Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2010-2014: Uchwała nr VII/43/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 15 marca 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2011-2023

Uchwała Nr VII/43/2011

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 15 marca 2011 roku

 

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2011-2023

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art.226, 227, 228, 230 ust 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 ze zmianami) w związku z art.121 ust. 8 oraz art.122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1241ze zmianami)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§ 1.  Dokonuje się zmiany § 1 Uchwały Nr V/23/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2011-2023, który otrzymuje brzmienie:

„§ 1.      Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rogoźno obejmującą:

1.    Dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób finansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2.    Objaśnienia przyjętych wartości, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały”.

§ 2.  Dokonuje się zmiany § 2 Uchwały Nr V/23/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2011-2023, który otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały”.

 

§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

§ 4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 

 


 

Załącznik Nr 2 Uchwały Nr VII/43/2011

Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 15 marca 2011 roku

 

Objaśnienia przyjętych wartości

 

W stosunku do uchwalonej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2011-2023 w dniu 26 stycznia 2011 roku – Uchwałą Nr V/23/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie, dokonano następujących zmian w 2011 roku w:

Załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza finansowa”

 

Poz.

Wyszczególnienie

Stan przed

zmianą

Zmiana

Stan po zmianie

Rok 2011

1

Dochody ogółem, z tego:

52.431.445

261.200

52.692.645

a

dochody bieżące

40.029.372

261.200

40.290.572

2

Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) w tym:

38.206.601

226.200

38.432.801

a

na wynagrodzenia i składki od nich naliczone

17.889.540

31.591

17.921.131

b

związane z funkcjonowaniem organów JST

3.267.253

87.736

3.354.989

3

Wynik budżet po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu (1-2)

14.224.844

35.000

14.259.844

4

Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art.217 ufp, w tym:

0

688.900

688.900

a

Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art.217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego

0

688.900

688.900

6

Środki do dyspozycji (3+4+5)

14.224.844

723.900

14.948.744

7

Spłata i obsługa długu

1.996.912

0

1.996.912

9

Środki  do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)

12.227.932

723.900

12.951.832

10

Wydatki majątkowe, w tym:

17.545.932

723.900

18.269.832

a

wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust.4 ufp

16.840.932

708.900

17.549.832

13

Kwota długu, w tym:

11.887.349,06

26.779

11.914.128,06

15.

Relacja planowanej łącznej kwota spłaty zobowiązań do dochodów

3,81%

-0,02%

3,79%

15a

Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.243 ufp

10,61%

 

10,61%

17

Spłata zadłużenia/dochody ogółem (7-13a+2c-2d):1) – max 15% z art.169 sufp

3,81%

-0,02%

3,79%

18

Zadłużenie/dochody ogółem (13-13a):1) – max 60% z art.170 sufp

22,67%

-0,05%

22,62%

19

Wydatki bieżące razem (2+7b)

38.806.601

226.200

39.032.801

20

Wydatki ogółem

56.352.533

950.100

57.302.633

21

Wynik budżetu (1-20)

-3.921.088

-688.900

-4.609.988

22

Przychody budżetu (4+5+11)

5.318.000

688.900

6.006.900

 

Szczegółowy opis zmian przyjętych wartości wykazanych w tabeli:

Ad. poz.1 Dochody ogółem z tego dochody bieżące zostały zwiększone o ogólna kwotę 261.200 zł, i dotyczą:

Ø  Wpłat z zysku jednoosobowej spółki gminnej za 2010 rok 250.000,-

Ø  Zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej 13.783,-

(Pismo MF Nr ST3/4820/2/2011)

Ø  Zwiększenia dotacji celowych na zadania zlecone +15.770,-

Ø  Zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach poprzednich z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa 9.213,-

 

Dochody ogółem po zmianie wynoszą 52.692.645 zł, z tego dochody bieżące  40.290.572 zł

 

