Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z sesji Rady: Protokół Nr 5/2011 z V Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytej w dniu 26 stycznia 2011 r. o godz.16.00

PROTOKÓŁ NR 5/2011

z V Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie

odbytej w dniu 26 stycznia 2011 r. o godz.16.00

 

 

            V Sesja zwołana została przez Przewodniczącego Rady Miejskiej p. Zdzisława Hinza na dzień 26 stycznia 2011 roku, na godz. 16.00 w sali Rogozińskiego Centrum Kultury w Rogoźnie, ul. II Armii Wojska Polskiego 4.

 

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

Zebranych powitał Przewodniczący Rady Miejskiej w Rogoźnie p. Zdzisław Hinz, który trzykrotnym uderzeniem Laską Przewodniczącego, otworzył Sesję i przewodniczył jej obradom.

 

Po powitaniu Pań i Panów Radnych, Pana Burmistrza, sołtysów, kierowników jednostek organizacyjnych, radnych Rady Powiatu Obornickiego oraz zaproszonych, przystąpiono do realizacji programu sesji.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził na podstawie listy obecności, że na 15 radnych w Sesji bierze udział 15 radnych.

Rada jest władna do podejmowania prawomocnych uchwał.

 

Lista obecności radnych z sesji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Lista obecności sołtysów z sesji stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Lista obecności gości z sesji stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

 

Na podstawie Regulaminu Rady Miejskiej w Rogoźnie do przeliczania głosów podczas głosowań Przewodniczący Rady wyznaczył Wiceprzewodniczącego Rady Z. Chudzickiego.

 

Wiceprzewodniczący Rady wyraził zgodę.

 

Następnie Przewodniczący Rady Z. Hinz podziękował odchodzącej z funkcji Zastępcy Burmistrza Pani Sylwii Białej, za współpracę  z radnymi Rady Miejskiej, osobami pełniącymi funkcje kierownicze w Gminie oraz z tymi mieszkańcami, którzy mieli okazję z Panią Burmistrz współpracować i się spotykać. Wyraził nadzieję, że samo rozstanie – nie spowoduje zerwania wszystkich kontaktów, które zostały nawiązane. Przewodniczący życzył Pani S. Białej dalszych sukcesów na drodze życia zawodowego i społecznego. Następnie w asyście Burmistrza wręczył jej bukiet kwiatów.

Zastępca Burmistrza S. Biała powiedziała, że nie spodziewała się, że tak szybko przyjdzie jej się żegnać z Rogozińskim Samorządem i mieszkańcami Gminy. Dodała, że gdy w lipcu 2009 r. obejmowała stanowisko Zastępcy Burmistrza przed nią i jej pracownikami postawiono wiele oczekiwań. Najważniejszym zadaniem jakie należało sfinalizować, było podpisanie umowy na dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej i rozbudowy oczyszczalni ścieków, co miało miejsce  we wrześniu ubiegłego roku. Nadmieniła, że w czasie pełnienia przez nią funkcji Zastępcy Burmistrza, Gmina Rogoźno podpisała 3 umowy na dofinansowanie modernizacji świetlic oraz umowę na dofinansowanie budowy Orlika. Ponadto udało się zrekultywować Park Zwycięstwa i urządzić skwer przy ul. Wielkiej Poznańskiej. Nadmieniła, że z uwagi na olbrzymią potrzebę odkładanego przez lata projektu budowy ul. Seminarialnej, Długiej i Nowej, postanowiła  z uwagi na brak środków w budżecie, samodzielnie przygotować wniosek o dofinansowanie realizacji tego projektu w ramach WRPO na lata 2007-2013. Poinformowała, że opracowała studium wykonalności i przeprowadziła analizę ekonomiczną tego projektu. Nadmieniła, że pomimo sceptycyzmu wielu osób udało się i projekt został, Uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 listopada 2010 r., zakwalifikowany do dofinansowania. Zastępca Burmistrza powiedziała, że starała się sumiennie wykonywać powierzone jej obowiązki i służyła mieszkańcom i pracownikom radą. Nadmieniła, że liczyła na to, iż będzie mogła uczestniczyć w realizacji wszystkich rozpoczętych projektów, jednak stało się inaczej. Koniec kadencji, rozpoczęcie kolejnej jest okazją do dokonania zmian m.in. na stanowisku Zastępcy Burmistrza i tak też się stało. Dodała, że Pan Burmistrz 20 grudnia 2010 r. poinformował Ją, że podjął decyzję o odwołaniu  Jej ze stanowiska Zastępcy Burmistrza. Stwierdziła, że powód nie jest Jej znany i przyjęła tę wiadomość bez zadawania zbędnych pytań i zgodziła się na rozwiązanie umowy za porozumieniem stron z dniem 31 stycznia 2011 r. Przyznała, że nie wie, kto Ją zastąpi, ale ma nadzieję, iż będzie to osoba z wysokimi kwalifikacjami. Pani S. Biała podziękowała wszystkim za ciepłe przyjęcie w Gminie Rogoźno i owocną 1,5 roczną współpracę. Wyraziła nadzieję, że Jej wiedza i doświadczenie przyczyniły się do nowego spojrzenia na wiele dziedzin życia zawodowego i społecznego oraz że pomimo Jej odwołania z funkcji Zastępcy Burmistrza pozostanie w dalszym ciągu w kontakcie. Życzyła, aby Gmina Rogoźno rozkwitała, tętniła życiem i aby była to Gmina, w której przyjemnie się mieszka i do której chętnie się wraca.

 

II. Przyjęcie porządku obrad.

1.      Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2.      Przyjęcie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie.

4.      Pytania do radnych Rady Miejskiej i radnych Rady Powiatu Obornickiego.

5.      Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2011-2023:

a)      przedstawienie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno na lata  2011-2023 wraz z uzasadnieniem,

b)     odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rogoźno,

c)      dyskusja nad projektem uchwały,

d)     głosowanie nad projektem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2011-2023:

- głosowanie nad autopoprawkami,

- głosowanie nad poprawkami radnych do projektu uchwały,

- głosowanie nad uchwałą w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2011-2023.

6.      Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Gminy Rogoźno na 2011 rok:

a)      przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,

b)     odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o projekcie budżetu  Gminy Rogoźno na 2011 rok,

c)      odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o możliwości sfinansowania przez Gminę Rogoźno deficytu budżetowego ustalonego w projekcie budżetu na 2011 rok,

d)     odczytanie opinii Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury o projekcie budżetu,

e)      odczytanie opinii Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa o projekcie budżetu,

f)       stanowisko Burmistrza Rogoźna w sprawie projektu budżetu i  wniosków Rady Miejskiej,

g)     dyskusja nad projektem budżetu,

h)     głosowanie nad projektem uchwały w sprawie budżetu Gminy Rogoźno na 2011 rok:

- głosowanie nad autopoprawkami,

- głosowanie nad poprawkami radnych do projektu uchwały,

- głosowanie nad projektem uchwały w sprawie budżetu Gminy Rogoźno na 2011 rok.

7.      Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

a)      planu pracy Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa na 2011 rok,

b)     planu pracy Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury na 2011 rok,

c)      planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2011 rok,

d)     wyboru przedstawiciela do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach,

e)      wyboru przedstawiciela Gminy Rogoźno w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Wielkopolski,

f)       zmiany uchwały nr XXIX/226/2000 Rady Miejskiej Rogoźna z dnia 20 grudnia 2000 r. o przystąpieniu Gminy do Stowarzyszenia Jednostek Samorządu Terytorialnego „Komunikacja”,

g)     zmiany uchwały nr XVIII/157/2004 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 kwietnia 2004 r. o utworzeniu Lokalnej Organizacji Turystycznej Biały Kruk,

h)     zmiany uchwały nr XXXIV/241/2009 Rady Miejskiej Rogoźna z dnia 28 stycznia 2009 r. o przystąpieniu Gminy do Stowarzyszenia „Dolina Wełny” działającego jako Lokalna Grupa Działania w rozumieniu przepisów Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwoju obszarów wiejskich” oraz udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy w w/w Stowarzyszeniu,

i)       wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym,

j)        przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze części miasta Rogoźno – rejon „Wójtostwo”,

k)     miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze działek o nr. ewidencyjnych od 150/2 do 150/14 położonych w miejscowości Nienawiszcz,

l)       wynagrodzenia Burmistrza Rogoźna.

8.      Interpelacje i zapytania radnych.

9.      Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

10.  Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej i Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

11.  Sprawozdanie Burmistrza Rogoźna o pracach w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Miejskiej.

12.  Wolne wnioski i informacje.

13.  Zakończenie.

Przewodniczący Rady Z. Hinz wniósł autopoprawkę polegającą na wprowadzeniu do porządku obrad, na wniosek Burmistrza Rogoźna (wniosek stanowi załącznik nr 4 do protokołu) projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego, jako podpkt. l) w punkcie 7. Przy czym również nastąpi zmiana w kolejności rozpatrywania projektów uchwał.

Innych uwag nie było.

 

 

III. Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie.

Radny H. Janus złożył wniosek, aby treść wszystkich interpelacji i odpowiedzi na nie, była wpisywana do protokołów. Dotyczy to również treści tych z ostatniej sesji.

Przewodniczący Rady Z. Hinz powiedział, że wróci w najbliższym czasie do sprawy związanej z protokołami, ale na chwilę obecną nie widzi przeszkód, aby wniosek radnego nie mógł zostać zrealizowany.

 

Protokół z IV wraz z uwagą  radnego H. Janusa został przyjęty jednogłośnie 15 głosami „za” w obecności 15 radnych.

 

IV. Pytania do radnych Rady Miejskiej i radnych Rady Powiatu Obornickiego.

Nie było.

 

V. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2011-2023:

a) przedstawienie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno na lata  2011-2023 wraz z uzasadnieniem.

Prezentacji projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2011-2023  dokonała Skarbnik Gminy M. Kachlicka.

 

b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rogoźno.

Opinię RIO w Poznaniu o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rogoźno odczytała Skarbnik Gminy M. Kachlicka – opinia stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Uwag nie było.

 

c) dyskusja nad projektem uchwały.

Nikt nie zabrał głosu.

 

d) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2011-2023:

- głosowanie nad autopoprawkami,

Autopoprawka nr 1, którą przedstawiła Skarbnik Gminy M. Kachlicka, została przyjęta jednogłośnie 15 głosami „za” w obecności 15 radnych.

Autopoprawka nr 2, którą przedstawiła Skarbnik Gminy M. Kachlicka, została przyjęta jednogłośnie 15 głosami „za” w obecności 15 radnych.

 

- głosowanie nad poprawkami radnych do projektu uchwały,

Nie było.

 

- głosowanie nad uchwałą w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2011-2023,

 

            Uchwała Nr V/23/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2011-2023, podjęta została 12 głosami „za” przy 3 głosach „wstrzymujących” w obecności 15 radnych.

 

VI. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Gminy Rogoźno na 2011 rok:

a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,

Prezentacji projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy na 2011 rok dokonała Skarbnik Gminy M. Kachlicka. Nadmieniła, że przedstawiony projekt uchwały zapewnia realizację obligatoryjnych zadań własnych gminy i został opracowany przy założeniu, że średnioroczna inflacja w 2011 roku wyniesie 2,3% przy uwzględnieniu wzrostu podstawowej stawki podatku VAT o 1 %. Średnio roczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli przyjęto w wysokości 2,33%, dla pozostałych pracowników nie przyjęto wzrostu wynagrodzeń. Dochody podatkowe zaplanowano według stawek uchwalonych w dniu 27 października 2010 roku, które zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 273 z dnia 31.12.2010 roku. Pozostałe dochody zostały wprowadzone zgodnie z otrzymanymi pismami od dysponentów. Budżet Gminy opracowano w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

Dochody zaplanowano na kwotę 52.331.347 zł, co stanowi 121,92% dochodów z 2010 roku, w tym: 1) dochody majątkowe w kwocie 12.402.073 zł:

-         przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 6.000,-

-         sprzedaż działek 1.500.000 zł (21 działek budowlanych od 981 do 2.500m² przy ul. Skrajnej i Łamanej o łącznej pow. 2,96ha),

-         środki z funduszy strukturalnych   10.896.073 zł (kanalizacja 10.271.296,- ; świetlice w Parkowie, Grudnie i Gościejewie łącznie 505.515 zł).

2) dochody bieżące w kwocie 39.929.274 zł w tym:

-         dotacje celowe na realizację zadań zleconych 6.031.896 zł,

-         dotacje na zadania własne  404.122 zł,

-         subwencje ogólne 14.955.085 zł:

- oświatowa                         10.734.006 zł (w 2010r. na poziomie 10.210.286,-)

- wyrównawcza     3.996.196 zł (w 2010 r. na poziomie 4.065.165,-)  - równoważąca           224.883 zł (w 2010 r. na poziomie 227.452,-),

-        Udziały w podatku dochodowym os. prawne i fizyczne 6.163.873 zł (są wyższe w porównaniu do roku 2010 r. o 339.209 zł,

-        Pozostałe dochody własne 12.374.298 zł.

W podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych zaplanowano wpływy większe niż w 2010 r. o 405.726 zł i wynoszą 6.069.496 zł. Podatek rolny od os. fizycznych i prawnych zaplanowano na kwotę 665.473 zł i w porównaniu do roku 2010 są one większe o 65.498 zł. Podatek leśny zaplanowano na kwotę 110.192 zł, podatek od środków transportowych na 251.673 zł, podatek od spadków i darowizn na 85.000 zł, opłatę targową na 85.000 zł, podatek od czynności cywilno prawnych na 550.000 zł, rekompensaty utraconych dochodów na 540.000 zł, wieczyste użytkowanie na 34.000 zł, dzierżawy na 32.380 zł, podatek od działalności gospodarczej (US) na 40.000 zł, opłatę skarbową na 50.000 zł, opłatę za sprzedaż alkoholu na 259.000 zł, opłatę planistyczną na 161.000 zł. Dochody realizowane przez jednostki oświatowe na 708.062 zł, przez GOPS na 57.240 zł. Zwrot podatku VAT na 2.126.682 zł, odsetki bankowe 200.000 zł, odsetki od podatków i opłat na 46.000zł, opłata za korzystanie ze  ze środowiska 250.000 zł, pozostałe opłaty 53.000 zł.

Wydatki zaplanowano na kwotę 56.252.435 zł, w tym:

1) wydatki majątkowe na kwotę  17.545.932 zł,

2) wydatki bieżące na kwotę 38.706.503 zł, które są niższe od 2010 roku o 2,17%.

