Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z sesji Rady: Protokół nr 34/2008 z XXXIV Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytej w dniu 28 stycznia 2009r. o godz.16.00

Protokół nr 34/2008

z XXXIV Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytej w dniu 28 stycznia 2009r. o godz.16.00.

Temat Sesji:

  1. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o działaniach w roku 2008.
  2. Stan służby zdrowia na terenie Gminy.
  3. Sprawozdanie przedstawicieli Gminy z udziału w związkach i stowarzyszeniach:

XXXIV Sesja zwołana została przez Przewodniczącego Rady na dzień 28 stycznia 2009 roku , na godz. 16.00  w sali widowiskowej Rogozińskiego Centrum Kultury ul. II Armii Wojska Polskiego 4.

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

Zebranych powitał Przewodniczący Rady Miejskiej w Rogoźnie p. Roman Szuberski, który trzykrotnym uderzeniem Laską Przewodniczącego, otworzył Sesję i przewodniczył jej obradom.

Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził na podstawie listy obecności, że na 15 radnych w sesji bierze udział 13 radnych. Nieobecni radny R. Dworzański oraz radny A. Olenderski- Rada jest władna do podejmowania prawomocnych uchwał.

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Lista obecności sołtysów stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Lista obecności gości stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

 

Na podstawie Regulaminu Rady Miejskiej w Rogoźnie do przeliczania głosów podczas głosowań Przewodniczący Rady wyznaczył Wiceprzewodniczącego Rady Henryka Janusa.

Wiceprzewodniczący Rady wyraził zgodę.

II. Przyjęcie porządku obrad.

Proponowany porządek obrad:

1.      Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2.      Przyjęcie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z XXXIII Sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie.

4.      Interpelacje i zapytania radnych.

5.      Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

6.      Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej i Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

7.      Sprawozdanie Burmistrza Rogoźna o pracach w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady.

8.      Pytania do radnych Rady Miejskiej i radnych Rady Powiatu.

9.      Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o działaniach w roku 2008.

10.  Stan służby zdrowia na terenie Gminy:

a/ wystąpienia zaproszonych gości,

b/ dyskusja.

11.  Sprawozdanie przedstawicieli Gminy z udziału w związkach i stowarzyszeniach:

a/ sprawozdanie przedstawicieli Gminy,

b/ dyskusja.

12.  Podjęcie uchwał w następujących sprawach.

a/ wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych w trybie przetargowym,

b/ zmiany uchwały Nr IX/79/03 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami- ich zbywania, nabywania, obciążania, wydzierżawiania lub ich wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata ( Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 135, poz. 2544 z dnia 08 sierpnia 2003r.)

c/ przystąpienia Gminy Rogoźno do Stowarzyszenia „Dolina Wełny” działającego jako Lokalna Grupa Działania w rozumieniu przepisów Sektorowego Programu  Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwoju obszarów wiejskich” oraz udzielania pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy w w/w Stowarzyszeniu. 

d/ podwyższenia wynagrodzenia Burmistrza Rogoźna.

13.  Wolne wnioski i informacje.

14.  Zakończenie.

 

 

Przewodniczący Rady R. Szuberski zaproponował zamianę punktu 9 z punktem 10. Uwag nie było. Porządek obrad został przyjęty.

 

III. Przyjęcie protokołu z XXXIII Sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie.

Protokół z XXXIII Sesji Rady Miejskiej został przyjęty bez uwag, 13 głosami „za” w obecności 13 radnych.

 

IV. Interpelacje i zapytania radnych.

Interpelacji i zapytań nie było.

 

V. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania nie było.

 

 

VI. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej i Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

Informacja Przewodniczącego Rady stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ponadto Przewodniczący Rady poinformował o następujących działaniach Wiceprzewodniczącego H. Janusa:

- udział w spotkaniu noworocznym,

- udział w otwarciu drogi Boguniewo- Józefinowo,

- udział w zebraniu Rady Sołeckiej Sołectwa Gościejewo,

- spotkanie z V-ce Marszałkiem.

 

Następnie informację złożyła Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej W. Wiśniewska informując, że Komisja odbyła jedno posiedzenie w temacie kontroli wykonania dochodów podatkowych w roku 2008 oraz udzielonych ulg i umorzeń.

Kolejną informację złożyła Wiceprzewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Oświaty i Kultury radna L. Kolanowska. Poinformowała, że Komisja odbyła jedno posiedzenie w dniu 23 stycznia br., tematem wiodącym było funkcjonowanie służby zdrowia w Gminie Rogoźno oraz ocena służby zdrowia pod kątem stanu technicznego oraz wymogów unijnych. Zastępca L. Kolanowska wyjaśniła, że w posiedzeniu uczestniczyły podmioty, które dzierżawią od Gminy pomieszczenia, na działalność w zakresie usług medycznych. Dodała, że członkowie Komisji przyjęli wnioski, które przedstawione zostaną w późniejszym punkcie obrad.

Informację z działalności Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa złożył Przewodniczący Zb. Nowak, wyjaśniając, ze odbyło się jedno posiedzenie Komisji. Jednym  tematów był plan pracy na rok 2009. Mimo, że plan został przyjęty, to były głosy wyśmiewające ten plan, jednak ani radny J. Witt, ani radny A. Olenderski , nie  mieli żadnych merytorycznych pomysłów do planu pracy na rok 2009. Ponadto na posiedzeniu Komisji podsumowano pracę Komisji  w roku 2008. Przewodniczący Nowak poinformował, że dyrektor Gładysiak wystosował informację dot. skrzyżowania ulicy Polnej oraz znaku „STOP”, jak również rozważenie możliwości zamontowania sygnalizacji świetlnej przy wyjeździe z os. Przemysława. Wnioski zostały przekazane do Rejonu Dróg Wojewódzkich w Gnieźnie , celem powołania Komisji Bezpieczeństwa. Przewodniczący Nowak dodał, że w tym temacie zostanie wystosowane pismo, by radni zostali poinformowani o terminie posiedzenia w/w Komisji. Ponadto na posiedzeniu Komisja przyjęła wniosek dotyczący pracownika biura Rady, by urzędnik pozostał na dotychczasowym stanowisku, który swoje obowiązki wypełnia b. dobrze. Natomiast wprowadzenie nowego pracownika będzie skutkowało pewnymi zawirowaniami i destrukcją pracy Rady. Ponadto Komisja w tej sprawie wystąpiła o warunki płacowe. Przewodniczący Nowak poinformował, że brał udział w posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych Oświaty i Kultury, w temacie służby zdrowia, w szczególności warunków dot. leczenia mieszkańców Gminy.

 

VII. Sprawozdanie Burmistrza Rogoźna o pracach w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady.

Burmistrz złożył informację z działalności w okresie między sesjami w formie pisemnej- załącznik nr 5 do protokołu, oraz informację z wykonania uchwał Rady – załącznik nr 6 do protokołu.

Radny Zb. Nowak poprosił o uszczegółowienie następujących tematów:

- spotkanie z osobami zamierzającymi budować domy szeregowe na ul. Nowej,

- spotkanie z V-ce Prezesem firmy Reifaissen Agro-Tech,

- spotkanie z przedstawicielem Pomorskiego Biura Finansowego- oferta na ściąganie należności, radny zapytał czy umowa została podpisana, gdyż należności wobec Gminy wynoszą 1.700.000 zł.

 

Radny Z. Hinz poprosił o uszczegółowienie punktu dotyczącego organizacji zawodów na skuterach wodnych, co to za zawody i kiedy maja się odbyć?

 

Radna R. Tomaszewska zapytała o spotkanie z dyrektorami placówek oświatowych z terenu Gminy. Radna zapytała czy Burmistrz wydał zakaz zapraszania na takie posiedzenia dyrektora Gimnazjum Nr 2, gdyż od kilku miesięcy takiego zaproszenia nie otrzymała, mimo, że wcześniej w spotkaniach uczestniczyła. Radna Tomaszewska poinformowała, że współpracuje z dyrektorami pozostałych placówek i byłoby jej miło, gdyby takie zaproszenie otrzymywała jako dyrektor Gimnazjum Nr 2.

 

Wiceprzewodniczący H. Janus zapytał o spotkanie z przedstawicielem ENEA, czy został sporządzony projekt umowy?

 

Burmistrz wyjaśnił, że:

- odnośnie budowy domów szeregowych plan przestrzenny dopuszcza takie budownictwo. W spotkaniu uczestniczył inwestor, któremu zależało, by w planie przesunięta została linia zabudowy oraz Starosta. Spotkanie nie dało rezultatów spodziewanych przez inwestora, ale domy mają być budowane.

- zaproszenia i narady dyrektorów przygotowuje Pełnomocnik ds. Oświaty, dlatego nie udzieli wyjaśnień. Burmistrz dodał, że byłoby miło gdyby radna Tomaszewska w spotkaniach uczestniczyła.

- Firma Reifessen, która obecnie mieści się w Obornikach, z kapitałem niemieckim, zajmująca się sprzedażą kombajnów zakupiła teren ok. 1 ha na Garbatce i będzie przenosiła firmę do Gminy Rogoźno.

- spotkanie z przedstawicielem Pomorskiego Biura Finansowego- firma mediuje w ściąganiu należności. Umowa nie została podpisana, decyzji jeszcze nie podjęto. Firma proponuje swoje wynagrodzenie od wpłaconych należności w wysokości 16-20 % .