Ad. poz.2              Wydatki bieżące (bez obsługi długu) zostały zwiększone o kwotę 226.200 zł i dotyczą zmian dokonanych w budżecie na dzień 15 marca w tym:

Ø  Zwiększenia wydatków bieżących w dziale Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 4.073,-

Ø  Zwiększenia wydatków z dziale Administracja publiczna  o kwotę 112.770,-

Ø  Zwiększenia wydatków w dziale Różne rozliczenia (rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe) 103.000,-

Ø  Zmniejszenia wydatków w dziale Oświata i wychowanie o kwotę – 65.630 zł,

Ø  Zwiększenia wydatków w dziale Pomoc społeczna o kwotę 66.957 zł,

Ø  Zmniejszenia wydatków w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę – 9.970,-

Ø  Zwiększenia wydatków w dziale Gospodarka komunalna o kwotę 15.000,-

Po w/w zmianach wydatki bieżące są zgodne z uchwałą w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 rok i wynoszą 38.432.801 zł.

 

Ad. poz.2a            Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dokonano zwiększenia o kwotę  31.591 zł i dotyczą zmian dokonanych w działach:

Ø  Administracja publiczna   100.070,-

Ø  Oświata i wychowanie   – 68.030,-

Ø  Edukacyjna opieka wychowawcza   –9.970,-

Ø  Opieka Społeczna   3.143,-

Ø  Urzędy naczelnych organów władzy

Państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa   6.378,-  

(błąd w WPF z 26.01.2011r. dotyczy Wyborów do Senatu).

Dane zgodne z dokonanymi zmianami w budżecie na dzień 15 marca 2011 roku, które po zmianach wynoszą  17.921.131 zł.

 

Ad. poz. 2b           Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów JST zwiększono o kwotę 87.736 zł i dotyczą zmian dokonanych:

Ø  Zarządzeniem Nr 24/2011 Burmistrza Rogoźna z dnia 07 lutego 2011 roku o kwotę 9.264,- zmniejszono wydatki w rozdziale Rady gmin,

Ø  Uchwałą Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 15 marca 2011 roku zwiększono wydatki o kwotę 97.000,- w rozdziale Urzędy gmin.

w/w zmiany są zgodne ze zmianami w budżecie Gminy na 2011 rok i po zmianach wynoszą 3.354.989 zł.

 

Ad. poz. 3             Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) zmieniono o kwotę 35.000 zł (dochody ogółem 261.200 minus wydatki bieżące 226.200,-) i po zmianie wynosi 14.259.844 zł  (dochody ogółem 52.692.645,- minus wydatki bieżące 38.432.801,-).

 

Ad. poz.4 i 4a      Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art.217 ufp, w tym:

na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego wprowadzono kwotę 688.900 zł

Dane zgodne ze zmianą wprowadzoną w budżecie 15 marca 2011 roku.

 

Ad. poz.6, 9 i 10  Środki do dyspozycji w wysokości 723.900 zł (wynik budżetu 35.000,- + wolne środki 688.900,-)  z przeznaczeniem na wydatki majątkowe w kwocie 723.900 zł.

 

Ad. poz.10a         Wydatki majątkowe objęte limitem 2011 roku zwiększono o kwotę 708.900 zł i po zmianie wynoszą 17.549.832 zł, dane są zgodne z limitem wykazanym w załączniku Nr 3 „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy finansowej na lata 2011-2014”

 

Ad. poz.13            Kwota długu została zwiększona na koniec 2011 roku o kwotę 26.779 zł z tytułu umowy leasingu zawartej w dniu 30.10.2008r. z finansującym, który na czas oznaczony oddał przedmiot (komputery) do używania i popierania pożytków Korzystającemu (gminie) zobowiązanego do uiszczania Finansującemu rat leasingowych. Przez cały okres trwania leasingu Finansujący pozostaje właścicielem przedmiotu leasingu do momentu wykupu przedmiotu za cenę wartości końcowej.

