Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z sesji Rady: Protokół Nr 8/2011 z VIII Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytej w dniu 30 marca 2011 r. o godz.16.00

PROTOKÓŁ NR 8/2011

z VIII Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie

odbytej w dniu 30 marca 2011 r. o godz.16.00

 

            VIII Sesja zwołana została przez Przewodniczącego Rady Miejskiej p. Zdzisława Hinza na dzień 30 lutego 2011 roku, na godz. 16.00 w sali Rogozińskiego Centrum Kultury w Rogoźnie, ul. II Armii Wojska Polskiego 4.

 

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

Zebranych powitał Przewodniczący Rady Miejskiej w Rogoźnie p. Zdzisław Hinz, który trzykrotnym uderzeniem Laską Przewodniczącego, otworzył Sesję i przewodniczył jej obradom.

 

Po powitaniu Pań i Panów Radnych, Pana Burmistrza, sołtysów, kierowników jednostek organizacyjnych, radnych Rady Powiatu Obornickiego oraz zaproszonych, przystąpiono do realizacji programu sesji.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził na podstawie listy obecności, że na 15 radnych w Sesji bierze udział 15 radnych.

 

Rada jest władna do podejmowania prawomocnych uchwał.

 

Lista obecności radnych z sesji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Lista obecności sołtysów z sesji stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Lista obecności gości z sesji stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

 

Na podstawie Regulaminu Rady Miejskiej w Rogoźnie do przeliczania głosów podczas głosowań Przewodniczący Rady wyznaczył Wiceprzewodniczącego Rady A. Olenderskiego.

 

Wiceprzewodniczący Rady wyraził zgodę.

 

Zanim przystąpiono do realizacji porządku obrad, Przewodniczący Rady Miejskiej Z. Hinz poinformował, że Pan Marek Banasiak z Gościejewa został wyróżniony tytułem „Wielkopolskiego Rolnika 2010 r.” przez Wojewodę Wielkopolskiego oraz przedstawił najważniejsze fakty dotyczące działalności zawodowej i społecznej Pana M. Banasiaka. Następnie Burmistrz Rogoźna Bogusław Janus odczytał treść listu gratulacyjnego skierowanego na ręce laureata, a także wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej wręczyli Państwu Banasiakom bukiet kwiatów i zestaw upominków.

 

 

II. Przyjęcie porządku obrad.

1.      Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2.      Przyjęcie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z VI i VII sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie.

4.      Pytania do radnych Rady Miejskiej i radnych Rady Powiatu Obornickiego.

5.      Ocena działalności finansowej podległych jednostek GOPS, ZAMK, ZEAPO i RCK.

a) wystąpienia kierowników jednostek organizacyjnych lub ich przedstawicieli,

b) dyskusja.

6.      Sprawozdanie przedstawiciela Gminy z udziału w związkach i Stowarzyszeniach.

a) udział Gminy w związkach i stowarzyszeniach,

b) wystąpienia przedstawicieli Gminy,

c) dyskusja.

7.      Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

a) granic okręgów wyborczych na terenie Gminy Rogoźno,

b) granic obwodów głosowania na terenie Gminy Rogoźno,

c) uchylająca Uchwałę Nr XIII/117/2003 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 listopada 2003 roku w sprawie używania materiałów pirotechnicznych o charakterze widowiskowym na terenie miasta i gminy Rogoźno,

d) wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2012 roku lub nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2012 roku,

e) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu położonego na terenie Gminy Rogoźno,

f) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Rogoźna terenu położonego przy ul. Działkowej,

g) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze działek o nr. ewidencyjnych od 150/2 do 150/14 położonych w miejscowości Nienawiszcz.

8.      Interpelacje i zapytania radnych.

9.      Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

10.  Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej i Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

11.  Sprawozdanie Burmistrza Rogoźna o pracach w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Miejskiej.

12.  Wolne wnioski i informacje.

13.  Zakończenie.

 

Przewodniczący Rady Z. Hinz na wniosek Pana Burmistrza wniósł autopoprawkę polegającą na wprowadzeniu do porządku obrad, w punkcie 7 podpkt. h) tj. projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2011 rok.

Innych uwag do porządku obrad nie było.

 

III. Przyjęcie protokołu z VI i VII sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie.

Przewodniczący Rady Z. Hinz poinformował, że do protokołu nr 6 uwagi naniósł radny H. Janus. Zapytał obecnych radnych, czy mają uwagi do treści protokołu nr 6 i protokołu nr 7?

Uwag nie było.

Protokół nr 6 został przyjęty jednogłośnie 15 głosami „za” w obecności 15 radnych.

Protokół nr 7 został przyjęty jednogłośnie 15 głosami „za” w obecności 15 radnych.

 

IV. Pytania do radnych Rady Miejskiej i radnych Rady Powiatu Obornickiego.

Radny H. Janus zapytał Wicestarostę Obornickiego A. Okpisza, czy odbył się już przetarg na utylizację materiałów niebezpiecznych? Dodał, że chodzi przede wszystkim o eternit. Radny podziękował Staroście oraz całej Radzie Powiatu za dofinansowanie Gminnej Spółki Wodnej w kwocie 15.000 zł.

Wicestarosta Obornicki A. Okpisz powiedział, że przetarg chyba jeszcze się nie odbył, ale nie jest pewien, dlatego udzieli odpowiedzi na to pytanie w najbliższym czasie.

Pan A. Jabłoński zapytał o skargę, którą skierował na byłego Starostę, a także na Panią rzecznik ochrony praw konsumenta. Stwierdził, że dostał pismo, które nie wyjaśnia nic.

Wicestarosta Obornicki poprosił o numer pisma, o którym mówi Pan Jabłoński, aby miał możliwość ustosunkowania się do niego.

Przewodniczący Rady Z. Hinz zaproponował Wicestaroście, aby spotkał się z Panem Jabłońskim i ustalili o jakie dokumenty chodzi, aby udzielić Panu Jabłońskiemu odpowiedzi.

Przewodniczący Rady Powiatu P. Gruszczyński powiedział Panu Jabłońskiemu, że go nie zlekceważył przedstawiając pismo Komisji Rewizyjnej i uchwałę Rady Powiatu. Dodał, że Pan Jabłoński napisał skargę, dotyczącą nabycia towaru i złożył ją do rzecznika ws. złego obsłużenia przez sprzedawcę, a nie ws. dziecka. Takiej skargi w obecnej kadencji nie było. Przewodniczący Rady Powiatu wyjaśnił, że udzielił Panu Jabłońskiemu odpowiedzi, zgodnie z tym co Rada Powiatu uchwaliła, czyli nieuznanie skargi Pana Jabłońskiego na działalność Starosty Obornickiego G. Wańkowicza. Sprawa Pani rzecznik konsumentów nie jest w gestii Rady Powiatu, tylko przełożonego Pani rzecznik, czyli Starosty Obornickiego. Powtórzył, że udzielając odpowiedzi Panu Jabłońskiemu, nie zlekceważył go. 

 

V. Ocena działalności finansowej podległych jednostek GOPS, ZAMK, ZEAPO i RCK.

a) wystąpienia kierowników jednostek organizacyjnych lub ich przedstawicieli:

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogoźnie Pani Ewelina Kowalska złożyła informację z wykonania dochodów i wydatków GOPS – pisemna informacja stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

 

Dyrektor Zarządu Administracyjnego Mienia Komunalnego w Rogoźnie Pan Marek Mysłek złożył informację dotyczącą działalności finansowej ZAMK w 2010 r. – pisemna informacja stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Radny R. Szuberski stwierdził, że z roku na rok zwiększają się zaległości mieszkańców względem ZAMK. Dodał, że wielu mieszkańców m.in. z Pl. K. Marcinkowskiego, zgłaszało się do niego z płaczem, że nie są w stanie uiścić należności. Często są to ludzie niemający pracy. Stwierdził, że należałoby się zastanowić, jak ten problem rozwiązać. Być może w formie odpracowania zaległości, jeśli jest taka możliwość.

Dyrektor ZAMK powiedział, że w przeszłości były 2 przypadki, kiedy najemcy odpracowywali należność. Jednak z odpracowywaniem wiąże się z zapewnienie odpowiedniego wyposażenia, z koniecznością przeszkolenia. Dodał, że gdyby ktoś np. malując klatkę spadł z drabiny, to odpowiedzialność za to ponosiłby Dyrektor ZAMK. Nadmienił, że nie zamyka jednak tej drogi. Dyrektor powiedział, że może ktoś wykonywałby pracę dla Gminy, a ZAMK umniejszałoby danej osobie zadłużenie i wtedy Gmina dołożyłaby środki do budżetu ZAMK. Odnośnie Pl. K. Marcinkowskiego, to zadłużenie budynku nr 12 sięga ponad 100.000 zł. W przeszłości te osoby otrzymały mieszkania o najwyższym standardzie, gdzie jest centralne ogrzewanie, a koszty z tego tytułu wzrastają i to dobija ludzi. W kilku przypadkach udało się doprowadzić do tego, ze ludzie zaczęli spłacać. Nadmienił, że jest otwarty na temat.

 

Dyrektor Zespołu Ekonomiczno- Administracyjnego Placówek Oświatowych w Rogoźnie Pan Wiktor Jaworski złożył sprawozdanie z działalności i realizacji planów finansowych placówek oświatowych Gminy Rogoźno za 2010 rok – pisemne sprawozdanie stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

 

Dyrektor Rogozińskiego Centrum Kultury Pan Marek Galczewski złożył sprawozdanie finansowo- merytoryczne RCK za 2010 rok – pisemne sprawozdanie stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Radna R. Tomaszewska zapytała, jakie zakupy remontowe poczyniono w Bibliotece?

Dyrektor RCK odpowiedział, że dokonano remontu zaplecza i magazynu bibliotecznego.

Radna R. Tomaszewska powiedziała, że wnętrze budynku RCK po remoncie wygląda bardzo ładnie. Zapytała o plany remontu głównej sali. Czy dokonano rozeznania kosztowego?

Dyrektor RCK odpowiedział, że ze względu na funkcjonujący system wentylacji, aby zaaranżować

sale nowocześnie i żeby spełniała wymogi współczesnego funkcjonowania sal widowiskowo- koncertowych należy skonsultować się z fachowcami od dźwiękochłonności. Najpierw musi być rozwiązana kwestia wentylacji i tego w jaki sposób dokonać obieg powietrza. Były plany zdjęcia boazerii i powrotu do okien, ale oszacować koszty związane z wentylacją, a później z adaptacją pomieszczenia. Wersji aranżacji sali jest kilka.

Radny H. Kuszak zapytał, jaka kwota wpływa na konto RCK z tytułu umieszczenia na budynku reklamy banku.

Dyrektor RCK wyjaśnił, że reklama umieszczona na budynku RCK została wynegocjowana z jedynym bankiem, który na to wyraził zgodę, aby pozyskać środki na zakup sztandaru Zespołu Śpiewaczego, który istniał w Rogoźnie w 1903 r. Był to bardzo cenny zabytek, a RCK nie miało na ten cel zaplanowanych środków. Alior Bank wyraził zgodę, że jeżeli RCK umieści ich reklamę, to oni przekażą na ten cel określone środki. Wyjaśnił, że nie chce podać kwoty jaka to była, aby nie złamać warunków umowy zawartej z Dyrektorem Banku, który zastrzegł sobie, aby nie podawać za jaką kwotę umieszczono baner. Nadmienił, że nie jest to żadna tajemnica dla Rady i Pana Burmistrza i może do Biura Rady złożyć pismo informujące o kwocie na jaką została zawarta umowa.