-odnośnie zawodów w skuterach wodnych z inicjatywą wyszedł WOPR. W spotkaniu uczestniczyła prezes Stowarzyszenia Jezioro Rogozińskie. Wstępny termin został ustalony na 23-24.05.2009. Termin został zaakceptowany przez Polski Związek Motorowodny i odbędzie się kolejne spotkanie, co do szczegółów zawodów.

- w spotkaniu z przedstawicielem ENEA uczestniczył p. Krzyścin, który przedstawił podobną umową jak w roku ubiegłym, ze stawką 8,50 zł za punkt świetlny. Umowa nie została podpisana , gdyż odbędą się kolejne rozmowy z przedstawicielami energetyki w Poznaniu. Natomiast Burmistrz proponował podpisanie umowy na faktyczną pracę, którą wykonuje ENEA, poprzez ustalenie np. stawek za wymianę żarówek, czy km dojazdu. Burmistrz poinformował, że w sprawie tej umowy Gmina Szamocin planuje wystąpienie do sądu.

 

VIII. Pytania do radnych Rady Miejskiej i radnych Rady Powiatu.

Radny M. Połczyński zwrócił się z prośbą o zajęcie tematu przez radnego Rady Powiatu p. E. Mielke, który w roku ubiegłym na zebraniu strażackim w Pruścach, obiecywał pomoc z budżetu Powiatu na rozbudowę strażnicy w Pruścach.

Radny Rady Powiatu E. Mielke poinformował, że uczestniczył w zebraniu, zabrał głos poparcia dla przedsięwzięcia, ale nie obiecywał pomocy, gdyż nie jest na tyle władny. Natomiast w tym temacie zostały poczynione natychmiastowe rozmowy ze Starostą oraz z Komendantem Powiatowym PSP.

Radny M. Połczyński zauważył, że na zebraniu radny E. Mielke wskazywał 20.000 zł pomocy z budżetu Powiatu.

Radny E. Mielke poprosił, by radny M. Połczyński nie kłamał. Dodał, że pamięta co mówił, gdyż jest zawsze trzeźwy.

Radny M. Połczyński stwierdził, że skoro według radnego Mielke kłamie, to można otworzyć protokół z zebrania strażackiego.

Radny Rady Powiatu A. Nadolny złożył podziękowania dla radnego H. Janusa oraz radnych z Klubu Rogoźno Nasza Gmina za zaproponowanie kwoty 30.000 zł na parking w Parkowie, oraz wszystkim radnym, którzy wniosek poparli.

Następnie radny A. Nadolny poinformował, ze w dniu wczorajszym podczas obrad Rady Powiatu , w czasie przerwy Burmistrz słownie zaatakował radnego mówiąc, że cyt. „wiem ile kosztował 1 głos radnego”. Radny zapytał co Burmistrz miał na myśli oraz co rozumie stwierdzając, że radny Nadolny szantażuje Starostę. Radny Nadolny wyjaśnił, że nigdy Starosty nie szantażował.  Dodał, że „takich kwiatków w wystąpieniach p. burmistrza mamy więcej”. W Parkowie , na zebraniu Rady Sołeckiej Burmistrz stwierdził, że radny wyrywa pieniądze z budżetu. Radny wyjaśnił, że o pieniądze prosi, a nie wyrywa. Radny Nadolny poinformował, że czuje się tymi słowami dotknięty, gdyż wszyscy pracują dla dobra mieszkańców i dla wspólnego celu- służyć mieszkańcom.

Burmistrz poinformował, że powiedział radnemu Nadolnemu, że jego głos w sprawie budżetu oraz odwołania Starosty kosztował 40.000 zł. Burmistrz wyjaśnił, że przy konstruowaniu budżetu odbyło się spotkanie ze Starostą, zgodnie z którym Burmistrz proponował budowę chodnika w Wełnie, i Starosta również obiecał postarać się o środki. W momencie, kiedy pojawiło się tzw. finansowanie ze schetynówki, Starosta poprosił, by środki z chodnika zostały przesunięte na budowę drogi Karolewo-Ryczywół, a chodnik w Wełnie będzie w budżecie Starostwa. Burmistrz poinformował, że wie z kuluarowych rozmów, że pod koniec roku pojawił się wniosek radnego Nadolnego, by wykonać parking i drogę w Parkowie. Burmistrz zauważył, że nie mówi, iż inwestycja jest niesłuszna, tylko wyraża zdanie co do formy. Wyjaśnił, że zza kulisowych rozmów wiadomo, dlaczego ta kwota znalazła się w budżecie. Burmistrz poinformował, że zwraca uwagę na formę, iż rozmawia się tylko z częścią Rady, a następnie wyrywa się środki z budżetu.

Radny Rady Powiatu A. Nadolny poinformował, że nie jest usatysfakcjonowany odpowiedzią Burmistrza, gdyż do siebie wziął sobie te słowa. Radny dodał, że o tym zadaniu rozmawiano dość dawno, bo już podczas podziału środków sołeckich. Radny Nadolny poinformował, że nie szantażował Starosty.

Radna R. Tomaszewska poinformowała, że była uczestnikiem tej przykrej sceny i obiektem niewybrednego ataku Burmistrza, na który nie zareagowała, gdyż przywykła, że jest publicznie obrażana. Radna zauważyła, że Burmistrz mówi „nie ta forma” i dodała, że forma , którą często prezentuje Burmistrz, nie przystoi ojcu miasta. Radna Tomaszewska dodała, że w dniu wczorajszym było jej wstyd za głowę Miasta i Gminy.        

Burmistrz zauważył, że radnej jest zawsze wstyd i zapytał czym radna obraził? Poinformował, że na korytarzu  radny Dyczkowski stwierdził, że  radna Tomaszewska chyba już jest Burmistrzem, wówczas Burmistrz zauważył, że tak. Na co radna Tomaszewska poinformowała, „proszę na mnie mówić Burmistrz Rogoźna”. Burmistrz zapytał czy tym obraził radną Tomaszewską?

 

IX.   Stan służby zdrowia na terenie Gminy.

a/ wystąpienia gości.

Przewodniczący Rady R. Szuberski poinformował, że na Komisji stwierdzono jednoznacznie, że najważniejszym powinno być dostosowanie obiektów, do wymagań Ministra, tak by za kilka lat nie było sytuacji, że placówki będą funkcjonowały w ograniczonym zakresie.

W pierwszej kolejności głos zabrał Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny M. Fiksa- informacja w formie pisemnej stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Inspektor poinformował, że jest problem z pomieszczeniami na ul. Fabrycznej 5, gdyż nie wiadomo kto nimi zawiaduje, z punktu użytkownika tych obiektów przez podmioty medyczne.

Burmistrz poinformował, że dotychczas budynek przy ul. Fabrycznej 5 zajmował ZOZ Oborniki, pomieszczenia były przeznaczone dla chirurga, ortopedę, pogotowie oraz lekarza rodzinnego w godz. 18.00-8.00. Natomiast w roku ubiegłym kontrakt na pogotowie oraz na lekarza rodzinnego został podpisany z firmą Obst-Technika. Burmistrz poinformował, że w związku z zaistniałą sytuacją czynsz podzielono na dwa podmioty medyczne.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny M. Fiksa zauważył, ze taka sytuacja nie rozwiązuje sprawy odpowiedzialności za pomieszczenia. Dodał, że korespondencja z ZOZ-em prowadzona była od 9 lat, ale do dnia 28 stycznia 2009 roku, nic się w przedmiotowej sprawie nie zmieniło. M. Fiksa zauważył, że budynek , o którym mowa jest w fatalnym stanie.

Przewodniczący Rady R. Szuberski zauważył, że mniej problemów byłoby gdyby specjalności funkcjonowały pod jednym kierownictwem, czyli SP ZOZ w Obornikach. Sytuacja, gdy funkcjonują dwa podmioty jest niezdrowa i będą czynione intensywne działania, by znaleźć odpowiednie miejsce dla chirurgii i ortopedii.

W dalszej kolejności głos zabrał Dyrektor Przychodni „Zdrowie Rodziny” dr. J. E. Teska- informacja pisemna stanowi załącznik nr  8 do protokołu.  Poinformował, że pewne czynności związane z przystosowaniem obiektów zostały poczynione, w tym m.in. toalety dla osób niepełnosprawnych. Dyrektor Przychodni zauważył, że na poziomie Gminy nie istnieje spójna polityka, a jednym z zdań samorządu jest kształtowanie polityki w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej. Cieszy natomiast fakt, że problem znalazł się w kręgu zainteresowań Rady. Ponadto pod uwagę należy wziąć działania mające na celu dostosowanie obiektów do potrzeb służby zdrowia. Dyrektor J. E. Teska wyjaśnił, że w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia jest mowa o fachowym sanitarnym przygotowaniu podmiotów medycznych. Dyrektor Teska oświadczył, że pod względem fachowym Przychodnia „Zdrowie Rodziny” spełnia wszelkie wymogi Ministra Zdrowia. Natomiast wszystkim podmiotom medycznym brakuje spraw, o których wspomniał P. M. Fiksa.

Przewodniczący Rady R. Szuberski wyjaśnił, że w sesji nie bierze udziału Naczelnik Wydziału Zdrowia i Spraw Obywatelskich p. U. Bak, gdyż proces kontraktowania usług medycznych jeszcze trwa i informacja byłaby niepełna. Natomiast po zakończeniu kontraktowania zostanie przedstawiony Powiatowy Informator Medyczny, w którym ujęci zostaną wszyscy świadczeniodawcy na terenie Powiatu Obornickiego. 