Na oświatę i wychowanie zaplanowano 20.574.964 zł (różnica między planami roku 2010, a 2011 wynosi +1.030.438 zł, a różnica na samych wynagrodzeniach wynosi 1.409.777zł). Na opiekę społeczną zaplanowano 7.983.456 zł (różnica między planami -351.379 zł). Na pozostałych działach zaplanowano 10.148.083 zł (różnica między planami roku wynosi -1.535.891 zł).

3)       Wydatki na realizacje przedsięwzięć z Funduszu sołeckiego 202.225 zł,

4)       Wydatki na realizacje przedsięwzięć z ochrony środowiska 250.000 zł:

Deficyt w 2011 zaplanowano na kwotę 3.921.088 zł, który zostanie sfinansowany:

·         przychodami z tytułu kredytów 5.318.000 zł,

·         Rozchody na spłat rat kredytów i pożyczek z lat poprzednich 1.396.912 zł.

Stan kredytów na dzień 30.12.2010 roku wyniósł 7.966.261,06 zł.

Planowany stan zadłużenia gminy na dzień 31.12.2011 roku  wyniesie 11.887.349,06 zł.

Wskaźniki zadłużenia oraz obsługi tych zobowiązań, liczony jest jako stosunek obsługi kredytów
i pożyczek do dochodów ogółem zachowuje bezpieczne wartości w stosunku do wymogów prawnych wyznaczonych ustawą o finansach publicznych z 2005 roku oraz zachowuje prawidłowe relacje wynikające z art. 243 ustawy o finansach publicznych z 2009 roku
w prognozowanym okresie od 2011-2023 roku. Do priorytetów polityki finansowej i gospodarki budżetowej Gminy na najbliższe lata należy zaliczyć stałe monitorowanie płynności finansowej i zdolności kredytowej Gminy.

 

b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o projekcie budżetu  Gminy Rogoźno na 2011 rok,

Opinię RIO w Poznaniu o projekcie uchwały budżetowej Gminy Rogoźno na 2011 rok odczytała Skarbnik Gminy M. Kachlicka – opinia stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

 

c) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o możliwości sfinansowania przez Gminę Rogoźno deficytu budżetowego ustalonego w projekcie budżetu na 2011 rok,

Opinię RIO w Poznaniu o możliwości sfinansowania przez Gminę Rogoźno deficytu budżetowego ustalonego w projekcie budżetu na 2011 rok oczytał Przewodniczący Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa A. Olenderski – opinia stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

 

d) odczytanie opinii Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury o projekcie budżetu,

Opinię Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury odczytał Przewodniczący Komisji Z. Chudzicki – opinia stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

 

e) odczytanie opinii Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa o projekcie budżetu,

Opinię Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury odczytał Przewodniczący Komisji A. Olenderski – opinia stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

 

f) stanowisko Burmistrza Rogoźna w sprawie projektu budżetu i  wniosków Rady Miejskiej,

Burmistrz Rogoźna powiedział, że po komisjach, które odbyły się na początku stycznia nie wpłynęły żadne wnioski od radnych i nie było potrzeby ich analizowania, czy przyjąć je do budżetu, czy nie. Projekt budżetu był omawiany wielokrotnie na komisjach. W sumie terminowo tj. do 30 września wpłynęło do budżetu 125 wniosków. Mimo to nadal wpływają kolejne. Dodał, że zdaje sobie sprawę, iż każdy wniosek dla wnioskodawcy jest zasadny i słuszny, dla radnych i dla niego samego również. Z podziału funduszu sołeckiego wpłynęło 17 wniosków, od rad sołeckich – 22 wnioski, do Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii – 27, od pozostałych podmiotów – 17, od radnych RM – 7, od parafii – 2, od OSP – 8, od gminnych jednostek organizacyjnych i wydziałów UM – 22, od dysponentów środków – 3. Burmistrz powiedział, że większość wniosków jest zasadna, ale budżet został skonstruowany realnie przy realizacji takiej inwestycji jak budowa kanalizacji sanitarnej i rozbudowa oczyszczalni ścieków. Na początek tego roku jest ok. 8 mln kredytu, a na koniec roku jest prawie 11 mln. Gmina podpisała umowę na dofinansowanie budowy kanalizacji na kwotę 23,5 mln zł, a cały projekt opiewa na kwotę 39,5 mln zł. W tej chwili rozstrzygnięto przetarg na inżyniera kontraktu. Wybrano firmę i wysłano zawiadomienia o wyborze i w tej chwili oczekuje się na zwrotki itd. Jest to czas na składanie ewentualnie odwołań. Jest to kwota ok. 480 tys. zł. Na 2 lutego zaplanowano otwarcie 2 przetargów na rozbudowę oczyszczalni ścieków i drugi przetarg na budowę kanalizacji sanitarnej i separatorów na wylotach do rzeki Wełny i Jeziora Rogozińskiego. Przyznał, że wpływa bardzo dużo zapytań o przetarg od zainteresowanych firm z całej Polski. Dodał, że nie wie, czy z tego powodu nie będzie konieczne przesunięcie terminu otwarcia ofert. W związku z tym, że na 3 lata potrzeby jest kredyt na część własną, Gmina nie jest w stanie podjąć się realizacji wszystkich innych zadań, próśb, wniosków, ponieważ jest to niemożliwe. Kredyty muszą być zaciągnięte, ponieważ Gmina nie mieści się w nowych wskaźnikach. Zaplanowano sprzedaż  majątku własnego na ponad 9 mln zł na najbliższe lata, aby zmieścić się we wskaźnikach. Chodzi m.in. o działki na ul. Południowej. Przyznał, że zainteresowanie nie jest za duże i istnieje zagrożenie nie uzyskania tych dochodów, dlatego będzie propozycja podjęcia uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu przestrzennego na Wójtostwie, aż po Olszynę. Plan musi być tak opracowany, aby sukcesywnie można sprzedawać działki. W projekcie budżetu ujęto nieliczne pozycje tj. budowa kanalizacji sanitarnej na ok. 16 mln zł, budowa ul. Nowej, Długiej i Seminarialnej na ok. 400 tys. zł. Złożono na tą inwestycję wniosek do WRPO. Kosztorys opiewa na kwotę ok. 7 mln zł. Przypomniał, że na 2 miesiące przed wyborami unieważniono przetarg na budowę tych dróg w związku z pojawieniem się środków na kanalizację. Pani Zastępczyni taki wniosek opracowała i został on złożony i Rogoźno znalazło się na 20 miejscu listy oczekujących. Patrząc realnie na kwoty, to praktycznie Gmina nie ma szans na powodzenie, chociaż Marszałek mówi, iż pozycja na liście rezerwowej nie jest wiążąca i rozstrzygnięcie może być inne. Burmistrz powiedział, że myśli, iż może w tym roku rozpoczęto by temat pierwszego odcinka ul. Nowej. Zrobiono by to w etapach, bo jeśli Gmina nie dostanie środków unijnych, to nie jest sama wstanie wygenerować aż 6 mln zł ze swojego budżetu na to zadanie. Zadanie będzie realizowane małymi krokami, być może pojawią się gdzieś jeszcze wolne środki. Ponadto w wydatkach pojawi się remont świetlicy w Gościejewie na 250 tys. zł i remont świetlicy w Grudnie na 170 tys. zł, które w 75% są dofinansowane ze środków unijnych i nie warto z tego rezygnować. Również w budżecie zaplanowano środki na 4 place zabaw w Rudzie, Jaraczu, Studzieńcu i Pruścach, które będą w 75% dofinansowane. Ponadto w wydatkach majątkowych ujęto boisko w Słomowie. Jest to II etap projektu, którego realizacja trwa od ubiegłego roku. W pierwszej fazie wyremontowano świetlicę w Słomowie. Przyznał, że potrzeb jest dużo i mówi się, iż winą Burmistrza jest, to że w Rogoźnie nic się nie będzie robić, a nie chce się pokazać dużej inwestycji, jaką jest budowa kanalizacji sanitarnej, ponieważ jak ktoś nie chce tego pokazać, to o tym nie mówi. Burmistrz powiedział, że cieszy się z tego budżetu i jest dumny z pozyskania środków na kanalizację sanitarną w drugiej części miasta, łącznie z Rudą i Garbatką. Dodał, że jego zdaniem budżet jest realny, rzetelny, uczciwy i dlatego prosi Radnych o uchwalenie go w zaproponowanej formie.

 

g) dyskusja nad projektem budżetu,

Radny R. Szuberski zapytał Burmistrza Rogoźna o powód wzrostu wydatków na oświatę w stosunku do roku ubiegłego. Zapytał również, ile planowano wydać maksymalnie  na inżyniera kontraktu? Czy rozstrzygnięcie przetargu jest korzystne?

Radny H. Janus poinformował, że również ma pytania do dz. 801 – oświata i wychowanie ponieważ analizując budżet widać, że niektóre działy są traktowane inaczej. Jedne mają spadek, inne lekki wzrost, a najbardziej wzrasta dział 801. Powiedział, że w projekcie budżetu z 15 listopada jest suma wydatków przewidywana na dz. 801 w wysokości 18.632.467 zł. Zapytał, czy jest to suma końcowa, czy uległa ona zmianie? Dodał, że wynika z tego, że jest wzrost  5,84%, a z jego obliczeń wynika wzrost 7,6%. Radny powiedział, że zgodnie z tym, co Pan Burmistrz zawsze mówił, to we wszystkich działach obcinano wydatki. Na remonty w oświacie z tego budżetu wynika, że jest ok. 500 tys. zł mniej w porównaniu z rokiem ubiegłym. Jeżeli by odjąć od wykonania 2010 r.  te 500 tys. zł, to wzrost na oświatę, jeśli nie będą robione remonty, wyniesie ok. 11 %. Dodał, że są to jego obliczenia i może się mylić. Zapytał o powód takiego wzrostu w tym dziale.

Odnośnie inżyniera kontraktu Burmistrz Rogoźna wyjaśnił, że planowane było w projekcie, we wniosku 1,5 mln zł. Nie jest to jedna osoba, ponieważ zawarto 6 specjalności w przetargu (m.in. od dróg, od kanalizacji, od prądu, od rozruchu oczyszczalni). Łącznie ze swoją siedzibą, z łącznością telefoniczną, internetową, gdzie co tydzień muszą być narady itd. będzie to cały zespół na 3 lata. Najwyższa oferta, która wpłynęła opiewała na kwotę 1,9 mln, a najtańsza na ok. 480 tys. zł. Ofert było 9. Powołana Komisja rozpatrzyła oferty i przetarg wygrała firma z Wrocławia. Stwierdził, że przetarg na budowę kanalizacji też zapewne będzie niższy niż 39,5 mln zł, jak wynika z kosztorysu.

Skarbnik Gminy poinformowała, że oświata nie składa się tylko z jednego działu 801, ale także z działu 854 – edukacyjna opieka wychowawcza i łącznie nie można było w projekcie budżetu inaczej porównywać jak tylko 30 wrzesień 2010 r. i plan na wszystkie jednostki wynosił 19.602.526 zł, natomiast w projekcie budżetu została uwzględniona kwota 20.586.964 zł. W tym zaplanowano 200 tys. zł, których nie było w poprzednim roku, dotacji na przedszkole niepubliczne i 175 tys. zł więcej na dotację dla niepublicznego gimnazjum przy LO w Rogoźnie – w związku ze zgłoszeniem w ustawowym terminie następnych oddziałów od 1 września. W sumie zwyżka między planem 30 września 2010 r., a 2011 r. wynosi 834.893 zł. Po odjęciu tych prawie 400 tys. zł, wychodzi 400 tys. zł wzrostu, ale na samych płacach zwyżka w całej oświacie. Nie tylko w odniesieniu do dz. 801, ale również przedszkoli, oddziałów „0”, szkół podstawowych i gimnazjów, o 1,4 mln zł.  Zrezygnowano ze wszystkich możliwych remontów. Zostały tylko te najpilniejsze, z nakazami SANEPID-u. Już nie można było bardziej zacisnąć pasa w oświacie. Ponadto wpływają kolejne wnioski o otwarcie niepublicznych przedszkoli w następnych latach i będzie trzeba się liczyć z jeszcze większymi wydatkami na oświatę.

Wiceprzewodniczący Rady A. Olenderski stwierdził, że porównując projekty budżetów na 2010 r i na 2011 r. , to wydatki majątkowe na 2011 r. opiewają na kwotę 17.545.932 zł, w 2010 r. na 10.707.752 zł. Wyraźnie widać różnicę pomimo tego, że zadań ilościowo jest mniej. Sama kanalizacja w 2011 r. wynosi 16.199.832 zł. Jest to bardzo duża kwota. Deficyt jest mniejszy, ponieważ na 2011 r. zaplanowano go na kwotę prawie 4 mln, a w 2010 r. było to ok 10 mln. Jednak z uwagi na to, że z budżetu musiały wypaść pewne zadania (budowa ul. Nowej, Długiej i Seminarialnej, budowa drogi w Dziewczej Strudze, budowa drogi w Gościejewie). W sumie na kwotę ok. 7 mln zł.  Środki te nie zostały zaciągnięte w formie kredytu i zadania nie zostały zrealizowane z uwagi wskaźniki przy zaciąganiu kredytu na przyszłe lata. Radny dodał, że jest jak najbardziej przychylny budowie kanalizacji, ponieważ jeszcze 1/3 miasta jej nie ma. Nadmienił, że środki unijne na to zadanie zostały pozyskane w bardzo dużej kwocie tj. prawie 24 mln. Stwierdził, że jego ocena budżetu, jako radnego i mieszkańca, jest pozytywna.

Radny A. Nadolny zapytał, jaki jest powód powstawania nowych niepublicznych przedszkoli? Brak miejsc w gminnych przedszkolach, czy też rodzice wolą posyłać dzieci do prywatnych przedszkoli?

Burmistrz Rogoźna stwierdził, że każdy ma prawo w tej chwili założyć przedszkole, jeśli spełnia określone warunki. W ubiegłym roku ok. 60 dzieci nie przyjęto do przedszkoli i gmina nie może odmówić wpisania do rejestru przedszkoli niepublicznych, po spełnieniu wszystkich kryteriów. Wpisane zostało przedszkole przy ul. Seminarialnej i pojawiło się pismo od jednego mieszkańca, że tworzy przedszkole. W tym roku jeszcze dopłaty nie dostanie, dopiero na przyszły rok. Burmistrz poinformował, że Gmina jest zobowiązana niepublicznemu przedszkolu, zapłacić za dzieci zameldowane w Gminie Rogoźno 75% średniego utrzymania dziecka w przedszkolach. Niezależnie, czy takie niepubliczne przedszkole znajduje się w Rogoźnie, w Obornikach, czy w Poznaniu. Jest to ponad 500 zł na jedno dziecko miesięcznie. Dla Gminy jest to sytuacja niekorzystna, że takie przedszkola powstają, ponieważ potrzeba wydać więcej pieniędzy z budżetu. Z drugiej strony dla mieszkańców jest to korzystne, bo mają gdzie zostawić dziecko.

