Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2010-2014: Uchwała nr VIII/45/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie granic okręgów wyborczych na terenie Gminy Rogoźno

Uchwała Nr VIII/45/2011

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 30 marca 2011 r.

 

w sprawie granic okręgów wyborczych na terenie Gminy Rogoźno 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 92 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) Rada Miejska uchwala, co następuje: 

 

§ 1. W Uchwale Nr XLIII/384/2002 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie podziału Gminy Rogoźno na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym dla wyboru Rady Miejskiej w Rogoźnie (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 106, poz. 2850, z 2010 r. Nr 218, poz. 3969 ) dokonuje się uszczegółowienia opisu granic okręgów wyborczych: 

- w opisie granic okręgu nr 1 dopisuje się ulicę Skautów. 

 

§ 2. Wykaz okręgów wyborczych wraz z granicami okręgów określa załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 3. Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu Wojewodzie Wielkopolskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Pile. 

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna. 

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Rogoźnie i opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej. 

 

Zalacznik do Uchwały Nr VIII-45-2011

 

drukuj pobierz pdf