Następnie głos zabrał dr R. Signetzki wyjaśniając, że sprawy zdrowotne są najbardziej trudne. Doktor R. Signetzki zwrócił się do Rady oraz Burmistrza, by zacieśnili współpracę i pomagali lekarzom. Zauważył, że 10 lat temu dokonano reformy służby zdrowia, jednak od strony pacjentów reformy nie widać. Podziękował Burmistrzowi i Radzie za to, co zostało dokonane w służbie zdrowia, za pomoc oraz za to, co obiecano wykonać. Następnie doktor Signetzki poinformował, że w dniu dzisiejszym odebrał fakturę w ZAMK i wyraził zaszokowanie ceną centralnego ogrzewania. Zauważył, że prezes „Megawat” w broszurze napisał, że kotłowania jest na miarę XXI wieku, ale ceny ogrzewania są astronomiczne. Doktor wyjaśnił, że za gabinet o powierzchni 28 m² płaci kwotę 636 zł, natomiast za ogrzewanie w Spółdzielni Mieszkaniowej, mieszkania o powierzchni 52 m² opłata wynosi 140 zł. Doktor poprosił o wyjaśnienie tej kwestii. Przypomniał także o propozycji zamontowania termoregulatorów.

Następnie Przewodniczący Rady poinformował, że w obradach sesji z powodu ważnego wyjazdu, nie będzie uczestniczył p. A. Obst. Przewodniczący Rady zauważył, ze sprawa wysokich cen ogrzewania ciągnie się od wielu lat, dlatego poprosił, by do tego problemu ustosunkował się Burmistrz lub Dyrektor ZAMK.

Następnie głos zabrał Prezes „Megawat” Piotr Gruszczyński wyjaśniając, że doktor Signetzki oraz pozostałe podmioty medyczne nie są kontrahentami Spółki „Megawat”. Ciepło dostarczane jest do Zarządu Administracyjnego Mienia Komunalnego, który rozdziela koszty. Prezes „Megawat” wyjaśnił, że koszt ciepła zależy od dwóch czynników, czyli od ceny oraz od ilości zużycia ciepła.  Prezes Gruszczyński zauważył, że w wypowiedziach przedmówcy poruszali problem nie dofinansowania budynków, co składać się może na koszt ogrzewania. Budynki, które zajmują podmioty medyczne są energochłonne, prawdopodobnie nie ma wymienionych okien i wewnętrznych instalacji centralnego ogrzewania jak również nie ma zamontowanych termozaworów. Prezes P. Gruszczyński poinformował, że blok przy ul. Kościuszki 56, w zakresie termonomodernizacji ma wykonane wszystko, co przekłada się na cenę ciepła. Prezes zauważył, że w gabinetach służby zdrowia nie ma możliwości oszczędzania ciepła.

Dyrektor ZAMK M. Mysłek poinformował, ze temat  faktur za ciepło został omówiony na posiedzeniu Komisji. Ciepło rozdzielane jest na podstawie faktury przekazanej przez „Megawat”, w danym miesiącu. Z kolei Spółdzielnia Mieszkaniowa przez cały rok pobiera opłaty z tytułu ogrzewania. Natomiast ZAMK rozlicza ciepło zgodnie z otrzymanymi rachunkami, które latem są o wiele niższe i dotyczą tylko kosztów stałych. Dyrektor Mysłek poinformował, że można zastosować taki sam system rozliczania , jak w Spółdzielni Mieszkaniowej. Dyrektor dodał, że największe płatności z tytułu zużycia ciepła występują w grudniu oraz w styczniu, a od lutego opłata za ogrzewanie stopniowo maleje. Dyrektor M. Mysłek poinformował, że koszty budynku są duże , gdyż jest to budynek otwarty, bezprzerwy wietrzony, gdyż przez cały czas musi być dopływ świeżego powietrza, jak również w gabinetach zamontowane są nawietrzaki, stąd wysokie koszty ogrzewania. Ponadto budynek nie posiada termozaworów, które zmniejszyłyby wielkość ogrzewania po godzinach urzędowania. Dyrektor M. Mysłek wyjaśnił, że w skład faktury za ogrzewanie wchodzi gabinet oraz udział w nieruchomości wspólnej. Dyrektor M. Mysłek poinformował, że jest możliwość zmiany systemu rozliczania ciepła.

Doktor R. Signecki poinformował, że po godz. 18.00 Przychodnia jest nieczynna i termozawory uniemożliwiłyby marnotrawstwo ciepło.

Dyrektor ZAMK M. Mysłek zauważył, że w roku ubiegłym były dwie podwyżki ciepła. Ponadto ogrzewanie rozliczane jest na poszczególne gabinety oraz na części wspólne proporcjonalnie do wielkości wynajmu. Ponadto zużycie ciepła będzie większe w budynku otwartym, aniżeli w mieszkaniu.

Przewodniczący Rady R. Szuberski zapytał jakie rozwiązanie sytuacji proponuje dyrektor ZAMK?

Dyrektor M. Mysłek zauważył, że zużycie ciepła jest rozliczane zgodnie z otrzymaną fakturą w danym miesiącu. Natomiast aby ograniczyć koszty ciepła można obniżyć moc zamówioną. Ponadto można zamontować termoregulatory, w projekcie przewidziano wymianę okien oraz ocieplenie budynku. Dyrektor M. Mysłek poinformował, że w budynku na ul. Fabrycznej zamontowano urządzenia ograniczające dopływ ciepła w godzinach nocnych.

W dalszej kolejności głos zabrała p. dr T. Kaszkowiak-Szamkuć stwierdzając , że należy ograniczyć straty ciepła poprzez założenie ograniczników. Obecnie zamontowane ograniczniki nie przyniosły oczekiwanego efektu. Pani T. Kaszkowiak dodała, że w okresie letnim, gdy nie ma włączonego ogrzewania również pobierane są opłaty. Dodała, że być może inne podmioty zajmujące pomieszczenia w budynku na ul. Fabrycznej płacą mniejsze rachunki i dlatego nie żalą się na kwoty faktur.

Dyrektor Przychodni dr J. E. Teska zapytał czy dyrektor ZAMK ma plan w jaki sposób można zmniejszyć koszty ogrzewania?

Dyrektor ZAMK poinformował, że latem, mimo nie dostarczania ciepła należy opłacać koszty stałe. Dodał, że wysokie koszty ogrzewania mają związek , iż są to budynki otwarte. Ponadto składane były wyjaśnienia, co należy zrobić, by zmniejszyć koszty. Jednym z działań może być zainstalowanie termozawrów, co prawdopodobnie zostanie uczynione. Ponadto można wykonać ocieplenie budynku oraz wymianę okien, zgodnie z projektem oraz kosztorysami, jednak nie z środków, którymi dysponuje ZAMK, gdyż nie jest to możliwe. Dyrektor dodał, że zostanie również zmieniony system rozliczania faktur za zużyte ciepło i płatności zostaną rozłożone na cały rok. Dyrektor ZAMK M. Mysłek stwierdził, że cen ciepłego zużytego w  budynku otwartym nie należy porównywać do mieszkania.

Wiceprzewodniczący H. Janus zapytał czy od posiedzenia Komisji poczyniono działania w sprawie przygotowania gabinetu chirurgicznego?

Burmistrz odpowiedział, że na razie nie.

Przewodniczący Rady R. Szuberski poinformował, że w sprawie rozwiązania sytuacji z gabinetem chirurgicznym podjął drobne działania. Jedną z możliwości są pomieszczenia firmy  „ROWAG”, mieszczącej się w biurowcu po „Rofamie” i pomieszczenia spełniałyby wszystkie wymogi. Drugie miejsce, to budynek po tzw. telekomunikacji, stan prawny został sprawdzony i budynek należy do telekomunikacji. Przewodniczący Rady stwierdził, ze działania w tym temacie należy podjąć szybko, gdyż gabinet chirurgiczny będzie działał tylko do czasu przeprowadzenia kontroli i samorząd powinien zrobić wszystko by takiej sytuacji uniknąć.

Burmistrz poinformował, że szukano różnych sposobów, by temat rozwiązać. Natomiast p. Kapsiak, właściciel zakładu fizjoterapii szukał działki pod budowę, zabiegał o kupno pawilonu będącego własnością Starosty, jak również interesował się budynkiem telekomunikacji, której właściciel nie chce sprzedać. Ponadto pomieszczenia muszą spełniać wymogi oraz zostać dostosowane do potrzeb zakładu. Burmistrz poinformował, że nie widzi możliwości, by przenosić chirurga w inne miejsce , niż teren przychodni. Odnośnie wypowiedzi dr Teski dot. wpływu na politykę w zakresie opieki zdrowotnej , Burmistrz zapytał jaki ma wpływ na kontrakty lekarzy, w tym również specjalistów?   Burmistrz zauważył, że między samorządem , a POZ nie ma żadnych zadrażnień, gdyż Przychodnia funkcjonuje. Burmistrz poinformował, że przez ostatni rok szukano razem z właścicielem zakładu rehabilitacji miejsc, gdzie można by przenieść te usługi. Zauważył, że można wypowiedzieć umowę p. Kapsiakowi i przenieść chirurga, jednak rehabilitacja także jest potrzebna. Burmistrz wyjaśnił, że gabinety, gdzie obecnie mieści się rehabilitacja przez dwa lata stały puste, gdyż zrezygnował, z nich dyrektor szpitala. Burmistrz poinformował, że pomieszczeń lub działki na pogotowie ratunkowe szuka p. Obst. W dalszej kolejności Burmistrz poinformował, że w budynku na ul. Fabrycznej, Gmina płaci za ogrzewanie  pomieszczeń zajmowanych przez organizacje pozarządowe oraz Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Przewodniczący Rady R. Szuberski zauważył, że pomieszczenia po telekomunikacji nie koniecznie nadawałaby się na rehabilitację, ale chirurg byłby nimi zainteresowany, mimo, że nie byłoby to miejsce tak właściwe, jak w Przychodni. Ponadto dodał, że w najbliższych dniach skontaktuje się z firmą „ROWAG”, która znajduje się w pobliżu Przychodni i dysponuje wysokimi pomieszczeniami.