Radny A. Nadolny zapytał, czy nie byłoby bardziej opłacalne utworzenie dodatkowego oddziału?

Burmistrz Rogoźna powiedział, że w jednym oddziale nie może być więcej dzieci niż 25. Nie ma miejsca na dodatkowy oddział. W obu przedszkolach w Rogoźnie jest po 100 dzieci, w Parkowie są 3 oddziały, czyli razem 11 oddziałów. Więcej się nie zmieści. Albo Gmina musiałaby mieć swój budynek, albo wybudować nowy.

 

h) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie budżetu Gminy Rogoźno na 2011 rok:

- głosowanie nad autopoprawkami,

Autopoprawka nr 1, którą przedstawiła Skarbnik Gminy M. Kachlicka, została przyjęta jednogłośnie 15 głosami „za” w obecności 15 radnych.

Autopoprawka nr 2, którą przedstawiła Skarbnik Gminy M. Kachlicka, została przyjęta jednogłośnie 15 głosami „za” w obecności 15 radnych.

 

- głosowanie nad poprawkami radnych do projektu uchwały,

 

Radny R. Szuberski wniósł o:

-         zmniejszenie wydatków o kwotę 20.000 zł w dz. 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdz.90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód, § 6057 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,

-         zwiększenie wydatków o kwotę 20.000 zł w dz. 926 – kultura fizyczna i sport, w rozdz. 92695 – pozostała działalność, § 2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, na organizację zajęć siatkarskich. Radny R. Szuberski wyjaśnił, że jest to związane z wnioskiem Klubu Sportowego Wełna.

 

-         zmniejszenie wydatków o kwotę 10.000 zł w dz. 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdz.901 – gospodarka ściekowa i ochrona wód, § 6057 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,

-         zwiększenie wydatków o kwotę 10.000 zł w dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, wprowadzając rozdz. 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, § 2720 – dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków dla parafii rzymskokatolickiej pw. Ducha Św. w Rogoźnie (na wymianę zniszczonych, nieszczelnych okien),

 

-         zmniejszenie wydatków o kwotę 3.000 zł w dz. 750 - Administracja publiczna, w rozdz. 75023 – urzędy gmin, § 4300 - Zakup usług pozostałych,

-         zwiększenie wydatków o kwotę 3.000 zł w dz. 050 - Rybołówstwo i rybactwo, w rozdz. 05095 – pozostała działalność, § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, na zarybianie zbiorników wodnych będących własnością Gminy Rogoźno (Jezioro Nienawiszcz Mały).

 

Przewodniczący Rady Z. Hinz zapytał radnego R. Szuberskiego, ile ma egzemplarzy swoich wniosków?

Radny R. Szuberski odpowiedział, że Pani Skarbnik może dostarczyć tyle egzemplarzy, ile będzie potrzebowała.

Przewodniczący Rady Z. Hinz powiedział, że byłby za tym, aby radni również dostali swoje kopie ponieważ są to wnioski, które nie zostały zgłoszone komisjach.

Radny R. Szuberski powiedział, że po przerwie może donieść ksera radnym.

Przewodniczący Rady Z. Hinz powiedział, że dobrze by było gdyby radni w przerwę dostali swoje egzemplarze.

Radny R. Szuberski stwierdził, że ma przy sobie tylko 2 egzemplarze.

Przewodniczący Rady Z. Hinz poprosił, aby jeden z nich wręczyć Panu Burmistrzowi, a drugi jemu. Zapytał radnych, czy mają jeszcze inne wnioski do projektu budżetu?

Radny H. Janus zapytał, czy nie byłoby lepiej dyskutować nad każdym wnioskiem osobno? Stwierdził, że zanim dojdzie do głosowania wniosków, może ich być tyle, że trzeba je będzie jeszcze raz czytać od nowa.

Przewodniczący Rady Z. Hinz powiedział, że Burmistrz nie ma możliwości z ich zapoznaniem się i ewentualnym przeanalizowaniem. W procedurze uchwalania budżetu wnioski trafiają przez komisję do Pana Burmistrza i ma on czas na zapoznanie się z nimi. Tutaj tej sytuacji nie ma. Dodał, że jego zdaniem Pan Burmistrz musi mieć, chociaż krótki czas, aby odnieść się do tych wniosków. W związku z tym proponuje, aby wszystkie wnioski zostały zgłoszone, a później zostały dostarczone na piśmie. Zostanie potem ogłoszona przerwa i wówczas radni i Burmistrz będą mogli się do nich ustosunkować.

 

Radny R. Kinach wniósł o:

-         zmniejszenie wydatków o kwotę 55.000 zł w dz. 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdz.90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód, § 6057 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,

-         zwiększenie wydatków o kwotę 25.000 zł w dz. 600 – Transport i łączność, w rozdz. 60016 - drogi publiczne gminne, § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, na budowę chodnika przy ul. Lipowej w Rogoźnie na odcinku od mostu na rzece Wełnie do ul. Smolary prawa strona,

-         zwiększenie wydatków o kwotę 10.000 zł w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, wprowadzając rozdz. 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, § 2720 – dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków dla parafii rzymskokatolickiej pw. Św. Wita w Rogoźnie,

-         zwiększenie wydatków o kwotę 20.000 zł w dz. 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdz.90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód, § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na budowę kanalizacji sanitarnej na ul. Leśnej od posesji Pana Ludtke do posesji nr 31 zamieszkanej przez Pana Filodę.

 

Radny A. Nadolny wniósł o:

-         zmniejszenie wydatków o kwotę 10.000 zł w dz. 801 – oświata i wychowanie, w rozdz. 80110 – gimnazja, § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników,

-         zwiększenie wydatków o kwotę 10.000 zł w dz. 921 –Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, wprowadzając rozdz. 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, § 2720 – dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków dla parafii rzymskokatolickiej pw. NMP Królowej Świata w Parkowie – Kościół pomocniczy w Wełnie,

 

-         zmniejszenie wydatków o kwotę 50.000 zł w dz. 801 – oświata i wychowanie, w rozdz. 80110 – gimnazja, § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników,

-         zwiększenie wydatków o kwotę 50.000 zł w dz. 600 – transport i łączność, w rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne, § 4270 - zakup usług remontowych na: utwardzenie drogi w m. Jaracz od drogi powiatowej do posesji nr 12 w kwocie 10.000 zł, utwardzenie drogi gminnej ok. 700 m od drogi powiatowej z Parkowa do Słomowa w kierunku Boguniewa do posesji nr 139 w kwocie 30.000 zł, utwardzenie drogi gminnej w m. Parkowo Moksz od skrzyżowania z nowo powstałą drogą do Boguniewa do posesji Pana Hampla w kwocie 10.000 zł. Radny nadmienił, że pod nr 12 w Jaraczu mieszka rodzina z dzieckiem niepełnosprawnym i bardzo częste są wizyty lekarza, jak również pogotowia. Droga jest praktycznie nie przejezdna.

 

Radny H. Janus zauważył, że w projekcie uchwały w § 13 w pkt. 1 b) powinno być: „... z dnia 27 sierpnia 2009 r. ...”, a nie „... 28 sierpnia 2009 r. ...”. Następnie wniósł o:

-         zmianę brzmienia pkt. 3 w § 13 na: „przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między paragrafami w ramach rozdziału”. Radny stwierdził, że jeśli radni uchwalą budżet to do końca roku nie będą mieli możliwości zmian, kontroli, ponieważ w ramach działu kierownik będzie mógł robić co tylko będzie chciał,

Nadmienił, że po raz pierwszy od 4 lat w budżecie nie ma dotacji dla OSP na zakup sprzętu i przez to, jeśli w roku ubiegłym była dotacja 40.000 zł to straże pożarne na swoje wyposażenie mogły dokupić sprzęt za 80.000 zł. Było to dofinansowanie z Zarządu Województwa Wielkopolskiego. Wniósł o:

-         zmniejszenie wydatków w kwocie 30.000 zł w dz. 754 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdz. 75412 - ochotnicze straże pożarne, § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia,

-         zmniejszenie wydatków w kwocie 10.000 zł w dz. 754 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdz. 75412 - ochotnicze straże pożarne, § 4300 - zakup usług pozostałych,

-         zwiększenie wydatków w kwocie 40.000 zł w dz. 754 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdz. 75412 - ochotnicze straże pożarne, wprowadzając § 2820 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. Radny dodał, że ma ten wniosek spisany na brudno i nie wie, jak go  dostarczy Przewodniczącemu Rady.

Przewodniczący Rady Z. Hinz powiedział, że jako Przewodniczący będzie musiał procedować nie mając określonego dokumentu przed sobą.

Radny H. Janus stwierdził, że gdyby dyskutowano nad każdym wnioskiem osobno, to nie trzeba by było ich powtarzać.

 

Radny M. Połczyński wniósł o:

-         zmniejszenie wydatków o kwotę 24.000 zł w dz. 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdz.90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach, § 4300 – zakup usług pozostałych,

-         zwiększenie wydatków o kwotę 7.000 zł w dz. 600 – transport i łączność, w rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne, § 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na zakup 2 wiat przystankowych dla wsi Owczegłowy i Cieśle,

-         zwiększenie wydatków o kwotę 17.000 zł w dz. 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdz. 75412 - ochotnicze straże pożarne, dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupy inwestycyjne jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na kontynuację rozbudowy OSP w Pruścach,

 

-         zmniejszenie wydatki o kwotę 30.000 zł w dz. 801 – oświata i wychowanie, w rozdz. 80104 – przedszkola, § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników,

-         zwiększenie wydatków o kwotę 30.000 zł w dz. 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdz.90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg, § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na doprowadzenie energii elektrycznej i zainstalowanie oświetlenia wraz ze skrzynką elektryczną na boisku w Siernikach.

 

Radny M. Kutka wniósł o:

-         zmniejszenie wydatków o kwotę 30.000 zł w dz. 750 - Administracja publiczna, w rozdz. 75023 – urzędy gmin, § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia,

-         zwiększenie wydatków o kwotę 30.000 zł w dz. 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdz.90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg, § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na budowę oświetlenia na ul. Prusa od budynku nr 56 do ul. Szarych Szeregów. Radny stwierdził, że wpłynęło w tej sprawie pismo do radnych od mieszkańców i również z nimi rozmawiał i mówili oni o częstych włamaniach oraz kradzieżach,

 

-         zmniejszenie wydatków o kwotę 20.000 zł w dz. 801 – oświata i wychowanie, w rozdz. 80101 – szkoły podstawowe, § 4300 – zakup usług pozostałych,

-         zwiększenie wydatków o kwotę 2.500 zł w dz. 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdz.90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg, § 4270 – zakup usług remontowych z przeznaczeniem na montaż 2 punktów świetlnych na istniejących już słupach w m. Dziewcza Struga,

-          zwiększenie wydatków o kwotę 17.500 zł w dz. 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdz.90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg, § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na budowę 2 punktów świetlnych na odcinku ok 150 m w m. Dziewcza Struga.

 

Radny R. Kinach wniósł o:

-         zmniejszenie  wydatków o kwotę 40.000 zł w dz. 801 – oświata i wychowanie, w rozdz. 80110 – gimnazja, § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników,

-         zwiększenie wydatków o kwotę 40.000 zł w dz. 600 – transport i łączność, w rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne, § 4270 - zakup usług remontowych na: utwardzenie ul. Leśnej od budynku nr 31 do ul. Topolowej. Radny dodał, że aktualnie ul. Leśna jest nieprzejezdna.

 

Radny A. Nadolny wniósł o:

-         zmniejszenie wydatków o kwotę 30.000 zł w dz. 750 – administracja publiczna, w rozdz. 75023 – urzędy gmin, § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia,

-         zwiększenie wydatków o kwotę 30.000 zł w dz. 801 – oświata i wychowanie, w rozdz. 80110 – gimnazja, § 2320 - dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na remont i wyposażenie boiska sportowego Gimnazjum nr 2,

 

-         zmniejszenie wydatków o kwotę 30.000 zł w 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdz.90015 – oświetlenie placów, ulic i dróg, § 4260 – zakup energii,

-         zwiększenie wydatków o kwotę 30.000 zł w dz. 600 – transport i łączność, w dz. 60016 – drogi publiczne gminne, § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na budowę chodnika w m. Wełna od leśniczówki do bramy wjazdowej do kościoła w Wełnie od strony zachodniej.

 

Radny H. Janus wniósł o:

-         zmniejszenie wydatków o kwotę 30.000 zł w dz. 801 – oświata i wychowanie, w rozdz. 80101 – szkoły podstawowe, § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników,

-         zwiększenie wydatków o kwotę 30.000 zł w dz. 754 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdz. 75412 – ochotnicze straże pożarne, § 6230 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji, zakupów inwestycyjnych  jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na dobudowę pomieszczenia socjalno- sanitarnego przy budynku OSP w Gościejewie. Radny poinformował, że został upoważniony przez walne zebranie  OSP w dniu 08.01.2011 r. do przedstawienia tego wniosku. Zgodnie z ustaleniami z ubiegłego roku podczas spotkań dotyczących remontu sali wiejskiej ze środków unijnych, w zamian za oddanie pomieszczenia na powiększenie kuchni, miało być dobudowane pomieszczenie sanitarno- socjalne. Budowa wewnątrz remizy jest niemożliwa ze względu na brak miejsca. Zebranie wiejskie w dniu 14.09.2010 r.  przeznaczyło z funduszu sołeckiego kwotę 7.000 zł na powyższe zadanie.

 

Radna R. Tomaszewska wniosła o:

-         zmniejszenie wydatków o kwotę 15.000 zł w dz. 758 – różne rozliczenia, w rozdz. 75818 - rezerwy ogólne i celowe, §4810 – rezerwy,

-         zwiększenie wydatków o kwotę 15.000 zł w dz. 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdz. 90015 – oświetlenie placów, ulic i dróg, § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na budowę oświetlenia wzdłuż ul. Biskupskiego (3 lampy),

 

-         zmniejszenie wydatków o kwotę 6.000 zł w dz. 700 – gospodarka mieszkaniowa, w rozdz. 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami, § 4300 – zakup usług pozostałych,

-         zwiększenie wydatków o kwotę 6.000 zł w dz. 801  oświata i wychowanie, w rozdz. 80110 – gimnazja, § 4300 – zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów międzynarodowej wymiany młodzieży Gimnazjum nr 1 (3.000 zł) i Gimnazjum nr 2 (3.000 zł).

