łazienki. Straż Pożarna nie ma swojego majątku, ani przekazanego nic w użytkowanie, czy też dzierżawę.

Radny H. Janus zapytał o projekt na budowę ciągu pieszo- jezdnego w pasie drogowym drogi na 11 od Gościejewa do Rudy, o który wnioskuje od 2007 r.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że Gmina chce zrobić projekt i w czwartek geodeta przywiózł podkłady geodezyjne pod projekt. W zamiarze jest rozmowa z firmą, która projektowała rondo na Rudzie i wszystkie chodniki, aby dowiedzieć się ile by kosztował projekt. Ponadto z budową ciągu być może wiąże się wykup gruntów, ale wszystko okaże się po wykonaniu projektu.

Przewodniczący Komisji A. Olenderski zwrócił uwagę, na konieczność uwzględnienia w projekcie 3 lamp, których obecnie brakuje na tym odcinku drogi.

Radny M. Połczyński poprosił o realizację wniosku sołectwa Pruśce, dotyczącego doprowadzenia energii elektrycznej do boiska wiejskiego w Siernikach, jeśli wolne środki w przyszłym roku na to pozwolą.

Radny R. Kinach zapytał o okres ważności projektów na budowę ul. Topolowej, Smolary, Słonecznej.

Burmistrz Rogoźna wyjaśnił, że pozwolenie na budowę jest ważne 3 lata, a projekt pół roku. W związku z budową kanalizacji, Gminy nie było stać na budowę tych dróg i wszystko zostało zdjęte z budżetu.

Przewodniczący Komisji A. Olenderski zapytał o sprzedaż działek w 2010 r. w odniesieniu do roku 2009.

Skarbnik Gminy poinformowała, że na zaplanowana sprzedaż wynosiła 600.000 zł, a wykonanie ok. 400.000 zł. W 2009 r. sprzedaż działek opiewała na kwotę 1.545.000 zł, a w 2008 r. na 2.241.000 zł.

Przewodniczący Komisji A. Olenderski stwierdził, że w jego ocenie budżet jest pozytywny, z uwagi na budowę kanalizacji sanitarnej, która jest sprawą bardzo istotną dla mieszkańców i priorytetową w najbliższych latach. Stwierdził, że Gmina tylko z własnych środków nie była by w stanie tak szybko skanalizować tej części miasta. Zaproponował, aby opinia Komisji brzmiała: Komisja Gospodarki, Finansów i Rolnictwa opiniuje pozytywnie projekt budżetu Gminy Rogoźno na 2011 rok. Zapytał, czy ktoś proponuje inną opinię?

 

Innych opinii w sprawie projektu uchwały budżetowej nie było.

            Komisja Gospodarki, Finansów i Rolnictwa opiniuje pozytywnie projekt budżetu Gminy Rogoźno na 2011 rok.

            Wyżej wymieniona opinia została przyjęta 4 głosami „za” przy 3 głosach „wstrzymujących” w obecności 7 członków Komisji.

 

ad.5. Rozpatrzenie złożonych propozycji do planu pracy Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa na 2011 rok.

Przewodniczący Komisji A. Olenderski poinformował, że przygotował wstępny projekt planu pracy Komisji i prosi radnych o ewentualne uwagi.

Radny H. Janus zapytał, czy na Komisję związaną ze stanem dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych, będą zaproszeni przedstawiciele GDDKiA, WZDW i ZDP? Dodał, że przeważnie jest tak, że jak są oni na Komisji, to nie przyjeżdżają na sesje, albo odwrotnie.

Radny Z. Hinz powiedział, że jego zdaniem ten temat powinien być na Komisji szczegółowo omówiony i obecność przedstawicieli zarządców dróg jest na niej bardziej. Na sesji Komisja zdając relacje ze swojego posiedzenia, mogłaby poinformować radnych o ustaleniach, wnioskach itd. Zaproszenie na sesję również zostanie skierowane do zarządców dróg, ale czy przyjadą to inna sprawa. Często mają oni takie podejście, że jak już byli i omówili temat, to sprawę uważają za zamkniętą. Dodał, że w zaproponowanym planie pracy Komisji, w miesiącu maju są 2 tematy, które wiążą się z wyjazdami radnych tj. organizacja i funkcjonowanie GOPS i ZAMK. Stwierdził, że aby dokładniej, spokojniej i bardziej rzeczowo zapoznać się z danym podmiotem, potrzeba trochę czasu, dlatego proponowałby tylko jedną jednostkę odwiedzić.

