Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2011: Zarządzenie Nr 50/2011 z dnia 16 marca 2011 r. w sprawie trybu pracy komisji konkursowych powoływanych do opiniowania ofert złożonych w konkursach ogłaszanych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

ZARZĄDZENIE NR  50 /2011

BURMISTRZA ROGOŹNA

z dnia 16 marca 2011 r.

 

w sprawie trybu pracy komisji konkursowych powoływanych do opiniowania ofert złożonych w konkursach ogłaszanych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 11 ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

Niniejsze zarządzenie określa zasady procedowania komisji konkursowych powoływanych do opiniowania ofert złożonych w konkursach ogłaszanych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

§ 2.

Komisja konkursowa powoływana jest każdorazowo do opiniowania ofert złożonych w danym konkursie z zachowaniem przepisów art. 15 ust. 2a – 2f ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

§ 3.

Członkowie komisji przed przystąpieniem do pracy składają oświadczenie na podstawie art.15 ust.2f ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

 

§ 4.

1.     Komisja dokonuje weryfikacji ofert pod względem formalnym.

2.     Za błąd formalny uznaje się:

1)      złożenie oferty po terminie;

2)      złożenie oferty na niewłaściwym formularzu;

3)      złożenie oferty przez podmiot nieuprawniony;

4)      złożenie oferty i załączników bez podpisów osób upoważnionych;

5)      złożenie oferty niekompletnie wypełnionej;

6)      złożenie oferty bez wymaganych załączników;

7)      złożenie oferty przez organizację, która według statutu nie prowadzi działalności w dziedzinie objętej konkursem.

3.     Oferty zawierające błędy formalne zostaną odrzucone.

 

§ 5.

1.     Pozostałe oferty podlegają ocenie merytorycznej.

2.     Komisja ocenia poszczególne oferty przyznając punkty od 1do 5 za każde kryterium oceny uzgadniając stanowisko w drodze dyskusji a w razie braku uzgodnienia wspólnego stanowiska w drodze głosowania zwykłą większością głosów.

 

3.     Kryteria oceny:

1)      możliwość realizacji zadania przez organizację,

2)      kalkulacja kosztów realizacji zadania w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

3)      proponowana jakość wykonania zadania oraz kwalifikacje osób przy udziale których zadanie będzie realizowane,

4)      udział środków finansowych własnych lub pochodzących z innych źródeł,

5)      wkład rzeczowy, osobowy w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków,

6)      realizacja zadań w poprzednich latach; rzetelność i terminowość, sposób rozliczenia środków.

 

4.     Wzór karty oceny oferty określa załącznik nr 2 do zarządzenia.

 

§ 6.

W sprawach proceduralnych komisja rozstrzyga w drodze głosowania zwykłą większością głosów.

 

§ 7.

Komisja może pracować w obecności więcej niż połowy składu.

 

§ 8.

Komisja sporządza protokół z przebiegu prac zawierający stanowisko komisji w przedmiocie rozpatrywanych ofert.

 

§ 9.

Protokół podpisują członkowie komisji biorący udział w jej pracach.

 

§ 10.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

drukuj pobierz pdf