 

Radny H. Janus powiedział, że ma jeszcze dwie poprawki, ale wolałby je podać po głosowaniach, jeśli zostaną środki.

Przewodniczący Rady Z. Hinz powiedział, że jako prowadzący przyjął zasadę, iż po zgłoszeniu wszystkich poprawek, po przerwie będzie tylko ich głosowanie.

Radny H. Janus wniósł o:

-         zmniejszenie wydatków o kwotę 30.000 zł w dz. 801 – oświata i wychowanie, w rozdz. 80110 – gimnazja, § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników,

-         zwiększenie wydatków o kwotę 30.000 zł w dz. 600 – transport i łączność, rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne, § 4270 – zakup usług remontowych z przeznaczeniem na utwardzenie drogi gminnej nr 272533P w Tarnowie, od drogi nr 11 do budynku nr 25. Radny dodał, że jest to również wniosek z zebrania wiejskiego.

 

-         zmniejszenie wydatków o kwotę 30.000 zł w dz. 801 – oświata i wychowanie, w rozdz. 80101 – szkoły podstawowe, § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników,

-         zwiększenie wydatków o kwotę  30.000 zł w dz. 600  – transport i łączność, rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne, § 4270 – zakup usług remontowych z przeznaczeniem na utwardzenie drogi nr 273523P w m. Owieczki, od budynku nr 22 w kierunku drogi powiatowej nr 1352P.

Przewodniczący Rady Z. Hinz powiedział, że podczas posiedzeń komisji nie było zgłaszanych żadnych wniosków do projektu budżetu. Dodał, że istnieje określona procedura mówiąca o przygotowywaniu budżetu, gdzie Pan Burmistrz ma czas zapoznać się z wnioskami itd. Nadmienił, że nie kwestionuje zasadności wszystkich wniosków, ani kompetencji radnych w kwestii ich zgłaszania. Stwierdził, że radni stawili w tej chwili pozostałych radnych i Pana Burmistrza, przed trudnym zadaniem.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że w poprzedniej kadencji grupa radnych też  tak robiła i młodych radnych też tak w tej chwili uczy. Dodał, że radni zgłaszając w tej chwili takie wnioski są niepoważni. Były komisje, cała procedura uchwalania budżetu, nie było żadnego wniosku i dzisiaj radni na kartkach papieru nie mają nawet spisanych wniosków. Zapytał, jakie to jest podejście ze strony radnych? Poprosił, aby zapytać dyrektorów szkół, czy starczy im na płace. Zapytał, czy ktoś z radnych pytał o to? Zapytał, czy Burmistrz z powietrza wymyślił sobie taki budżet i płace w oświacie? Burmistrz powiedział, że parafia występuje o 237.000 zł, a radni proponują 10.000 zł na remont, a parafia pw. Św. Wita w ogóle nie wystąpiła z wnioskiem, a radni proponują dać jej 10.000 zł. Nadmienił, że nie ma uchwały o dofinansowaniu do zabytków. Burmistrz przypomniał, że radni przed chwilą przegłosowali uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy z konkretnymi kwotami i nie można tego zmienić.  Dodał, że szczegóły omówi po przerwie.

Radny R. Szuberski powiedział, że co do powagi odniósłby się do miesiąca lipca, bo też było niepoważne ogłaszanie konkursu na wiele milionów zł. Dodał, że o prawie 1 mln zł za dużo było na oświacie w 2009 r. na samych płacach. Stwierdził, że dotychczas działania radnych co do budżetu były właściwe i nigdy nie doprowadziły do sytuacji, żeby środków zabrakło. Jednak działania Burmistrza – tak.

Radny H. Janus stwierdził, że wnioski wszystkie są nagrywane i nikt by ich nie zapomniał gdyby były one głosowane od razu. Dodał, że radni swoimi wnioskami nie zadłużają Gminy bardziej, tylko zmieniają go w ramach budżetu. Zgłaszanie wniosków na sesji jest zgodne ze Statutem i przyjęty porządek obrad zawiera punkt – głosowanie nad poprawkami radnych, czyli radni mają prawo na każdej sesji zgłaszać wnioski.

Przewodniczący Rady Z. Hinz przypomniał, że nie kwestionował zasadności i kompetencji radnych w tej kwestii. Tylko chodziło o to, dlaczego na komisjach nie zgłaszano wniosków, aby dać znać Panu Burmistrzowi na ustosunkowanie się do tych spraw.

Radna R. Tomaszewska powiedziała, że przypomina sobie, kiedy Pan Burmistrz podsumowywał ubiegłoroczny budżet i do dzisiaj ma w uszach jedno zdanie, że Pan Burmistrz jest dumny z realizacji budżetu i jest bardzo dumny z wszystkich inwestycji, które zostały w poprzednim roku budżetowym wykonane. Radna przypomniała, że wiele z tych inwestycji zostało wniesionych poprzez takie same poprawki, jakie radni usiłują wnieść dzisiaj. Nadmieniła, że jeśli mogłaby podsumować poprzednią kadencję, to tak naprawdę dzięki działalności klubu radnych Rogoźno – Nasza Gmina, Pan Burmistrz został burmistrzem na kolejną kadencję i powinien klubowi za to podziękować.

Burmistrz Rogoźna wyjaśnił, że nie mówił nic o zadłużaniu Gminy i nie wie skąd radny H. Janus to wymyślił. Zwrócił się do radnej R. Tomaszewskiej słowami: „szkoda, że Pani nie została Burmistrzem i ludzie nie wybrali Pani, bo tak dużo Pani zrobiła w Rogoźnie”.

Przewodniczący Rady Z. Hinz poprosił o przekazanie wszystkich wniosków Panu Burmistrzowi i Pani Skarbnik, zaznaczając jednocześnie, że po przerwie nastąpi ich głosowanie.

 

Następnie ogłoszono 30 minut przerwy.

 

Skarbnik Gminy powiedziała, że radni uchwalili przed chwilą Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2011-2023 i jeśli chcieli złożyć wnioski do budżetu, to należało je również złożyć do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Są tam już zawarte wynagrodzenia, wydatki inwestycyjne i oba dokumenty muszą być spójne. Rada nie może uchwalić mniejszej rezerwy ogólnej. Dodała, że jeśli wnioski zostaną przyjęte, to będzie wszczęte postępowanie o stwierdzenie nieważności uchwały ws. Wieloletniej Prognozy Finansowej. Nie można zmniejszać wydatków majątkowych i przeznaczać ich na wydatki bieżące.

Radna R. Tomaszewska stwierdziła, że zgodnie z regulaminem na sali powinien być obecny Pan Burmistrz.

Przewodniczący Rady Z. Hinz powiedział, że nie widzi przeszkód, aby nie mógł wznowić obrad bez Pana Burmistrza i tak też uczynił. Zaproponował, aby przystąpić do głosowania nad zgłoszonymi poprawkami. Wyjaśnił, że kolejno będzie udzielał teraz głosu każdemu radnemu, który zgłaszał wniosek, aby je jeszcze raz sformułować na czym one polegają, a następnie każdy kolejno zostanie poddany pod głosowanie. Zaproponował, aby zacząć od radnego R. Szuberskiego.

Wniosek radnego R. Szuberskiego o:

-         zmniejszenie wydatków o kwotę 20.000 zł w dz. 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdz.90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód, § 6057 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,

-         zwiększenie wydatków o kwotę 20.000 zł w dz. 926 – kultura fizyczna i sport, w rozdz. 92695 – pozostała działalność, § 2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, na organizację zajęć siatkarskich przy RKS Wełna,

7 głosami „za” przy 8 głosach „przeciwnych” - nie został przyjęty.

 

Wniosek radnego R. Szuberskiego o:

-         zmniejszenie wydatków o kwotę 10.000 zł w dz. 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdz.901 – gospodarka ściekowa i ochrona wód, § 6057 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,

-         zwiększenie wydatków o kwotę 10.000 zł w dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, wprowadzając rozdz. 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, § 2720 – dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków dla parafii rzymskokatolickiej pw. Ducha Św. w Rogoźnie (na wymianę zniszczonych i nieszczelnych okien),

7 głosami „za” przy 8 głosach „przeciwnych” - nie został przyjęty.

 

Wniosek radnego R. Szuberskiego o:

-         zmniejszenie wydatków o kwotę 3.000 zł w dz. 750 - Administracja publiczna, w rozdz. 75023 – urzędy gmin, § 4300 - Zakup usług pozostałych,

-         zwiększenie wydatków o kwotę 3.000 zł w dz. 050 - Rybołówstwo i rybactwo, w rozdz. 05095 – pozostała działalność, § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, na zarybienie zbiorników wodnych będących własnością Gminy Rogoźno (Jezioro Nienawiszcz Mały).

7 głosami „za” przy 8 głosach „przeciwnych” - nie został przyjęty.

 

Wniosek radnej R. Tomaszewskiej o:

-         zmniejszenie wydatków o kwotę 15.000 zł w dz. 758 – różne rozliczenia, w rozdz. 75818 - rezerwy ogólne i celowe, §4810 – rezerwy,

-         zwiększenie wydatków o kwotę 15.000 zł w dz. 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdz. 90015 – oświetlenie placów, ulic i dróg, § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na budowę oświetlenia wzdłuż ul. Biskupskiego (3 lampy)za Przedszkolem na ul. Seminarialnej,

7 głosami „za” przy 8 głosach „przeciwnych” - nie został przyjęty.

 

Wniosek radnej R. Tomaszewskiej o:

-         zmniejszenie wydatków o kwotę 6.000 zł w dz. 700 – gospodarka mieszkaniowa, w rozdz. 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami, § 4300 – zakup usług pozostałych,

-         zwiększenie wydatków o kwotę 6.000 zł w dz. 801  oświata i wychowanie, w rozdz. 80110 – gimnazja, § 4300 – zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów międzynarodowej wymiany młodzieży Gimnazjum nr 1 (3.000 zł) i Gimnazjum nr 2 (3.000 zł),

7 głosami „za” przy 8 głosach „przeciwnych” - nie został przyjęty.

 

Wniosek radnego M. Kutki o:

-         zmniejszenie wydatków o kwotę 30.000 zł w dz. 750 - Administracja publiczna, w rozdz. 75023 – urzędy gmin, § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia,

-         zwiększenie wydatków o kwotę 30.000 zł w dz. 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdz.90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg, § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na budowę oświetlenia na ul. Prusa od budynku nr 56 do ul. Szarych Szeregów.

7 głosami „za” przy 8 głosach „przeciwnych” - nie został przyjęty.

 

Wniosek radnego M. Kutki o:

-         zmniejszenie wydatków o kwotę 20.000 zł w dz. 801 – oświata i wychowanie, w rozdz. 80101 – szkoły podstawowe, § 4300 – zakup usług pozostałych,

-         zwiększenie wydatków o kwotę 2.500 zł w dz. 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdz.90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg, § 4270 – zakup usług remontowych z przeznaczeniem na montaż 2 punktów świetlnych na istniejących już słupach energetycznych w m. Dziewcza Struga,

-          zwiększenie wydatków o kwotę 17.500 zł w dz. 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdz.90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg, § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na budowę 2 punktów świetlnych na odcinku ok 150 m w m. Dziewcza Struga,

7 głosami „za” przy 8 głosach „przeciwnych” - nie został przyjęty.

 

Wniosek radnego M. Połczyńskiego o:

-         zmniejszenie wydatków o kwotę 24.000 zł w dz. 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdz.90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach, § 4300 – zakup usług pozostałych,

-         zwiększenie wydatków o kwotę 7.000 zł w dz. 600 – transport i łączność, w rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne, § 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na zakup 2 wiat przystankowych dla wsi Owczegłowy i Cieśle,

7 głosami „za” przy 8 głosach „przeciwnych” - nie został przyjęty.

-         zwiększenie wydatków o kwotę 17.000 zł w dz. 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdz. 75412 - ochotnicze straże pożarne, dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupy inwestycyjne jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na kontynuację rozbudowy OSP w Pruścach,

7 głosami „za” przy 8 głosach „przeciwnych” - nie został przyjęty.

 

Wniosek radnego M. Połczyńskiego o:

-         zmniejszenie wydatki o kwotę 30.000 zł w dz. 801 – oświata i wychowanie, w rozdz. 80104 – przedszkola, § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników,

-         zwiększenie wydatków o kwotę 30.000 zł w dz. 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdz.90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg, § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na doprowadzenie energii elektrycznej i zainstalowanie oświetlenia wraz ze skrzynką elektryczną na boisku sportowym w Siernikach.

7 głosami „za” przy 8 głosach „przeciwnych” - nie został przyjęty.

 

Wniosek radnego R. Kinacha o:

-         zmniejszenie wydatków o kwotę 55.000 zł w dz. 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdz.90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód, § 6057 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,

-         zwiększenie wydatków o kwotę 25.000 zł w dz. 600 – Transport i łączność, w rozdz. 60016 - drogi publiczne gminne, § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, na budowę chodnika przy ul. Lipowej w Rogoźnie, na odcinku od mostu na rzece Wełnie do ul. Smolary - prawa strona,

7 głosami „za” przy 8 głosach „przeciwnych” - nie został przyjęty.

-         zwiększenie wydatków o kwotę 10.000 zł w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, wprowadzając rozdz. 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, § 2720 – dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków dla parafii rzymskokatolickiej pw. Św. Wita w Rogoźnie,

7 głosami „za” przy 8 głosach „przeciwnych” - nie został przyjęty.

-         zwiększenie wydatków o kwotę 20.000 zł w dz. 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdz.90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód, § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na budowę kanalizacji sanitarnej na ul. Leśnej od posesji Pana Ludtke do posesji nr 31 zamieszkanej przez Pana Filodę,

7 głosami „za” przy 7 głosach „przeciwnych” i 1 głosie „wstrzymującym” - nie został przyjęty.

 

Wniosek radnego R. Kinacha o:

-         zmniejszenie  wydatków o kwotę 40.000 zł w dz. 801 – oświata i wychowanie, w rozdz. 80110 – gimnazja, § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników,

-         zwiększenie wydatków o kwotę 40.000 zł w dz. 600 – transport i łączność, w rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne, § 4270 - zakup usług remontowych na: utwardzenie ul. Leśnej od budynku nr 31 do ul. Topolowej,

7 głosami „za” przy 8 głosach „przeciwnych” - nie został przyjęty.

 

Wniosek radnego A. Nadolnego o:

-         zmniejszenie wydatków o kwotę 10.000 zł w dz. 801 – oświata i wychowanie, w rozdz. 80110 – gimnazja, § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników,

-         zwiększenie wydatków o kwotę 10.000 zł w dz. 921 –Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, wprowadzając rozdz. 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, § 2720 – dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków dla parafii rzymskokatolickiej pw. NMP Królowej Świata w Parkowie – Kościół pomocniczy w Wełnie,

7 głosami „za” przy 8 głosach „przeciwnych” - nie został przyjęty.