Radny H. Kuszak poprosił o pisemną informację w tej sprawie.

 

b) dyskusja

Wiceprzewodniczący Rady A. Olenderski wyraził pozytywną ocenę działalności podległych jednostek. Stwierdził, że widać zmiany na lepsze gołym okiem. Dotyczy to m.in. zadań inwestycyjnych, które zostały dokonane, a także Projektu Kapitał Ludzki „Chwytaj dzień – korzystaj z szansy”, realizowane przez GOPS. Dochody i wydatki zostały tak wykonane, że kierownikom jednostek należy się podziękowanie za właściwe gospodarowanie finansami.

 

VI. Sprawozdanie przedstawiciela Gminy z udziału w związkach i stowarzyszeniach:

a) udział Gminy w związkach i stowarzyszeniach

Sekretarz Gminy Iwona Sip- Michalska omówiła działalność Gminy Rogoźno w Stowarzyszeniach – informacja z działalności Gminy Rogoźno w Stowarzyszeniach za rok 2010 stanowi załącznik nr 8 do protokołu. Poinformowała, że prawdopodobnie w III i IV kwartale ukażą się pierwsze ogłoszenia o naborze wniosków związane z LGR „7 Ryb”. Na 15 kwietnia przygotowywane jest spotkanie z potencjalnymi zainteresowanymi beneficjentami odnośnie wypełniania wniosków o środki unijne.

 

b) wystąpienia przedstawicieli Gminy,

Kierownik GOPS E. Kowalska złożyła sprawozdanie z działalności Pilskiego Banku Żywności – Związek Stowarzyszeń – pisemne sprawozdanie stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

 

Radny P. Wojciechowski złożył sprawozdanie z działalności w Stowarzyszeniu „Dolina Wełny” – stanowi ono załącznik nr 10 do protokołu.

 

Radny A. Jóźwiak poinformował, że do momentu złożenia sprawozdania nie odbyło się żadne spotkanie Lokalnej Organizacji Turystycznej „Biały Kruk”, w której jest przedstawicielem.

 

Przewodniczący Rady Z. Hinz złożył sprawozdanie z działalności w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Wielkopolski – sprawozdanie stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

 

c) dyskusja

Radny R. Dworzański poinformował, że jest przedstawicielem Rady Społecznej przy SP ZOZ i na dzień, w którym miał złożyć sprawozdanie Przewodniczącemu Rady, nie odbyło się żadne posiedzenie. Na dzień 17 marca Przewodniczący Rady Powiatu zwołał spotkanie. W skład Rady Społecznej przy SP ZOZ wchodzą radni Rady Powiatu Obornickiego tj. G. Wańkowicz, R. Zimny, P. Gruszczyński, Starosta Obornicki A. Olejnik, radna Rady Miejskiej w Obornikach R. Wąsowicz, radna Rady Gminy w Ryczywole M. Koralewska. Szpital w 2010 r. na plan 13.231.000 zł wykonał zadań na 14.709.000 zł, czyli za kwotę ok. 1.500.000 zł NFZ nie chce zapłacić Szpitalowi. Odnośnie opieki specjalistycznej i ambulatoryjnej, na plan 1.655.000 zł wykonano 1.760.000 zł. Na rok 2011 Szpital ma zakontraktowaną wartość 18.129.854 zł w rozbiciu na leczenie szpitalne o wartości 14.773.281, na obsługę ambulatoryjną i specjalistyczną 1.952.607 zł. Od 1 marca SP ZOZ przejął usługi świątecznej i wieczorowej pomocy zdrowotnej.

 

Radna R. Tomaszewska złożyła sprawozdanie z działalności Powiatowej Rady Zatrudnienia w Obornikach w roku 2010/2011 – pisemne sprawozdanie stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

Sołtys Sołectwa Tarnowo E. Świtniewska zapytała o kwotę dotacji na otwarcie własnej działalności gospodarczej na 2011 r.?

Radna R. Tomaszewska odpowiedziała, że nie ma w swoim opracowaniu tych danych, ale może je podać później.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że ok. 18.000 zł.

Radny R. Szuberski powiedział, że jest przedstawicielem w Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa, która jest organem doradczym Starosty Obornickiego. W jej skład wchodzą przedstawiciele powiatowych służb inspekcji straży, 2 osoby delegowane przez Radę Powiatu oraz przedstawiciele z każdej gminy. Komisja z reguły spotyka się 4 razy w roku. Pierwsze spotkanie dotyczy oceny sprawozdań z działalności powiatowych służb inspekcji straży za miniony rok. Komisja zajmuje się zagrożeniami pożarowymi, powodziowymi, epidemiologicznymi i sprawami utrzymania dróg powiatowych.

Burmistrz Rogoźna poinformował, że 2 dni temu odbyło się walne zebranie Stowarzyszenia „Komunikacja” i prawdopodobnie od 1 czerwca będzie jeździł pociąg z Rogoźna do Wągrowca. Nadmienił, że wnioskowano do Marszałka, aby po zakończeniu remontu linii Wągrowiec- Poznań, utrzymać linię Rogoźno- Wągrowiec.

 

Następnie ogłoszono 30 minut przerwy.

 

VII. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

a) granic okręgów wyborczych na terenie Gminy Rogoźno – projekt uchwały przedstawiła Sekretarz Gminy Iwona Sip- Michalska.

Uwag nie było.

 

                Uchwała Nr VIII/45/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie granic okręgów wyborczych na terenie Gminy Rogoźno, podjęta została jednogłośnie 15 głosami „za” w obecności 15 radnych.

 

b) granic obwodów głosowania na terenie Gminy Rogoźno – projekt uchwały przedstawiła Sekretarz Gminy Iwona Sip- Michalska.

Uwag nie było.

 

                Uchwała Nr VIII/46/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie granic obwodów głosowania na terenie Gminy Rogoźno, podjęta została jednogłośnie 15 głosami „za” w obecności 15 radnych.

 

c) uchylająca Uchwałę Nr XIII/117/2003 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 listopada 2003 roku w sprawie używania materiałów pirotechnicznych o charakterze widowiskowym na terenie miasta i gminy Rogoźno – projekt uchwały przedstawiła Sekretarz Gminy Iwona Sip- Michalska.

Uwag nie było.

 

            Uchwała Nr VIII/47/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 marca 2011 r. uchylająca Uchwałę Nr XIII/117/2003 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 listopada 2003 roku w sprawie używania materiałów pirotechnicznych o charakterze widowiskowym na terenie miasta i gminy Rogoźno, podjęta została jednogłośnie 14 głosami „za” w obecności 14 radnych.

 

d) wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2012 roku lub nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2012 roku – projekty uchwał przedstawiła Skarbnik Gminy.

Przewodniczący Rady Z. Hinz poinformował, że przygotowane zostały dwa projekty uchwał tj. projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2012 roku oraz projekt uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2012 roku. Zaproponował, aby przez  eliminację jednego z tych projektów przystąpić do procedowania wybranej przez radnych uchwały.

„Za” procedowaniem projektu uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2012 roku jednogłośnie opowiedziało się 14 radnych na 14 obecnych.

Uwag do projektu uchwały nie było.

 

                Uchwała Nr VIII/48/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2012 roku, podjęta została jednogłośnie 15 głosami „za” w obecności 15 radnych.

 

e) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu położonego na terenie Gminy Rogoźno – projekt uchwały przedstawił Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Roman Piątkowski.

Radny R. Szuberski zapytał, czy powierzchnia działki wynosi faktycznie 3,74 m²?

Kierownik Wydziału GNRiOŚ R. Piątkowski odpowiedział, że tak i jest to boks gospodarczy o niewielkich rozmiarach.

Radny H. Kuszak zapytał, czy jest sens dzierżawy takiej działki? Stwierdził, że możnaby np. zaproponować sprzedaż.

Kierownik Wydziału GNRiOŚ R. Piątkowski odpowiedział, że w tej chwili jest to dzierżawa na czas nieoznaczony, czyli nie będzie konieczności nawiązywania kolejnych umów. Ponadto jest to obiekt tymczasowy i nie wiadomo, jak długo osoby, które są zainteresowane będą go użytkować. Nadmienił, że wystąpiono z wnioskiem o dzierżawę i w takiej też procedurze jest to poddane.

 

                Uchwała Nr VIII/49/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu położonego na terenie Gminy Rogoźno, podjęta została jednogłośnie 15 głosami „za” w obecności 15 radnych.

 

 

f) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Rogoźna terenu położonego przy ulicy Działkowej – projekt uchwały wraz z rozstrzygnięciami studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego Gminy Rogoźno przedstawił Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska R. Piątkowski.

Radny R. Szuberski zapytał, czy z mieszkańcami bloku na ul. Działkowej był konsultowany ten projekt? Czy jest on taki sam, jak kilka lat temu, kiedy zgłaszali oni swoje niezadowolenie?

Kierownik Wydziału GNRiOŚ powiedział, że nie zna rozwiązań, które były sugerowane w poprzedniej wersji. W stosunku do obecnie opracowywanego planu, który został poddany całościowej procedurze m.in. wyłożeniu do publicznego wglądu. Załącznik nr 2 do uchwały tj. rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag stanowi, że nie wpłynęły uwagi. W związku z powyższym można uznać, że plan jest akceptowalny.

Radny R. Szuberski zapytał Burmistrza Rogoźna, czy pamięta, czy jest to ten sam plan, do którego mieszkańcy ul. Działkowej mieli uwagi?

Burmistrz Rogoźna powiedział, że kilka lat temu były jakieś pisma, ale nie pamięta, czy dotyczyły tego terenu. Chodzi o teren, który Pan Piechowiak kupił i zagrodził w ramach swojego podwórza. Dlatego, że była tam mieszkaniówka, kolidowało to z postawieniem hali, wiaty i wystąpił o zmianę studium, na co Rada wyraziła zgodę już wcześniej.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały, „za” którym głosowało 13 radnych, a 2 radnych „wstrzymało się” od głosu.

Radny R. Szuberski zapytał, czy radni nie powinni głosować rozstrzygnięcia osobno.

Przewodniczący Rady Z. Hinz powiedział, że jego zdaniem nie.

Radny R. Szuberski poprosił o wypowiedź w tej sprawie Kierownika Wydziału dodając, że jeśli tak, to wtedy wycofuje swój głos i się wstrzymuje.

Przewodniczący Rady Z. Hinz powiedział, że w związku z nieporozumieniem podda projekt uchwały jeszcze raz pod głosowanie.

Kierownik Wydziału GNRiOŚ powiedział, że w sytuacji, kiedy nie wniesiono uwag, rozstrzygnięcie stanowi po prostu załącznik do uchwały. Gdyby wpłynęły uwagi i zostałyby rozpatrzone przez Burmistrza, na korzyć bądź nie wnioskodawcy, to wtedy radni brali by również udział w procesie decyzyjnym, poprzez głosowanie poszczególnych uwag. Poprosił Urbanistę J. Domagalskiego o opinię w tej sprawie.

