Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2010-2014: Uchwała nr VIII/51/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze działek o nr. ewidencyjnych od 150/2 do 150/14 położonych w miejscowości Nienawiszcz

UCHWAŁA  NR  VIII/51/2011

RADY   MIEJSKIEJ  W  ROGOŹNIE

z dnia  30 marca  2011 r.

 

w  sprawie  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  na  obszarze   działek o nr. ewidencyjnych od  150/2   do  150/14   położonych  w miejscowości Nienawiszcz

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 ze zmianami)  Rada Miejska w Rogoźnie uchwala, co następuje:

 

§ 1. 1.     Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na obszarze działek o nr. ewidencyjnych od 150/2 do 150/14 położonych w miejscowości Nienawiszcz, zwanym dalej „planem”, stwierdzając zgodność z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rogoźno - uchwała Nr XXIV/165/2008 Rady Miejskiej Rogoźna z dnia 30.04.2008 r.,   zmiana - uchwała   Nr XLVI/324/2009 Rady Miejskiej Rogoźna  z  dnia 25 listopada 2009 r.

2. Integralną częścią uchwały są:

1)            załącznik nr 1 - część graficzna planu, zwana dalej „rysunkiem planu”;            

2)        załącznik nr 2 - rozstrzygnięcie   Rady  Miejskiej w Rogoźnie   o   sposobie  rozpatrzenia uwag do projektu planu;

3)       załącznik nr 3 - rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Rogoźnie o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

3. Granice obszaru objętego planem określa rysunek w skali 1:1000.

 

§ 2. W planie ustala się następujące przeznaczenie terenów:

 

1)                   tereny zabudowy rekreacji indywidualnej oznaczone na rysunku planu symbolami 1ML, 2ML wraz z niezbędnymi funkcjami towarzyszącymi takimi jak: drogi wewnętrzne, zatoki postojowe, ciągi piesze oraz towarzyszącą infrastrukturę techniczną tj. szamba lub przydomowe oczyszczalnie ścieków, studnie itp;

2)                   teren zabudowy usługowo rekreacyjnej oznaczony na rysunku planu symbolem U/US z preferencjami dla usług związanych z turystyką i wypoczynkiem, z włączeniem funkcji hotelowej, gastronomicznej, administracyjno-biurowej, mieszkalnej oraz urządzeń i obiektów sportowych, obiektów małej architektury wraz z niezbędnymi funkcjami towarzyszącymi takimi jak: drogi wewnętrzne, zatoki postojowe, ciągi piesze, parkingi naziemne, zieleń urządzoną i towarzyszącą infrastrukturę techniczną z urządzeniami i strefami ochronnymi takimi jak szamba lub oczyszczalnie ścieków, studnie itp.;

3)                   teren infrastruktury technicznej oznaczony na rysunku symbolem IT;

4)                   teren urządzeń elektroenergetycznych oznaczony na rysunku planu symbolem E;

5)                   teren drogi wewnętrznej, oznaczony na rysunku i w tekście planu symbolem KD-W;

6)                   teren pod poszerzenie drogi wewnętrznej gminnej oznaczony na rysunku i w tekście planu symbolem KD-R.

 

§ 3. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

 

1)                   „nieprzekraczalnej linii zabudowy” – należy przez to rozumieć linię wyznaczającą najmniejszą odległość sytuowania ściany zewnętrznej budynku od linii rozgraniczającej terenu;

2)                   „przepisach odrębnych” – należy przez to rozumieć inne źródła prawa;

3)                    „terenie” – należy przez to rozumieć część obszaru planu, wyznaczoną na rysunku planu linią rozgraniczającą, o określonym przeznaczeniu, oznaczony na rysunku planu symbolem.

 

§ 4. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:

 

1)                   zakaz stosowania ogrodzeń o przęsłach pełnych oraz prefabrykowanych betonowych i żelbetowych;

2)                   nieprzekraczalne linie zabudowy, których usytuowanie określa rysunek planu.

 

§ 5. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się:

 

1)                   zakaz realizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, określonych w przepisach odrębnych;

2)                   zakaz realizacji przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, określonych w przepisach odrębnych z wyjątkiem obiektów budowlanych infrastruktury technicznej, w tym dróg i parkingów;

3)                   segregację odpadów w miejscach ich powstawania i gromadzenie oraz zagospodarowanie zgodnie z obowiązującym w tym zakresie gminnym planem gospodarki odpadami;

4)                   odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z dróg do kanalizacji deszczowej;

5)                   zagospodarowanie niezanieczyszczonych wód opadowych i roztopowych w obrębie działki ;