 Stan kredytu i pożyczek na dzień 31.12.2010 roku wynosił 7.966.261,06 zł (tj. stan na 01.01.2010r. 9.658.498,06 zł minus dokonane spłaty rat w 2010r. 1.439.112 zł i minus otrzymane umorzenie pożyczek z WFOŚ i GW  253.125,- = 7.966.261,06 zł)

 

Stan planowego długu na koniec 2011 roku wyniesie 11.914.128,06 zł wg poniższego wyliczenia:

-     stan kredytu i pożyczek na 01.01.2011 r.

7.966.261,06 zł

-     planowane przychody z tytułu kredytów i pożyczek w 2011 roku

5.318.000,00 zł

-     planowane rozchody z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek

- 1. 396.912,00 zł

-     umowy leasingu zawarta z Finansującym (lata 2011-2012)

+ 62.047,00 zł

-     umowa leasingu przypadająca do spłaty z wydatków bieżących w 2011 roku

- 35.268,00 zł

 

Ad. poz.15            Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem wynosi 3,79 % (planowana spłata zobowiązań 1.996.912 zł/ dochody ogółem 52.692.645 zł = 3,79 %)

 

Ad. poz.15a         Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp w 2011 roku wynosi 10,61%

 

Wg następującego wyliczenia:

 

[

(

36.198.334,03+2.241.470,70 -31.935.627,53

)

+

(

37.364.736,29+1.522.586,92 -35.341.874,15

)

+

38.747.845,53

38.910.535,82

 

(

41.504.161+600.000 -39.563.335

)

]

/

3 = 10,61 %

 

42.924.016

 

 

 

Ad. poz.17            Spłata zadłużenia  do dochodów ogółem – max 15% z art. 169 sufp

1.996.912 / 52.692.645 = 3,79%

 

Ad. poz.18            Zadłużenie do dochodów ogółem – max 60% z art. 170 sufp

11.914.128,06 / 52.692.645 = 22,61%

 

Ad. poz.19  Wydatki bieżące razem w kwocie po zmianie 39.032.801 zł (poz.2  38.432.801 + poz. 7b wydatki bieżące na obsługę długu 600.000)

 

Ad. poz.20            Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 950.100 zł i po zmianie wynoszą 57.302.633 zł.

 

Ad.poz.21             Wynik budżetu po zmianie wynosi – 4.609.988 zł (tj. dochody ogółem 52.692.645 zł minus wydatki ogółem  57.302.633 zł = - 4.609.988 zł)

 

Ad. poz. 22           Przychody budżetu zwiększono o wolne środki w kwocie 688.900 zł i po zmianie będą wynosić 6.006.900 zł (planowany kredyt 5.318.000,- + wolne środki 688.900,-).

 

Zmiany dokonane w załączniku Nr 3 „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2014

 

W zadaniu majątkowym pn. „Budowa ulic Seminarialnej, Długiej i Nowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą – etap I ul. Nowa” zwiększono planowane wydatki roku 2011 oraz zwiększono limit zobowiązań o kwotę 708.900 zł. Ze względu na brak możliwości finansowych, zadanie podzielono na etapy, w 2011 roku planuje się wykonać etap I ulicę Nową.

W dniu 10 marca 2010 roku została podpisana umowa na świadczenie usług Inżyniera Kontraktu na wartość 479.700 zł w ramach realizacji projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków etap II oraz separatorów na wlotach do Jeziora Rogozińskiego i rzeki Wełny aglomeracji Rogoźno” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

W związku z powyższym ulega zmianie limit zobowiązań na tym zadaniu o w/w kwotę, który po zmianie będzie wynosił 38.051.134 zł.

Limit zobowiązań ogółem przedsięwzięć wymienionych w załączniku Nr 3 wynosi 41.488.234 zł.

 

 

 

drukuj pobierz pdf