Urbanista J. Domagalski powiedział, że jeżeli po wyłożeniu nie wpłynęły uwagi do planu, to wówczas radni nie muszą tego rozpatrywać.

Radny R. Szuberski poprosił o powtórzenie głosowania.

 

 

                 Uchwała Nr VIII/50/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Rogoźna terenu położonego przy ulicy Działkowej, podjęta została 12 głosami „za” przy 3 głosach „wstrzymujących” w obecności 15 radnych.

 

g) w  sprawie  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  na  obszarze   działek o nr. ewidencyjnych od  150/2   do  150/14   położonych  w miejscowości Nienawiszcz -  projekt uchwały przedstawił Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska R. Piątkowski

Radny A. Nadolny zapytał o to, kto jest właścicielem gruntu i gdzie dokładnie jest on położony.

Kierownik Wydziału GNRiOŚ wskazał na rysunku przedmiotowy teren. Powiedział, że dokładnie nie pamięta, kto jest właścicielem, ale jest to osoba fizyczna zamieszkująca w Poznaniu.

 

                 Uchwała Nr VIII/51/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 marca 2011 r. w  sprawie  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  na  obszarze   działek o nr. ewidencyjnych od  150/2   do  150/14   położonych  w miejscowości Nienawiszcz, podjęta została 10 głosami „za” przy 5 głosach „wstrzymujących” w obecności 15 radnych.

 

h) wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2011 r. - projekt uchwały wraz z autopoprawką przedstawiła Skarbnik Gminy Maria Kachlicka.

Radny H. Kuszak zapytał, o jaką fundację chodzi?

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że Fundację „Dar Rogoźna”.

Autopoprawka nr 1 została przyjęta jednogłośnie 15 głosami „za” w obecności 15 radnych.

Radny H. Janus stwierdził, że dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej związana jest z możliwością złożenia wniosku o dofinansowanie urządzeń wodnych do Urzędu Marszałkowskiego. Wyraził zadowolenie, że po dyskusji na spotkaniu sekcji Gminnej Spółki Pan Burmistrz wniósł taką poprawkę do budżetu. Spółka będzie mogła otrzymać z Urzędu Marszałkowskiego dofinansowanie do 40% wartości zadania, które wynosi 100.000 zł.

Radny R. Szuberski podziękował Panu Burmistrzowi za takie podejście do sprawy. Nadmienił, że radni składali również interpelację w tej sprawie. Stwierdził, że stan w zakresie melioracji znacznie się poprawi.

Radny H. Janus poinformował, że jest to prawdopodobnie pierwszy wniosek gminnej spółki i pierwsze dofinansowanie samorządu.

 

                Uchwała Nr VIII/51/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2011 r., podjęta została jednogłośnie 15 głosami „za” w obecności 15 radnych.

 

VIII. Interpelacje i zapytania radnych.

Interpelacja nr 1/03/2011 złożona przez radnego R. Szuberskiego w dniu 22 marca 2011 r. o treści: „W związku z tym, że w II półroczu 2011 roku będzie możliwość dofinansowania budowy targowisk, wnoszę o rozważenie zabezpieczenia w budżecie Gminy Rogoźno kwoty na ten cel. Proszę jednocześnie o przygotowanie niezbędnych dokumentów i wniosku, w celu wzięcia udziału w konkursie o dotację na budowę lokalnych targowisk. Wartość pomocy na realizację projektów dotyczących budowy lub modernizacji targowisk w jednej gminie, w okresie realizacji programu, nie będzie mogła przekroczyć l miliona złotych. Dofinansowanie unijne ma wynosić maksymalnie 75 % kosztów kwalifikowanej inwestycji. W związku z powyższym, kryteria te spełnia planowane do budowy targowisko w naszej Gminie. Biorąc pod uwagę fakt, że targowisko w Rogoźnie jest w opłakanym stanie, uprzejmie proszę o wnikliwe rozważenie przedłożonej propozycji . Do interpelacji dołączam informację o planowanym konkursie, która stanowi jego załącznik.” - stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

 

Interpelacja nr 3/03/2011 radnego A. Nadolnego o treści: „W związku z licznymi zapytaniami mieszkańców Parkowa posiadających posesje przy drodze gminnej od sali OSP do drogi powiatowej biegnącej w kierunku Obornik zwracam się z uprzejmą prośbą o podanie terminu wykonania kapitalnego remontu tej drogi (nawierzchnia bitumiczna oraz wykonanie chodników)

Chciałem zauważyć, że została wykonana dokumentacja na przeprowadzenie tego remontu w części sfinansowana z funduszu sołeckiego wsi Parkowo. Mieszkańcy obawiają się, że jeżeli remont ten nie zostanie przeprowadzony to dokumentacja straci ważność, a tym samym przepadną środki przeznaczone na jej wykonanie.” - stanowi załącznik nr 14  do protokołu.

 

Interpelacja nr 4/03/2011 radnego A. Nadolnego o treści: „My niżej podpisani zwracamy się w imieniu mieszkańców ulicy Józefinowskiej w Parkowie oraz Józefinowa o udzielenie odpowiedzi o przewidywany termin wykonania instalacji kanalizacyjnej. Pragniemy nadmienić, że niebawem ważność straci dokumentacja i pozwolenia na przeprowadzenie tej inwestycji.” - stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

 

Interpelacja nr 5/03/2011 radnego A. Nadolnego o treści: „W związku z licznymi zapytaniami mieszkańców Parkowa, Słomowa i Józefinowa zwracam się z uprzejmą prośbą o rozpoczęcie rozmów z dyrekcją PKP w celu wykonania wiaty przystankowej na stacji kolejowej w Parkowie.” - stanowi załącznik nr 16 do protokołu.

 

Interpelacja radnego P. Wojciechowskiego o treści: „Na prośbę wielu mieszkańców miasta, czuję się zobowiązany do poruszenia tematu gruzowisk znajdujących się na Planu Powstańców Wlkp oraz na ulicy Kościelnej przy kościele św. Wita.

Stan tych posesji stawia w złym świetle całe miasto a szczególnie jego reprezentatywną część jaką jest Plac Powstańców Wlkp. i znajdujący się tam pomnik poległych Powstańców oraz kościół św. Wita. Warto też zaznaczyć, że takie miejsca są niebezpieczne dla dzieci, które w każdej chwili mogą się tam dostać, ponieważ teren nie jest odpowiednio zabezpieczony. W przypadku nieruchomości przy Placu Powstańców Wlkp. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Obornikach decyzją z dnia 18 lutego 2008 roku na posiadacza nieruchomości nałożył obowiązek rozbiórki budynku i uporządkowania terenu. Stawiam więc pytanie: czy budynek ten został do końca poddany rozbiórce i czy teren został uporządkowany? Jak widać decyzja pochodzi z 2008 roku a nakaz w niej zawarty nie został wyegzekwowany. Odnośnie terenu przy kościele św. Wita proszę o informację czy zostały podjęte działania dotyczące powiadomienia właściciela posesji o potrzebie uporządkowania terenu. Jeszcze raz proszę o podjęcie odpowiednich kroków mających na celu upomnienie właścicieli wspomnianych posesji do uporządkowania terenu. Jeśli działania te nie odniosą pożądanego rezultatu, a Straż Miejska nie potrafi sobie poradzić z tym problemem, bądź wykracza to poza zakres ich kompetencji, proponuję zwrócić się do Radcy Prawnego, który pomoże zmusić właścicieli nieruchomości do należytego uporządkowania wyżej wymienionych terenów. Sprawa ta od kilku lat pozostaje nierozwiązana, a tymczasem gruzowiska te szpecą okolice i miasto. Wspomnę tylko że, gdyby opisane gruzowisko przy ulicy Kościelnej okazało się nieruchomością na sprzedaż, uważam że byłoby to idealne miejsce na parking przy kościele św. Wita tak bardzo potrzebny zwłaszcza podczas niedzielnych mszy świętych.” - stanowi załącznik nr 17 do protokołu.

 

Radny R. Szuberski zapytał o rentgena w Rogoźnie. Stwierdził, że jeśli zostanie on rozwiązany w tym roku to na sprzęt, który tam jest, nie uzyska się znowu pozwolenia. Jeżeli Agencja Atomistyki ten rentgen zamknie, to żeby powstał nowy rentgen na terenie Rogoźno, potrzeba będzie sporo zachodu. Na dzień dzisiejszy nie ma ekonomicznego uzasadnienia funkcjonowania rentgena. Radny poinformował, że pozwolił sobie dzisiaj zadzwonić do szefowej rentgena i zorientować się jak przedstawia się sytuacja i nie ma w tej chwili żadnych konkretnych ruchów. Dodał, że uważa, iż powinno się zrobić wszystko, aby rentgen przetrwał przynajmniej rok. Nadmienił, że zdaje sobie sprawę z tego, że będzie to rok strat. Zdjęć jest niewiele, ale należy wziąć pod uwagę ludzi starszych i potrzebujących, którzy żeby zrobić zwykłe zdjęcie będą musieli jechać do Wągrowca lub Obornik. Radny zawnioskował, aby Pan Burmistrz podjął jak najszybciej rozmowę z przedstawicielem podmiotu medycznego. Dodał, że jego zdaniem należy zwolnić tą osobę z kosztów na ten okres, aby można we wrześniu lub październiku przystąpić do kontraktu na chirurga i ortopedę. Nadmienił, że nadal się upiera przy zakupie USG. Ta firma mogłaby również zająć się obsługą USG. Powiedział, że przy zakupie sprzętu, nie należy się tylko informować u osób, które sprzedają ten sprzęt, ale należy skorzystać z lekarza specjalisty i lekarza radiologa. Poinformował, że szefowa rentgena powiedziała, że jeśli będzie taka potrzeba, to może takiego specjalistę wydelegować. Radny poinformował, że w najbliższych kilku dniach pojedzie do NFZ, żeby dokończyć sprawę stomatologa. Wniosek lekarza, który ewentualnie na ten teren miałby przyjść, poparł Pan Burmistrz i Pan Starosta.

 

IX. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że temat jest znany i pismo wpłynęło, a spotkanie się odbędzie i udzieli odpowiedź w swoim czasie radnemu. Dodał, że na wszystkie interpelacje, które wpłynęły udzielił pisemnej odpowiedzi.

Radny H. Janus poprosił o odczytanie interpelacji, które mogą interesować również obecnych na sali.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że wypełnił obowiązek statutowy odpowiadając na interpelacje i nie uważa, aby musiał je odczytywać. Dodał, że jeśli radny chce, to może sam je odczytać.

Radny R. Szuberski stwierdził, że w takim razie punkt odpowiedzi na interpelacje powinien być wykreślony z porządku obrad.

Burmistrz Rogoźna zauważył, że wszyscy radni otrzymali odpowiedzi na interpelacje, a nie tylko ci, którzy je napisali. Poprosił o ewentualne pytania do złożonych interpelacji.