6)                   odprowadzanie ścieków bytowych do sieci kanalizacji sanitarnej z dopuszczeniem do czasu jej realizacji, gromadzenia ścieków w szczelnych, bezodpływowych zbiornikach na nieczystości oraz ich wywóz do oczyszczalni ścieków lub budowy przydomowej oczyszczalni ścieków;

7)                   zaopatrzenie w wodę do celów bytowych z sieci wodociągowej z dopuszczeniem do czasu realizacji systemu wodociągowego budowy nowych, indywidualnych ujęć wody;

8)                   stosowanie indywidualnych systemów grzewczych z zastosowaniem kotłów posiadających atest bezpieczeństwa ekologicznego zasilanych energią elektryczną lub paliwami takimi jak: gaz, olej opałowy lekki oraz paliwa stałe charakteryzujące się niskimi wskaźnikami emisji albo alternatywne źródła energii;

9)                   zachowanie, określonych przepisami odrębnymi, dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku dla terenów rekreacyjno-wypoczynkowych, oznaczonych symbolem ML oraz dla terenów mieszkaniowo-usługowych oznaczonych symbolem U/US;

10)               zagospodarowanie mas ziemnych powstałych wskutek prowadzenia robót budowlanych na terenie działki lub poza nią w sposób niepogarszający stanu środowiska.

 

§ 6. Zasadą ochrony archeologicznego dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej jest obowiązek prowadzenia badań archeologicznych na terenie położonym w strefie występowania stanowisk archeologicznych podczas inwestycji związanych z zagospodarowaniem i zabudowywaniem przedmiotowego terenu a wymagających prac ziemnych, przy czym inwestor winien uzyskać pozwolenie na badania archeologiczne przed otrzymaniem pozwolenia na budowę.

 

§ 7. W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznej nie podejmuje się ustaleń.

 

 

§ 8. Dla terenów zabudowy rekreacji indywidualnej 1ML, 2ML ustala się:

 

1)                   minimalną powierzchnię nowo wydzielanych działek 1000 m2 przy minimalnej szerokości frontu 20,0 m ; 

2)                   dopuszczenie lokalizowania wyłącznie jednego wolnostojącego budynku rekreacji indywidualnej na działce;

3)                   dla budynku rekreacji indywidualnej:

a)       wolnostojący,            

b)       do dwóch kondygnacji nadziemnych w tym poddasze użytkowe,

c)       dach stromy o nachyleniu 35o do 45o, kryty dachówką lub materiałem dachówko-podobnym, niepalnym,

d)       maksymalną wysokość okapu 5,00 m, a do kalenicy 10,0 m,

e)       poziom parteru budynku rekreacji indywidualnej powinien być nie wyższy niż 0,5 m n.p.t.;

4)                   łączną powierzchnię zabudowy nie przekraczającą 15% powierzchni działki,

5)                   minimalną powierzchnię terenu biologicznie czynną 75% z wyłączeniem zieleni projektowanej na dachach i ścianach budynków oraz wypełnień w nawierzchniach ażurowych,

6)                   nakaz zapewnienia na poszczególnych działkach dwóch miejsc postojowych dla samochodów;

7)                   zakaz lokalizacji budynków gospodarczych;

8)                   dopuszczenie lokalizacji dróg wewnętrznych i sieci infrastruktury technicznej podziemnej.

 

§ 9. Dla terenów zabudowy usługowo-rekreacyjnej U/US ustala się:

 

1)        maksymalna powierzchnia wydzielonej działki 20.000m2 /2h/ przy minimalnej szerokości frontu 60,0 m ;

2)         parametry zabudowy :

a)       dach stromy o nachyleniu 35o do 45o, kryty dachówką lub materiałem dachówko-podobnym, niepalnym

b)       maksymalna wysokość okapu 6,0 m, a do kalenicy 12,0 m,

c)       poziom parteru nie wyższy niż 1,0 m nad terenem

3)        łączną powierzchnię zabudowy nie przekraczającą 15% powierzchni wydzielonej działki.

4)        minimalną powierzchnię terenu biologicznie czynną 55% z wyłączeniem zieleni projektowanej na dachach i ścianach budynków oraz wypełnień w nawierzchniach ażurowych,

5)        wymagania parkingowe rozwiązać na terenie własnym przyjmując:

a)          1 miejsce postojowe na 4 zatrudnionych oraz 3 miejsca postojowe na każde 100 m2 pow. użytkowej.

b)          2 miejsca postojowe na 5 pokoi w hotelu.

 

§ 10. Dla terenu obiektów infrastruktury technicznej IT ustala się:

 

1)                   pas techniczny obsługi kabla drenażowego i kabli pomiarowych;

2)                   możliwość lokalizowania urządzeń infrastruktury technicznej.

