Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2010-2014: Uchwała nr IX/61/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 kwietnia 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2011 rok

Uchwała Nr IX/61/2011

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 27 kwietnia 2011 roku

 

w sprawie:  wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2011 rok

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 ze zmianami)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§ 1.   W Uchwale Nr V/24/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogoźno na 2011 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 24/2011 Burmistrza Rogoźna z dnia 07 lutego 2011 roku, Uchwałą Nr VII/44/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 15 marca 2011 roku i Uchwałą Nr VIII/52/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 marca 2011 roku:

1.      Zwiększa się dochody budżetu Gminy na 2011 rok o kwotę     149.613 zł

i ustala się na kwotę   52.842.258 zł

 

2.      Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi      52.842.258 zł

z tego:

1)   dochody bieżące w kwocie  40.440.185 zł

2)   dochody majątkowe w kwocie  12.402.073 zł

w tym:

a)      środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 w kwocie 10.896.073 zł  

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

 

3.      Zwiększa się wydatki budżetu Gminy na 2011 rok o kwotę   149.613 zł

i ustala się na kwotę   57.452.246 zł

 

4.      Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi     57.452.246 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,

z tego:

1)    wydatki bieżące w wysokości           39.168.414 zł

2)    wydatki majątkowe w wysokości     18.283.832 zł

w tym:

a)     wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2, w części związanej z realizacją zadań gminy w kwocie  16.814.832 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 2.   Dokonuje się zmiany § 6 Uchwały Nr V/24/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogoźno na 2011 rok, który otrzymuje brzmienie: „§ 6 Określa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją własnych zadań gmin w kwocie 611.701 zł” zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

 

§ 3.   Dokonuje się zmiany § 7 Uchwały Nr V/24/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogoźno na 2011 rok, zmienionego Uchwałą Nr VII/44/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 15 marca 2011 roku i Uchwałą Nr VIII/52/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 marca 2011 roku, który otrzymuje brzmienie:  „§ 7 Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy w kwocie 3.521.300 zł z tego:

1)   dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na zadania bieżące 2.777.400 zł,

2)  dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania bieżące 743.900  zł”  

zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

 

§ 4.    Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

§ 5.    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 


Uzasadnienie
do Uchwały Nr IX/61/2011

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 27 kwietnia 2011 roku

 

Dokonuje się następujących zmian w budżecie na 2011 rok:

 

DOCHODY

 

1.   W dziale Oświata i wychowanie zwiększa się dochody o kwotę  4.834 zł

z tytułu otrzymanego odszkodowania z ubezpieczenia za szkody losowe.

 

2.   W dziale Pomoc społeczna wprowadza się dochody w kwocie  6.100 zł

z tytułu wykonanych dochodów z tytułu zwrotu należności od dłużników alimentacyjnych otrzymanych od innych gmin.

 

3.   W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza wprowadza się dochody w kwocie  138.679 zł

z tytułu otrzymanej dotacji z budżetu państwa na zadania własne z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym.

Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-2.3111-63/11 z dnia 04.04.2011r.

 

 

Ogółem dochody zwiększono o kwotę         149.613 zł

 

WYDATKI

 

  1. W dziale Administracja publiczna, rozdziale Urzędy gmin dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami na kwotę +/- 14.000 zł. Zmiana związana jest z koniecznością zakupu nowej centrali telefonicznej.

  1. W dziale Bezpieczeństwo publiczne, rozdziale Zarządzanie kryzysowe dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami kwoty +/- 20.000 zł. Zmiana związana jest z dokończeniem prac usuwania skutków podtopień w okresie wiosennym.

  1. W dziale Oświata i wychowanie zmniejsza się wydatki o kwotę  32.039 zł w tym:

Ø  dokonano przesunięć miedzy paragrafami w ramach rozdziałów na kwotę +/- 41.627 zł,

Ø  dokonano przeniesień wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami kwoty + 3127 zł,

Ø zwiększono wydatki na remont sali w Gimnazjum Nr 1 (ze środków otrzymanych z odszkodowania ) + 4.834 zł,

Ø   zmniejszono plan dotacji udzielanych z budżetu gminy o kwotę 40.000 zł.

 

  1. W dziale Opieka społeczna zwiększono wydatki o kwotę  26.100 zł z przeznaczeniem na:

Ø   pomoc rzeczową dla pogorzelców   20.000 zł,

Ø  pokrycie kosztów egzekucyjnych dotyczących świadczeń z funduszu alimentacyjnego  6.100 zł.

 

  1. W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększono wydatki o kwotę  135.552 zł w tym:

Ø dokonano przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami kwoty – 3.127 zł,

Ø   zwiększono wydatki na stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 138.679 zł.

 

  1. W dziale Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska zmniejszono wydatki o kwotę  3.000 zł  
  1. W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększono wydatki o kwotę  23.000 zł w rozdziale Domy i ośrodki kultury z przeznaczeniem na zakup energii i usług pozostałych.

 

Ogółem wydatki zwiększono o kwotę  149.613 zł.

 

Dokonano n/w zmian w załącznikach:

 

Nr 3      „Wykaz wydatków majątkowych Gminy ujętych w planie budżetu na 2011 rok”  zwiększono nakłady do poniesienia oraz wydatki roku 2011 o kwotę 14.000 zł z przeznaczeniem na zakup nowej centrali telefonicznej dla urzędu.

 

Nr 4      „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych na 2011 rok” zwiększono o kwotę 138.679 zł z przeznaczeniem na wypłatę pomocy materialnej dla uczniów.

 

Nr 5     „Zestawienie planowanych kwot dotacji w 2011 roku” dokonano zmniejszenia dotacji na ogólną kwotę 40.000 zł w tym zmniejszono dotację celową dla sektora finansów publicznych o kwotę - 80.000 zł, zwiększono dotacje podmiotową dla jednostek spoza sektora finansów publicznych o kwotę + 40.000 zł.

 

Załaczniki do Uchwały Nr IX/61/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie.xls

 

 

drukuj pobierz pdf