Dyrektor Przychodni J.E. Teska stwierdził, że to nie jest do końca tak, że Burmistrz nie ma wpływu na politykę zdrowotną. W pewnych kwestiach ma wpływ i wielokrotnie zabierał głos na piśmie i tak powinien działać. Natomiast Burmistrz może swoim pracownikom nakazywać i egzekwować pewne sprawy, a osoby te powinny przygotować decyzję odnośnie odpowiednich pomieszczeń dla służby zdrowia i ich stosowanego przygotowania.

Przewodniczący Rady R. Szuberski poinformował, że wpływ samorządu nie jest bezpośredni, ale w pewnych kwestiach jest on możliwy, tak jak miało to miejsce przy kontraktowaniu usług stomatologicznych, gdy zostały one zwiększone o 50 %, po pismach skierowanych przez Przewodniczącego. Ponadto, gdy planem ratownictwa medycznego zajmował się Powiat, to czyniono naciski, by na terenie Gminy znalazła się karetka z lekarzem, ale od czasu przejęcia tego przez Województwo nie ma możliwości oddziaływania.

Następnie głos zabrał radny Zb. Nowak stwierdzając, że wysokim rachunkom za ogrzewanie są winni odbiorcy ciepła, gdyż od trzech kadencji nie słyszał o pomyśle, by budynek remontować. Burmistrz swoją funkcję pełni 7 rok i z żadną propozycją również w tym temacie nie wychodził. Radny stwierdził, że teraz szybko trzeba coś zrobić, ale w samorządzie nie jest tak szybko. Radny Nowak zauważył, że mówi się, iż nie ma polityki dot. podstawowej opieki zdrowotnej, stwierdził, że polityka jest i nazywa się jakoś to będzie. W końcu radni wydarli zdaniem Burmistrza 40.000 zł, mimo, iż były zarzuty, że nie wiadomo na co. Natomiast dyrektor Mysłek pieniądze użył w odpowiedni sposób. Radny przypomniał, że zgodnie z wnioskiem Komisji SSOiK, do 1 kwietnia ma zostać przedstawione, co dalej będzie z tym budynkiem. Radny Nowak poinformował, że w budżecie widzi pewne oszczędności, związane z odbywającymi się przetargami, gdyż z kwot zaplanowanych w budżecie zostaną pieniądze. Następnie radny Zb. Nowak odniósł się do tłumaczeń Burmistrza, że nie ma działek. Zauważył, że w roku 2008 sprzedano działki na sumę ok. 2.000.000 zł, a nie ma jednej działki , by pogotowie mogło się budować. Radny stwierdził, że nie ma woli politycznej, gdyż lekarzom wszyscy zazdroszczą, że dobrze zarabiają. Radny Nowak poinformował, że ustawa nakłada na samorząd podstawową opiekę zdrowotną. Dodał, że gdyby Powiat „nie wpompował środków”  w szpital w Obornikach, to szpitala by nie było, jak również nie byłoby szpitala w Kowanówku. Radny Nowak stwierdził, że należy wziąć się za pracę, gdyż do 2012 czasu jest dosyć. Radny dodał, że należy zastosować dławik ogólny, który ograniczy marnowanie ciepła po godz. 18.00.

Burmistrz poinformował, że szpital w Kowanówku przygotowywany jest do sprzedaży. Ponadto dodał, ze w roku 2008 sprzedawano działki budowlane, gdzie obowiązuje plan przestrzenny na budownictwo jednorodzinne. Następnie zapytał czy w biurowcu po „Rofamie” można zrobić Przychodnię Zdrowia, gdy do Gminy należy  II i III piętro i obecnie na sprzedaż zostały ogłoszone negocjacje.

 

W dalszej kolejności Wiceprzewodnicząca Komisji L. Kolanowska odczytała wnioski przyjęte na posiedzeniu Komisji o treści:

1.Podjąć przedsięwzięcia organizacyjne, planistyczne i finansowe związane z przystosowaniem obiektów służby zdrowia, w których siedzibę mają podmioty medyczne, a będące własnością Gminy Rogoźno, do wymogów określonych w przepisach. Koncepcję  w tej sprawie przedstawić do wiadomości Komisji do 01 kwietnia br., natomiast w odniesieniu do przychodni chirurgicznej w terminie możliwie jak najkrótszym, aby nie utracić tego podmiotu z rynku usług, na terenie Gminy Rogoźno. Wniosek został przyjęty jednogłośnie 8 głosami „za” w obecności 8 członków Komisji.

2. Przedstawienie informację dotyczącą traktowania podmiotów medycznych w zakresie opłat za czynsz oraz warunków umów, w terminie do następnego posiedzenia Komisji. Wniosek został przyjęty jednogłośnie 8 głosami „za” w obecności 8 członków Komisji.

3. Rozważyć możliwość rozbiórki  garaży na terenie Ośrodka Zdrowia ( Ul. II Armii Wojska Polskiego  4) i zagospodarowania tego obszaru na miejsca parkingowe.  Wniosek został przyjęty jednogłośnie 7 głosami „za” w obecności 7 członków Komisji.

 

Ponadto członkowie Komisji zobowiązali się do przygotowania ulotki informującej pacjentów na temat usług medycznych w godz. 8.00-18.00 oraz w dni świąteczne.

 

Przewodniczący Rady stwierdził, ze temat nie został do końca wyczerpany, gdyż proces kontraktowania usług jeszcze się nie zakończył. Wyraził nadzieję, ze do roku 2012 zakończone zostaną wszystkie prace dotyczące podstawowej opieki zdrowotnej, w zakresie dostosowania obiektów do wymogów. Problem natomiast stanowią poradnie specjalistyczne, a w szczególności poradnia chirurgiczna.

Ponadto radni zapoznali się z informacjami przygotowanymi przez:

-Zarząd Administracyjny Mienia Komunalnego -załącznik nr 9 do protokołu.

-Burmistrza Rogoźna- załącznik nr 10 do protokołu.

-”Obst-Technika”- załącznik nr 11 do protokołu.

 

 

Następnie ogłoszono 25 minut przerwy.

 

 

X. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o działaniach w roku 2008.

Sprawozdanie z działalności Rady w roku 2008 przedstawił Przewodniczący Rady R. Szuberski- informacja stanowi załącznik nr  12 do protokołu. Uwag nie było.

Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w roku 2008 przedstawiła Przewodnicząca W. Wiśniewska- informacja stanowi załącznik nr 13 do protokołu. Uwag nie było.

Sprawozdanie z działalności Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury w roku 2008 przedstawiła Zastępca Przewodniczącego L. Kolanowska- informacja stanowi załącznik nr 14 do protokołu. Uwag nie było.

Sprawozdanie z działalności Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa w roku 2008  przedstawił Przewodniczący Zb. Nowak-  informacja stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

Ponadto Przewodniczący Nowak poinformował, że członkowie Komisji oraz Przewodniczący Rady byli na poważnej rozmowie u V-ce Marszałka , odniesiono pełen sukces w postaci położenia chodników na głównej ulicy. Dodał, że w roku 2008 zajmowano się Uchwałą dot. Studium Uwarunkowań Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i stwierdził, ze uchwała jest dziwna i ktoś popełnił błąd, gdyż uchwalono 1600 ha pod budownictwo, a nie ma jednanej działki na wybudowanie pogotowia.

 

XI. Sprawozdanie przedstawicieli Gminy z udziału w związkach i stowarzyszeniach.

Radni zapoznali się z następującymi sprawozdaniami:

-       informacja Burmistrza- załącznik nr 16 do protokołu.

-       informacja o działalności Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski-   załącznik nr 17 do protokołu,

-       informacja o działalności Związku Gmin Pojezierza Wielkopolskiego- załącznik nr 18 do protokołu,

-       informacja o działalności Stowarzyszenia Jednostek Samorządu Terytorialnego „Komunikacja”- załącznik nr 19 do protokołu,

-       informacja o działalności Rady Społecznej SP ZOZ w Obornikach- załącznik nr 20 do protokołu,

-       informacja o działalności „Białego Kruka”-załącznik nr 21 do protokołu,

 

Radny Z. Hinz przedstawiciele SGiPW  poinformował, że Stowarzyszenie organizuje liczne konferencje i szkolenia, a najbliższe dotyczyć będą zmiany w funkcjonowaniu systemu oświaty oraz budowy i realizacji strategii ochrony zdrowia przez jednostki samorządu terytorialnego. Radny Z. Hinz dodał, że przekaże szczegółowy plan szkoleń. Ponadto radny zwrócił uwagę na działalność społeczno- wychowawczą Stowarzyszenia poprzez organizowanie XIII Edycji Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce, gdzie laureatami jest wielu uczniów szkół z terenu Gminy Rogoźno, jak również etap rejonowy konkursu odbywa się w Rogoźnie. Następnie radny Z. Hinz poinformował, że SGiPW z okazji X Jubileuszowego Przeglądu Hejnałów zaplanowała w budżecie kwotę 2.000 zł, na dofinansowanie imprezy.