 

§ 11.       Dla terenu urządzeń elektroenergetycznych E ustala się:

1)                   dopuszczenie lokalizacji urządzeń elektroenergetycznych;

2)                   minimalną powierzchnię działki – 25,0 m2,

 

 

§ 12. Dla terenów dróg:

 

1)            wewnętrznej KD-W ustala się szerokość w liniach rozgraniczających -  10,0 m;

2)            wewnętrznych na terenach 1ML, 2ML ustala się szerokość w liniach rozgraniczających – 6,0 m.

 

§ 13. Dla  terenu pod poszerzenie drogi wewnętrznej  gminnej  KD-R ustala się szerokość w liniach rozgraniczających – 2,5 m.

 

§ 14. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych nie podejmuje się ustaleń.

 

§ 15. W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości nie podejmuje się ustaleń.

 

§ 16. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy dotyczący szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu poprzez odniesienie się do strefy oddziaływania gazociągu wysokiego ciśnienia.

 

§ 17. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej ustala się:

 

1)                   zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną z sieci infrastruktury technicznej;

2)                   obsługę komunikacyjną terenów z istniejących dróg publicznych położonych poza granicami planu oraz z projektowanej drogi wewnętrznej oznaczonej symbolem KD-W;

3)                   dopuszczenie prowadzenia sieci infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczających terenów KD-W i KD-R.

 

§ 18. W zakresie sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów nie podejmuje się ustaleń.

 

§ 19. W zakresie  stawki procentowej, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się następujące wysokości:

 

1)                   30% dla terenów ML, U/US;

2)                   10% dla terenu IT, E, KD-W;

3)                   1%   dla terenu KD-R.

 

§ 20. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

§ 21. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


 

Załącznik nr 2

DO UCHWAŁY NR  VIII/51/2011

Rady Miejskiej w ROGOŹNIE

z  dnia  30 marca  2011 r.

 

Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Rogoźnie

o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze działek o nr. ewidencyjnych od 150/2 do 150/14  położonych w miejscowości Nienawiszcz.

 

Zgodnie z art. 17  ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zmianami) przedmiotowy projekt planu został wyłożony do publicznego wglądu w dniach od  24.09.2010 r.  do  22.10.2010 r. 

Uwagi można było składać  do dnia 10 listopada 2010 r.

W ustawowym terminie uwagi nie wpłynęły, w związku z czym nie podejmuje się rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu  przestrzennym.

 


Załącznik nr 3

DO UCHWAŁY NR  VIII/51/2011

Rady Miejskiej w ROGOŹNIE

z  dnia  30 marca 2011 r.

 

Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Rogoźnie

o sposobie realizacji, zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na obszarze działek o nr ewid. od 150/2 do 150/14 położonych w miejscowości Nienawiszcz, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania

 

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 ze zmianami ) Rada Miejska w Rogoźnie rozstrzyga, co następuje:

 

§ 1. Sposób realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej

1. Zadania w zakresie realizacji dróg publicznych – nie dotyczy. 

2. Zadania w zakresie infrastruktury technicznej prowadzić będą właściwe przedsiębiorstwa, w kompetencji których leży rozwój sieci: wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, energetycznej, gazociągowej i cieplnej, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz na podstawie przepisów odrębnych. Zadania w zakresie gospodarki odpadami realizowane będą zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z planem gospodarki odpadami oraz na podstawie przepisów odrębnych.

3. Za podstawę przyjęcia do realizacji zadań określonych w miejscowym planie  zagospodarowania przestrzennego, które należą do zadań własnych gminy, stanowić będą zapisy Strategii Rozwoju Gminy Rogoźno na lata 2005-2015.

4. Wydatki na poszczególne zadania będą wymagały zabezpieczenia środków finansowych w budżecie gminy pochodzących z dochodów własnych gminy i innych źródeł. 

5. Inwestycje  realizowane mogą być etapowo w  zależności  od   wielkości  środków przeznaczonych na inwestycje.

 

§ 2. Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, określonych w planie miejscowym odbywać się będzie poprzez:

1)       udział inwestorów w finansowaniu w ramach porozumień o charakterze cywilno – prawnym lub w formie partnerstwa publiczno – prywatnego „PPP”, a także właścicieli nieruchomości.

2)       wydatki z budżetu Gminy,

3)       współfinansowanie środkami zewnętrznymi, poprzez budżet Gminy

– w ramach m.in.:

a) dotacji unijnych,

b) dotacji samorządu województwa,

c) dotacji i pożyczek z funduszy celowych,

d) kredytów i pożyczek bankowych,

e) innych środków zewnętrznych.

 

drukuj pobierz pdf