Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej: Protokół nr 3/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 16 lutego 2011 r. w siedzibie Zarządu Administracyjnego Mienia Komunalnego w Rogoźnie o godz. 13.00

Protokół nr 3/2011

 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 16 lutego 2011 r. w siedzibie Zarządu Administracyjnego Mienia Komunalnego w Rogoźnie o godz. 13.00

 

W posiedzeniu uczestniczyli wszyscy członkowie Komisji Rewizyjnej zgodnie z listą obecności.

W posiedzeniu uczestniczyła także Sekretarz Gminy I. Sip- Michalska, Skarbnik Gminy M. Kachlicka, radny H. Kuszak oraz radny P. Wojciechowski.

 

Proponowany porządek:

  1. Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
  3. Analiza działań ZAMK-u w sprawie windykacji zadłużeń czynszowych.
  4. Sprawdzenie umów najmów lokali użytkowych w ZAMK-u.
  5. Wolne głosy i wnioski.
  6. Zakończenie.

 

Przewodniczący KR R. Dworzański zaproponował przeniesienie punktu 2 na koniec porządku obrad.

Innych uwag do porządku obrad nie było.

 

Załączniki do protokołu:

-        zestawienie umów najmu lokali użytkowych – stanowi załącznik nr 1 do protokołu,

-        zestawienie zaległości z tytułu opłat czynszowych lokali użytkowych – stanowi załącznik nr 2 do protokołu,

-        zestawienie zaległości z tytułu opłat czynszowych lokali mieszkalnych – stanowi załącznik nr 3 do protokołu,

-        egzekucja należności I-XII 2010 rok – stanowi załącznik nr 4 do protokołu,

-        Zarządzenie Nr OR.0151-207/2009 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za najem i dzierżawę nieruchomości gruntowych oraz lokali użytkowych stanowiących mienie gminne oraz ustalenia regulaminu przeprowadzania przetargów i rokowań na najem i dzierżawę lokali użytkowych – stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

 

Komisja Rewizyjna zauważyła, że wprowadzony do porządku obrad najbliższej sesji Rady Miejskiej oraz omawiany na wspólnym posiedzeniu komisji Rady, projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego (dot. garażu w Parkowie) dotyczy osoby, która zalega z płatnościami czynszowymi wobec ZAMK (na koniec 2010 r.):

-        z tyt. opłat czynszowych za najem lokalu mieszkalnego na kwotę 12.356,37 zł (zaległość ponad 13 miesięcy),

-        z tyt. opłat za najem lokalu użytkowego na kwotę 818,32 zł (zaległość blisko 16 miesięcy).

 

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Rogoźnie stwierdza, że (stan na koniec 2010 r.):

a)         zaległości w lokalach mieszkalnych:

-        ogółem zalega 272 najemców na kwotę 1.303.451,71 zł, w tym 151 na kwotę 1.190.511,08 zł powyżej jednego roku,

b)         zaległości w lokalach użytkowych:

-        ogółem zalega 9 najemców na kwotę 20.857,50 zł,

c)         w 2010 r. toczyło się 126 spraw na kwotę 655.709,67 zł. Zakończono 15 spraw na kwotę 62.028,82 zł. Efektem działań sądowych eksmisyjnych w minionych latach jest uzyskanie 45 wyroków eksmisyjnych do lokali socjalnych lub bez prawa do lokalu socjalnego,

d)        Komornik w 2010 r. umorzył postępowanie egzekucyjne w 14 przypadkach z powodu bezskuteczności egzekucji, na kwotę 59.716,90 zł. W jednym przypadku egzekucję zakończono – całość spłacono w wysokości 3.311,92 zł,

e)         na liście Centralnej Ewidencji Dłużników wpisano 104 osoby,

f)         podejmowanie przez ZAMK działań windykacyjnych w zakresie określonym przez prawo.

 

 

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Rogoźnie proponuje:

a)    opracować i wprowadzić procedurę windykacyjną, z podziałem na wiekowanie, wysokość zaległości, adresowanie, ze szczególnym uwzględnieniem zaległości powyżej roku,

b)    bieżące monitorowanie zaległości,

c)    dokonać weryfikacji Zarządzenia Burmistrza Rogoźna Nr OR.0151-207/2009 z 30 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za najem i dzierżawę nieruchomości gruntowych oraz lokali użytkowych stanowiących mienie gminne oraz ustalenia regulaminu przeprowadzania przetargów i rokowań na najem i dzierżawę lokali użytkowych, ponadto uwzględnić w w/w zarządzeniu wysokość podatku,

d)    bieżące monitorowanie cen najmu lokali użytkowych na rynku lokalnym.

 

Protokół nr 2/2011 Komisji Rewizyjnej został przyjęty jednogłośnie 3 głosami „za” w obecności 3 radnych.

 

Posiedzenie zakończono o godz. 15.15

Protokół sporządziła A. Potocka

Rogoźno, dnia 17 marca 2011 r.

 

 

Podpisy członków Komisji Rewizyjnej:

 

Przewodniczący KR........................................

Wiceprzewodniczący KR...............................

Członek KR.......................................................

 

drukuj pobierz pdf