 

Wniosek radnego A. Nadolnego o:

-         zmniejszenie wydatków o kwotę 50.000 zł w dz. 801 – oświata i wychowanie, w rozdz. 80110 – gimnazja, § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników,

-         zwiększenie wydatków o kwotę 50.000 zł w dz. 600 – transport i łączność, w rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne, § 4270 - zakup usług remontowych na: utwardzenie drogi w m. Jaracz od drogi powiatowej do posesji nr 12 w kwocie 10.000 zł, utwardzenie drogi gminnej ok. 700 m od drogi powiatowej z Parkowa do Słomowa w kierunku Boguniewa do posesji nr 139 w kwocie 30.000 zł, utwardzenie drogi gminnej w m. Parkowo Moksz od skrzyżowania z nowo powstałą drogą do Boguniewa do posesji Pana Hampla w kwocie 10.000 zł,

7 głosami „za” przy 8 głosach „przeciwnych” - nie został przyjęty.

 

Wniosek radnego A. Nadolnego o:

-         zmniejszenie wydatków o kwotę 30.000 zł w dz. 750 – administracja publiczna, w rozdz. 75023 – urzędy gmin, § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia,

-         zwiększenie wydatków o kwotę 30.000 zł w dz. 801 – oświata i wychowanie, w rozdz. 80110 – gimnazja, § 2320 - dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na remont i wyposażenie boiska sportowego dla Gimnazjum nr 2,

7 głosami „za” przy 7 głosach „przeciwnych” i 1 głosie „wstrzymującym” - nie został przyjęty.

 

Wniosek radnego A. Nadolnego o:

-         zmniejszenie wydatków o kwotę 30.000 zł w 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdz.90015 – oświetlenie placów, ulic i dróg, § 4260 – zakup energii,

-         zwiększenie wydatków o kwotę 30.000 zł w dz. 600 – transport i łączność, w rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne, § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na budowę chodnika w m. Wełna od leśniczówki do bramy wjazdowej do kościoła w Wełnie od strony zachodniej,

7 głosami „za” przy 8 głosach „przeciwnych” - nie został przyjęty.

 

Radny H. Janus poprosił o zmianę daty w § 13.

Przewodniczący Rady Z. Hinz powiedział, że nie będzie poddawał pod głosowanie tej poprawki, gdyż Pani Skarbnik stwierdziła, że jest to błąd pisarski.

 

Wniosek radnego H. Janusa o:

-         zmianę brzmienia pkt. 3 w § 13 na: „przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między paragrafami w ramach rozdziału”.

Skarbnik Gminy powiedziała, że może być zapis zaproponowany przez radnego, jak również można pozostawić ten punkt bez zmian

7 głosami „za” przy 8 głosach „przeciwnych” - nie został przyjęty.

 

Wniosek radnego H. Janusa o:

-         zmniejszenie wydatków w kwocie 30.000 zł w dz. 754 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdz. 75412 - ochotnicze straże pożarne, § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia,

-         zmniejszenie wydatków w kwocie 10.000 zł w dz. 754 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdz. 75412 - ochotnicze straże pożarne, § 4300 - zakup usług pozostałych,

-         zwiększenie wydatków w kwocie 40.000 zł w dz. 754 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdz. 75412 - ochotnicze straże pożarne, wprowadzając § 2820 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom,

Pan M. Zieliński zapytał, czy może coś dodać?

Przewodniczący Rady Z. Hinz odpowiedział, że nie, ponieważ głos w tym punkcie mają tylko radni.

Radny H. Janus powiedział, że się z tym nie zgadza, ponieważ przed głosowaniem każdy z obecnych ma prawo zając głos. Po głosowaniu jest już na to za późno. Poprosił o wskazanie mu zapisu w Statucie, w ustawie samorządowej, który mówi, że jest to zabronione.

Przewodniczący Rady Z. Hinz przypomniał, że to on prowadzi obrady.

Radny H. Janus powiedział, że należy to robić zgodnie ze Statutem i ustawą samorządową.

Przewodniczący Rady Z. Hinz powiedział, że jeśli prowadzi obrady niezgodnie ze Statutem, to radny ma prawo to zakwestionować.

Radny H. Janus stwierdził, że z tego wynika, iż Pan Przewodniczący nie zna Statutu.

Przewodniczący Rady Z. Hinz powiedział, że nie będzie komentował wypowiedzi radnego na jego temat.

Wniosek radnego H. Janusa 7 głosami „za” przy 8 głosach „przeciwnych” - nie został przyjęty.

 

Wniosek radnego H. Janusa o:

-         zmniejszenie wydatków o kwotę 30.000 zł w dz. 801 – oświata i wychowanie, w rozdz. 80101 – szkoły podstawowe, § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników,

-         zwiększenie wydatków o kwotę 30.000 zł w dz. 754 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdz. 75412 – ochotnicze straże pożarne, § 6230 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji, zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na dobudowę pomieszczenia socjalno- sanitarnego przy budynku OSP w Gościejewie,

 7 głosami „za” przy 8 głosach „przeciwnych” - nie został przyjęty.

 

Wniosek radnego H. Janusa o:

-         zmniejszenie wydatków o kwotę 30.000 zł w dz. 801 – oświata i wychowanie, w rozdz. 80110 – gimnazja, § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników,

-         zwiększenie wydatków o kwotę 30.000 zł w dz. 600 – transport i łączność, rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne, § 4270 – zakup usług remontowych z przeznaczeniem na utwardzenie drogi gminnej nr 272533P w Tarnowie, od drogi nr 11 do budynku nr 25,

 7 głosami „za” przy 8 głosach „przeciwnych” - nie został przyjęty.

 

Wniosek radnego H. Janusa o;

-         zmniejszenie wydatków o kwotę 30.000 zł w dz. 801 – oświata i wychowanie, w rozdz. 80101 – szkoły podstawowe, § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników,

-         zwiększenie wydatków o kwotę  30.000 zł w dz. 600  – transport i łączność, rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne, § 4270 – zakup usług remontowych z przeznaczeniem na utwardzenie drogi nr 273523P w m. Owieczki, od budynku nr 22 w kierunku drogi powiatowej nr 1352P,

 7 głosami „za” przy 8 głosach „przeciwnych” - nie został przyjęty.

Radny H. Janus zapytał, kiedy Przewodniczący udzieli głosu innym osobom?

Przewodniczący Rady Z. Hinz odpowiedział, że w wolnych głosach i wnioskach.

 

- głosowanie nad projektem uchwały w sprawie budżetu Gminy Rogoźno na 2011 rok.

 

                Uchwała Nr V/24/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu Gminy Rogoźno na 2011 rok, podjęta została 8 głosami „za” przy 7 głosach „przeciwnych” w obecności 15 radnych.

 

Radny H. Janus powiedział, że składa protest z powodu złamania Regulaminu Rady Miejskiej § 16 ust.3., ponieważ niedopuszczenie do głosu mogło wypaczyć wyniki głosowania.

 

VII. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

a) planu pracy Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa na 2011 rok – projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Komisji GFiR A. Olenderski.

Uwag nie było.

 

                Uchwała Nr V/25/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie planu pracy Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa na 2011 rok, podjęta została jednogłośnie 15 głosami „za” w obecności 15 radnych.

 

b) planu pracy Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury na 2011 rok – projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Komisji SSOiK Z. Chudzicki.

Uwag nie było.

 

                Uchwała Nr V/26/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie planu pracy Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury za 2011 rok, podjęta została jednogłośnie 15 głosami „za” w obecności 15 radnych.

 

c) planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2011 rok – projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Komisji R. Dworzański.

Radny R. Szuberski zaproponował, aby w miesiącu lutym uwzględnić dodatkowy temat: zakończenie kontroli zamówień publicznych za rok 2009 w placówkach oświatowych Gminy Rogoźno. Wyjaśnił, że jest to zadanie, które nie zostało wykonane i powinno znaleźć się w planie kontroli.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański powiedział, że w odpowiednim punkcie, kiedy będzie informacja Przewodniczącego Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym omówi ostatnie posiedzenie Komisji z 24.01.2011 r., na którym podjęto decyzję o skierowaniu wniosku do Pana Burmistrza, następującej treści: „W związku z opinią prawną w sprawie podejrzenia naruszenia dyscypliny finansów publicznych, Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Rogoźnie składa wniosek o przeprowadzenie kontroli wewnętrznej przez Głównego Specjalistę ds. Kontroli Wewnętrznej UM w Rogoźnie, w dwóch jednostkach organizacyjnych Gminy Rogoźno tj. Gimnazjum nr 1 w Rogoźnie oraz Przedszkolu w Parkowie. O wynikach wszystkich trzech kontroli (łącznie z kontrolą w Przedszkolu nr 2 w Rogoźnie) proszę poinformować członków Komisji Rewizyjnej.” Przewodniczący KR poinformował, że wyniki wspomnianych kontroli będą podstawą do wystąpienia do Rady Miejskiej z ewentualnym wnioskiem o skierowane sprawy do rzecznika dyscypliny finansów publicznych.

Radny R. Szuberski zapytał, kto jest organem kontrolnym? Pan Burmistrz, czy Komisja Rewizyjna?  Czy zakres kontroli przekracza możliwości Komisji?

Przewodniczący KR R. Dworzański odpowiedział, że na podstawie wyników kontroli poprzedniej kadencji, zgromadzone dowody nie stanowią jednoznacznie o tym, żeby wystąpić do Rady Miejskiej z wnioskiem o skierowanie sprawy do rzecznika dyscypliny finansów publicznych. Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych stanowi jednoznacznie, kto jest organem kontrolnym. Rada Miejska do celów kontrolnych powołuje komisję rewizyjną. Chyba art. 93 tej ustawy mówi, że wniosek do rzecznika dyscypliny finansów publicznych kieruje organ stanowiący, czyli Rada Miejska.

Radny R. Szuberski zapytał Przewodniczącego KR, czy zapoznał się ze zmianami do ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych? Zapytał, czy Pan Przewodniczący podtrzymuje swoje stanowisko, że KR sama nie może wystąpić do rzecznika?

Przewodniczący KR R. Dworzański powiedział, że z treści wspominanej przez niego ustawy, prawdopodobnie art. 93 wynika, że zgłoszenie do rzecznika dyscypliny finansów publicznych następuje przez organ stanowiący.

Radny R. Szuberski powiedział, że postara się przesłać Przewodniczącemu KR stosowny przepis, w ramach zaznajomienia się z ustawą. Nadmienił, że podtrzymuje swój wniosek o wprowadzenie dodatkowego tematu w miesiącu lutym.

Wniosek radnego R. Szuberskiego 7 głosami „za” przy 8 głosach „przeciwnych” nie został przyjęty.

Przewodniczący KR powiedział, że będzie wdzięczny radnemu R. Szuberskiemu za wskazanie wspominanej zmiany. Dodał, że nie doczytał, iż jest taka zmian i być może jego wiedza nie jest na tyle dokładana w tym temacie. Jednak również tą wiedzą podzieliła się z nim Pani od kontroli wewnętrznej.

Radny R. Szuberski zapytał, czy w każdej trudnej sprawie Pan Przewodniczący KR będzie kierował wniosek do Pana Burmistrza z zakresu działania KR?

Przewodniczący KR powiedział, że nie bardzo rozumie co to znaczy „w każdej trudnej sprawie”.

Radny R. Szuberski stwierdził, że Pan Przewodniczący KR powiedział, że ta sprawa jest zbyt skomplikowana dla KR. Dodał, że przez wiele miesięcy sprawa nie została doprowadzona do końca. Nie było żadnych wniosków końcowych. Czy jeśli będą podobne sprawy, trudne, to zakończą się tak samo jak tamta kontrola?

Przewodniczący KR powiedział, że Komisja Rewizyjna ma pełne prawo do korzystania ze wszelkiej dostępnej pomocy prawnej i jeśli będą to sprawy trudne, to na pewno Komisja będzie z tej pomocy korzystała. Nadmienił, że sprawa z poprzedniej kadencji przy wiedzy obecnej Komisji jest niedostateczna. Dostarczone dowody Komisji ubiegłej kadencji nie wystarczą, aby występować do Rady Miejskiej z wnioskiem o skierowanie sprawy do rzecznika dyscypliny finansów publicznych.

 

                Uchwała Nr V/27/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2011 rok, podjęta została 8 głosami „za” przy 7 głosach „przeciwnych” w obecności 15 radnych.

 

d) wyboru przedstawiciela do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach – projekt uchwały przedstawił Wiceprzewodniczący Rady A. Olenderski.

Wiceprzewodniczący Rady A. Olenderski zaproponował kandydaturę radnego R. Dworzańskiego na członka Rady Społecznej SP ZOZ w Obornikach. Nadmienił, że był on już reprezentantem Gminy Rogoźno w tej Radzie przez dwie kadencje. Z uwagi na duże zdobyte doświadczenie zdobyte przez 8 lat działania w Radzie Społecznej, znane mu są problemy i potrzeby służby zdrowia w stopniu znacznie głębszym, jak komukolwiek innemu. Ponadto radny R. Dworzański odznacza się dużą aktywnością, skutecznością i umiejętnością pracy w zespole, co jest niezbędne w tego typu działalności społecznej, jak służba zdrowia. Wiceprzewodniczący Rady A. Olenderski poinformował, że jednocześnie sam rezygnuje z funkcji reprezentanta Gminy Rogoźno w Radzie Społecznej przy SP ZOZ.

Radny R. Szuberski zgłosił kandydaturę sołtysa Z. Nowaka, który był radnym Sejmiku, radnym Rady Miejskiej. Ponadto uczestniczył w Radzie Społecznej w Miłowodach i w Kowanówku.

Radny R. Dworzański wyraził zgodę na kandydowanie.

Sołtys Z. Nowak wyraził zgodę na kandydowanie.

„Za” kandydaturą radnego R. Dworzańskiego na przedstawiciela Gminy Rogoźno do Rady Społecznej SP ZOZ w Obornikach opowiedziało się 8 radnych.

„Za” kandydaturą sołtysa Z. Nowaka na przedstawiciela Gminy Rogoźno do Rady Społecznej SP ZOZ w Obornikach opowiedziało się 7 radnych.

 

                Uchwała Nr V/28/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie wyboru przedstawiciela do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach, podjęta została 8 głosami „za” przy 7 głosach „przeciwnych” w obecności 15 radnych.

 

e) wyboru przedstawiciela Gminy Rogoźno w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Wielkopolski – projekt uchwały przedstawiła Sekretarz Gminy I. Sip- Michalska.

