Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2010-2014: Uchwała nr VI/38/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Uchwała Nr VI/38/2011

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 23 lutego 2011 r.

 

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 ze zm.) Rada Miejska w Rogoźnie uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Zespół interdyscyplinarny, o którym mowa w art. 9a ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 ze zm.), działający w Gminie Rogoźno, jest powoływany przez Burmistrza Rogoźna zarządzeniem. 

 

§ 2. 1. Burmistrz Rogoźna powołuje w skład zespołu interdyscyplinarnego przedstawicieli: 

1)    Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, 

2)    Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

3)    Komisariatu Policji w Rogoźnie, 

4)    jednostek oświatowych działających na terenie Gminy, 

5)    podmiotów ochrony zdrowia działających na terenie Gminy, 

6)    organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy. 

7)    Zespółu Kuratorskiej Służby Sądowej dla dorosłych i rodzinnych przy Sądzie Rejonowym w Obornikach. 

2. Podstawą powołania zespołu interdyscyplinarnego w określonym składzie są porozumienia zawierane między Burmistrzem Rogoźna a podmiotami wymienionymi w § 2 ust.1. 

 

§ 3. Każdy członek zespołu interdyscyplinarnego jest zobowiązany złożyć Burmistrzowi Rogoźna oświadczenie o zachowaniu poufności wszelkich informacji i danych uzyskanych podczas pracy w zespole, zgodnie z art. 9c ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 ze zm.). 

 

§ 4. Burmistrz Rogoźna odwołuje członka zespołu interdyscyplinarnego zarządzeniem w przypadku: 

1)    nie złożenia oświadczenia, o którym mowa w § 3, 

2)    uzasadnionego podejrzenia naruszenia zasady poufności, 

3)    nie wywiązywania się z obowiązków wynikających z pracy w zespole – na wniosek przewodniczącego zespołu, 

4)    złożenia wniosku o odwołanie przez kierownictwo podmiotu, który delegował przedstawiciela. 

 

§ 5. Członkowie zespołu interdyscyplinarnego powoływani są na okres kadencji wynoszący 4 lata. 

 

§ 6. Pierwsze posiedzenie zespołu interdyscyplinarnego zwołuje Burmistrz Rogoźna w ciągu miesiąca od powołania zespołu zawiadamiając o terminie i miejscu posiedzenia. 

 

§ 7. 1. Na pierwszym posiedzeniu członkowie zespołu interdyscyplinarnego wybierają spośród siebie przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. 

2. Przewodniczący, zastępca przewodniczącego i sekretarz mogą być odwołani w takim samym trybie. 

 

§ 8. Zespół interdyscyplinarny podejmuje rozstrzygnięcia w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu. 

 

§ 9. 1. Posiedzenia zespołu zwołuje przewodniczący nie rzadziej niż raz na trzy miesiące zawiadamiając także Burmistrza Rogoźna. 

2. Przewodniczący jest zobowiązany zwołać posiedzenie na wniosek Burmistrza Rogoźna. 

 

§ 10. Z posiedzenia zespołu interdyscyplinarnego sporządza się protokół. 

 

§ 11. Zespół interdyscyplinarny może tworzyć grupy robocze zgodnie z art. 9a ust. 10 i art. 9b ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 ze zm.) w drodze uchwały, która powinna określać: 

1)    skład grupy roboczej, 

2)    przedmiot pracy, 

3)    termin złożenia sprawozdania z podjętych działań. 

 

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna. 

 

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

drukuj pobierz pdf