Przewodniczący Komisji A. Olenderski powiedział, że po przeanalizowaniu całego planu pracy być może uda się gdzieś indziej umieścić drugi temat.

Radny Z. Hinz stwierdził, że Komisja nie musi w danym roku odbyć posiedzeń wyjazdowych do tych 2 miejsc. Jest jeszcze cały następny rok. Nadmienił, że chodzi o to, iż przy dużej ilości materiałów na sesję i przy posiedzeniach wyjazdowych, te tematy będą się spłycać.

Radny H. Janus zauważył, że jeden z tematów zaproponowanych na miesiąc czerwiec tj. letni wypoczynek dzieci i młodzieży, dubluje się z planem pracy Komisji SSOiK.

Przewodniczący Komisji A. Olenderski stwierdził, że jeśli członkowie Komisji uważają, iż omawianie tego tematu jest zbędne, to zostanie on wykreślony z projektu.

Radny H. Janus zaproponował, aby w lutym temat związany ze służbą zdrowia zrealizować z Komisją SSOiK.

Burmistrz Rogoźna zaproponował, aby temat z miesiąca lutego tj. organizacja i funkcjonowanie Spółki Megawat, przenieść na późniejszy miesiąc, ponieważ w tym czasie odbywać się będzie zebranie wspólników, przygotowywane będzie sprawozdanie finansowe itd. Dodał, że można by temat z marca odnośnie działalności finansowej GOPS, ZAMK, ZEAPO i RCK, powiązać z tematami majowymi tj. organizacja i funkcjonowanie GOPS i ZAMK.

Przewodniczący Komisji A. Olenderski powiedział, że na posiedzeniu wyjazdowym nie była by omawiana działalność poszczególnych jednostek, tylko radni mogliby zapoznać się jak praca wygląda od środka, przed komisją, na której omawiano by projekty uchwał na sesję itd.

Radny A. Jóźwiak powiedział, że na pewno chciałby pojechać i zapoznać się na miejscu z funkcjonowaniem Spółek Megawat i Aquabellis, a pozostałe jednostki można odwiedzić przy innej okazji.

Przewodniczący Komisji A. Olenderski powiedział, że w takim razie z miesiąca maja wykreśli tematy związane z organizacją i funkcjonowaniem ZAMK i GOPS.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że można w ich miejsce wpisać organizacja i funkcjonowanie Megawat.

Przewodniczący Komisji A. Olenderski stwierdził, że w takim razie w lutym pozostanie tylko jeden temat, a mianowicie: funkcjonowanie służby zdrowia i będzie to Komisja wspólna z KSSOiK.

Radny Z. Hinz stwierdził, że temat związany z letnim wypoczynkiem dzieci i młodzieży, bardziej związany jest z Komisją SSOiK i dlatego proponuje go wykreślić z planu pracy Komisji GFiR. Nadmienił, że również jest to temat sesyjny. Radny zaproponował, aby z każdego miesiąca wykreślić temat: projekty uchwał i materiały na najbliższą sesję RM, ponieważ jest to oczywiste.

Przewodniczący Komisji A. Olenderski powiedział, że temat: funkcjonowanie Straży Miejskiej i Policji, może uogólnić i zapisać jako: stan bezpieczeństwa w Gminie Rogoźno. Zauważył, że wg planu Rady Miejskiej temat: działalność GOPS jest w maju.

Radny Z. Hinz powiedział, że skoro jest to główny temat sesji, to mogłoby się odbyć wspólne posiedzenie obu Komisji, a później Komisja GFiR mogłaby się udać do Megawat. Podobnie mogłoby się odbyć Komisja w sierpniu w temacie: działalność placówek oświatowych.

Radny H. Janus zwrócił uwagę, że temat zaproponowany na miesiąc październik tj. stan bezrobocia, a możliwości jego ograniczenia, związany jest bardziej z Komisją SSOiK.