Przewodniczący Rady poinformował, że do tej pory niewielkie kwoty były wydatkowane na delegację i szkolenia. Natomiast jeśli będzie odpowiednia tematyka, to zostanie ustalone , który radny ma w seminarium uczestniczyć. Przewodniczący R. Szuberski zapytał także jakie kwoty należy ponieść z tytułu uczestnictwa w tych szkoleniach?

Radny Z. Hinz wyjaśnił, że koszt szkolenia organizowanego przez SGiPW mieści się w granicach 70-100 zł.

Następnie Przewodniczący Rady przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa- informacja stanowi załącznik nr 22 do protokołu.

Wiceprzewodniczący H. Janus zwrócił uwagę, że nie we wszystkich Stowarzyszeniach podano przedstawiciela jak np. w WOKiSS, Pilski Bank Żywności, Biały Kruk, Droga S11, ponadto radni nie otrzymali informacji o działalności Stowarzyszenia „TRAMPER”, jak również o działalności Powiatowej Rady Zatrudnienia. Następnie Wiceprzewodniczący H. Janus dodał, że ma pytania do Zastępcy Burmistrza, który nie uczestniczy w obradach, jest przedstawicielem w Stowarzyszeniu „Komunikacja” i nie wiadomo, czy ktoś udzieli radnemu odpowiedzi. Radny Janus zauważył, że w sprawozdaniu zawarto informację, iż odbyło się 1 walne zebranie, natomiast nie ujęto działalności Stowarzyszenia, a głównie czy podjęto działania w celu stworzenia obwodnicy Rogoźna. W dalszej kolejności Wiceprzewodniczący Janus zwrócił uwagę na sprawozdanie dotyczące działalności Związku Gmin Pojezierza Wielkopolskiego, gdzie zawarto informację, iż w roku ubiegłym odbyło się mniej spotkań dotyczących samego związku, gdyż odbywały się spotkania członków „Dolina Wełny”, gdzie poruszano tematy dotyczące Związku, które wyrosło z działalności „Dolina Wełny”. Radny Janus zauważył, że podczas obrad dzisiejszej sesji Rada ma podjąć Uchwałę dot. przystąpienia do „Doliny Wełny” i zapytał czy nie jest to dublowanie tematu i czy warto być członkiem Związku Gmin Pojezierza Wielkopolskiego?

Przewodniczący Rady R. Szuberski poinformował, że przedstawicielem „Białego Kruka” jest p. J. Pijanowska oraz p. A. Pierwoła,; przedstawicielem Rady SP ZOZ jest radny A. Olenderski.

Burmistrz poinformował, że przedstawicielem Pilskiego Banku Żywności jest Marzena Brączewska- Kierownik GOPS. Członkiem WOKiSS jest Gmina, a w spotkaniach uczestniczył Burmistrz. Ponadto przedstawicielem w Stowarzyszeniu Droga S11 oraz Tramper również jest Burmistrz. Odnośnie Powiatowej Rady Zatrudnienia Burmistrz wyjaśnił, ze nie jest to Stowarzyszenie, informacja nie została przygotowana, gdyż obecnie przedstawicielem jest radna R. Tomaszewska. Burmistrz wyjaśnił, że nie zostało przygotowane sprawozdanie co do działalności  Stowarzyszenia Tramper, gdyż właściwie nie działa, Gmina składek nie płaci, a powstanie tego Stowarzyszenia miało na celu przeprowadzenie linii kolejowej przez Rogoźno. Następnie Burmistrz wyjaśnił, że Stowarzyszenie „Dolina Wełny” jest innym stowarzyszeniem, niż Związek Gmin Pojezierza Wielkopolskiego, mimo, że członkowie są ci sami.

Natomiast pomysł powstania „Doliny Wełny” związany był z pozyskiwaniem środków unijnych. Burmistrz dodał, że można zastanowić się by np. wystąpić ze Związku Gmin Pojezierza Wielkopolskiego.

 

XII.  Podjęcie uchwał w następujących sprawach.

a/ wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych w trybie przetargowym – projekt uchwały przedstawił Burmistrz Rogoźna Bogusław Janus. Uwag nie było.

 

            Uchwała Nr XXXIV/ 239/2008 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 stycznia 2009 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych w trybie przetargowym podjęta została jednogłośnie 12 głosami „za” w obecności 12 radnych.

 

 

b/ zmiany uchwały Nr IX/79/03 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami- ich zbywania, nabywania, obciążania, wydzierżawiania lub ich wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata ( Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 135, poz. 2544 z dnia 08 sierpnia 2003r.)- projekt uchwały przedstawił Burmistrz Rogoźna Bogusław Janus.

Radny K. Lis przypomniał , że na posiedzeniu Komisji dyskutowano nad brzmieniem pkt. 2  projektu uchwały i radny prosił o przeanalizowanie, czy ten zapis może pozostać. Radny Lis zapytał czy podjęto próby analizy tego zapisu?

Burmistrz odpowiedział, że podjęto analizy i  jego zdaniem zapis zaproponowany w treści uchwały może pozostać.

Radny K. Lis poinformował, że będzie próbował przekonać radnych do zmiany zapisu w pkt 2. Wyjaśnił, że Kodeks Cywilny inaczej reguluje problem zaliczki, a inaczej reguluje problem zadatku. Radny dodał, że proponuje zamianę słowa „zaliczka”, na słowo „zadatek”. Radny wyjaśnił, że zainteresowany, który będzie chciał wykupić mieszkanie, które obecnie wynajmuje, może zwrócić się do Urzędu o przygotowanie wyceny, za wniesioną kwotę ok.. 1.000 zł. Sporządzenie może trwać np. 1lub 2 miesiące i po tym czasie może okazać się, że  zainteresowanego nie stać na zapłatę takiej ceny, to przed każdym sądem wybroni się z takiej umowy i umowa może zostać rozwiązania. W takim przypadku obowiązkiem Gminy będzie oddanie zaliczki zainteresowanemu. Radny K. Lis wyjaśnił, że zamiana słowa zaliczka na zadatek rodzi inne konsekwencje. Zainteresowany będzie mógł w umowie zawrzeć zapis, iż prosi o wycenę w ciągiu 2-3 miesięcy, a jeśli wycena będzie trwała dłużej, to również może stwierdzić, że nie stać go na wykup mieszkania i może zwrócić się o zwrot zadatku. Natomiast jeśli wycena przebiegnie zgodnie z terminami, to Gmina będzie mogła zadatek zatrzymać. W związku z powyższym radny Lis zaproponował następujący zapis: „ na pokrycie kosztów, związanych z przygotowaniem dokumentów do sprzedaży, w ramach pierwokupu, pobierany będzie zadatek, który będzie zaliczany na poczet ceny sprzedaży, a w przypadku rezygnacji z nabycia lokalu mieszkalnego nie będzie podlegał zwrotowi. Kwota zadatku ustalana będzie zarządzeniem Burmistrza, odrębnie na każdy rok kalendarzowy, z uwzględnieniem kosztów wycen ustalonych corocznie odrębnymi umowami.”

Burmistrz zauważył, ze nie jest istotne czy kwota ta będzie się nazywała zaliczką, czy zadatkiem. Natomiast radny sugeruje , że wycena będzie trwała miesiące. Burmistrz wyjaśnił, że na sporządzenie wyceny podpisywana jest umowa i są terminy, w których należy to zrealizować 14 lub 30 dni. Burmistrz wyjaśnił, że nie zawiera umowy na zadatek z osobą, która chce kupić mieszkanie korzystając z prawa pierwokupu. Burmistrz dodał, że nie rozumie dlaczego radny mówi o podpisywaniu umowy z zainteresowanym, oraz kilku miesiącach sporządzania wyceny. Burmistrz poinformował, że na sporządzenie wyceny jest określony termin, zainteresowany wpłaca odpowiednią kwotę, po otrzymaniu wyceny sporządzany jest protokół uzgodnień, a sfinalizowanie sprzedaży następuje w obecności notariusza.

Radny K. Lis zauważył, że Kodeks Cywilny inaczej reguluje kwestię zaliczki oraz zadatku. Dodał, że tym zapisem chronione będą interesy Gminy, ale jednocześnie uwzględniony zostanie interes zainteresowanego.

Wiceprzewodniczący H. Janus poprosił by kwestię znaczenia słów wyjaśniła p. Sekretarz.

Sekretarz Gminy I. Sip-Michalska wyjaśniła, że z punktu Kodeksu Cywilnego zadatek jest zaliczany na poczet przyszłej ceny, w przypadku odstąpienia od umowy zadatek przepada. Sekretarz poinformowała, że w przypadku nieruchomości prawdopodobnie musiałby być zawarta umowa przyrzeczenia w formie aktu notarialnego ( umowa przedwstępna przed notariuszem). Natomiast nie ma takiego obowiązku w przypadku zaliczki.  Sekretarz dodała, że temat ten powinien zostać dokładnie przeanalizowany.

 

Wniosek radnego K. Lisa został przyjęty 9 głosami „za” przy 4 głosach „wstrzymujących” w obecności 13 radnych.