Radny H. Janus zapytał, czy szkodzi, że inni na sali dowiedzą się, czego dotyczyły odpowiedzi na interpelacje złożone na ostatniej sesji? Poprosił o odczytanie odpowiedzi na interpelacje.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że jak ostatnio czytał odpowiedzi na interpelacje, to radni się podśmiechiwali i w ogóle nie słuchali tego, co czyta. Dodał, że jeśli radny uważa, iż trzeba to odczytać, to może sam to zrobić.

Radny R. Dworzański w imieniu Klubu Radnych wniósł przerwę.

Następnie radni 14 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym” wyrazili zgodę na 10 minutową  przerwę.

 

Przewodniczący Rady Z. Hinz poinformował, że §54 Statutu mówi, że „...odpowiedź odczytana jest na sesji”. Dodał, że jako Przewodniczący nie ma mocy, żeby Pana Burmistrza do tego zobowiązać i dlatego, jeśli ktoś z radnych uważa, że odpowiedź powinna być upubliczniona, to proponuje, aby zainteresowany radny odczytał treść interpelacji. Nadmienił, że podda pod głosowanie swoją propozycję.

Radna R. Tomaszewska powiedziała, że nie zgadza się z takim stanowiskiem. Zauważyła, że Pan Burmistrz może wyznaczyć osobę do odczytywania odpowiedzi np. Panią Sekretarz lub Pana Zastępcę. Stwierdziła, że rzeczą niepoważną byłoby, gdyby odpowiedź na interpelację odczytywał radny, który ją składał.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że nie chodzi o to, iż nie chce, żeby media się dowiedziały o czymś, ponieważ żadnej tajemnicy nie ma. Tylko radny H. Janus zmusza Burmistrza do odczytywania, a sam będzie w tym czasie rozmawiał z innym radnym, bo go to nie interesuje, ponieważ ma już odpowiedź na interpelację. Dodał, że nie ma innego powodu, dla którego nie chce odczytywać interpelacji i może to zrobić radny, który ją otrzymał.

Radny A. Nadolny zapytał Burmistrza Rogoźna, czy wstydzi się swoich odpowiedzi?

Radna R. Tomaszewska powiedziała, że być może odpowiedzi na interpelacje nie są dla wszystkich interesujące, natomiast ani Pan Burmistrz, ani żaden z radnych nie jest kompetentny, aby takie opinie wyrażać. Chociażby dla 1 lub 2 osób Pan Burmistrz ma obowiązek z odpowiedziami te osoby zapoznać. Powiedziała, że na ochotnika może odczytać wszystkie odpowiedzi na interpelacje jeśli Pan Burmistrz ją do tego upoważni.

Wiceprzewodniczący Rady Z. Chudzicki powiedział, że również może odczytać interpelacje.

Burmistrz Rogoźna stwierdził, że radny A. Nadolny pewnie rozmawiał z innym radnym i nie słuchał wyjaśnień, że żadnej tajemnicy nie ma. Dodał, że jest „za” tym, aby było to odczytane przez adresata.

Radny M. Kutka stwierdził, że skoro autor interpelacji czyta swoją interpelację, to autor odpowiedzi powinien czytać swoją odpowiedź, czyli Pan Burmistrz.

Przewodniczący Rady Z. Hinz poprosił Burmistrza o przedstawienie odpowiedzi na interpelacje lub  przez Pana Zastępcę Burmistrza.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że swoje stanowisko już wyraził i nie musi upoważniać radnej R. Tomaszewskiej, skoro jest chętna do odczytania interpelacji.

Radny H. Janus powiedział, że nie chce odczytywać odpowiedzi, których nie jest autorem i z niektórymi treściami się nie zgadza i ma odrębne zdanie. Stwierdził, że w poprzedniej kadencji Wiceprzewodniczący również odczytywali m.in. odpowiedzi na interpelacje.

Przewodniczący Rady Z. Hinz powiedział, że skoro Pan Burmistrz stoi na stanowisku, iż nie będzie odczytywał odpowiedzi na interpelacje, to być może wprowadzi zasadę, iż będzie to robił któryś z Wiceprzewodniczących.

Radny R. Szuberski powiedział, że jeśli odpowiedzi nie będą odczytane, to nie zrealizowano by punktu 9 porządku obrad.

Przewodniczący Rady Z. Hinz powiedział, że nie ma możliwości zobowiązania Burmistrza do odczytania interpelacji, ale de facto odpowiedzi na interpelacje zostały udzielone i Pan Burmistrz oczekuje na ewentualne pytania ze strony wnoszących interpelacje.

Radny M. Kutka stwierdził, że interpelacje, które wpłynęły do biura Rady też są odczytywane na sesji.

Przewodniczący Rady Z. Hinz powiedział, że podczas sesji zwraca się do każdego radnego, czy chce je odczytywać. To prawo ma radny i również Pan Burmistrz, który powiedział, że nie będzie odczytywał odpowiedzi.

Radny H. Kuszak stwierdził, że Statut do końca nie mówi, w jaki sposób powinno się to odbywać, dlatego składa wniosek, aby odpowiedzi na interpelacje, które są skierowane do radnych, odczytywali radni, jeśli mają taką ochotę, a jeżeli nie, to zrobi to Wiceprzewodniczący Z. Chudzicki.

Wniosek został przyjęty 14 głosami „za” przy 1 głosie „przeciwnym” w obecności 15 radnych.

 

Radny R. Kinach odczytał odpowiedź na interpelację 1/2011 o treści „W nawiązaniu do złożonej w miesiącu styczniu interpelacji dotyczącej oczyszczania i pogłębiania rzeki Wełny na odcinku od mostu przy ul. Wągrowieckiej do mostu kolejowego na rzece Wełnie w Rogoźnie, w załączeniu przekazuję kserokopię pisma Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych, udzielającą wyjaśnień w powyższej sprawie” - odpowiedź na interpelacje stanowi załącznik nr 18 do protokołu.

 Radny stwierdził, że z tego wynika, że UM nie podjął żadnych kroków, żeby sprawę doprowadzić do finału. Dodał, że z tego co wie od Pana Francuzika, nie nadeszło żadne pismo do Urzędu Marszałkowskiego z Gminy, żeby sprawę popchnąć do przodu i roboty miały być wykonane w roku 2010.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że w ubiegłym roku inwestycja została zdjęta z budżetu, a radny dzisiaj pyta, czy Urząd coś zrobił, nie mając środków w budżecie. Dodał, że radny kiedyś na sesji zadeklarował, że swoimi środkami i na swój koszt, oczyści odcinek Wełny. Zapytał, jakie miał pismo wysłać do Urzędu Marszałkowskiego, skoro Gmina nie ma w budżecie środków na ten cel?

Radny R. Kinach stwierdził, że gdyby wjechał do rzeki, to złamałby prawo i grozi za to kara.

Radna R. Tomaszewska zapytała o podstawę prawną, żeby osoba fizyczna mogła sobie wjechać i czyścić rzekę, albo inną część mienia.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że można podpisać porozumienie lub umowę na jakiś okres.

Radny R. Kinach powiedział, że zdeklarował się wykonać odcinek, gdzie ma łąkę o długości ok. 50 m. Dodał, że jeśli Pan Burmistrz go nie zrobi, to sam to wykona.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że deklaracja była od mostu na rzece Wełnie do mostu na Wójtostwie. Dodał, że skoro radny złożył dzisiaj kolejną deklarację, że wyczyści swój odcinek, to oczekiwałby, że tak się stanie.

Radny H. Janus powiedział, że na sesji grudniowej 2009 r. radni przegłosowali kwotę 150.000 zł na czyszczenie rzeki Wełny w porozumieniu z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu, który chciał przekazać 100.000 zł. Te pieniądze leżały do końca września 2010 r. Przez 9 miesięcy nic nie zrobiono. Dodał, że na gminnym zjeździe spółek wodnych od przedstawiciela dowiedział się, że oni chcieli realizować zadania, ale Urząd nie podjął tematu. W ubiegłej kadencji na pytanie jednego z radnych była odpowiedź, że to Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych nie podjął tematu. Radny stwierdził, że nikt z Urzędu za tą sprawą nie chodził, pieniądze w budżecie leżały do września i rzeka nie została wyczyszczona. Nie jest winą radnych to, że zdjęli we wrześniu te pieniądze, bo można było do tego czasu podpisać umowę w ubiegłym roku na 250.000 zł.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych do jesieni wykonywał podkłady geodezyjne za swoje pieniądze. Dodał, że lepiej, iż pieniądze leżały na lokacie niż gdyby były przekazane do Wojewódzkiego Zarządu i tak samo leżałyby do jesieni. Burmistrz powiedział, że geodeci chodzili prawie pół roku po rzece i 8 marca br. zapoznał się z tym projektem przez nich wykonanym i podkładem geodezyjnym. Z mapy widać różne progi i zapiaszczenia, które trzeba by usunąć. Wiadomo, że od października nie było pieniędzy na to zadanie, ponieważ trzeba było zdjąć środki ze względu na kanalizację. Zapytał radnego R. Kinacha, z jakim pismem miał wystąpić do Urzędu Marszałkowskiego?

Radny R. Szuberski powiedział, że skoro dokumentacja nie jest do dnia dzisiejszego opracowana, to na jakiej podstawie radny R. Kinach miałby czyścić rzekę?

Burmistrz Rogoźna powiedział, że nie zmusza radnego R. Kinacha, żeby to robił, tylko oczekuje spełnienia jego obietnic przedwyborczych i w czasie ostatniej kadencji. Dodał, że nie chodzi o nic innego. Dokumentacja jest gotowa i można wchodzić na budowę. Wystarczy podpisać umowę, czy też porozumienie.

Radny R. Kinach zapytał Burmistrza, czy spełnił wszystkie swoje obietnice wyborcze? Dodał, że był przeciwny zdjęciu pieniędzy z budżetu z czyszczenia rzeki.

 

Wiceprzewodniczący Rady Z. Chudzicki odczytał odpowiedź na interpelację złożoną przez przez radnego R. Szuberskiego, radną R. Tomaszewską, radnego M. Połczyńskiego, radnego M. Kutką, radnego H. Janusa, radnego R. Kinacha i radnego A. Nadolnego o treści: „W odpowiedzi na interpelację grypy radnych Rady Miejskiej w Rogoźnie złożoną na VI sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie w dniu 23 lutego 2011r., którą otrzymałem 24 lutego 2011 roku (znak BR.31.0003.10.2011) w sprawie wydzielenia w ramach działu 754 „ Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" dotacji w wysokości 40 tyś. zł na finansowanie zakupu sprzętu pożarniczego dla jednostek OSP, uprzejmie proszę o przyjęcie poniższych wyjaśnień. Wniosek Państwa jest jak najbardziej zasadny. Potrzeby jednostek OSP są ważne, chodzi przecież tutaj o bezpieczeństwo ludzi i ich niejednokrotnie dorobek całego życia. Chciałbym jednak zaznaczyć, iż w związku z podpisaną umową na budowę kanalizacji wiele równie ważnych działań i zadań nie znalazło miejsca w tegorocznym budżecie. O fakcie tym byli Państwo doskonale poinformowani i głęboko wierzyłem, że rozumieją Państwo zaistniałą sytuację finansową Gminy. Nadmieniam tylko, iż do tej pory Jednostki OSP mogły liczyć na znaczne wsparcie ze strony Gminy nie tylko na polu dotacji na zakup umundurowania czy sprzętu pożarniczego ale również dofinansowane zostały zakup pojazdu czy remonty jednostek. Po wnikliwym przeanalizowaniu sprawozdań z udzielonych dotacji w latach 2009-2010 dla jednostek OSP Gminy Rogoźno, stwierdzam jednoznacznie, iż środki które jednostkom zostały postawione do dyspozycji, zaledwie w niewielkim stopniu zostały one przeznaczone na zakup sprzętu pożarniczego. Znaczną część wydatków stanowiły, wydatki na umundurowanie. Zestawienie szczegółowych wydatków oraz źródeł finansowania przedstawiam w załączeniu. Przekazana pomoc zarówno ze strony MSWiA jak i Firm ubezpieczeniowych jest naprawdę zachęcająca. Jednak niekwestionowany, wymagany udział własny w roku 2011 nie będzie zapewniony z powodu braku środków. Zmuszony byłem do cięcia wydatków we wszystkich równie ważnych dziedzinach, proszę o zrozumienie ale wydatki te w uchwalonym budżecie nie znajdą pokrycia. - odpowiedź na interpelację stanowi załącznik 19 do protokołu.