Przewodniczący Komisji A. Olenderski powiedział, że wykreśli ten temat z planu pracy.

Skarbnik Gminy zauważyła, że temat: podatki i opłaty lokalne mieści się w temacie: projekty uchwał i materiały na najbliższą sesję. Dodała, że uchwały ws. wysokości podatków są podejmowane w październiku.

Przewodniczący Komisji A. Olenderski poinformował, że w takim razie wykreśli temat: podatki lokalne z miesiąca listopada.

Radny A. Jóźwiak zapytał, czy nie można wymusić na firmach odśnieżających, aby zgarniali to co się da, kiedy jest temperatura na plusie? Jak jest zmarzlina, to nic już się nie da zrobić.

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że może tylko wymusić odśnieżanie na firmie, z którą Gmina ma podpisaną umowę tj. firma Pana Siwińskiego. Dodał, że cieszył się, jak przyszły roztopy, ponieważ nie trzeba było płacić firmie za odśnieżanie. Nadmienił, że rozumie, iż są koleiny i można to było zrobić, ale starano się zaoszczędzić na odśnieżaniu. Tym bardziej, że ostatni rachunek opiewał na kwotę 119.000 zł.

Radny H. Janus stwierdził, że warstwa która zamarza powstaje dlatego, że niektórzy kierowcy pługów w czasie odśnieżania nie zbierają dokładnie śniegu. Zapytał, czy odśnieżanie musi realizować jedna firma, czy można wykorzystywać inny sprzęt? Stwierdził, że ta same pieniądze można stracić, ale skuteczność i szybkość odśnieżania byłby lepsza.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że w umowie z Panem Siwińskim sporządzona jest lista dróg z kategoriami, które mówią która droga ma być w pierwszej kolejności odśnieżana. Nie można nająć innej firmy, ponieważ przetarg wygrał Pan Siwiński. On sam może wziąć sobie podwykonawców.

Radny H. Janus zapytał, kiedy odbył się przetarg?

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że nie pamięta dokładnie, ale chyba w październiku.

Radny H. Janus zapytał, czy każdy może w nim startować?

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że tak.

Radny H. Janus powiedział, że inne gminy robią tak, że dzielą swój teren na kilka okręgów.

Skarbnik Gminy powiedziała, że nie określi wartości zamówienia na okręgi, ponieważ nie prowadzi ewidencji, ile kosztowało odśnieżanie danej drogi. Faktura przychodzi za odśnieżanie terenu Gminy. Nadmieniła, że gdyby odśnieżanie Gminy byłoby realizowane przez kilka firm, które wygrałyby poszczególne przetargi na odśnieżanie okręgów, to byłoby to dzielenia zamówienia publicznego.

Radny H. Janus wyjaśnił, że chodzi tylko o to, aby odśnieżanie ulic szło sprawniej i jednocześnie mogły by firmy pracować na innych ulicach.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że Gmina może sobie zażyczyć, aby firma miała 20 koparek, ale potrzeba za to zapłacić.

Radny H. Janus powiedział, że w innych gminach to się sprawdza.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że odbył się przetarg i każdy mógł wziąć w nim udział.

Radny H. Janus powiedział, że niektórych sołectwach rolnicy odśnieżają drogi.

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że odbywa się to w ten sposób, że np. gmina kupuje paliwo, a nie jest ogłaszany przetarg.

Radny H. Janus stwierdził, że być może tak jest.

Radny A. Jóźwiak powiedział, że rolnicy i tak odśnieżają niektóre drogi sami, bo inaczej samochód by im nie przejechał. Gdyby dostał chociaż połowę tego co Pan Siwiński, to zadbały o tą drogę sam, bo i tak to robi.

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że nie może dać pieniędzy rolnikowi, tylko może ewentualnie kupić mu paliwo. Ponadto trzeba to paliwo rozliczyć.

Radny H. Janus powiedział, że można rozliczać ich tak samo jako Pana Siwińskiego.

Burmistrz Rogoźna poinformował, że Pan Siwiński stawkę roboczogodziny.

Radny H. Janus zapytał o kategorie dróg, które zakwalifikowane są do odśnieżania.

Burmistrz Rogoźna wyjaśnił, że są one zawarte w specyfikacji do przetargu na odśnieżanie dróg.