 

Następnie radny K. Lis zauważył, że w projekcie uchwały ujęto następujący zapis „ Rada Miejska zastrzega do swojej kompetencji sprawy § 4 ust.7: sprzedaż nieruchomości przekraczającej jednorazową wartość szacunkową wynoszącą 50.000 zł określoną przez rzeczoznawcę majątkowego”. Radny zauważył, że do tej pory była to kwota 30.000 zł. Radny K. Lis zaproponował kwotę w wysokości 10.000 zł. Radny K. Lis wyjaśnił, że nie chce nikogo z radnych obrażać, mówiąc, że są tacy radni, których nie interesuje się to, co dzieje się w Gminie. Natomiast radnego interesuje to jak majątek jest sprzedawany i taki zapis będzie okazją by mieć pełną informacje jak majątek jest zbywany, gdyż do tej pory radni otrzymywali zbyt mało wiadomości.

Burmistrz zaproponował, by kwotę zastąpić liczbą „0”, wówczas zainteresowany radny będzie wiedział co dzieje się z majątkiem Gminy.

Radny Z. Hinz zapytał czym sugerował się Burmistrz umieszczając w projekcie uchwały kwotę 50.000 zł?

Burmistrz wyjaśnił, że powodem była uchwała, którą radni podjęli we wcześniejszym punkcie. Do sprzedaży wyceniono ok. 20 działek, których cena wynosi powyżej 30.000 zł, prace przedłużają się o miesiąc, gdyż należało czekać na sesję Rady. Burmistrz dodał, że radnemu , zgłaszającego taki wniosek, zależy , by sparaliżować pracę Urzędu, gdyż do każdej sprzedaży potrzebna będzie uchwała Rady.

 

Wniosek radnego K. Lisa odnośnie kwoty 10.000 zł przyjęty został 8 głosami „za”, przy 3 głosach „przeciwnych” i 2 głosach „wstrzymujących” w obecności 13 radnych Rady Miejskiej.

 

W dalszej kolejności radny K. Lis zaproponował wprowadzenie w projekcie uchwały pkt 1 o treści : „Rada Miejska zastrzega do swojej kompetencji sprawy §4 ust.2: dzierżawy gruntów na okres powyżej 3 lat.” Radny dodał, że w ten sposób uregulowany zostanie całkowicie problem dzierżawy gruntów.

 

Wniosek radnego K. Lisa został przyjęty 9 głosami „za” , przy 4 głosach „wstrzymujących” w obecności 13 radnych.

 

 

 

            Uchwała Nr XXXIV/240/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 stycznia 2009 w sprawie zmiany uchwały Nr IX/79/03 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami- ich zbywania, nabywania, obciążania, wydzierżawiania lub ich wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata ( Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 135, poz. 2544 z dnia 08 sierpnia 2003r.) przyjęta została 9 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciwnym” i 3 głosach „wstrzymujących” w obecności 13 radnych.

 

c/ przystąpienia Gminy Rogoźno do Stowarzyszenia „Dolina Wełny” działającego jako Lokalna Grupa Działania w rozumieniu przepisów Sektorowego Programu  Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwoju obszarów wiejskich” oraz udzielania pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy w w/w Stowarzyszeniu- projekt uchwały przedstawiła Sekretarz Gminy I. Sip-Michalska.

Sekretarz poinformował, że początkowo w projekcie zawarto upoważnienie Burmistrza do reprezentowania Gminy w w/w Stowarzyszeniu. Jednak po zastanowieniu zostało wymazane nazwisko Burmistrza, a zapomniano wymazać w projekcie nazwę stanowiska. W związku z powyższym decyzja należy do radnych.

Przewodniczący Rady zwrócił uwagę, że w § 3 zapis należy uzupełnić o słowo „Rogoźna”.

Przedstawiciel Stowarzyszenia W. Harasimowicz poinformował, że 3 lata temu przyjechał do Burmistrza z propozycją założenia Stowarzyszenia „Dolina Wełny”. Założenie Stowarzyszenia trwało 4 miesiące i usiłowano przekonać, że będzie sukces i możliwość pozyskania środków finansowych. W. Harasimowicz poinformował, że Stowarzyszenie założyło 19 osób fizycznych, wniosek o środki został zaklasyfikowany i Program został zrealizowany. W obecnej chwili należy stworzyć nowy Program i do 12 lutego trzeba złożyć w Urzędzie Marszałkowskim wniosek. Dotacja dla Gminy Rogoźno zgodnie z przyjętymi wskaźnikami (ilość mieszkańców  z 2006 x 116 zł) wyniesie ok. 2.000.000 zł. W. Harasimowicz zarekomendował, by w skład Stowarzyszenia wszedł Burmistrz, gdyż jest jednym z założycieli Stowarzyszenia, a osobom takim stawiane są bardzo wysokie wymagania. Dotychczas 7  Gmin wytypowało do Stowarzyszenia Wójtów i Burmistrzów.  W. Harasimowicz dodał, że można w skład Stowarzyszenia wytypować drugą osobę ze środowiska społeczno-gospodarczego, a weryfikacji ich kwalifikacji podejmie się Stowarzyszenie. Dodał, że wśród Lokalnych Grup działania jest to jedyna organizacja, która umożliwia Radzie typowanie przedstawiciela samorządu.

Radna R. Tomaszewska poinformowała, ze z uwagą wysłuchała wystąpienia , ale nie usłyszała konkretów, co do sukcesów osiągniętych przez przedstawicieli Rogoźna, gdyż poza wyjazdami zagranicznymi nie było żadnych osiągnięć. Radna zaproponowała zmianę przedstawiciela, gdyż doświadczenie pokazuje, że poprzez przedstawicieli w osobach  : Burmistrza i Zastępcy Burmistrza, radni nie widzą namacalnych sukcesów i korzyści. Radna dodała, że być może korzyści te są źle przedstawione. Radna R. Tomaszewska zaproponowała, by przedstawicielem została osoba, która potrafi pracować, jechać i coś załatwić , a taką osobą jest  radny p. Zb. Nowak. W związku z powyższym zgłosiła wniosek, by Przedstawicielem Gminy w Stowarzyszeniu „Dolina Wełny” był radny p. Zb. Nowak.

W. Harasimowicz wyjaśnił, że Program LEADER dlatego odniósł sukces, iż był oparty na programie  publiczno-prywatnych podmiotów. Natomiast jeśli radna chciałby się zainteresować co Stowarzyszenie robiło i jak działało, to wszelkie informacje są zawarte na stornie internetowej. W Harasimowicz wyjaśnił, ze wyjazdy zagraniczne były jego pomysłem i miały na celu nawiązanie współpracy z Lokalnymi Grupami Działania w Europie, gdzie Program LEADER funkcjonuje od 1991 roku. W. Harasimowicz dodał, że był zadowolony z tych wyjazdów, gdyż uczestniczy mieli okazję zapoznać się z tematem energii odnawialnej, czy recyklingu. Program ten był zgodny z ustawą i zatwierdzony przez organizację FAPE. W. Harasimowicz dodał, że Rogoźno jest w stowarzyszeniu dość dobrze reprezentowane. Natomiast to, że radni o tym nie wiedzą, spowodowane jest faktem, iż nie interesują się tym tematem.

Radny J. Witt stwierdził, że skoro Burmistrz był jednym z założycieli Stowarzyszenia, to powinien Gminę reprezentować w „Dolinie Wełny” i zgłosił wniosek formalny by przedstawicielem był Burmistrz Rogoźna p. Bogusław Janus.

Radny z. Hinz poinformował, że z żalem przyjął uwagi kierowane podczas dyskusji. W jednym z punktów sesji prezentowania sprawozdania z działalności w stowarzyszeniach , był czas na dyskusję oraz pytania czego się nie podjęto, a radna R. Tomaszewska wyraża rozczarowanie co do złożonych informacji i aktywności dwóch osób. Radny stwierdził, ze czuje pewien nie dosyt i jeśli reprezentują Gminę nieodpowiednie osoby, to Rada może wybrać innego przedstawiciela. Radny dodała, ze takie niedomówienia nie działają korzystnie i Gmina na tym traci.

Przewodniczący Rady R. Szuberski poinformował, że do tej pory Gmina nie należała do Stowarzyszenia „Dolina Wełny” i radni o istnieniu organizacji dowiedzieli się w ostatnim czasie. Ponadto Stowarzyszenie nie jest na terenie Rogoźna.

Radny Z. Hinz zauważył, że mówił ogólnie o działalności przedstawicieli w Stowarzyszeniach.

 

Następnie przystąpiono do głosowania wniosków zgłoszonych przez radnych:

Za wnioskiem radnego J. Witta wskazującego jako przedstawiciela Burmistrza Rogoźna p. Bogusława Janusa opowiedziało się 4 radnych za wnioskiem radnej R. Tomaszewskiej wskazującego jako przedstawiciela radnego p. Zb. Nowaka opowiedziało się 9 radnych.

W dalszej kolejności przystąpiono do głosowania zmiany § 2 o treści : „upoważnia się radnego p. Zbigniewa Nowaka do reprezentowania Gminy w w/w Stowarzyszeniu”. Poprawka została przyjęta 11 głosami „za” przy 1 głosie „przeciwnym” i 1 głosie „wstrzymującym” w obecności 13 radnych.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie, by w § 3 zapis uzupełnić o słowo „Rogoźna”. Wniosek został przyjęty jednogłośnie 13 głosami „za” w obecności 13 radnych.