Wiceprzewodniczący Rady Z. Chudzicki zaproponował kandydaturę radnego Z. Hinza, który przez trzy kadencje godnie reprezentował Gminę Rogoźno w tym Stowarzyszeniu. W trakcie ich trwania był członkiem Zarządu, pełniąc jednocześnie odpowiedzialną funkcję Sekretarza. Dodał, że Pan Z. Hinz jest kompetentnym i doświadczonym samorządowcem, dlatego nadal powinien reprezentować Gminę Rogoźno w SGiPW.

Radny R. Szuberski zgłosił kandydaturę radnego M. Kutki, który jest magistrem politologii o specjalizacji administracja samorządowa. Aktywnie interesuje się działalnością organizacji pozarządowych i jest kandydatem obu klubów.

Radny M. Kutka wyraził zgodę na kandydowanie.

Radny Z. Hinz wyraził zgodę na kandydowanie.

„Za” kandydaturą radnego M. Kutki na przedstawiciela Gminy Rogoźno w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Wielkopolski opowiedziało się 7 radnych.

„Za” kandydaturą radnego Z. Hinza na przedstawiciela Gminy Rogoźno w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Wielkopolski opowiedziało się 8 radnych.

 

                Uchwała Nr V/29/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Rogoźno w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Wielkopolski, podjęta została 8 głosami „za” przy 7 głosach „przeciwnych” w obecności 15 radnych.

 

f) zmiany uchwały nr XXIX/226/2000 Rady Miejskiej Rogoźna z dnia 20 grudnia 2000 r. o przystąpieniu Gminy do Stowarzyszenia Jednostek Samorządu Terytorialnego „Komunikacja” – projekt uchwały przedstawiła Sekretarz Gminy I. Sip- Michalska.

Radny A. Nadolny zgłosił kandydaturę radnego H. Janusa dodając, że na sali nie ma lepszego fachowca od dróg.

Radny H. Janus wyraził zgodę na kandydowanie.

Przewodniczący Rady Z. Hinz zgłosił kandydaturę Burmistrza Rogoźna.

Burmistrz Rogoźna wyraził zgodę na kandydowanie.

„Za” kandydaturą radnego H. Janusa na reprezentanta Gminy w Stowarzyszeniu Jednostek Samorządu Terytorialnego „Komunikacja” opowiedziało się 7 radnych.

„Za” kandydaturą Burmistrza Rogoźna na reprezentanta Gminy w Stowarzyszeniu Jednostek Samorządu Terytorialnego „Komunikacja” opowiedziało się 8 radnych.

 

                Uchwała Nr V/30/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/226/2000 Rady Miejskiej Rogoźna z dnia 20 grudnia 2000 r. o przystąpieniu Gminy do Stowarzyszenia Jednostek Samorządu Terytorialnego „Komunikacja”, podjęta została 8 głosami „za” przy 7 głosach „przeciwnych” w obecności 15 radnych.

 

g) zmiany uchwały nr XVIII/157/2004 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 kwietnia 2004 r. o utworzeniu Lokalnej Organizacji Turystycznej Biały Kruk – projekt uchwały przedstawiła Sekretarz Gminy I. Sip- Michalska.

Radny R. Dworzański zgłosił kandydaturę radnego A. Jóźwiaka.

Radny A. Jóźwiak wyraził zgodę.

Innych kandydatur nie było.

 

                Uchwała Nr V/31/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/157/2004 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 kwietnia 2004 r. o utworzeniu Lokalnej Organizacji Turystycznej Biały Kruk, podjęta została 9 głosami „za” przy 1 głosie „przeciwnym” oraz 5 głosach „wstrzymujących” w obecności 15 radnych.

 

Następnie ogłoszono 15 minut przerwy.

 

h) zmiany uchwały nr XXXIV/241/2009 Rady Miejskiej Rogoźna z dnia 28 stycznia 2009 r. o przystąpieniu Gminy do Stowarzyszenia „Dolina Wełny” działającego jako Lokalna Grupa Działania w rozumieniu przepisów Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwoju obszarów wiejskich” oraz udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy w w/w Stowarzyszeniu – projekt uchwały przedstawiła Sekretarz Gminy I. Sip- Michalska.

Radny A. Jóźwiak zaproponował kandydaturę radnego P. Wojciechowskiego.

Radny P. Wojciechowski wyraził zgodę.

Innych kandydatur nie było.

 

                Uchwała Nr V/32/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/241/2009 Rady Miejskiej Rogoźna z dnia 28 stycznia 2009 r. o przystąpieniu Gminy do Stowarzyszenia „Dolina Wełny” działającego jako Lokalna Grupa Działania w rozumieniu przepisów Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwoju obszarów wiejskich” oraz udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy w w/w Stowarzyszeniu, podjęta została jednogłośnie 15 głosami „za” w obecności 15 radnych.

 

i) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym – projekt uchwały przedstawił Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska R. Piątkowski.

Radny H. Janus zapytał o właściciela działki.

Kierownik Wydziału GNRiOŚ odpowiedział, że Teresa i Andrzej Nowak.

 

                Uchwała Nr V/33/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym, podjęta została jednogłośnie 15 głosami „za” w obecności 15 radnych.

 

j) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze części miasta Rogoźno – rejon „Wójtostwo” – projekt uchwały przedstawił Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska R. Piątkowski.

 

                Uchwała Nr V/34/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze części miasta Rogoźno – rejon „Wójtostwo”, podjęta została jednogłośnie 15 głosami „za” w obecności 15 radnych.

 

k) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze działek o nr. ewidencyjnych od 150/2 do 150/14 położonych w miejscowości Nienawiszcz – projekt uchwały wraz z autopoprawką przedstawił Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska R. Piątkowski.

Autopoprawka nr 1 została przyjęta jednogłośnie 15 głosami „za” w obecności 15 radnych.

 

                Uchwała Nr V/35/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze działek o nr. ewidencyjnych od 150/2 do 150/14 położonych w miejscowości Nienawiszcz, podjęta została jednogłośnie 15 głosami „za” w obecności 15 radnych.

 

l) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego – projekt uchwały wraz z autopoprawką przedstawił Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska R. Piątkowski.

Radny H. Janus zgłosił wniosek, aby umowa została zawarta na okres nie dłuższy niż czas trwania kontraktu z NFZ.

Kierownik Wydziału GNRiOŚ powiedział, że umowa zawarta na czas nieoznaczony może być rozwiązana za porozumieniem stron w każdym czasie. Nie występuje takie ryzyko, że w przypadku, gdy najemca zaprzestał by działalności, Gmina nie mogłaby wypowiedzieć umowy.

Wniosek radnego H. Janusa 7 głosami „za” przy 7 głosach „przeciwnych” i 1 głosie „wstrzymującym” - nie został przyjęty.

 

            Uchwała Nr V/36/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego, podjęta została 9 głosami „za” przy 6 głosach „wstrzymujących” w obecności 15 radnych.

 

ł) wynagrodzenia Burmistrza Rogoźna – projekt uchwały wraz z autopoprawką przedstawił Przewodniczący Rady Z. Hinz.

Radny R. Szuberski zapytał, dlaczego projekt uchwały pojawił się dopiero teraz, a nie na sesji, na której Burmistrz składał ślubowanie?

Sekretarz Gminy przyznała, że uchwała powinna być wniesiona na sesji, na której Burmistrz składał ślubowanie.

Radny R. Szuberski zapytał, dlaczego projekt nie został wniesiony na tamtą sesję i dlaczego było opóźnienie?

Sekretarz Gminy odpowiedziała, że projekt został przeoczony.

Radny R. Szuberski zapytał, czy może teraz dojść do sytuacji, że uchwała zostanie uchylona?

Sekretarz Gminy powiedziała, że Pan Burmistrz świadczył pracę w tym czasie i przysługuje mu wynagrodzenie.

Radna R. Tomaszewska zapytała, kto przeoczył ten projekt?

Sekretarz Gminy odpowiedziała, że ona.

Sołtys Z. Nowak wyraził chęć zabrania głosu w tym punkcie.

Przewodniczący Rady Z. Hinz powiedział, że nie udzieli głosu Panu Sołtysowi w tym punkcie. Sprawa dotyczy Pana Burmistrza i w tym punkcie mogą wypowiadać się tylko radni. Dodał, że udzieli Sołtysowi głosu w punkcie – Wolne głosy i wnioski.

Radna R. Tomaszewska zaapelowała do całej Rady o to, aby nie podwyższać pensji Panu Burmistrzowi. Gmina jest wręcz zobligowana do maksymalnych oszczędności, gdyż jej finanse są bardzo napięte. Budowa kanalizacji zmusiła Gminę do tego, że trzeba było zrezygnować z mnóstwa inwestycji, czego pokaz był dzisiaj na sesji. Dodała, że nie tylko w jej ocenie Burmistrz nie do końca sprawuje nadzór nad finansami publicznymi i są liczne zaniedbania. W poprzedniej kadencji zaciągano kredyty, a w wolnych środkach zostawał 1 mln zł w oświacie. Są też liczne braki w pracy Urzędu, który nadzoruje Pan Burmistrz. Koronnym przykładem był niedawno emitowany w telewizji PTV program, kiedy wypowiedź prawnika i socjologa, dała osobom, które oglądały program wiele do myślenia. Na zakończenie tego programu był śmiech i wyrażano współczucie mieszkańcom takiej gminy, w której pracują tacy urzędnicy. Sformułowanie było tam jednoznaczne, że Urząd w Gminie Rogoźno jest w zasadzie sam dla siebie, a nie dla petenta. Radna dodała, że tym Urzędem zarządza Pan Burmistrz. Nadmieniła, że jest przeciwna podwyższeniu wynagrodzenia Pana Burmistrza.

Radny H. Janus odniósł się do zabierania głosu na sesji przez inne osoby, przytaczając fragment treści § 16 ust. 3 Regulaminu Rady Miejskiej, który brzmi: „... a w dalszej kolejności pozostałym dyskutantom”. Dodał, że zachowanie Pana Przewodniczącego jest niezgodne z Statutem Rady Miejskiej.

Przewodniczący Rady Z. Hinz powiedział, że bierze za to pełną odpowiedzialność jako prowadzący obrady. Dodał, że udziela głosu radnym, którzy mieli okazję dyskutować na temat projektów uchwał podczas komisji.

Radny H. Janus powiedział, że się z tym nie zgadza.

Przewodniczący Rady Z. Hinz powiedział, że to on udziela głos.

Radny H. Janus stwierdził, że decyduje o tym Statut Gminy, który Pan Przewodniczący sam przyjmował.

Przewodniczący Rady Z. Hinz powiedział, że w tej chwili radny dezorganizuje pracę Rady.

Radna R. Tomaszewska powiedziała, że stanowczo protestuje przeciwko takim „dyktatorskim zapędom” Przewodniczącego Rady. Dodała, że nie zgadza się na sposób, w jaki prowadzone są obrady.

Burmistrz Rogoźna odniósł się do wypowiedzi radnej R. Tomaszewskiej na temat programu telewizyjnego. Stwierdził, że radna najpierw mogła się zapoznać z materiałem dowodowym w sprawie, z decyzjami i może wtedy powiedziałaby prawdę. Dodał, że rozumie, iż radnej przy tej uchwale pasuje ten temat, ale należało się zapoznać ze sprawą, dlatego zaprasza radną do Urzędu i być może na kolejnej sesji, będzie mówiła co innego.

Sołtys Z. Nowak powiedział, że chciałby coś powiedzieć.

Radny R. Szuberski powiedział, że chciałby się dowiedzieć o jaki ustęp art. 8 ustawy o pracownikach samorządowych chodzi w uzasadnieniu.

Radny A. Nadolny zapytał, czy w tym roku urzędnicy Urzędu otrzymają podwyżkę wynagrodzeń?

Burmistrz Rogoźna powiedział, że przy uchwalonym budżecie – nie.

Przewodniczący Rady Z. Hinz powiedział, że nie udzieli głosu Panu Sołtysowi Z. Nowakowi w tym punkcie, tylko w punkcie – Wolne głosy i wnioski.

Sekretarz Gminy powiedziała, że nie wzięła ze sobą ustawy o pracownikach samorządowych i nie jest w stanie teraz powiedzieć o jaki konkretnie ustęp chodzi. Nadmieniła, że uzasadnienia się nie głosuje, dlatego postara się poinformować radnego, który ustęp powinien być zawarty w uzasadnieniu.

Sołtys Z. Nowak powiedział, że po raz trzeci się zgłasza, ponieważ chciałby zabrać głos.

Przewodniczący Rady Z. Hinz przypomniał, że obiecał udzielić Panu Sołtysowi głosu w punkcie – Wolne głosy i wnioski, jak każdemu innemu uczestnikowi obrad, spoza Rady.

 

Autopoprawka została przyjęta 8 głosami „za” przy 6 głosach „przeciwnych” i 1 głosie „wstrzymującym” w obecności 15 radnych.

Radny A. Jóźwiak zapytał, czy w latach 2007-2010, w których podwyżki dostawali pracownicy Urzędu, Pan Burmistrz również miał podnoszone wynagrodzenie?

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że nie.

 

                Uchwała Nr V/37/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Rogoźna, podjęta została 8 głosami „za” przy 6 głosach „przeciwnych” i 1 głosie „wstrzymującym” w obecności 15 radnych.

 

VIII. Interpelacje i zapytania radnych.

Interpelacja nr 2/VI/2011 radnego H. Janusa, złożona w dniu 17.01.2011 r. o treści:

„W związku z interwencjami mieszkańców Gminy Rogoźno, proszę o podjęcie działań w celu możliwości przejazdu przez Olszynę od miejscowości Gościejewo do drogi nr 272515P  Laskowo- Rogoźno.

W 2006 roku Nadleśnictwo Durowo zamknęło dla ruchu drogowego w/w drogę. Wskutek mojej interwencji (z upoważnienia mieszkańców), Rada Miejska zobowiązała burmistrza do rozmów w celu otwarcia drogi dla ruchu pojazdów. W ich wyniku Nadleśnictwo Durowo zezwoliło tylko na ruch pojazdów towarowych i ciągników rolniczych, którymi okoliczni rolnicy przewożą produkty rolne, zwierzęta hodowlane itp.  (Pismo Nadleśnictwa Durowo z dnia 21.06.2007 roku – Zn. Spr. SL-2507-106/07).

Podczas posiedzenia Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa w dniu 20 czerwca 2007 Nadleśniczy Nadleśnictwa Durowo stwierdził, że na tej drodze ruch rowerowy oraz pieszy  jest dozwolony.

