Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2011: Zarządzenie Nr 57/2011 z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie sprzedaży zabudowanej nieruchomości gruntowej, ustalenia ceny i wywieszenia wykazu

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.57.2011

Burmistrza Rogoźna

z dnia 25 marca 2011r.

 

w sprawie sprzedaży zabudowanej nieruchomości gruntowej, ustalenia ceny i wywieszenia wykazu

 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm),  w związku z § 2 ust.1 i ust. 2 pkt 3, § 9, § 10 ust.1 pkt 1, ust.2  i 3 Uchwały nr L/360/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia  24 lutego 2010r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Rogoźno (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 98 poz.1866),

Zarządzam,  co następuje:

 

§1.

Przeznaczam do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz aktualnego najemcy zabudowaną nieruchomość, położoną w Wojciechowie, obręb geodezyjny Sierniki, gm. Rogoźno, objętą księgą wieczystą KW PO1O/00029099/2, składającą się z:

1)    działki gruntu o nr ewidencyjnym 319 o pow.938m2;

2)    jednokondygnacyjnego budynku mieszkalnego nr 3, z częściowym poddaszem użytkowym, bez podpiwniczenia  o pow. zabudowy 165m2, posiadający jeden lokal mieszkalny o pow. użytkowej 138,58m2 składający się z 5 pokoi, kuchni, przedpokoju, korytarza, 2 skrytek i pomieszczenia strychowego;

3)    jednokondygnacyjnego budynku gospodarczego z poddaszem nieużytkowym, bez podpiwniczenia o pow. zabudowy 40m2, składający się z 4 pomieszczeń gospodarczych o łącznej pow. użytkowej 21,21m2, w inwentaryzacji oznaczonych nr 1g o pow.6,26m2, 2g o pow.3,06m2, 3g o pow.10,13m2, 4g o pow.1,76m2, stanowiących pomieszczenia przynależne do lokalu mieszkalnego opisanego w §1 pkt2;  

4)    tymczasowe pomieszczenia gospodarcze tj. 2 drewniane szopy oraz drewniany ustęp nie skanalizowany.

 

§2.

1.     Wartość nieruchomości, opisaną w §1 ustala się na łączną kwotę 113.051,00zł (słownie: sto trzynaście tysięcy pięćdziesiąt jeden złote) w tym wartość działki gruntu wynosi 23.272,00zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące dwieście siedemdziesiąt dwa złote).

2.     Wartość nieruchomości została ustalona na podstawie operatu szacunkowego, sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego.

 

§3.

1.     Wartość zabudowanej nieruchomości, opisaną w §2 ust.1 pomniejszam poprzez zastosowanie 90% bonifikaty w kwocie 101.745,90zł. Do ceny nieruchomości doliczam koszty przygotowania dokumentacji do sprzedaży  w kwocie  3.502,83zł.      

2.     Zgodnie z art.68 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21.08.1997r. (tj. Dz.U. z 2010r. Nr 102, poz.651 z zm.) zastrzega się, że jeżeli nabywca lokalu przed upływem 5 lat licząc od dnia jego nabycia zbędzie lokal mieszkalny na rzecz osoby nie będącej osobą bliską Burmistrz Rogoźna zażąda zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji. Odstąpienie od roszczenia zwrotu bonifikaty przez organ udzielający możliwe jest na podstawie art 68 ust. 2a, pkt.5 (ww. ustawy) który stanowi co następuje: Przepisu ust. 2 nie stosuje się w przypadku sprzedaży lokalu mieszkalnego, jeśli środki uzyskane z jego sprzedaży przeznaczone zostaną w ciągu 12 miesięcy na nabycie innego lokalu mieszkalnego albo nieruchomości przeznaczonej lub wykorzystywanej  na cele mieszkaniowe.

3.     Ustęp 2 stosuje się odpowiednio do osoby bliskiej, która zbyła lub wykorzystała nieruchomość na             inne cele niż cele uzasadniające udzielenie bonifikaty, przed upływem 5 lat, licząc od dnia   pierwotnego zbycia.

 

§4.

Ostateczną cenę sprzedaży nieruchomości ustalam na kwotę 14.807,93zł, słownie: czternaście tysięcy osiemset siedem złote dziewięćdziesiąt trzy grosze. 

 

§5.

Sprzedaż podlega zwolnieniu z podatku VAT, na podstawie art. 43 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz.535 z późn. zm).

 

§6.

Wykaz nieruchomości zostanie wywieszony na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Rogoźnie oraz na stronie internetowej www.rogozno.pl link- wykazy nieruchomości na sprzedaż.

 

§7.

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

 

§8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

drukuj pobierz pdf