 

            Uchwała Nr XXXIV/ 241/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 stycznia w sprawie przystąpienia Gminy Rogoźno do Stowarzyszenia „Dolina Wełny” działającego jako Lokalna Grupa Działania w rozumieniu przepisów Sektorowego Programu  Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwoju obszarów wiejskich” oraz udzielania pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy w w/w Stowarzyszeniu przyjęta została 11 głosami „za”, przy 2 głosach „wstrzymujących” w obecności 13 radnych.

 

d/ podwyższenia wynagrodzenia Burmistrza Rogoźna- projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady R. Szuberski.

Radny K. Lis poinformował, że dotychczasowa pensja Burmistrza wynosi 8.864,00 i ma zostać podniesiona do 9.830,00 zł. Radny Lis zapytał czy odnieść tą podwyżkę do zasiłku dla bezrobotnych czy do pensji nauczycielskiej. W końcu porównał podwyżkę do pensji Burmistrza Obornik. Gmina Oborniki liczy 340 km², Gmina Rogoźno 217,9 km², liczba mieszkańców w Gminie Oborniki wynosi 32.305 osób, a w Gminie Rogoźno 17.896 osób. Dochody Gminy Oborniki wynoszą 91.779.581 zł, a Rogoźna 35.486.131 zł, wydatki Gminy Oborniki wynoszą 81.500.000 zł, a Gminy Rogoźno 42.151.899 zł. Następnie radny Lis poinformował, że składniki wynagrodzenia Burmistrza Obornik wynoszą: wynagrodzenie zasadnicze wynosi 6.000 zł, dodatek funkcyjny 1.950,00zł, dodatek za staż pracy 1.200 zł. Łączne wynagrodzenie Burmistrza Obornik wynosi 9.150,00zł. Radny K. Lis poinformował, że z jego wiedzy wynagrodzenie pani Burmistrz Obornik w przedstawionej wysokości obowiązuje od stycznia 2008 roku i do tej pory nie zostało podwyższone.

Radna R. Tomaszewska ustosunkowując się do przedstawionego projektu uchwały, poinformowała, że mimo tego, że szanuje Burmistrza , który posiada zalety, których nie chce przedstawić , to jednak posiada kilka drobnych wad, które nie pozwalają by zagłosować za podwyższeniem wynagrodzenia. Radna Tomaszewska  wymieniła następujące sprawy:

- niewłaściwie prowadzona polityka kadrowa- brak specjalisty do pozyskiwania funduszy unijnych,

- nieumiejętność stworzenia w Urzędzie właściwych warunków pracy i odpływ młodych wykwalifikowanych pracowników, pełnych energii, którzy z powodu braku motywacji również finansowej musieli odejść z Urzędu,

- dezorganizacja pracy Rady poprzez ciągłe zmiany pracownika biura Rady,

- źle funkcjonujący Wydział Inwestycyjny z powodu opóźnionych działań decyzyjnych organu wykonawczego,

- zła obsługa prawna poprzez brak na Komisjach i Sesjach radcy prawnego, mimo wielokrotnych próśb radnych obsługa nie jest zapewniona,

- do Rady Miejskiej wpływa coraz więcej skarg na Burmistrza i dotyczą spraw istotnych,

- niewłaściwa postawa na komisjach, sesjach oraz licznych spotkaniach publicznych- lekceważący stosunek do radnych, brak wymaganych zachowań grzecznościowych wymaganych na tym stanowisku, posługiwanie się językiem na pograniczu wulgaryzmów,  oraz używanie obraźliwych sformułowań,

- publiczne zastraszanie radnych,

- opuszczanie Sali obrad w trakcie posiedzeń Komisji i Sesji,

- popadanie w konflikty m.in. z radnymi, Spółdzielnią Mieszkaniową, czy Strażą Pożarną,

- brak poszanowania osób o odmiennych poglądach np. na sprawy gospodarcze,

- nieumiejętność rozwiązywania sytuacji trudnych,

- wyrażana publicznie niechęć do realizowania zadań ujętych w budżecie, z inicjatywy radnych oraz wstrzymywania prac Wydziału Inwestycyjnego,

- niewłaściwa promocja miasta i gminy- brak tablic informacyjnych przy głównych drogach dojazdowych,

-  brak oznakowania obiektów publicznych zgodnie z podjętą uchwałą,

- brak jednolitych tablic w Sołectwach,

- nieumiejętność zagospodarowania miejsc szpecących miasto,

- nierówne traktowanie podmiotów gospodarczych- negatywne jest regularne umarzanie i odraczanie podatków tym samym podmiotom,

- dopuszczenie do stagnacji w służbie zdrowia poprzez brak zainteresowania poprawą bazy lokalowej, co może doprowadzić do pozbawienie podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej

- mała dbałość o finanse publiczne- publikowanie ogłoszeń tylko w wybranej gazecie lokalnej wielokrotnie przekraczające oferty innych gazet wydawanych częściej i o większym zasięgu terytorialnym,

- przegrana sprawa sądowa i podpisanie ugody z firmą WOD-BUD, co było konsekwencją źle sformułowanych umów i uporu ze strony Burmistrza, co doprowadziło do zaprzepaszczenia ogromnych pieniędzy,

- niewłaściwy nadzór nad służbami odpowiedzialnymi za porządek i estetykę miasta,

- niewłaściwy nadzór i przydział działań dla Straży Miejskiej- brak eliminacji niepożądanych zjawisk jak np. spożywanie napojów alkoholowych pod sklepami, czy brak patroli pieszych,.

Radna R, Tomaszewska poinformowała, że są to wybrane i najbardziej ewidentne argumenty przemawiające za tym, by nie dać Burmistrzowi podwyżki.

 

Następnie do przedstawionych zarzutów ustosunkowała się Sekretarz Gminy I. Sip-Michalska wyjaśniając, że niezasadny jest argument dotyczący odpływu młodych pracowników. Gminie trudno jest konkurować z firmami prywatnymi, gdyż kwotę podwyżki dla Burmistrza, nad którą zastanawiają się radni została zaoferowana pracownikowi odchodzącemu do zakładu prywatnego. Sekretarz dodała, że aby pozyskać pracowników ogłoszono nabory na stanowiska urzędnicze. Ponadto Sekretarz poinformowała, że z dniem dzisiejszym wypowiedzenia z pracy złożyli Zastępca Burmistrza oraz Kierownik GOPS. Nie jest winą Burmistrza, że ludzie mają niskie zarobki i zdecydowali się odchodzić.

Odnośnie zarzutu dotyczącego hamowania zadań inwestycyjnych Sekretarz poinformowała, że się z tym nie zgadza, gdyż Wydział jest przeciążony, dlatego też został ogłoszony nabór na pracownika z uprawnieniami budowlanymi.

Następnie Sekretarz poinformowała, że na piśmie odniesie się do zarzutu dotyczącego publikowania ogłoszeń. Dodała, że do „Gazety Powiatowej” wysłane zostało zlecenia ogłoszenia , co nie zostało opublikowane.

W dalszej kolejności Sekretarz poinformowała, ze ma żal do radnych, a w szczególności do jednego radnego, który chciał wyjaśnienia pojęcia „teren niezamieszkały”, jednak informacja przez radnego nie została przeczytana i jest to niedocenianie pracy urzędników.

W dalszej kolejności Sekretarz poinformowała, ze nie można zarzucić Burmistrzowi braku działań co do OSP. Sekretarz zauważyła, że radnym jest wiadomo, iż są w tym temacie problemy.

Odnośnie oznakowania obiektów Sekretarz poinformowała, że w tym temacie jest problem, gdyż w Statucie zapisano, iż kolor srebrny można zastąpić białym, ale koloru złotego nie można zastąpić żółtym. Związku z tym są problemy techniczne z wydrukowaniem złotej barwy. Natomiast Gmina dysponuje ok. 80 flagami. Ponadto na winietach również nie ma możliwości zastosowania koloru złotego.

Następnie p. Sekretarz odniosła się do budynków pod rozbiórkę wyjaśniając, ze temat był dyskutowany. W przypadku, gdy budynek należy do osoby prywatnej i nie ma zagrożenia dla życia mieszkańców, to Gmina nie może zmusić właściciela do rozbiórki budynku, czyli ingerencji we własność.

W dalszej kolejności Sekretarz odniosła się do braku obsługi prawnej na Sesjach i wyjaśniała, że jeśli materiały byłyby omawiane szczegółowo na Komisjach, to na sesjach nie byłby potrzebny radca prawny. Natomiast radni pytaniami zaskakują  na sesjach, takie tematy jak zadatek można było przedyskutować wcześniej.

Następnie Sekretarz poinformowała, że została złożona informacja o wspólnych patrolach pieszych policji i Straży Miejskiej. Sprawa jest do wyjaśnienia i z tymi materiałami można się zapoznać.

W dalszej kolejności Sekretarz zauważyła, że Rada uchwaliła budżet. Wszyscy byli zachwyceni, że tyle będzie realizowanych inwestycji. Natomiast za realizacje budżetu odpowiedzialność ponosi Burmistrz stając przed Komisją Dyscypliny Finansów Publicznych. Sekretarz dodała, że należy docenić działania urzędników oraz organu wykonawczego, któremu zależy by działania zostały wykonane jak najlepiej.

Przewodniczący Rady R. Szuberski zapytał w którym roku radni obcięli środki przeznaczone na wynagrodzenia dla pracowników, gdyż takiej sytuacji sobie nie przypomina, a Sekretarz skierowała taki zarzut w stronę Rady.

Sekretarz wyjaśniła, że w swej wypowiedzi użyła słów, iż Gmina nie może konkurować z firmą, która oferuje pracownikowi więcej niż kwota, którą zarabia w tej chwili Burmistrz.

