Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2011: Zarządzenie Nr 74/2011 z dnia 04 maja 2011 r. w sprawie ogłaszenia konkursu na stanowisko w placówkach oświatowych

ZARZĄDZENIE NR 74 /2011

BURMISTRZA ROGOŹNA

z dnia 04 maja 2011 roku

 

w sprawie ogłaszenia konkursu na stanowisko:

-       dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Powstańców Wielkopolskich w Rogoźnie,

-       dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Rogoźnie,

-       dyrektora Zespołu Szkół im. Józefa Wybickiego w Parkowie,

-       dyrektora Gimnazjum Nr 1 im. Mazurka Dąbrowskiego w Rogoźnie.

 

1.       Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w § 1 lub w § 5 ust.1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach szkół i rodzajach publicznych placówek ( Dz. U.  Nr 184, poz.1436 z 2009r.).

 

2.       Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

a)   uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcji funkcjonowania i rozwoju publicznej szkoły, publicznego przedszkola,  

b)  poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo,  

c)   życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informacje o stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej w przypadku nauczyciela akademickiego,

d)   oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy pedagogicznej, dydaktycznej,  

e)   oryginałów lub poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii dyplomu ukończenia studiów wyższych i świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu z zakresu zarządzania oświatą,  

f)    zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

g)   oświadczenia, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie karne, postępowanie dyscyplinarne lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie,

h)   oświadczenia, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

i)    oświadczenia, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art.31. ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( Dz. U. z 2005r Nr 14,poz. 114, z późn. zm.),

j)    oświadczenia o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art.7 ust.1 i ust.3a ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów ( tekst jedn.: Dz. U. z 2007r. Nr 63, poz. 425, z późn. zm.),

k)   oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego,

l)     oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii karty oceny pracy lub dorobku zawodowego,

ł)   oświadczenia, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną , o której mowa w art.76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2006r Nr 97,poz.674, z późn. zm.) lub w art.140 ust.1ustawy z dnia 27 lipca 2005r – Prawo o szkolnictwie wyższym ( Dz. U .Nr 164,poz.1365,z późn. zm.),

m) oświadczenia, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

 

3.        Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym  i dopiskiem:

 

„ KONKURS  na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Powstańców Wielkopolskich w Rogoźnie” w terminie do dnia  26  maja 2011 roku do godz. 1400

lub

„KONKURS  na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Rogoźnie” w terminie do dnia 26 maja 2011 roku do godz. 1400 

lub

„KONKURS  na stanowisko dyrektora  Zespołu Szkół w Parkowie” w terminie do dnia  26  maja 2011 roku do godz. 1400

lub

„KONKURS na stanowisko dyrektora  Gimnazjum Nr 1 im. Mazurka Dąbrowskiego w Rogoźnie ” w terminie do dnia  26  maja 2011 roku do godz. 1400

na adres:

URZĄD MIEJSKI W ROGOŹNIE  ul. Nowa 2   64-610 Rogoźno

 

 

4.        Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Rogoźna.

 

 

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

 

drukuj pobierz pdf