Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2011: Zarządzenie Nr 51/2011 z dnia 18 marca 2011 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej użytkownikowi wieczystemu, ustalenia ceny oraz wywieszenia wykazu

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.51.2011

Burmistrza Rogoźna

z dnia 18 marca 2011r.

 

w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej użytkownikowi wieczystemu, ustalenia ceny oraz wywieszenia wykazu

 

Na podstawie art.32, art.37 ust.2 pkt 5, art.69 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 102 poz.651 ze zm.), w  związku z § 2 ust.1 i ust.2 pkt 3, §7 Uchwały  Nr L/360/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia  14 lutego 2010r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Rogoźno (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 98, poz.1866) oraz Uchwały nr LVIII/416/2010 Rady  Miejskiej w Rogoźnie z dnia 22 września 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego,  

Zarządzam,  co następuje:

 

§1.

Przystępuję do sprzedaży działek o nr ewidencyjnych: 170/1 pow.5.717m2 i 170/2 o pow.83m2, położonych w Garbatce, gm. Rogoźno, objętych księgą wieczystą KW PO1O/00029140/5, na których aktem notarialnym Repertorium A Nr 224/93 z dnia 18 stycznia 1993r. ustanowiono użytkowanie wieczyste.

 

§2.

Nabywca na podstawie art.19 pkt 5 ustawy z dnia 26 listopada 2010r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2010r. Nr 238, poz.1578) ponosi 23% podatku od towarów i usług naliczony od wylicytowanej w przetargu ceny.

 

§3.

1.    Cenę prawa własności działek nr: 170/1 pow.5.717m2 i 170/2 o pow.83m2, ustalam na kwotę brutto 51.171,69zł słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy sto siedemdziesiąt jeden złote sześćdziesiąt dziewięć grosze, co stanowi różnicę między:

a)    wartością prawa własności wynoszącą 117.972,00zł

b)    wartością prawa użytkowania wieczystego wynoszącą 76.369,00zł

 

powiększoną o 23% podatek od towarów i usług.

 

2.    Cenę ustalono na podstawie wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego w operacie szacunkowym.

 

§4.

1.       Sprzedawca na podstawie art.70 ust.2 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 102 poz.651 ze zm.), postanawia rozłożyć należność z tytułu nabycia ww. nieruchomości na raty.

 

2.      Ustalam pierwszą ratę z tytułu sprzedaży nieruchomości w wysokości 17.889,29zł (słownie: siedemnaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt dziewięć złote dwadzieścia dziewięć grosze), którą należy uiścić przed zawarciem umowy notarialnej. Pierwsza rata zawiera cały należny podatek VAT.

 

3.      Zapłatę pozostałej należności w wysokości 33.282,40zł (słownie: trzydzieści trzy tysiące dwieście osiemdziesiąt dwa złote czterdzieści grosze) postanawiam rozłożyć na 4 raty, każda w kwocie 8.320,60zł (słownie: osiem tysięcy trzysta dwadzieścia złote sześćdziesiąt groszy), które podlegają oprocentowaniu w wysokości stopy procentowej redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski, obowiązującej w dniu 31 grudnia roku poprzedzającego rok wniesienia raty.

 

4.      Raty wraz z oprocentowaniem płatne są do dnia 31 marca każdego roku, bez dodatkowego wezwania poczynając od 2012r.

 

5.      Roszczenia Gminy Rogoźno z tytułu spłaty reszty ceny w wysokości 33.282,40zł podlegają zabezpieczeniu hipotecznemu.

 

§5.

Koszty wyceny i opracowań geodezyjnych ponosi nabywca w kwocie brutto 851,91zł.

 

§6.

Koszty umowy notarialnej ponosi nabywca.

 

§7.

Wykaz nieruchomości zostanie wywieszony na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Rogoźnie oraz na stronie internetowej www.rogozno.pl link- wykazy nieruchomości na sprzedaż.

 

§8.

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami,  Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

 

§9.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

drukuj pobierz pdf