Radny H. Janus powiedział, że radni wnioskowali o wydzielenie środków z już istniejącego działu – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, gdzie była kwota ponad 300.000 zł. Chodziło o to, aby Gmina wydzieliła 40.000 zł. Odnośnie wydatków na umundurowanie, to w tabelce zakwalifikowano do umundurowania kombinezony ochronne potrzebne strażakom do akcji, do gaszenia pożarów, a także hełmy, obuwie ochronne, kurtki, rękawice bojowe i kominiarki. Stwierdził, że należałoby to potraktować jako sprzęt do akcji, a nie jako ubranie wyjściowe. Dodał, że Pan Burmistrz na zebraniu w Owieczkach mówił, że jak nie w tym roku, to w przyszłym będą środki na sprzęt, ale wtedy potrzeby będą inne.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że zdjęcie kwoty 40.000 zł z dz. Straż pożarna byłoby niemożliwe, ponieważ mogłoby nie starczyć środków na wypłaty, na akcje ratownicze, na media. Kwota 300.000 zł i tak już jest okrojona. Nadmienił, że w tabelce chciał wykazać jakie zakupy zostały zrobione. Cały czas jest mówione, że strażacy nie mają sprzętu i straż pożarna w całej Gminie się zawali, bo OSP nie dostało w tym roku dotacji.  Chodziło to, aby zobrazować jak wyglądały zakupy w straży w ostatnich 2 latach. Dodał, że Gmina nie straciłaby 40.000 zł, jak mówi radny H. Janus, tylko ewentualnie straż pożarna by ich nie otrzymała. Odnośnie dotacji dla OSP, to co w tej chwili oni zakupują za dotacje, jest sztucznie zawyżane w hurtowni w Poznaniu, gdzie się zaopatrują. Burmistrz zwrócił uwagę, że dotacja była od kilku lat, a wcześniej straż pożarna w ogóle jej nie dostawała dotacji i nigdy nic nie było mówione. Stwierdził, że wyposażenie jednostek OSP w Gminie jest lepsze niż Państwowej PSP w Obornikach , nie biorąc pod uwagę samochodów. Cele statutowe OSP na pewno realizuje i nie ma zagrożenia, że jak nie dostaną dotacji 40.000 zł, to sobie nie poradzą z wypadkami, pożarami itd.

Radny H. Janus stwierdził, że Burmistrzowi tylko się wydaje, że jednostki OSP mają taki sprzęt jak PSP. Dodał, że jeśli Gmina nie otrzyma środków zewnętrznych, to na tym straci. Nie chodzi o Urząd Miejski, tylko o wszystkich mieszkańców.

 

Radny H. Kuszak odczytał odpowiedź na interpelację nr 1/02/2011 o treści: „W odpowiedzi na interpelację nr 1/02/2011 złożoną na VI Sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie w dniu 23.02.2011 roku przez radnego Huberta Kuszaka przekazaną pismem BR.31.0003.5.2011 z dnia 24 lutego 2011 roku informuję, że w roku 2003 w ramach Stowarzyszenia Jednostek Samorządu Terytorialnego „Komunikacja" z siedzibą w Wągrowcu opracowana została koncepcja programowo - przestrzenna obejścia drogowego miasta Rogoźna, która w 2005 roku została przekazana do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. Ponadto zostały złożone wnioski do Marszałka i Zarządu Województwa Wielkopolskiego o ujęcie budowy obwodnicy miasta Rogoźna w strategii i wieloletnim planie inwestycyjnym Województwa Wielkopolskiego. Pomimo moich starań, jak i w ramach stowarzyszenia „Komunikacja" zadanie to nie zostało ujęte w „Wieloletnim Planie Inwestycyjnym" na lata 2008-2013", natomiast realizację tego zadania przesunięto na lata 2013-2020. W wyniku wielokrotnych wystąpień w ostatnich latach do zarządcy drogi wojewódzkiej nr 241, zarówno do Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu jak i do Rejonu Dróg Wojewódzkich w Gnieźnie odpowiedzialnego za utrzymanie tej drogi podjęto szereg działań w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu i stanu technicznego na odcinku przebiegającym przez miasto Rogoźno. W ich wyniku wybudowano sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu ulic Kotlarskiej z W. Poznańską oraz na przejściach dla pieszych na ulicach : II Armii Wojska Polskiego i Kościuszki. Przeprowadzono następujące remonty i inwestycje :

- w 2007 roku remont nawierzchni i chodników na ul. Kościelnej za kwotę 641.805 zł,

-          w 2008 roku nowe chodniki z zatokami autobusowymi oraz poszerzenie jezdni z nową
nawierzchnią na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 11 w Rudzie do
przejazdu kolejowego za kwotę 1.370.478 zł,

-          w 2009 roku przebudowano skrzyżowanie ulic Kościuszki, II Armii Wojska Polskiego
Czarnkowskiej i Fabrycznej na rondo za kwotę l .047,600 zł.

W najbliższym czasie planuję spotkanie z Panem Jerzym Kado radnym Sejmiku
Województwa Wielkopolskiego w sprawie ujęcie zadania pn budowa obwodnicy Rogoźna do
„Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Województwa Wielkopolskiego" na lata 2013 - 2020,
na które zaproszę Pana radnego Huberta Kuszaka.” - odpowiedź stanowi załącznik nr 20 do protokołu.

 

Wiceprzewodniczący Rady Z. Chudzicki odczytał odpowiedź na interpelację złożoną przez radnego A. Nadolnego o treści: „W odpowiedzi na interpelację nr 1/02/2011 złożoną na VI Sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie w dniu 23.02.2011 roku przez radnego Adama Nadolnego przekazaną pismem BR.31.0003.6.2011 z dnia 24 lutego 2011 r. informuję, że ze środków na bieżące utrzymanie dróg w okresie wiosennym planujemy wyrównani drogi Boguniewskiej w m . Parkowo oraz uzupełnienia w najgorszych miejscach tłuczniem betonowym. Natomiast na przeprowadzenie kapitalnego remontu tej drogi polegającego na wykonaniu utwardzenia z kruszyw łamanych z gruzo - betonu, co mogłoby stanowić podbudowę pod nawierzchnię bitumiczną, niema środków w budżecie Gminy na 2011 rok. Koszt takiego remontu wynosiłby około 100.000 złotych.” - odpowiedź stanowi załącznik nr 21 do protokołu.

Radny A. Nadolny powiedział, że od mieszkańców dowiedział się, iż Pan Burmistrz przed wyborami składał deklaracje, że będą mieć drogę z chodnikami. Ugarnięcie błota niewiele się na cokolwiek komu przyda, bo przy najbliższym deszczu z tłucznia zrobi się czarna mazia zmieszana z gliną.

 

Wiceprzewodniczący Rady Z. Chudzicki odczytał odpowiedź na interpelację złożoną przez radną R. Tomaszewską, radnego A. Nadolnego, radnego R. Szuberskiego, radnego H. Janusa, radnego M. Połczyńskiego, radnego R. Kinach oraz radnego M. Kutkę  o treści „W odpowiedzi na interpelację nr 2/02/2011 z dnia 23.02.2011 r. złożoną na VI sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie przez grupę radnych RM w Rogoźnie przekazaną pismem BR.31.0003.7.2011 z dnia 24 lutego 2011 r. informuję, co następuje po przeprowadzeniu wizji lokalnej stwierdzono, że przepust na drodze Parkowo - Huby wymaga pilnego remontu tj. wykonaniu przyczółków i odprowadzeniu wód opadowych tak, aby nie powodowały jego rozmywania. Prace te będą przeprowadzone w możliwie najkrótszym terminie, gdy tylko warunki pogodowe na to pozwolą.” - odpowiedź stanowi załącznik nr 22 do protokołu.

Radny A. Nadolny podziękował za fachowe wykonanie remontu przepustu przez Pana Wojtusika. Dodał, że mieszkańcy są zadowoleni i poprawiło to bezpieczeństwo.

 

Wiceprzewodniczący Rady Z. Chudzicki odczytał odpowiedź na interpelację złożoną przez złożoną przez radną R. Tomaszewską, radnego A. Nadolnego, radnego R. Szuberskiego, radnego H. Janusa, radnego M. Połczyńskiego, radnego R. Kinach oraz radnego M. Kutkę o treści: „Odpowiadając na interpelację nr 1/02/2011 złożoną na VI Sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie w dniu 23 lutego br. przez grupę radnych, informuję, że strona internetowa Gminy Rogoźno www.rogozno.pl ma tylko i wyłącznie rolę informacyjną. Służy przekazywaniu mieszkańcom, a także zainteresowanym osobom spoza naszej gminy informacji dotyczących przede wszystkim działalności, ale również ogólnej charakterystyki naszej społeczności lokalnej.

Umieszczane na stronie, w dziale „Aktualności" notatki nie noszą znamion tekstów kontrowersyjnych i nie zdarza się, by służyły dyskredytacji którejkolwiek z wymienianych w nich osób. Dlatego też umieszczanie tekstów, które podawały by w wątpliwość działalność samorządu i jego statutowych organów byłoby zupełnie niezgodne z rolą, jaką ma spełniać strona. Uważam, że wypracowana wersja notatki zatytułowanej „V sesja Rady Miejskiej VI kadencji" opublikowanej w dniu 28 stycznia br., spełnia wyżej przytoczone kryteria i nie ma żadnych podstaw, aby dokonywać zmian jej treści, albo publikować dotyczące jej sprostowania.” - odpowiedź na interpelację stanowi załącznik nr 23 do protokołu.

Radna R. Tomaszewska zapytała, dlaczego tekst na stronie internetowej był trzykrotnie zmieniany? Stwierdziła, że tego typu zabiegi pachną cenzurą PRL-owską.

