Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2010-2014: Uchwała nr VII/44/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 15 marca 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2011 rok

Uchwała Nr VII/44/2011

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 15 marca  2011 roku

 

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2011 rok

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 ze zmianami)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§ 1.  W Uchwale Nr V/24/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogoźno na 2011 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 24/2011 Burmistrza Rogoźna z dnia 07 lutego 2011 roku,

Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

1.

Zwiększa się dochody budżetu Gminy na 2011 rok o kwotę

261.200 zł

 

i ustala się na kwotę

 

52.692.645 zł

2.

Po dokonanych zmianach plan dochodów wysokości

52.692.645 zł

 

z tego:

 

1)    dochody bieżące w kwocie

40.290.572 zł

 

 

2)    dochody majątkowe w kwocie

12.402.073 zł

 

 

w tym:

 

a)    środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 w kwocie  10.896.073 zł

 

 

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

 

3.

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy na 2011 rok o kwotę

 950.100 zł

 

i ustala się na kwotę

 

57.302.633 zł

4.

Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi

57.302.633 zł

 

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

 

z tego:

 

1)    wydatki bieżące w wysokości

39.032.801 zł

 

 

2)    wydatki majątkowe w wysokości

18.269.832 zł

 

 

w tym:

 

a)    wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2, w części związanej z realizacją zadań gminy w kwocie  16.814.832 zł

 

 

zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

 

§ 2.  Dokonuje się zmiany § 3 Uchwały Nr V/24/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2011 rok, który otrzymuje brzmienie:

„§ 3.1.   Uchwala się deficyt budżetu w kwocie 4.609.988 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek na rynku krajowym oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

2. Określa się łączna kwotę planowanych przychodów  6.006.900 zł

3. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów    1.396.912 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały”.

 

§ 3.  Tworzy się rezerwy:

1.   ogólną w wysokości   68.900 zł

2.   celowe w wysokości   103.000 zł, z tego:

1)    na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 103.000 zł.

 

§ 4.  Dokonuje się zmiany § 5 Uchwały Nr V/24/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogoźno na 2011 rok, który otrzymuje brzmienie:

„§ 5 Określa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 6.078.864 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały”.

 

§ 5.  Dokonuje się zmiany § 7Uchwały Nr V/24/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogoźno na 2011 rok, który otrzymuje brzmienie:

„§ 7 Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy w kwocie 3.546.300 zł z tego:

1)    dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na zadania bieżące 2.857.400 zł,

2)    dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania bieżące 688.900 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały”.

 

§ 6.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

§ 7.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 


Uzasadnienie do Uchwały Nr VII/44/2011

Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 15 marca 2011 roku

 

Dokonuje się następujących zmian w budżecie na 2011 rok:

 

DOCHODY

 

1.

W dziale Gospodarka mieszkaniowa wprowadza się dochody w kwocie

z tytułu wpłat z zysku jednoosobowej spółki gminnej („Megawat” sp.z o.o.)

 

250.000 zł

 

2.

W dziale Administracja publiczna  wprowadza się dochody w kwocie

z tytułu otrzymanej dotacji na przeprowadzenie spisu powszechnego ludności

(Pismo Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego Nr CBS-PK-OL-45-NSP/130/2011)

 

15.770 zł

3.

W dziale Różne rozliczenia zmniejsza się dochody o kwotę

z tytułu zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej

(Pismo MF Nr ST3/4820/2/2011, otrzymane w dniu 24.02.2011r.)

 

13.783 zł

4.

dziale Pomoc społeczna wprowadza się dochody w kwocie

z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach poprzednich z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na:

-     wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 7.627 zł,

-     odsetek od w.w świadczeń 330 zł,

-     zasiłków stałych 1.256 zł

9.213 zł

 

 

Dochody zwiększono o kwotę    261.200 zł

 

WYDATKI

 

W planie wydatków dokonano między innymi zmian w celu usunięcia nieprawidłowości w Uchwale Nr V/24/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogoźno na 2011 rok, wskazanych przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu -  Uchwała Nr 4/362/2011 z dnia 23 lutego 2011 roku.

 

1.