Radny K. Lis poinformował, że w Komisji nie uczestniczyła p. Sekretarza, a wówczas radni zwracał się o przeanalizowanie zapisów projektów uchwały. Burmistrz na sesji poinformował, że analiza została uczyniona. W związku z tym, że odpowiedź radnego nie zadowoliła, to zaproponowany został taki zapis, po wcześniejszej analizie przepisów Kodeksu Cywilnego.

Następnie głos zabrał Burmistrz Rogoźna Bogusław Janus zwracając uwagę, że uzasadnienie do uchwały podpisał Przewodniczący Rady. Natomiast ze strony Burmistrza nie było żadnych rozmów na temat podwyższenia wynagrodzenia. Burmistrz poinformował, że gdyby zarzuty odniósł do radnej Tomaszewskiej, to ich lista byłaby dłuższa. Dodał, że z „tej nienawiści radna powie wszystko” nawet odnośnie tych punktów, do których odniosła się p. Sekretarz, i do których ustosunkuje się Burmistrz.

Odnośnie pozyskiwania środków unijnych Burmistrz poinformował, że w latach 2004-2006 Gmina pozyskała 11.000.000zł środków z Unii Europejskiej, zajmując 4 miejsce w Wielkopolsce i 68 miejsce w Polsce pod względem pozyskania tych pieniędzy, jednak do radnej dobre rzeczy nie docierają. Burmistrz poinformował, że wnioski pisali pracownicy z Wydziału Inwestycyjnego, który przez radną Tomaszewską jest niechciany.

Odnośnie odchodzących pracowników Burmistrz zapytał czy jest to jego niewłaściwym działaniem to, że pracownicy rozpoczynają pracę w prywatnych firmach, otrzymując służbowe samochody oraz telefony komórkowe?

Następnie Burmistrz zapytał czy kiedykolwiek była dezorganizacja pracy Rady? Poinformował, że z tego powodu, iż pracownik biura Rady jest dobrym pracownikiem zostaje przeniesiony do Wydziału w którym będzie się zajmować ochroną środowiska. Burmistrz dodał, że jego zdaniem jest to praca ważniejsza niż obsługa Rady, a decyzja o przeniesieniu została podjęta wspólnie. Ponadto poinformował, że został ogłoszony konkurs , który w najbliższym czasie zostanie rozstrzygnięty.

Odnośnie skarg na działalność Burmistrz, Burmistrz wyjaśnił, że przez okres V kadencji 1 skarga była w części zasadna, a pozostałe były niezasadne.

Burmistrz zapytał czy konfliktem według radnej, jest, fakt że Spółdzielnia Mieszkaniowa zgłosiła kradzież płyt na Policji, a w efekcie postępowanie zostało umorzone?, lub nie przejęcie dróg za odszkodowaniem działając w interesie Gminy?

Następnie Burmistrz poinformował, że radna Tomaszewska nie zdaje sobie sprawy jakie trudne sprawy są na co dzień w Urzędzie. Dodał, że jeśli radna posiedzi przez dwa dni z Burmistrzem , to wówczas zobaczy jakie są trudne sprawy i dopiero przejrzy na oczy.

Odnośnie niechęci do inwestycji zgłaszanych przez radnych Burmistrz poprosił o przykład uznając, że zarzut dotyczący złej pacy Wydziału Inwestycyjnego jest bezczelny w stosunku do pracowników.

Odnośnie braku oznaczenia budynków Gminnych Burmistrz poinformował, że należy ukarać także poprzedniego Burmistrza, że nie zostało to umieszczone.

Odnosząc się do zarzutu dotyczącego dokonywania umorzeń podatków Burmistrz wyjaśnił, że cieszyłby się gdyby decyzje w tych sprawach podejmowała Rada. Zauważył, że radna  mówi o Ośrodku Za Jeziorem, ale dodał, że umorzeń dokonuje uczciwe i każdemu może w oczy spojrzeć. Ponadto temat analizowany był przez Komisje Rewizyjną.

Burmistrz zapytał czy jego winą jest to, iż chirurg oraz ortopeda przyjmuje w budynku na ul. Fabrycznej , jak również to , że mieści się tam pogotowie.

Następnie Burmistrz zapytał czy Urząd miał publikować ogłoszenia w gazecie, której właścicielem był syn radnej?

Odnośnie sprawy z Wodbudem Burmistrz wyjaśnił, że nie jest to przegrana sprawa, gdyż działał w interesie Gminy, wpisując w umowie 10%  kary za jeden dzień spóźnienia w zakończeniu inwestycji. Burmistrz zapytał czy takie działanie było złe i kryminogenne skoro firma nie potrafiła wywiązać się z umowy? Natomiast sprawę tą zweryfikował sąd, Burmistrz dodał, że działanie takie było w interesie Gminy i nie było złym działaniem. Zauważył, że radna nie ma pojęcia o tej inwestycji oraz w jaki sposób wykonywała to firma.

Przewodniczący Rady zaproponował, by nie używać pojęć, że „ktoś nie ma pojęcia”, gdyż jest to obrażające.

Burmistrz stwierdził, że on również może czuć się obrażony wypowiedziami radnych.

Odnośnie zarzutów do Straży Miejskiej, Burmistrz stwierdził, że gdyby radna się skupiła do uwag pewnie jeszcze by dodała. Burmistrz zwrócił się do radnej, by przeczytała kto podpisał uzasadnienie do projektu uchwały.

Przewodniczący Rady poinformował, że czynności z zakresu prawa praca, związanego z ustalaniem wynagrodzenia wykonuje Rada Miejska. W związku z powyższym ktoś taki projekt musiał przedstawić. Projekt został przygotowany przez p. Sekretarz, w związku z tym, że wszyscy pracownicy mają otrzymać podwyżkę uzasadnienie zostało podpisane, po wykreśleniu kilku sformułowań.

Przewodniczący Rady stwierdził, że niska pensja jest przyczynkiem zwolnień wielu młodych urzędników. Ponadto podpisując projekt Przewodniczący nie miał wiedzy na temat wynagrodzenia Burmistrza Obornik, związku z tym , że budżet jest większy, więcej jest inwestycji, a w związku z tym więcej jest problemów.

Odnośnie pozyskiwania środków  unijnych Przewodniczący Rady stwierdził, że radnej Tomaszewskiej chodziło o pozyskiwanie pieniędzy w ostatnim czasie. Mimo że wnioski zostały złożone, to nie udało się pozyskać dofinansowania na budowę dróg. W związki z tym, że podwyżki były przewidziane dla wszystkich pracowników, dlatego Przewodniczący zobowiązany był przedstawić podwyżkę dla Burmistrza.

Następnie głos zabrał Burmistrz informując, że w przeciągu ostatniego roku, sumując, pracownicy zatrudnieni w Urzędzie otrzymają ok. 26% podwyżki. Odnośnie pensji wszystkich burmistrzów, można zapoznać się z rankingiem ogłoszonym w „Gazecie wyborczej”.

Następnie Burmistrz zgłosił wniosek o wycofanie projektu uchwały.

Celem uzgodnienia stanowiska ogłoszono przerwę.

 

Po przerwie głos zabrał radny J. Witt składając, na prośbę Burmistrza wniosek o wycofanie projektu uchwały z porządku obrad.

Wniosek radnego został przyjęty jednogłośnie 13 głosami „za” w obecności 13 radnych.

 

XIII.         Wolne wnioski i informacje.

Wiceprzewodniczący H. Janus poruszył sprawę nagłośnienia na sesji, na które zaplanowano w budżecie 16.000zł. Podjęto rozmowy z pracownikami RCK, którzy mieli przygotować nagłośnienie w postaci większej ilości mikrofonów, na dzisiejszą sesję, jednak z powodów sprzężeń próba się nie udała. Ponadto radny poinformował, że prowadził rozmowy z firmą „Actronix”, zajmującej się nagłośnieniem, która  wypożycza sprzęt bezpłatnie. Po zastosowaniu sprzętu tej firmy, pracownicy RCK, mogli stwierdzić, czy takie nagłośnienie można zakupić. Radny zaproponował uzgodnienie tego tematu na prezydium Rady.

Drugą sprawą poruszona przez Wiceprzewodniczącego H. Janusa był temat dotyczący umowy z energetyką, która już się zakończyła. Radny zapytał czy awarie są usuwane i na jakich warunkach, czy oczekuje się na nową umowę.

Sekretarz Gminy I. Sip-Michalska poinformowała, że przeprowadziła rozmowę z pracownikiem firmy „Actronix”, który wyjaśnił, że zakup nagłośnienia na 10 stanowisk to koszt ok 15.000 zł. Firma dokona darmowej prezentacji, pod warunkiem, że Urząd złoży deklarację zakupu sprzętu.

Wiceprzewodniczący H. Janus poinformował, że rozmawiał z szefem firmy, który twierdził, że może sprzęt przesłać pocztą, ale po wcześniejszej rozmowie z akustykiem.

Przewodniczący Rady poinformował, że po zakończeniu sesji zostanie ustalony plan pracy Rady na miesiąc luty.

 

XIV.        Zakończenie

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Szuberski trzykrotnym uderzeniem „Laską Przewodniczącego” zakończył obrady XXXIV Sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie.

 

Posiedzenie zakończono o godz. 20.50

 

Protokół sporządziła Beata Ryga.

 

Rogoźno, dnia 03 lutego 2009 roku.

 

drukuj pobierz pdf