Radny R. Szuberski powiedział, że radni byli niezadowoleni z faktu, iż w końcowej wersji wypowiedź Pana Przewodniczącego była w całości, a pozostała wypowiedź była jednym zdaniem. We wcześniejszej wersji była pełna wypowiedź Pani Zastępcy Burmistrza i pełna wypowiedź Pana Przewodniczącego. W wersji, która ukazała się wcześnie rano była okrojona wersja wypowiedzi Pani S. Białej i pełna wypowiedź Pana Przewodniczącego. W przeciągu 8 godzin były 3 wersje na stronie internetowej.

Radna R. Tomaszewska powiedziała, że tego typu manipulacje bardzo uraziły Panią S. Białą.

Radny H. Janus zapytał, na kogo wniosek były te zmiany robione?

Przewodniczący Rady Z. Hinz poinformował, że nie brał udziału w redagowaniu tych spraw. Dodał, że ma wątpliwości, czy należy używać takich mocnych słów jak „manipulacja”. Nadmienił, że przypuszcza, iż autor lub autorzy notatki nie mieli w zamyśle takich zamiarów.

Radny H. Janus zapytał, kto decyduje o wpisach na stronie internetowej Gminy? Kto jest odpowiedzialny za tą stronę?

Radny R. Dworzański poinformował, że w Statucie jest napisane: „W razie nie otrzymania odpowiedzi w terminie bądź uznania odpowiedzi przez interpelującego za niezadowalającą Przewodniczący może zarządzić uzupełnienie odpowiedzi przez interpelowanego natychmiast lub jeśli to możliwe podczas najbliższego posiedzenia Rady”. Dodał, że jego zdaniem dyskusja na temat interpelacji trochę odbiega od tego punktu i na pewno mogłaby być w punkcie 12 – wolne głosy i wnioski.

Przewodniczący Rady Z. Hinz powiedział, że jeśli radni składają wniosek o uzupełnienie odpowiedzi na interpelacje, to skieruje go do Pana Burmistrza.

Radna R. Tomaszewska powiedziała, że w uzupełnieniu do odpowiedzi na interpelację chciałaby uzyskać odpowiedź, kto jest odpowiedzialny za treści, które pojawiają się na stronie internetowej?

Burmistrz Rogoźna powiedział, że za to co pojawia się na stronie internetowej odpowiedzialny jest Burmistrz. Wyraził zdziwienie, że radna nie wie, kto odpowiada za pracę Urzędu. Poinformował, że o zmianach notatki na stronie internetowej dowiedział się z interpelacji radnych. Zwrócił uwagę, że są ważniejsze sprawy w Gminie niż informacja na stronie internetowej. Pracownikiem, który dokonuje wpisów na stronę internetową jest B. Cisowski, który jest za to odpowiedzialny i zajmuje się promocją w Gminie. Dodał, że są ważniejsze rzeczy i dla niego temat jest zamknięty i więcej nie będzie odpowiadał na ten temat. Burmistrz stwierdził, że bardzo dobrze rozumie jednak intencje radnych.

Przewodniczący Rady Z. Hinz zapytał radną R. Tomaszewską, czy podtrzymuje wniosek o uzupełnienie odpowiedzi na interpelację?

Radna R. Tomaszewska powiedziała, że Pan Burmistrz udzielił jasnej odpowiedzi, iż to on jest za to odpowiedzialny.

 

Odpowiedź na interpelację złożoną przez złożoną przez radną R. Tomaszewską, radnego A. Nadolnego, radnego R. Szuberskiego, radnego H. Janusa, radnego M. Połczyńskiego, radnego R. Kinach oraz radnego M. Kutkę o treści: „W odpowiedzi na interpelację grypy radnych Rady Miejskiej w Rogoźnie złożoną na VI sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie w dniu 23 lutego 2011r., którą otrzymałem 24 lutego 2011r. (znak BR.31.0003.9.2011) w sprawie przeniesienia w tegorocznym budżecie gminy środków finansowych w wysokości min. 30% wartości planowanych w 2011 roku zadań na dotację do Gminnej Spółki Wodno-Melioracyjnej w Rogoźnie, uprzejmie proszę o przyjęcie poniższych wyjaśnień. Po zmianach dokonanych ustawą z dnia 5 stycznia 2011 roku, o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw Spółki wodne mogą korzystać z pomocy finansowej z budżetów jednostek samorządu terytorialnego na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji. Pomoc finansowa, o której mowa w art. 164 ust. 5a ustawy Prawo wodne, polega na udzielaniu dotacji celowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Zasady udzielania dotacji celowej o której mowa w art. 164 ust 5b ustawy Prawo wodne, tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposób jej rozliczania określają organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego w drodze uchwały. Przytoczony projekt uchwały nie został jeszcze opracowany. Zgodnie z ogłoszoną w dniu 24 lutego 2011 roku informacją w spawie udzielenia dotacji z budżetu Województwa Wielkopolskiego spółkom wodnym, wniosek w przedmiotowej sprawie może być złożony do 15 kwietnia 2011r. i powinien zawierać między innymi zakres rzeczowy i finansowy proponowanych do realizacji robót na urządzeniach melioracji wodnych, co do którego Gmina mogłaby się odnieść. Chodzi tu o kwestie udziału samorządu gminy w kosztach realizacji zadania, który wynosi minimum 30% nakładów. Chciałbym poinformować, iż w dniu 13 września 2010 roku do Urzędu Miejskiego
w Rogoźnie (pod nr korespondencji 8123) wpłynął wniosek Rejonowego Związku
Spółek Wodnych w Wągrowcu, który działając w imieniu Gminnej Spółki Wodno-
Melioracyjnej          w             Rogoźnie prosił      o             uwzględnienie w budżecie Gminy na rok 2011 środków finansowych dla w/w Spółki jako pomoc w konserwacji i utrzymaniu urządzeń melioracyjnych. Wniosek ten poza określeniem wysokości budżetu spółki w 2010 roku nie zawierał, żadnych istotnych danych dotyczących nakładów do poniesienia w 2011 roku. Podsumowując, propozycję zmian w budżecie będą mieli Państwo przedstawione na najbliższej sesji Rady Miejskiej. Kwota postawiona do dyspozycji to 15.000 zł. Jednocześnie informuję, iż jesteśmy w fazie przygotowania projektu uchwały w sprawie trybu postępowania o udzielenie spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Rogoźno, sposobu ich rozliczania oraz kontroli, który zostanie przedstawiony na najbliższej sesji w miesiącu kwietniu”-  stanowi załącznik nr 24 do protokołu.

 

 

X. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej i Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

Informacja Przewodniczącego Rady Z. Hinza z działań podejmowanych w okresie międzysesyjnym – stanowi załącznik nr 25 do protokołu.

Przewodniczący Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa A. Olenderski poinformował, że 28 marca odbyło się posiedzenie Komisji GFiR, które było podzielone na dwie części. Pierwsza miała charakter wyjazdowy i odbywała się w siedzibie „Megawat” Sp z o.o., druga miała miejsce w Urzędzie Miejskim. Pan Prezes Zarządu „Megawat” przedstawił radnym organizację i funkcjonowanie Spółki, a także oprowadził po jednostce. Następnie Wiceprzewodniczący przedstawił sytuację finansową Spółki, którą ocenił na bardzo dobrą. Na drugiej części Komisji radni omawiali organizację i działalność gospodarczo- finansową ZAMK. Z uwagi na pogarszającą się płatność Komisja skierowała do Pana Burmistrza wniosek o dokonanie rozeznania i na tej podstawie udzielenia pomocy w dowolnej formie najemcom mieszkań  w zasobie mienia komunalnego. Wniosek Komisja uzasadnia tym, że wiele osób zalegających z płatnościami za lokale mieszkalne pozostaje w bezradności życiowej. W Komisji brał również udział przedstawiciel PKP PLK i Nadleśnictwa Durowo w temacie otwarcia przejazdu linii Poznań – Piła w Olszynie. Po ustaleniach Komisja przegłosowała wniosek do Pana Dyrektora Zakładu Linii Kolejowych w Poznaniu o ponowne zwołanie Komisji w celu rozpatrzenia pozostawienia przejazdu na linii Poznań- Piła w dotychczasowej kategorii „D”, co ponownie umożliwi ruch towarowy dla użytkowników drogi leśnej. Ponadto Komisja podjęła wniosek:

-         do Zakładu Energetycznego w Chodzieży o zabezpieczenie w formie ogrodzenia, skrzynki z licznikami elektrycznymi umiejscowionymi przy transformatorze na osiedlu w Rudzie.

-         do Dyrektora GDDKiA o przestawienie znaku ostrzegawczego A-11a „próg zwalniający” umiejscowionego przy ciągu pieszo- jezdnym w Rudzie, na miejsce pełnej widoczności,

-         do Dyrektora GDDKiA o wymianę niskich barier na wysokie przy drodze krajowej nr 11 w m. Gościejewo na odcinku nowo wybudowanego chodnika.

Przewodniczący Komisji A. Olenderski poprosił radnego H. Janusa o uszczegółowienie wniosków przez niego złożonych.

Radny H. Janus poinformował, że w Gościejewie jest kilka usterek przy obecnie budowanej inwestycji. Przede wszystkim odnośnie sygnalizacji świetlnej znajdującej się na chodniku, barierek, które są za niskie i znajdują się na 1/3 chodnika. Ponadto: nie ma barierek przy budynku nr 14, brak oświetlenia od ZS do drogi powiatowej do Karolewa, źle wykonane profile wysepek  wjazdowych do miejscowości. Poinformował, że nie tylko mieszkańcy, ale także rowerzyści z    Owieczek, Kaziopola, Grudny, Karolewa i Gościejewa wnioskują o wykonanie projektu oświetlenia odcinka pieszo- rowerowego Ruda- Gościejewo, a także skrzyżowania na Czarnków. Dodał, że Rada Sołecka chciałaby uczestniczyć w pracach przed zakończeniem projektu.

Przewodniczący Komisji GFiR A. Olenderski poinformował, że Komisja podjęła jeszcze wniosek o do Pana Burmistrza Rogoźna o wykonanie projektu dalszego uzupełnienia oświetlenia ścieżki rowerowej do rzeki Wełny przy drodze krajowej nr 11, jak również oświetlenia przyszłej kładki na rzece Wełnie, celem przedłożenia tej dokumentacji inwestorowi GDDKiA w Poznaniu.

 

Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury Z. Chudzicki poinformował, że 23 marca miało miejsce posiedzenie Komisji SSOiK, na którym przedstawiciele Rogozińskiego Centrum Kultury, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Zespołu Ekonomiczno- Administracyjnego Placówek Oświatowych przedstawili sprawozdania z działalności oraz przeprowadzono dyskusję w tym temacie. Pojawiły się liczne pytania, na które uzyskano wyczerpujące odpowiedzi. Dodał, że uważa, iż po to jest posiedzenie Komisji, aby tam pytać o szczegóły do sprawozdań, a nie na sesji jak to czynią niektórzy radni. Przewodniczący nadmienił, że brał również udział w zebraniach wiejskich w Budziszewku, Studzieńcu i Słomowie. Nadmienił, że uczestniczył również w pracach komisji konkursowej, oceniającej oferty na realizację zadań publicznych na 2011 r.

