Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag
Strona główna » Podatki i opłaty » Podatek leśny
A A A

Podatki i opłaty: Podatek leśny

Tytuł sprawy:

Podatek leśny

 

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miejski w Rogoźnie

Wydział Finansowy

Biuro nr 4

tel.  0 785 009 431

fax. 067 26 18 075

Biuro nr 5

tel.  785 009 434

fax. 067 26 18 075

 

Podstawowe informacje:

 

Przedmiotem opodatkowania podatkiem leśnym są grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna.

 

Podmiotami obowiązanymi do zapłaty podatku leśnego są:

 • właściciel,
 • posiadacz samoistny,
 • użytkownik wieczysty,
 • posiadacz  lasu (gdy las stanowi własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego).

 

Powstanie i wygaśnięcie obowiązku podatkowego

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał tytuł prawny do lasu lub nastąpiło objęcie lasu w posiadanie. Obowiązek podatkowy w podatku leśnym wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

 

Terminy płatności podatku leśnego

 • osoby fizyczne - w 4 ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego - do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego. W przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.
 • osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej - za poszczególne miesiące w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego - do 15 dnia każdego miesiąca.

 

Sposoby płatności podatku leśnego

 • przelewem na rachunek organu podatkowego
 • gotówką w kasie;
 • w przypadku osób fizycznych również w drodze inkasa.

 

W związku ze zmianami do ustawy Ordynacja podatkowa obowiązującymi od dnia 01.01.2006 roku – zgodnie z art. 63 tej ustawy (Dz. U. z 2019r. poz. 900 ze zm.), podstawy opodatkowania oraz kwoty podatków zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.

Wymagania i potrzebne dokumenty

 • NIP lub PESEL, Akt własności bądź posiadania, użytkowania
 • informacje na podatek leśny i informacje o lasach  (osoby  fizyczne) w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego (załączniki IL, ZIL),
 • deklaracje na podatek leśny  (osoby prawne i jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej) w terminie do dnia 15 stycznia roku podatkowego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających (załącznik DL, ZDL)

 

Wniosek o udzielenie ulgi podatkowej przewidzianej w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tj.: umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty):

 • wniosek o udzielenie ulgi podatkowej (określenie rodzaju ulgi, jakiej wniosek dotyczy wraz z uzasadnieniem i udokumentowaniem okoliczności powołanych we wniosku)
 • przedłożenie zaświadczeń o pomocy de minimis lub informacji o otrzymanej pomocy publicznej z okresu 3 ostatnich lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o udzielenie pomocy - osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne
 • lub oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy publicznej.

 

Wniosek o wydanie zaświadczenia (o niezaleganiu w podatkach lub o stanie zaległości podatkowych, o figurowaniu w ewidencji podatników, powierzchni lasu):

 • wniosek o wydanie zaświadczenia, uiszczenie opłaty skarbowej.

 

Gdzie odebrać formularze:

 

Wydział Finansowy, biura nr 4, 5

Strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Rogoźnie

Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej - Rozporządzenie Ministra Finansów (Dz. U. z 2019, poz. 1126)

 

Termin załatwienia sprawy
(udzielenia odpowiedzi):

Bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciagu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, natomiast wydanie zaświadczenia do 7 dni, od dnia złożenia wniosku.

 

Opłaty:

 

Opłaty skarbowe:

 • 21 zł od zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzających stan zaległości podatkowych,
 • 17 zł od pozostałych zaświadczeń (z wyjątkiem zwolnionych).

 

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile za pośrednictwem Burmistrza Rogoźna w terminie 14 dni od dnia odbioru decyzji. Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji.

 

Podstawa prawna:

 •  Ustawa z dnia 30.10.2002r o podatku leśnym (Dz. U. z 2019r., poz. 888 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 362 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2019r. w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny (Dz. U. z 2019r, poz. 1126)
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2019r. w sprawie sposobu przesyłania informacji o lasach oraz deklaracji na podatek leśny za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. U. z 2019, poz. 1154)

    

Dokumenty:

 

 

Wzory dostępne na stronie:   http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2019/1126/1

 

drukuj pobierz pdf