Radny H. Janus zapytał, gdzie można taki wykaz otrzymać?

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że w Wydziale UM.

Radny H. Janus stwierdził, że wszyscy radni i sołtysi powinni go mieć.

Burmistrz Rogoźna poinformował, że odśnieżanie dróg odbywa się na zgłoszenie. Nie jest tak, że jak spadnie śnieg firma Pan Siwińskiego wyjeżdża na wszystkie drogi.

Radny A. Jóźwiak zapytał, kto decyduje o wysłaniu autobusów szkolnych w takich momentach, kiedy nie wiadomo, czy autobus przejedzie?

Burmistrz Rogoźna wyjaśnił, że wspólnie się spotykano, a także telefonicznie ustalano z Panią Pełnomocnik ds. Oświaty, z Dyrektorem ZEAPO. Zdarzało się, że przewoźnik sam objeżdżał trasę i wskazywał, która droga jest przejezdna, a która nie. Pan Jaworski prawie codziennie spotykał się z Panem Siwińskim, który w pierwszej kolejności odśnieżał nieprzejezdne drogi, którymi poruszał się autobus.

Radny P. Wojciechowski zapytał, komu zgłaszać awarię lamp?

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że do Straży Miejskiej albo do Pana Z. Wiese z UM.

Radny H. Janus złożył wniosek o naprawę rogatek na przejeździe kolejowym na drodze nr 11 w m. Tarnowo, a także o ustawienie do tego czasu dodatkowej informacji o uszkodzonej rogatce ok. 100 m przed przejazdem. Dodał, że wspomniana rogatka jest już uszkodzona od ok. 2 miesięcy, a znak który obecnie informuje o uszkodzonej rogatce znajduje się zbyt blisko przejazdu. Nadmienił, że zgłaszał ten problem już Komendantowi Straży Miejskiej, który dzwonił do zarządu PKP i powiedzieli mu, że wyłączyli rogatki, ponieważ drogowcy za dużo soli sypią i urządzenia elektryczne się psują.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że rogatki na Garbatkę również były uszkodzone i PKP je dzisiaj naprawiało, więc zapewne przejazd na Rudzie również.

Radny A. Jóźwiak powiedział, że stał tylko znak STOP, a powinny być w tym momencie światła pulsujące.

Radny H. Janus dostał, że poza tym powinna być wcześniej tablica inf. o uszkodzonych rogatkach.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że być może już naprawiono rogatki w Tarnowie, gdyż na Garbatce przejazd dzisiaj naprawiano, a jest to przecież ta sama linia.

Radny H. Janus powiedział, że woli przegłosować wniosek, niż czekać do przyszłego miesiąca, jeśli okaże się, że rogatki nadal nie działają. Nadmienił, że jest to wniosek mieszkańców Tarnowa i obiecał go zgłosić na Komisji.

Przewodniczący Komisji A. Olenderski powiedział, że pojedzie tam jutro i sprawdzi, czy faktycznie naprawiono rogatki.

Radny H. Janus wniósł o wykonanie oznakowania poziomego drogi nr 1352P Ruda – Przybychowo przez ZDP, z uwagi na bezpieczeństwo. Wniosek został przyjęty jednogłośnie 7 głosami „za” w obecności 7 członków Komisji.

Wniosek radnego H. Janusa naprawę rogatek na przejeździe kolejowym na drodze nr 11 w m. Tarnowo, a także o ustawienie do tego czasu dodatkowej informacji o uszkodzonej rogatce został przyjęty jednogłośnie 7 głosami „za” w obecności 7 członków Komisji.

Radny H. Janus poprosił o zmianę adresu mailowego na głównej stronie internetowej. Stwierdził, że ten radny, który chce pozostać przy swoim prywatnym mailu, powinien mieć taką możliwość.

Sekretarz Gminy powiedziała, że wyjaśni tą sprawę. Dodała, że nowe skrzynki mailowe miały dotyczyć przede wszystkim tych radnych, którzy nie mają mailów, a chcieliby je mieć.

 

Posiedzenie zakończono o godz. 19.00

Rogoźno, dnia 17 stycznia 2011 r.

Protokół sporządziła: A. Potocka

 

 

drukuj pobierz pdf