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej R. Dworzański poinformował, że KR zgodnie obradowała 24 marca. Tematem posiedzenia była kontrola działalności w zakresie terminowości wydawania dodatków mieszkaniowych oraz kontrola działalności GOPS w zakresie dożywiania dzieci. Odnośnie dodatków mieszkaniowych kontrolą były objęte 3 miesiące tj.: grudzień, styczeń i luty. W grudniu wpłynęło 46 wniosków i tyle samo wydano decyzji, w styczniu 31, a w lutym 43. komisja nie dopatrzyła się nieprawidłowości, jeśli chodzi o terminowość wydawania dodatków mieszkaniowych. Odnośnie kontroli w GOPS, Komisja sprawdziła umowy. Na dożywianie dzieci są zawarte umowy z Gimnazjum nr 1, SP nr 3, Gimnazjum nr 2, ZS im. H. Cegielskiego, ZS Specjalnych w Kowanówku. Umowy są podpisane od stycznia do czerwca. Przewodniczący KR poinformował, że w dniu wczorajszym wszyscy członkowie KR brali udział w szkoleniu zorganizowanym przez RIO w Poznaniu w temacie absolutorium.

 

Radna R. Tomaszewska zapytała Przewodniczącego Komisji SSOiK Z. Chudzickiego, jakie organizacje pozarządowe wygrały konkursy i jakie kwoty zostały im przyznane?

Przewodniczący Komisji SSOiK Z. Chudzicki powiedział, że nie potrafi powiedzieć, ponieważ było bardzo dużo zadań. Jeśli chodzi o uczniowskie kluby sportowe to UKS „Olimpijczyk”, UKS „Libero” - po 6.500 zł, WOPR otrzymał środki na obsługę kąpielisk w Nienawiszczu i kąpieliska na starej plaży, na szkolenie młodych ratowników. Wszystkie środki zostały rozdysponowane, dlatego dzisiaj radni przenosili środki między paragrafami, aby prezesi klubów i przedstawiciele stowarzyszeń mogli już ze środków korzystać.

Skarbnik Gminy poinformowała, że z dotacji przeznaczonej z GKRPA, WOPR otrzymał kwotę 2.000 zł na ogólne zajęcia dla młodych ratowników, KŻ Kotwica na szkolenia dzieci i młodzieży 2.000 zł, fundacja „Dar Rogoźna” 2.000 zł, Zarząd Miejsko- Gminny OSP 650 zł, Stowarzyszenie „Rehabilitacja” na integracyjne warsztaty twórczości 650 zł i Stowarzyszenie „Parkowianka” 700 zł. Z kultury fizycznej i sportu RKS „Wełna” na organizację zajęć sportowych w piłkę nożną 46.000 zł, UKS „Dwójka” 10.000 zł na zajęcia żeglarskie, KŻ Kotwica na organizację zajęć żeglarskich 36.000 zł, UKS „Olimpijczyk” 6.500 zł, UKS „Libero” 6.500 zł, Stowarzyszenie „Parkowianka” 2.500 zł, WOPR na szkolenia ratownicze i działania prewencyjne 16.000 zł, WOPR organizacja kąpieliska miejskiego 11.500 zł, organizacja kąpieliska w Nienawiszczu 13.500 zł, z zakresu upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa Bractwo Kurkowe Rogoża 500 zł, LOK w Rogoźnie 6.000 zł.

Radny H. Kuszak poprosił Przewodniczącego Komisji SSOiK o przedstawienie wniosków z Komisji.

Przewodniczący Komisji SSOiK Z. Chudzicki powiedział, że nie były to wnioski przegłosowywane, tylko Pan Burmistrz obiecał, że we własnym zakresie odpowie na nie, dlatego nie ma obowiązku ich przedstawiania.

Radny H. Kuszak powiedział, że mimo wszystko powinny być one przedstawione. Nie jest to żadna tajemnica i Pan Burmistrz nie powinien mieć nic przeciwko ich przedstawieniu. Dodał, że wnioski nie muszą być przegłosowywane na poszczególnych Komisjach.

Radna R. Tomaszewska poparła stanowisko radnego H. Kuszaka.

Przewodniczący Komisji Z. Chudzicki poprosił radnego H. Kuszaka, będącego Wiceprzewodniczącym Komisji o ich przedstawienie, jeśli je pamięta.

Radny H. Kuszak poinformował, że jeden wniosek dotyczył umiejscowienia znaków informacyjnych dotyczących wyjazdu straży pożarnej na ul. Kotlarskiej oraz na ul. Kościuszki. Druga sprawa dotyczyła zamontowania na skrzyżowaniu, dokładnie na targowisku, w okolicach ul. Poprzecznej, 1 lampy na istniejącym słupie i doprowadzenie piątej linki w celu załączenia ww. lampy.

Radny R. Szuberski zapytał Skarbnika Gminy, o jaki LOK chodzi? Zapytał Przewodniczącego Komisji GFiR A. Olenderskiego, czym spowodowany był zysk „Megawat”?

Zastępca Burmistrza K. Ostrowski poinformował, że były 2 identyczne wnioski, jeśli chodzi o LOK pod przewodnictwem Pana Dulki i Pana Janowskiego. Komisja uznała, że przyznała 6.000 zł oraz 500 zł Bractwu Kurkowemu.

Radny R. Szuberski powiedział, że chodziło mu o to, czy jest to Koło LOK Rogoźno, czy Zarząd Miejsko- Gminny LOK. Zapis na stronie internetowej mówił o Wielkopolskim Wojewódzkim Zarządzie. Czy wojewódzka organizacja składała wniosek na zadania dla Gminy, czy pod tą nazwą krył się wniosek Pana Dulki, czy Pana Janowskiego.

Zastępca Burmistrza powiedział, że na pewno pełnomocnictwo z Wielkopolskiego Zarządu miał Pan Janowski.

Radny R. Szuberski powiedział, że Pan Dulko również, bo pomagał je mu załatwić. Zapytał o nazwę organizacji, która występowała. Stwierdził, że zapisy na stronie internetowej są błędne.

Przewodniczący Komisji GFiR A. Olenderski powiedział, że na wynik finansowy „Megawat” z samej działalności produkcyjnej (przesył, dystrybucja energii cieplnej) złożyła się kwota 213.390 zł. Kwota 117.000 zł pochodzi z operacji finansowych oraz w graniach 30.000 zł zysk z dzierżaw kominów.

Radna R. Tomaszewska zapytała Wiceprzewodniczącego, czy planuje taki wyjazd również do „Aquabellis”?

Wiceprzewodniczący Rady A. Olenderski odpowiedział, że tak.

 

XI. Sprawozdanie Burmistrza Rogoźna o pracach w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Miejskiej.

Burmistrz Rogoźna złożył informację z działalności w okresie między sesjami w formie pisemnej - załącznik nr 26 do protokołu, informację z zakresu gospodarowania mieniem gminnym za okres od 26.02.2011 r. – 29.03.2011 r. - załącznik nr 27 do protokołu oraz  informację z wykonania uchwał Rady – załącznik nr 28 do protokołu.

Radny R. Szuberski zapytał o:

-                     spotkanie z Burmistrzem Wągrowca – przekazanie rozpatrzenia sprawy podziału działek przez SKO,

-         spotkanie z przedstawicielem firmy proponującej organizację prywatnych przedszkoli,

Burmistrz Rogoźna wyjaśnił, że mieszkaniec Wągrowca zwrócił się do SKO o uchylenie decyzji podziałowej sprzed 30 lat i SKO podjęło kuriozalną decyzję i uchyliło podział i wyznaczyło Burmistrza Rogoźna do rozstrzygnięcia tej sprawy. Spotkanie miało na celu zasięgnięcie informacji o przebiegu postępowania w UM w Wągrowcu. Odnośnie pytania drugiego, to była Pani z Poznania i chciała, aby jej wskazać pomieszczenia na prywatne przedszkole. Spotkanie odbyło się razem z Panią Pełnomocnik ds. Oświaty i Panem Dyrektorem ZEAPO .

 

Radny R. Kinach zapytał o:

-         spotkanie z przedstawicielami Wojewódzkiego Zarządu Melioracji w Przyborowie – omówienie sprawy oczyszczania rzeki Wełny. Czy zapadły jakieś konkretne decyzje na przyszłość?

Burmistrz Rogoźna powiedział, że Kierownik z Przyborowa przyjechał i pokazywał podkłady geodezyjne, zapiaszczenia, aby zapoznać się ze stanem faktycznym. Nie zapadły żadne decyzje na przyszłość, ponieważ nie ma środków w budżecie na ten cel. 

 

Radny H. Janus zapytał o:

-  spotkanie z przedstawicielem firmy oferującej przygotowanie projektu przetargu na dostawę energii elektrycznej.

Burmistrza Rogoźna wyjaśnił, że Gmina jest zobowiązana przygotowywać przetargi na  dostawę energii elektrycznej, ponieważ dostawcą wcale nie musi być ENEA. Pojawiły się firmy, które przygotowują takie przetargi. W tej chwili przygotowana jest umowa, która będzie zadowalająca dla Gminy i zostanie ona przesłana do obu firm, aby mogli się oni wypowiedzieć co do stawki, jaką chcieliby osiągnąć.

 

XII. Wolne głosy i wnioski.

Pani Z. Borzymowska powiedziała, że całą zimę miała 8-10ºC mrozu. Poinformowała, że ma okno od strony LO w Rogoźnie 1x1,70 m, które nie jest zabezpieczone ani szybą, ani blachą ,tylko papierem i liśćmi. Dodała, że za wstawienie 3 m rury do toalety i kolanek zapłaciła 413 zł. Nadmieniła, że ma najgorsze mieszkanie, które wykupiła z Gminy. Tynki są poodbijane, w domu jest mokro. Zapytała, do kogo ma się udać o pomoc w swoim wieku? Stwierdziła, że w mieście nie dba się o starszych ludzi.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że Pani Z. Borzymowska mieszka we Wspólnocie przed LO w Rogoźnie, którego zarządcą jest radny R. Szuberski.

Pani Z. Borzymowska poinformowała, że zgłosiła straży, aby zabezpieczyli jej okno, gdyż od strony LO uczniowie idąc ze szkoły wrzucają  papierosy, które później musi wybierać. Nadmieniła, że od strony podwórza ma też wielkie drzwi i musi mieszkać w przeciągu.

Radny R. Szuberski przyznał, że jest to budynek prywatny kupiony od Gminy Rogoźno ok. 10 lat temu. Właścicielem piwnicy jest sąsiadka Pani Borzymowskiej, z którą była przeprowadzona rozmowa, aby takie okienko wstawiła. Sposób zabezpieczenia, który wykonała sąsiadka, nie zadowala Pani Borzymowskiej. Dodał, że w przerwie sesyjnej rozmawiał z Panią Borzymowską i zobowiązał się, że wraz z nią uda się do sąsiadki, aby sprawa okienka została zamknięta. Odnośnie rzucania papierosów, była rozmowa z Panem woźnym z LO. Nauczyciele pełnią tam dyżury. Poinformował, że na kolejnym spotkaniu 3 osobowego Zarządu Wspólnoty ewentualne problemy zostaną udzielone.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że Pani Z. Borzymowska już 2 lata temu zgłaszała problemy z oknem, papierosami i rurą za ponad 400 zł i było to przekazywane radnemu R. Szuberskiemu, jako Zarządcy. Wyraził obawę, że problem nie zostanie rozwiązany pomimo obiecanego spotkania Zarządu.