5 stycznia zostałem poinformowany, że w/w droga jest całkowicie zablokowana przez zamontowanie zakluczonych rogatek na przejeździe kolejowym linii Poznań - Piła. Dziwi fakt, że mieszkańcy (nie tylko Gminy Rogoźno) nie zostali w jakichkolwiek sposób o tym fakcie poinformowani. Nie ma żadnego znaku o nieprzejezdnej drodze i nie ma żadnej możliwości zawrócenia np. ciągnikiem z przyczepami.

Proszę o odpowiedzi na pytania:

- na kogo wniosek została zamknięta w/w droga i przejazd kolejowy

- czy były uzgodnienia z Urzędem Miejskim w Rogoźnie, a jeśli tak czy urząd wyraził zgodę na zamknięcie.

Proszę o pilne  zadziałanie w celu przywrócenia przejezdności drogi oraz informację na internetowej stronie Gminy Rogoźno.

W załączeniu przekazuję dwa zdjęcia potwierdzające zasadność powyższej interpelacji. ” – interpelacja stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

 

Interpelacja nr 3/VI/2011 radnego H. Janusa, złożona w dniu 18.01.2011 r. o treści:

„W związku z bardzo krytycznymi uwagami mieszkańców gminy, dotyczącymi braku pogotowia ratunkowego, a także lekarzy w godzinach nocnych, oraz w soboty i dni świąteczne w  Rogoźnie, wnioskuję w ich imieniu o rozpoczęcie działań w celu przywrócenia stanu z roku ubiegłego.

Większość mieszkańców gminy, szczególnie w średnim i starszym wieku żyje w niepewności i  strachu nie mając zapewnionej na miejscu szybkiej opieki medycznej, która może uratować zdrowie a w wielu przypadkach życie.

Czy może Pan Burmistrz podjął już działania, które poprawiłyby sytuację w tym temacie?

Ze względu na rozległy obszar powiatu oraz ponad 56 tys. mieszkańców, proszę o odpowiedź na nast. pytania:

-         ile karetek pogotowia i zespołów  ratunkowych pracuje jednocześnie w Powiecie Obornickim?

-         ilu lekarzy jednocześnie  pełni dyżur w godzinach nocnych, w soboty i dni świąteczne w przychodni na ul. Łukowskiej w Obornikach?

Ponadto proszę o odpowiedź na pytanie mieszkańców, gdzie znajduje się medyczny sprzęt ratunkowy zakupiony ze składek społeczeństwa oraz z budżetu gminy Gminy Rogoźno w ostatnich latach?

Ze względu na ważność tego tematu dla społeczeństwa gminy, proszę o odpowiedź na sesji w dniu 26 stycznia b.r.” – interpelacja stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

 

Interpelacja nr 4/VI/2011 radnego H. Janusa, złożona w dniu 24.01.2011 r. o treści:

„Z początkiem 2011 roku została zamknięta placówka Poczty Polskiej w Gościejewie, gdzie grunt jest własnością Skarbu Państwa a budynek znajduje się w użytkowaniu wieczystym Poczty Polskiej S.A. Budynek o powierzchni ok.150 m 2 położony jest na działce nr 404 o pow. 700 m² został oddany do użytku w 1988 roku i jest w dobrym stanie technicznym.

Uważam, że należałoby poczynić starania o przejęcie ( być może bezpłatnie) tego budynku przez Gminę Rogoźno na mienie komunalne, a następnie przeznaczenie go na potrzeby np. służby zdrowia, Zespołu Szkół lub Sołectwa Gościejewo. – interpelacja stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

 

Interpelacja grupy radnych, złożona na sesji o treści:

W związku z licznymi zapytaniami mieszkańców naszej Gminy dotyczącymi oczyszczenia i pogłębienia rzeki Wełny na odcinku od mostu przy ul. Wągrowieckiej do mostu kolejowego na rzece Wełnie w Rogoźnie, wnosimy o udzielenie odpowiedzi, dotyczącej czynności podjętych przez Pana Burmistrza w celu wykonania tego zadania przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu w roku 2010. Propozycja prac w tym zakresie, wniesiona w V kadencji Rady Miejskiej przez radnych z Klubu Radnych „Rogoźno - Nasza Gmina", była ze wszech miar słuszna. Pogłębienie i oczyszczenie rzeki w znaczący sposób poprawiłoby przepływ wody na tym odcinku. Uważamy nadal, że należy podjąć wszelkie starania aby czynności w zakresie pogłębienia oczyszczenia rzeki Wełny na tym odcinku doprowadzić do skutku. Dodatkowo
wnosimy     o     rozważenie     możliwości     podniesieniu     rury     kanalizacji podciśnieniowej, która zasłania światło mostu na ul. Lipowej. Podwyższenie spowoduje swobodniejszy przepływ wody, który jest hamowany przy moście. Dodatkowo zatrzymują się tam nieczystości, kłody drewniane i spływająca kra.” – interpelacja stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

 

Radny A. Nadolny zapytał o remont sali w Parkowie. Dlaczego specyfikacja nie była bogatsza? Co z dokumentacją na kanalizację w Józefinowie? Jak wygląda sprawa z dokumentacją, w której kosztach partycypowała wieś Parkowo, na drogę od sali OSP do drogi powiatowej przy posesji Pani Zybert?

Radny H. Janus zwrócił uwagę, że sprawa przejazdu przez Olszynę jest bardzo pilna.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że ma 30 dni na udzielenie odpowiedzi na interpelację. Odnośnie zapytań radnego A. Nadolnego Burmistrz wyjaśnił, że na spotkaniu mieszkańcy decydowali, co ma być robione na sali. Komisja nie dokonała odbioru ze względu na usterki, które zostały później  naprawione. Odnośnie kanalizacji w Józefinowie, to grupa radnych z poprzedniej kadencji zdjęła to zadanie z budżetu i przeznaczyła środki na drogę na ul. Paderewskiego. W tej chwili został uchwalony nowy budżet  i nie ma tam tego zadania. Odnośnie dokumentacji na drogę w Parkowie, to jest ona ważna 3 lata. Odnośnie przejazdu przez Olszynę, to nikt nie uczestniczył w tych rozmowach i nie był obecny na spotkaniu z Urzędu. Jest też pismo z Nadleśnictwa Durowo, że nie ma tam geodezyjnie wyznaczonej drogi i jest to jedna duża działka leśna. PKP dokonało przeklasyfikowania przejazdu i go zamknęło. Nie było uzgodnień w tej sprawie z Urzędem Miejskim. Burmistrz dodał, że jego zdaniem przejazd powinien zostać otwarty, tak jak to było dotychczas. Odnośnie służby zdrowia, będzie przygotowana stosowna odpowiedź na interpelację. Nadmienił, że Wojewoda Wielkopolski ustalił, że na terenie Powiatu Obornickiego są 3 karetki. Jedna typu S z lekarzem i dwie z pracownikami medycznymi. Karetka typu S oraz jedna z pracownikami medycznymi stacjonują w Obornikach, a druga byłaby na Gminę Rogoźno i Gminę Ryczywół. Obecnie karetka stacjonuje w Jaraczu, w firmie Pana Obsta. Wcale nie jest powiedziane, że jak karetka stacjonowałaby w Rogoźnie, a nie w Jaraczu, to bezpieczeństwo jest większe, gdyż cały czas jest w ruchu. Równie dobrze może być w Starym lub z pacjentem w szpitalu itd. Pan Obst miał prawo się przenieść i tak zrobił. Wcześniej mieszkańcy Gminy Oborniki jeździli do Rogoźna, a teraz jest odwrotnie. Pan Obst zakupił budynek w Obornikach, wyremontował go, przygotował gabinety i lekarza rodzinnego przeniósł do Obornik. Numery telefonów komórkowych, ani lekarze się nie zmienili. Burmistrz nadmienił, że na dzisiejszej sesji podjęto uchwałę o bezprzetargowym trybie najmu pomieszczeń na ul. Fabrycznej Panu Obstowi, aby mógł uzyskać kontrakt na drugiego lekarza rodzinnego, który byłby na Rogoźno i Ryczywół. Gdyby wszystko poszło dobrze, to lekarz byłby w Rogoźnie od 1 marca.

Radny H. Janus powiedział, że z tego, co wie to na spotkanie z PKP Urząd również był zaproszony.

Radny R. Szuberski stwierdził, że wydłuży się czas przejazdu, jeśli zdarzenie będzie miało miejsce  w Pruścach, a karetka będzie musiała dojechać z Jaracza. Pojazd ratownictwa medycznego powinien być w jakimś centrum, aby w miarę możliwości dotrzeć  w miejsce zdarzenia. Karetka nie musi stać w miejscu, gdzie jest siedziba. Odnośnie lekarza POZ, czy też specjalisty, to nie byłoby problemu, żeby ich mieć pod warunkiem, że dano by im lokal. Gdyby 3 lata temu podjęto taką decyzję, to dzisiaj byłby chirurg, ortopeda i wiele innych specjalności. Dodał ,że myślał o 10. Jednak decyzje zostały podjęte inaczej. To samo jest z lekarzem POZ.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że przez 3 dni w tygodniu jest gabinet wolny na parterze. Wystarczyłoby chociaż 3 specjalistów, a nie 10, żeby codziennie przyjmował, kto inny. W tej chwili jest tam diabetolog i Pani od rehabilitacji. Odnośnie karetki Burmistrz powiedział, że radny Szuberski działa z ramienia Gminy w Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i skoro Burmistrz jest taki niedobry, to dlaczego radny tego nie załatwi? Poprosił Radę, żeby sami zmusili Pana Obsta, żeby został na ul. Fabrycznej.

Radny R. Szuberski powiedział, że Rogoźno może mieć określone specjalności, pogotowie, jeśli  zostanie przekazany lokal. Gmina jest małą jednostką i tylko dając lokal, można ich przyciągnąć.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że w Rogoźnie jest lokal i SANEPID do karetki nie ma uwag. Dodał, że skoro radny uważa, iż Burmistrz sobie nie radzi, to bardzo prosi o pomoc.

Radny R. Szuberski stwierdził, że propozycja, którą złożył 3 lata temu była propozycją trafną, a została skrytykowana przez Pana Burmistrza.

Radna R. Tomaszewska stwierdziła, że skoro Rada ma być organem uchwałodawczym i wykonawczym, to może należałoby się zastanowić, czy Burmistrz jest w ogóle potrzebny.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że zakup budynku od Pana Filimona to byłby koszt ok. 500 tys. zł i właściwie stan surowy. Wszystkie okna, instalacje, posadzki należałoby wymienić. Budowlańcy szacowali to na ok. 1 mln zł, a radny R. Szuberski nazywa to intratną transakcją. Dodał, że uważa inaczej. Odnośnie wypowiedzi radnej R. Tomaszewskiej Burmistrz stwierdził, że: „najlepiej podpisy zbierać i komuś d rąbać, a pomóc to – nie”. Nadmienił, że w takim razie może Rada jest niepotrzebna. Wyjaśnił, że zwrócił uwagę i prosił o pomoc jako członka Komisji Bezpieczeństwa.

Radny R. Szuberski powiedział, że chodzi o bezpieczeństwo związane z organami Policji, ze Strażą Pożarną, SANEPIDU. Natomiast typową służbą zdrowia, Komisja się nie zajmuje. Dodał, że Gmina musiałaby więcej dołożyć, ponieważ 500 tys. zł było ofertą wstępną Pana Filimona. Po rozeznaniu, mogłoby to nawet kosztować 1,5 – 2 mln, ale wtedy gabinety byłyby dostosowane i w Gminie byłoby porządne centrum medyczne.

Radna R. Tomaszewska zapytała Przewodniczącego Rady, dlaczego nie zwraca uwagi Panu Burmistrzowi w momencie, kiedy obraża radnych, kieruje pomówienia i obraźliwe słowa. Poprosiła Burmistrza, aby sprecyzował co to znaczy: „d komuś rąbać i zbierać podpisy”? Poprosiła, aby znalazło się to w protokole.

Przewodniczący Rady Z. Hinz poprosił, aby również w protokole znalazło się to, co radna powiedziała pod jego adresem mówiąc o dyktatorskich zapędach.

 

IX. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

Nie było.

 

X. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej i Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

Informacja Przewodniczącego RM w Rogoźnie z działań podejmowanych w okresie międzysesyjnym – stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury Z. Chudzicki poinformował, że:

-         4 stycznia odbył spotkanie z Pełnomocnikiem ds. Oświaty Panią Longiną Pijanowską i Dyrektorem ZEAPO Wiktorem Jaworskim (nawiązanie współpracy, omówienie terminów i wysłuchanie propozycji do planu pracy Komisji SSOiK) oraz brał udział w posiedzeniu Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa – przedstawienie opinii na temat projektu budżetu,

-         17 stycznia przewodniczył posiedzeniu Komisji SSOiK RM w Rogoźnie, na którym został omówiony i przyjęty plan pracy Komisji oraz zaopiniowano projekty uchwał na V Sesję, jak również przyjęto wniosek do Pana Burmistrza  prośbą o rozpatrzenie możliwości powołania sztabu, który będzie analizował sposób oraz wysokość finansowania klubów i stowarzyszeń sportowych.

 

Przewodniczący Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa A. Olenderski poinformował, że Komisja odbyła 2 posiedzenia w miesiącu styczniu tj. 4 i 24.01.2011 r. Głównie zajmowano się na nich omawianiem projektu budżetu na 2011 rok oraz przygotowywano plan pracy Komisji na 2011 r. W dniu 24.01.2011 r. w posiedzeniu uczestniczył Pan Przewodniczący Lokalnej Organizacji Turystycznej „Biały Kruk” B. Jeran. Ponadto Komisja podjęła wnioski w sprawie:

-         naprawy uszkodzonych rogatek w m. Tarnowo (zgłoszony przez radnego H. Janusa),

-         wykonania  oznakowania poziomego P-1 (wyznaczającego pasy ruchu)  na drodze nr 1352P Ruda – Przybychowo (zgłoszony przez radnego H. Janusa),

-         zainstalowania sygnalizatora świetlnego wraz z wytyczeniem przejścia dla pieszych na drodze krajowej nr 11 w okolicach skrzyżowania z drogą powiatową Parkowo-Wełna ( zgłoszony przez A. Jóźwiaka),

-         zatwierdzenia planu pracy Komisji na 2011 r.,

-         ponowienia wniosku o budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 241 z wyjazdem z osiedla Przemysława II w Rogoźnie (zgłoszony przez radnego R. Kinacha).

 

Przewodniczący KR R. Dworzański poinformował, że jego praca koncentrowała się na 2 tematach tj. przygotowaniu planu pracy KR na 2011 r. oraz na sprawie z kontroli przeprowadzonej w poprzedniej kadencji, dotyczącej placówek oświatowych. Na posiedzeniu w dniu 24.01.2011 r. Komisja zatwierdziła swój plan pracy i postanowiła skierować pismo do Pana Burmistrza, o którym informował już wcześniej przy omawianiu planu pracy.