W dziele Transport i łączność zwiększa się wydatki o kwotę

z przeznaczeniem na n/w zadania inwestycyjne:

-      „Wykonanie projektu chodnika i ścieżki rowerowej Ruda – Gościejewo”  15.000 zł

-      „Budowa ulic Seminarialnej, Długiej i Nowej wraz z infrastrukturą
towarzyszącą – etap I ul. Nowa”  708.900 zł.

 

723.900 zł

 

2.

W dziale Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się wydatki o kwotę

oraz dokonano przeniesienia środków między paragrafami w związku z koniecznością dokonania opłat dotyczących zmian w Księgach Wieczystych związanych z nabyciem działek z mocy prawa.

 

4.073 zł

3.

W dziale Administracja publiczna zwiększa się wydatki  o kwotę

z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w rozdziale
Urzędy gmin  kwota 97.000 zł oraz na wydatki związane z przeprowadzeniem spisu powszechnego ludności i mieszkań 15.770 zł.

 

112.770 zł

4.

W dziale Różne rozliczenia zwiększa się wydatki o kwotę

z tytułu rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe

(Wysokość przyjęto na podstawie następującego wyliczenia:

-      wydatki ogółem

57.302.633 zł

-      minus wydatki majątkowe

- 18.269.832 zł

-      minus wydatki na obsługę długu 

- 600.000 zł

-      minus wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone

- 17.921.131 zł

Podstawa naliczenia:

20.511.670 × 0,5% = 102.558,35 zł)

103.000 zł

5.

W dziale Oświata i wychowanie  zmniejsza się wydatki o kwotę

z dodatkowego wynagrodzenia rocznego dokonano przeniesienia między działami kwoty – 65.630 zł oraz między paragrafami w ramach rozdziału kwoty +/– 2.400 zł.

 

65.630 zł

6.

dziale Pomoc społeczna zwiększa się wydatki o kwotę          

z tytułu:

-      opłacenia składki zdrowotnej od wypłaty zasiłków stałych    3.143 zł, tj. 20% udział własny zgodnie z art.128.ust.2 ustawy,

-      zasiłków stałych – 33.838 zł, tj. 20% udział własny zgodnie z art.128.ust.2 ustawy,

-      zasiłków okresowych – 763 zł, tj. 20% udział własny zgodnie z art.128.ust.2 ustawy,

-       zasiłków celowych  – 20.000 zł,

-      zwrotu dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 8.883 zł (dotyczy wypłaconych w poprzednich latach zasiłków rodzinnych, świadczeń z f. alimentacyjnego oraz zasiłków stałych naliczonych do zwrotu od świadczeniobiorców)

-      odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – 330 zł.

 

66.957 zł

7.

dziale Edukacyjna opieka wychowawcza zmniejsza się wydatki  o kwotę

z dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

 

9.970 zł

 

8.

W dziale Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska zwiększa się wydatki
o kwotę

z przeznaczeniem na dotację celową dla Gminy Oborniki na zadania bieżące,
która przyjmuje bezdomne zwierzęta z terenu naszej gminy do schroniska „Azorek”.

 

15.000 zł

 

 

Wydatki zwiększono o kwotę    950.100 zł

 

W/w zmiany spowodowały zmiany w następujących załącznikach:

 

Nr 3    „Plan przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w 2011 roku”  wprowadzono wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 688.900 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe.

Nr 4    „Wykaz wydatków majątkowych gminy ujętych w planie budżetu na rok 2011” zwiększono wydatki o kwotę 723.900 zł na zadania wymienione w załączniku w pozycjach:

-      nr 1 „Budowa ulic Seminarialnej, Długiej i Nowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą – etap I ul. Nowa” 708.900 zł,

-      nr 2  „Wykonanie projektu chodnika i ścieżki rowerowej Ruda – Gościejewo”  15.000 zł.

 

Nr 5    „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2011 rok zł zwiększono o kwotę 15.770 zł.

 

Nr 6    „Zestawienie planowanych kwot dotacji w 2011 roku” zwiększono plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 15.000 zł w dotacjach celowych w rozdziale Schroniska dla zwierząt.

 

 

drukuj pobierz pdf