Radny R. Szuberski powiedział, że po zainstalowaniu studzienki, taką kwotę, jaką poniosła Pani Borzymowska, każdy z mieszkańców poniósł. Ta kwota nie była wpłacana na konto Wspólnoty, tylko wykonawcy. Niektórzy mieli rurę dłuższą, inni krótszą. Jednak bez wyjątku każdy płacił taką samą kwotę.

 

Pan A. Jabłoński powiedział, że sprawa dotyczyła sprzętu rehabilitacyjnego dla inwalidów i pozbawienia refundacji i podatku, który z tego tytułu przysługuje. Dodał, że jest zalewany notorycznie przez swojego sąsiada i Pan Dyrektor ZAMK nie robi z tym nic. Stwierdził, że pojemniki na śmieci urosły 300% w swojej pojemności. Podłoga w lokalu została wykonana z materiału zastępczego, czyli z płyty wiórowej. Rozstrzelnia się instalacja gazowa przy maszynce. Nadmienił, że w tej sprawie zwrócił się do radnego na dyżurze i oczekuje odpowiedzi.

Radny M. Połczyński poinformował, że Pani Sekretarz przekazała skargę do Dyrektora ZAMK celem udzielania odpowiedzi.

Pan E. Kiełpiński stwierdził, że radni powinni się wstydzić tego, że starsza kobieta musi przychodzić na sesję, bo nie ma gdzie indziej iść po pomoc. Dodał, że Pan Burmistrz go okłamał mówiąc mu, że nie było i nie będzie podwyżek, a w tym samym miesiącu w gazecie było napisane, że radni i Burmistrz dostali podwyżkę. Zapytał, czy to prawda, że Pan Burmistrz chce rozwiązać ZS Agrobiznesu i uczniów dowozić do Gościejewa? Dodał, że radnym powinno być wstyd, ponieważ żałują pieniędzy na Kościół.

Radny Rady Powiatu M. Gracz zwrócił uwagę na konieczność naprawy chodnika na ul. Działkowej. Zapytał radnego A. Olenderskiego, czy w ostatnich 5 latach interweniował na forum Rady lub do Pana Burmistrza w sprawie drogi i chodnika na ul. Działkowej? Stwierdził, że podczas ¾ wystąpienia radnej R. Tomaszewskiej w sprawie Powiatowego Urzędu Pracy, na twarzy Wiceprzewodniczącego Z. Chudzicki gościł ironiczny uśmiech. Dodał, że radnej należy się szacunek i być może przeprosiny ze strony radnego. Poinformował, że podczas poprzedniej sesji Rady Powiatu radny E. Mielke składał interpelacje ws. wiat przystankowych w Gościejewie i Owieczkach. Pan Starosta udzielił odpowiedzi, że naprawa przystanków nie jest w kompetencji Starostwa Powiatowego. Zapytał Burmistrza, czy dostał takie sygnały, że jest tam potrzeba polepszenia standardów przystanków. Jeśli nie, to prosi o interwencje w tej sprawie. Radny M. Gracz powiedział, że ma lekki żal, kiedy 6 lat temu realizował projekt z dziećmi z Gminy, który znalazł się w książce „100 pomysłów młodych managerów kultury”, że nikt z władz samorządowych z Rogoźna, ani z Powiatu nie wyraził zainteresowania tym projektem i był on finansowany tylko ze środków zewnętrznych  przez niego pozyskanych. Stwierdził, że w obecnej sytuacji finansowej projekty byłyby dużym wsparciem. Zapytał, czy Pan Burmistrz bądź Dyrektor RCK, byliby skłonni by takie inicjatywy powstały i czy wsparliby je, niekoniecznie finansowo?

Wiceprzewodniczący Rady Z. Chudzicki powiedział, że nie śmiał się z Pani Tomaszewskiej i z tego co przedstawiała. Być może uśmiechał się tylko do radnej. Dodał, że Pani Tomaszewskiej bardzo duża zawdzięcza i darzy ją dużym szacunkiem, ponieważ wychowała go na dobrego człowieka. Nadmienił, że była jego wychowawczynią w SP i nigdy nie przypuszczałby, że może się z niej śmiać. Wiceprzewodniczący powiedział, że nigdy śmiałby Panu Przewodniczącemu Rady Miejskiej powiedzieć na „ty”, ponieważ żywi do niego bardzo duży szacunek.

Wiceprzewodniczący Rady A. Olenderski powiedział, że żałuje, iż radny M. Gracz nie wygrał wyborów do Rady Miejskiej 4 lata temu, ponieważ miałby dobrego pomocnika w działaniu na rzecz tamtego środowiska. Dodał, że gdyby radny M. Gracz przychodził na posiedzenia Rady, które są jawne, to wiedziałby dlaczego chodnik nie został tam wybudowany. Poinformował, że kiedy nie było wiadomo, czy będzie realizowana kanalizacja sanitarna, to składał wnioski do budżetu odnośnie budowy chodnika na ul. Działkowej. Zapewnił, że po wybudowaniu kanalizacji temat wróci na wokandę sesyjną.

Wiceprzewodniczący Rady Z. Chudzicki powiedział, że czytał ulotkę przedwyborczą radnego M. Gracza i jest w niej napisane, że jeśli radny nie spełni któregoś z punktów wyborczych, które obiecuje zrealizować dla mieszkańców Powiatu, to zrzeknie się diety. Zapytał radnego M. Gracza, jaki punkt obecnie realizuje? Dodał, że różnica między nim, a radnym Graczem polega na tym, że radny M. Gracz obiecuje i nie spełnia swoich obietnic, a sam nikomu nic nie obiecuje i stara się działać.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że nie okłamał Pana E. Kiełpińskiego, ponieważ w Urzędzie nie było żadnej podwyżki, a o podwyżkę dla Burmistrza wystąpił Przewodniczący RM i Rada podjęła taką uchwałę. Nadmienił, że żadna ze szkół nie zostanie przeniesiona do Gościejewa. Odnośnie wypowiedzi radnego M. Gracza, to radny E. Mielke nie składał interpelacji do UM i o jej treści dowiaduje się dzisiaj. Nadmienił, że nie pamięta, aby radny M. Gracz zwracał się do Urzędu o jakąś pomoc 6 lat temu. Stwierdził, że Pan M. Gracz utkwił mu w pamięci jak pisał kiedyś w tygodniku w Rogoźnie i jak pisał artykuły o nieżyjącym już księdzu kanoniku. Dodał, że nie widzi problemu, aby wesprzeć niefinansowo pomysły, o których mówił radny, jeśli zwróci się o taką pomoc.

Radny Rady Powiatu M. Gracz poprosił Burmistrza, aby przytoczył artykuł, o którym mówił. Dodał, że nie przypomina sobie, który dotyczył ks. E. Ławniczaka. Nadmienił, że rozumie, iż chamstwo jest wpisane czasami w zachowanie Pana Burmistrza, a także arogancja.

Burmistrz Rogoźna stwierdził, że radny chamsko się zachował pisząc wtedy ten artykuł.

Przewodniczący Rady Z. Hinz zwrócił uwagę rademu M. Graczowi, że pewne słownictwo nie przystoi osobie publicznej.

Radny M. Gracz stwierdził, że Burmistrz zaatakował go w dosyć ostry sposób. Dodał, że chciałby aby Pan Burmistrz przytoczył artykuł, o którym mówił, bo sam sobie takiego artykułu nie przypomina. Odnośnie pytania radnego Z. Chudzickiego, to pierwszy punkt, jaki został zrealizowany to reaktywacja klubu sportowego w Ryczywole. Poinformował, że kolejnym punktem, nad którym pracuje to stworzenie zalążka ośrodka wspierania przedsiębiorczości.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że nie zaatakował radnego M. Gracza, tylko zwrócił uwagę, że radny utkwił mu w pamięci z tamtych czasów. Dodał, że styl i sposób w jakim radny pisał kilka lat wcześniej, nie zmienił się.

Radny Rady Powiatu M. Gracz przeprosił i dodał, że być może to słowo było za mocne. Poprosił o wskazanie artykułu, który odnosił się do ks. kanonika E, Ławniczaka. Dodał, że wysyłał zaproszenia i poza Panią D. Mąderek nikt nie był zainteresowany tym projektem i powiedział, że ma tylko lekki żal o to. 

Radny H. Kuszak zapytał, czy wszystkie szkoły dołączyły się do akcji sprzątania Gminy?

Zastępca Burmistrza powiedział, że z tego co mu wiadomo, to nie.

Radny H. Kuszak powiedział, że jest to odrabianie 2 maja. W jaki sposób zostanie rozwiązana sprawa dowozu dzieci do szkół?

Zastępca Burmistrza powiedział, że dzieci normalnie przyjeżdżają, a zostaną odwiezione od 12.00. Odnośnie szkół gminnych to wszystkie są tym zainteresowane.

Radny H. Kuszak zapytał, czy kosze na śmieci są czyszczone?

Komendant Straży Miejskiej odpowiedział, że na dzień dzisiejszy w oczyszczaniu miasta, nie ma zawartego oczyszczania koszy. Jeśli jest taka potrzeba, to zostanie wystawione zlecenie.

Radny H. Kuszak zwrócił uwagę, że na Pl. Powstańców Wielkopolskich ostatnio były posadzone drzewa i słupki wokół nich zaczynają się przewracać. Dodał, że należałoby to zabezpieczyć w jakiś sposób.

Radny M. Kutka poinformował, że prac wyrównawczych wymaga ul. Łąkowa, Sienkiewicza, Prusa od nr 56, Garbatka (od sklepu w lewo) i Różana (od ul. Mickiewicza do ul. Działkowej). Zapytał, czy planowany jest remont ul. Fabrycznej?

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że remont planowany jest po niedzieli, po 1 kwietnia.

Radny M. Kutka zapytał, czy równanie drogi na Garbatce jest w gestii Gminy czy mieszkańców?

Burmistrz Rogoźna powiedział, że mieszkańcy sobie sami równają i nie ma tutaj żadnego problemu.

Radny M. Kutka zapytał, czy jeśli mieszkańcy jej nie wyrównają, to mogą liczyć na Gminę?

Burmistrz Rogoźna powiedział, że wydaje mu się, iż mieszkańcy sobie poradzą, ale jest to droga gminna i jeśli tego nie zrobią, to Gmina to wykona.

Radna R. Tomaszewska zapytała, kiedy będą uzupełnienie tablice z nazwami ulic?

Burmistrz Rogoźna poinformował, że tablice są zamówione.

Pan A. Jabłoński stwierdził, że na ul. M. Poznańskiej odbywają się wyścigi uliczne.

Radny H. Kuszak powiedział, że popiera Pana Jabłońskiego i miał składać interpelację o zamontowanie tam progu zwalniającego.

 

XIII. Zakończenie.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Hinz trzykrotnym uderzeniem „Laską Przewodniczącego” zakończył obrady VIII Sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie.

 

Posiedzenie zakończono o godz. 21.30

Protokół sporządziła A. Potocka

Rogoźno, dnia  20 kwietnia 2011 r.

 

 

drukuj pobierz pdf