Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Postanowienia o uzgodnieniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, wydane przez właściwe organy: Postanowienie nr 22/2011 Zarządu Powiatu w Obornikach z dnia 22.03.2011r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr GPiM.6333.1.2011 dla przedmiotowej inwestycji

Oborniki, dnia 22.03.2011r.

Zarząd Powiatu

w Obornikach ul. 11 Listopada 2A

64-600 Oborniki

 

ZDP.4.5427/14/2011

 

POSTANOWIENIE nr 22/2011

 

Na podstawie art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, póz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 4 pkt 9 i art. 64 ust. l ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, póz. 717 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 19/11 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie upoważnienia dla Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Obornikach do prowadzenia w imieniu Zarządu Powiatu Obornickiego spraw administracji drogowej, po rozpatrzeniu sprawy z wniosku wniesionego dnia 11.03.2011 r. przez Burmistrza Rogoźna

 

postanawiam

uzgodnić projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr GPiM.6333.1.2011 dla przedmiotowej inwestycji zachowując poniższy warunek:

1.   Projektowaną linię kablową elektroenergetyczną należy umieścić w odległości 0,4 m od granicy pasa drogowego.

 

Uzasadnienie

Burmistrz Rogoźna pismem nr GPiM.6333.1.2011 z dnia 21.02.2011 r. w toku postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia 15 kV, budowie słupowej stacji transformatorowej średniego/niskiego napięcia, budowie kablowych linii niskiego napięcia 0,4 kV na terenie działek o nr ewid 53/4, 33, 46, 48/1, 49/9, 49/12, 49/18, 49/22, 49/4, 65/7, 17, 29/5, 29/7 położonych w miejscowości Jaracz, gmina Rogoźno w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2037P Jaracz - Rożnowo o nr ewid. działki 65/1, zwrócił się o uzgodnienie projektu decyzji do zarządu drogi.

Obowiązek taki wynika z art. 53 ust. 4 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Po zapoznaniu się z projektem decyzji stwierdzono, iż planowana lokalizacja inwestycji nie jest sprzeczna z celami bezpieczeństwa ruchu drogowego przy zachowaniu warunku wymienionego w punkcie l.

Biorąc powyższe pod uwagę postanowiono jak w sentencji.

 

Pouczenie

Na postanowienie służy inwestorowi zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile za moim pośrednictwem w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.


Otrzymują:

1)   Burmistrz Rogoźna

ul. Nowa 2, 64 - 610 Rogoźno

 

 

 

drukuj pobierz pdf