 

Radny H. Janus poinformował, że po 3 dniach od wysłania wniosku Komisji GFiR do PKP naprawiono uszkodzone rogatki.

 

XI. Sprawozdanie Burmistrza Rogoźna o pracach w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Miejskiej.

Burmistrz Rogoźna złożył informację z działalności w okresie między sesjami w formie pisemnej - załącznik nr 15 do protokołu, informację z wykonania uchwał Rady – załącznik nr 16 do protokołu oraz informację z zakresu gospodarowania mieniem gminnym za okres od 24.12.2010 r. – 24.01.2011 r. - załącznik nr 17 do protokołu.

Radny H. Janus zapytał o:

-         spotkanie z przedstawicielem ENEA S.A.  Panem Krzyścinem – omówienie umowy na konserwację urządzeń elektrycznych – oświetlenie,

-         udział w Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia „Droga – S11”,

-         podpisanie aneksu do umowy na finansowanie budowy kanalizacji – WFOŚ w Poznaniu.

 

Burmistrz Rogoźna wyjaśnił, że:

-         umowa z ENEA została podpisana. Nastąpiła mała podwyżka stawki od słupa i jest to prawdopodobnie ostatnia taka umowa. W przyszłym roku zostanie zrobiona inwentaryzacja i Gmina będzie płacić za roboty faktycznie wykonane.

-         Na Walnym Zgromadzeniu udzielano absolutorium Zarządowi i wybierano nowe władze. Prezesem została Pani, która na co dzień pracuje w Urzędzie Miasta w Poznaniu. Był obecny na posiedzeniu przedstawiciel GDDKiA. Wszyscy czekają na decyzję Premiera w sprawie krajowego programu budowy dróg i autostrad.

Odnośnie aneksu do umowy o finansowanie budowy kanalizacji, Skarbnik Gminy wyjaśniła, że dotyczył on zmian w harmonogramie finansowo- rzeczowym, polegających na przemieszczeniu wydatków w 2009 r., które w pierwotnej umowie były zawarte w 2010 r.

Radny R. Szuberski zapytał, z którym Prezesem OSP Rogoźno Pan Burmistrz się spotkał i co było przedmiotem rozmów?

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że z Panem Kamińskim, a rozmowa dotyczyła spraw bieżących.

Radny H. Janus zapytał, u kogo można otrzymać ksero umowy.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że nie wie, czy może udostępnić taką umowę. Są tam dane osobowe itd.

Radny H. Janus zapytał, kogo są tam dane osobowe? Czy umowa nie jest podpisywana między Gminą, a ENEA?

Burmistrz Rogoźna powiedział, że nie będzie tego komentował.

 

XII. Wolne wnioski i informacje.

Pan J. Zborowski poinformował, że jego posesja jest systematycznie zalewana. Aktualnie woda z 2 ulic leci na jego teren. W zasadzie nie ma wodnej instalacji. Kiedyś istniały na ul. Lipowej instalacje odwadniające i zostały zniszczone przez poprzednie ekipy rządzące. Ostatnie 2 rowki zostały za kadencji Pana Burmistrza B. Janusa zasypane. Dodał, że na własny koszt czyścił wyczyści kiedyś studzienkę. Lada moment instalacja się zapiaszczy i przestanie być  niedrożna. Nadmienił, że zwraca się w tej sprawie nie tylko do Pana Burmistrza, ale do wszystkich radnych. Można było spuścić wodę z ulic inaczej. Na ul. Wójtostwo jest studzienka, do której można było spuścić wodę, nie kopiąc jego terenu. Pan J. Zborowski powiedział, że 2 lata temu prosił Burmistrza o odpiaszczenie piaskowników. Dodał, że nie składał żadnych próśb do Urzędu, żeby mu odwodnienie zrobić. Chciał tylko, aby podniesiono mu kratkę, aby można było wyczyścić studzienkę. Pan J. Zborowski powiedział, że żąda od władz natychmiastowego wyczyszczenia instalacji. Nadmienił, że jeśli Gminy na to nie stać, to może do tego dopłacić.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że to co zrobiono było jedyną możliwą rzeczą, aby odwodnić budynki z tyłu, ponieważ mieszkańcy zgłosili sprawę do PSP w Obornikach. Trzy jednostki pompowały ¾ dnia tą wodę. Wspólnie z Komendantem Baranowskim podjęto decyzję o zaprzestaniu pompowania. Strażacy z kolei się unieśli, że to PSP ich wysłało i Burmistrz nie będzie decydował i pompowali dalej. W końcu wykonano telefon do Komendanta PSP w Obornikach, który wysłał oficera dyżurnego. Na miejscu stwierdził, że pompowanie jest bezcelowe z powodu ilości wody. Jedynym wyjściem było zrobienie małego rowka, którym spuszczono wodę. Panu Zborowskiemu nie zalewano podwórza. Dodał, że Pan Zborowski pyta, kto zasypał rowy, a sam to robił. Mieszkańcy dzwonili do Straży Miejskiej, a oni na Policję. Odnośnie wyczyszczenia instalacji, to w przerwę Komendant Straży Miejskiej informował Pana Zborowskiego, kiedy zostanie to wykonane i w jaki sposób.

Radny R. Kinach powiedział, że w ubiegłym roku zgłaszał do Pana Komendanta Straży Miejskiej sprawę udrożnienia studzienek i do dzisiaj nic nie zostało zrobione.

Komendant Straży Miejskiej J. Stępień powiedział, że na chwilę obecną wszystko jest kierowane na niego i przyjmuje wszystko. Studzienki, guliki, rowy itd. Dodał, że chodziło głównie o 2 studzienki. Na ul. Wójtostwo jest jedna studzienka zasypana tłuczniem. Pan Zborowski mówi o studzience przy Pani Piechowiak, na wjeździe do Wójtostwa – będzie wyczyszczona. W tej chwili woda jest wysoka i jak opadnie, to zostanie to zrobione. 

Pan J. Wielgus powiedział, że na ul. Słonecznej został wykopany mały rowek, którym cała woda już zeszła i w dalszym ciągu nie został zakopany. Jest tam ciemno i jak ktoś jedzie samochodem może do niego wpaść. Zapytał, czy planowane jest zasypanie go? Dodał, że samochód z niskim podwoziem może się zawiesić.

Pan W. Kubanek powiedział, że gwarantuje, że jeśli rowek, o którym mówił Pan Wielgus zostanie zasypany, to jutro dzwoni pod nr 112 i przyjeżdża Straż Pożarna. Rowek jest udrożniony i cały czas woda nim płynie. Nadmienił, że nie dojeżdża samochodem do domu, tylko zostawia go niedaleko i w gumowcach chodzi do samochodu i dopiero tam ubiera buty.  Nadmienił, że ma własną ekologiczną oczyszczalnię ścieków i non stop ma ją zalaną. Dodał, że wysypania tłucznia na ul. Leśnej, nie wymaga dużych środków.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że rowek ma ok 10-15 cm i swobodnie można samochodem przejechać. Dopóki woda nie zejdzie, to rowek będzie utrzymany, a dopiero potem się go zasypie. Zrobiono go po to, aby ratować ludzi, którzy są z tyłu i im pomóc. Dodał, że rozumie przez kogo to jest podgrzewane, ale nie będzie już komentował tego tematu. Nikomu nie chciano zaszkodzić, kopiąc wspomniany rowek. Tak wysoka woda, jak teraz była w 1980 r. Nadmienił, że zdaje sobie sprawę, że teraz za wszystko się jego obarcza winą. 

Pan J. Wielgus powiedział, że nie mówił, żeby zasypać rowek, tylko chodziło o bezpieczeństwo.

Przewodniczący Rady Z. Hinz zaproponował, aby Komendant Straży lub inna osoba delegowana przez Pana Burmistrza pojechała na miejsce, spotkała się z Panami i spróbowała rozwiązać tą sprawę. Zapytał Sołtysa Z. Nowaka, czy chciałby teraz zabrać głos?

Sołtys Z. Nowak odpowiedział, że nie.

Radny H. Janus powiedział, że w § 2 ust. 2 brzmi: „Dokumenty z zakresu działania Rady i komisji udostępnia się w Biurze Rady Miejskiej, a dokumenty z zakresu działania Burmistrza udostępnia się w merytorycznie właściwych komórkach organizacyjnych Urzędu, w dniach i godzinach przyjmowania interesantów.” Natomiast  § 3 mówi, że: „1. Z dokumentów wymienionych w § 2 obywatele mogą sporządzać notatki, odpisy, wyciągi, fotografować je i kopiować. 2. Realizacja uprawnień określonych w ust. 1 może się odbywać wyłącznie w Urzędzie i w asyście pracownika Urzędu.”Nadmienił, że 25 sierpnia 2010 r. Rada podjęła uchwałę Jego autorstwa, ws. numeracji i zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. Dodał, że na ostatniej Komisji GFiR obiecał, że wszyscy radni taką mapę otrzymają, łącznie z naniesionymi drogami powiatowymi i dlatego, chciałby taką mapę przekazać. Zaproponował, aby mapa ze spisem dróg i ulic, które mają kategorię gminną znalazła się na stronie internetowej Rogoźna.

Radny M. Kutka powiedział, że rozmawiał z mieszkańcami i kilku z nich mówiło, że słyszało, że ma być zamknięta placówka Poczty Polskiej w Rogoźnie. Zapytał Burmistrza, czy są to tylko plotki, czy jest coś na rzeczy?

Burmistrz Rogoźna powiedział, że jest to nieprawda i dziękuje części radnym za rozsiewanie takich plotek. Zamknięto placówkę w Budziszewku i Gościejewie. W poprzedniej kadencji, były radny Z. Nowak wykrzykiwał na sesji, że Burmistrz nie chce dać pieniędzy na remont pomieszczeń w Budziszewku. Jednak dokonano go tam na 15.000 zł i agencja pocztowa była tylko kilka tygodni i przeniosła się do prywatnego mieszkania. Budynek w Gościejewie zostanie przeznaczony do sprzedaży i jeśli Gminę będzie stać na jego kupno, to może zostanie to zakupione. Nadmienił, że odnośnie poczty w Rogoźnie rozmawiał z Panią Dyrektor z Poznania i nie ma zamiaru jej likwidować. Zamykane są wszystkie mniejsze placówki. Być może będą przekształcenia w Rogoźnie, małe zwolnienia, ale jednostka będzie funkcjonować. Poprosił o to, aby go pytać zamiast rozpowiadać takie rzeczy.

Radny M. Kutka stwierdził, że słyszał to od mieszkańców, a nie z żadnych plotek radnych i sam takich plotek nie rozsiewa.

Radny R. Szuberski poprosił Burmistrza, aby chociaż w kilku zdaniach odniósł się do powodu odwołania Pani Zastępcy Burmistrza.  Dodał, że Pani Biała była nietuzinkowym urzędnikiem i urzędnikiem bardzo kompetentnym.

Zastępca Burmistrza powiedziała, że projekt budowy ul. Seminarialnej, Długiej i Nowej przeszedł pozytywnie etap oceny formalnej oraz merytorycznej i uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego został zakwalifikowany do dofinansowania. W tej chwili umowy zostały podpisane z 11 beneficjentami. Projekt Gminy Rogoźno znajduje się w tej chwili na liście rezerwowej. Umowy dla projektów współfinansowanych z WRPO będą podpisywane do roku 2013. Projekty z listy rezerwowej nie są już dofinansowane w kolejności chronologicznej, tylko wg uznania Zarządu Województwa.

Radny R. Szuberski zapytał, czy w takim razie rozstrzygnięcie tej sprawy może potrwać 2 lata?

Zastępca Burmistrza odpowiedziała, że może potrwać do 2 lat, może to być za miesiąc lub 2. Zależy to od tego, w jakiej wysokości i kiedy pojawią się środki w Województwie na realizację tych zadań.

Radny R. Szuberski powiedział, że pomysł, aby zacząć od ul. Nowej, która jest uzbrojona, jest trafny. Nie będą to duże pieniądze, bo jeśli nic się nie zmieni i sytuacja będzie taka, to może nie starczyć Gminie pieniędzy na odszkodowania za awarie i usterki w samochodach osób, które tam zamieszkują.

Zastępca Burmistrza powiedziała, że można zacząć realizację budowy tych ulic ze środków, które pojawią się w budżecie, ponieważ koszty kwalifikowane sięgają roku 2007 i nawet jeśli Gmina w tej chwili poniesie wydatki na realizację tego projektu przed podpisaniem umowy z Zarządem Województwa, to te koszty będą kwalifikowane.

Burmistrz Rogoźna stwierdził, że radny R. Szuberski i radna R. Tomaszewska robią sobie polityczną robotę sobie robią z odejścia Pani Zastępczyni. Dodał, że od oceniania pracowników jest on, a Pani radna R. Tomaszewska może oceniać sobie pracowników u siebie. Nadmienił, że też  nie ingerował w to, dlaczego nie ma tego zastępcę dyrektora, ani tego. Burmistrz powiedział, że wypowiedź radnej jest nie ma miejscu i sam też nie chciałby na sesji, oficjalnie mówić, co mu się nie podobało. Odnośnie etapowania budowy ul. Długiej, Nowej i Seminarialnej, to wiadomo, że tak można zrobić, już od dawna ,tylko potrzeba na to pieniądze. Dodał, że pod publiczkę mówienie, że Gmina dostanie pieniądze jest bardzo nieładne. Gmina Rogoźno jest na 21 miejscu listy rezerwowej. Może po przetargach spadną kwoty na pierwsze 11 projektów, ale o ile musiałyby one spać, żeby Gmina Rogoźno się załapała?

Radny R. Szuberski powiedział, że pod publiczkę Pan Burmistrz na spotkaniu noworocznym mówił, że będzie to wykonane i że jest duża szansa itd.

Radny H. Kuszak powiedział, że wnioskuje z wypowiedzi Pani Burmistrz, iż szansę są duże na powodzenie, skoro lista rezerwowa nie jest po kolei.

 

XIII. Zakończenie.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Hinz trzykrotnym uderzeniem „Laską Przewodniczącego” zakończył obrady V Sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie.

 

 

Posiedzenie zakończono o godz. 22.30

Protokół sporządziła A. Potocka

Rogoźno, dnia 16 lutego 2011 r.

 

 

Uwaga Przewodniczącego Rady:

Nie wszyscy radni (wnioskodawcy) dostarczyli dokumentację na piśmie związaną z proponowanymi zmianami do budżetu.

 

drukuj pobierz pdf