Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2010-2014: Uchwała nr X/68/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 18 maja 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2011 rok

Uchwała Nr X/68/2011

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 18 maja 2011 roku

 

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2011 rok

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 ze zmianami)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§ 1.     W Uchwale Nr V/24/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogoźno na 2011 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 24/2011 Burmistrza Rogoźna z dnia 07 lutego 2011 roku, Uchwałą Nr VII/44/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 15 marca 2011 roku, Uchwałą Nr VIII/52/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 marca 2011 roku i Uchwałą Nr IX/61/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 kwietnia 2011 roku:

 

1.              Zmniejsza się dochody budżetu Gminy na 2011 rok o kwotę

1.012.627 zł

i ustala się na kwotę

51.829.631 zł

2.              Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi

51.829.631 zł

z tego:

 

1)         dochody bieżące w kwocie

40.676.758 zł

 

2)         dochody majątkowe w kwocie

11.152.873 zł

 

w tym:

 

 

a)         środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie

9.646.873 zł

 

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

 

3.              Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy na 2011 rok o kwotę

1.673.992 zł

i ustala się na kwotę

55.778.254 zł

4.              Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi

55.778.254 zł

 

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,

 

 

z tego:

 

 

1)         wydatki bieżące w wysokości

39.553.336 zł

 

w tym:

 

 

a)        wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań gminy w kwocie 

127.000 zł

 

2)         wydatki majątkowe w wysokości

16.224.918 zł

 

w tym:

 

 

a)        wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań gminy w kwocie 

14.775.305 zł

 

zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały

 

 

 

 

§ 2.     Dokonuje się zmiany § 3 Uchwały Nr V/24/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2011 rok, zmieniony Uchwałą Nr VII/44/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 15 marca 2011 roku, który otrzymuje brzmienie:

„§ 3.1. Uchwala się deficyt budżetu w kwocie 3.948.623 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek na rynku krajowym oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

2.         Określa się łączna kwotę planowanych przychodów  5.345.535 zł

3.         Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów    1.396.912 zł”

 

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 3.     Dokonuje się zmiany § 5 Uchwały Nr V/24/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogoźno na 2011 rok, zmienionego Uchwałą Nr VII/44/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 15 marca 2011 roku, który otrzymuje brzmienie:

„§ 5 Określa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 6.412.460 zł”

zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

 

§ 4.     Dokonuje się zmiany § 7 Uchwały Nr V/24/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogoźno na 2011 rok, zmienionego Uchwałą Nr VII/44/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 15 marca 2011 roku, Uchwałą Nr VIII/52/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 marca 2011 roku i Uchwałą Nr IX/61/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 kwietnia 2011 roku, który otrzymuje brzmienie:

„§ 7 Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy w kwocie 3.521.300 zł z tego:

1)         dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na zadania bieżące 2.777.400 zł,

2)         dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania bieżące 743.900  zł”

zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 5.     Dokonuje się zmiany § 9 Uchwały Nr V/24/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogoźno na 2011 rok, który otrzymuje brzmienie:

            „§ 9 Wyodrębnia się plan dochodów i wydatków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2011 rok”

            zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

 

§ 6.     Dokonuje się zmiany § 10 Uchwały Nr V/24/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogoźno na 2011 rok, który otrzymuje brzmienie:

            „§ 10 Określa się dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 259.000 zł i wydatki na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 300.659 zł oraz na realizację zadań z programu przeciwdziałania narkomanii w kwocie 7.600 zł”

            zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

 

§ 7.     Dokonuje się zmiany § 12 Uchwały Nr V/24/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogoźno na 2011 rok, który otrzymuje brzmienie:

            „§ 12 Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości 6.140.390 zł, w tym na:

1)         pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 2.000.000 zł.

 

§ 8.    Dokonuje się zmiany § 13 pkt 1 ppkt a i b  Uchwały Nr V/24/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogoźno na 2011 rok, który otrzymuje brzmienie:

„§ 13 Upoważnia się Burmistrza Rogoźna do:

1)              zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych:

a)    na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu do wysokości 2.000.000 zł,

b)    o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku do wysokości 4.140.390 zł”.

 

§ 9.         Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

§ 10.       Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Uzasadnienie do Uchwały Nr X/68/2011

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 18 maja 2011 roku

 

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2011 rok

 

DOCHODY

1.     W dziale Rolnictwo i łowiectwo wprowadza się dochody w kwocie             329.761 zł

z tytułu dotacji celowej na realizację zadań zleconych dotyczącej zwrotu
podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego
do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów
postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

 

2.     W dziale Działalność usługowa wprowadza się dochody w kwocie              28.000 zł

        z tytułu otrzymanej darowizny pieniężnej na zadania własne gminy.

 

3.     W dziale Różne rozliczenia zmniejsza się dochody o kwotę           127.063 zł

z tytułu planowanego zwrotu naliczonego podatku VAT od nowo budowanego
środka trwałego w części służącej sprzedaży opodatkowanej.

Wysokość podatku naliczonego przypadająca do zwrotu została ustalona na podstawie złożonych przez wykonawców harmonogramów realizacji zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków etap II oraz separatorów na wlotach do Jeziora Rogozińskiego i rzeki Wełny aglomeracji Rogoźno”

W budżecie zaplanowano 2.126.682 zł, po korekcie będzie wynosić 1.999.619 zł (tj. za II i III kwartał 2011 roku, różnica 127.063 zł.

 

4.     W dziale Pomoc społeczna zwiększa się dochody o kwotę      3.835 zł

        z tytułu otrzymanego zawiadomienia o zwiększeniu dotacji celowej na realizację

        zadań zleconych z przeznaczeniem na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające, niektóre świadczenia rodzinne (zasiłek pielęgnacyjny).

        Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-4.3111-100/11 z dnia 29 kwietnia 2011 roku.

 

5.     W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się dochody
o kwotę     1.168.444 zł

z tytułu planowanych zaliczek dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich dotyczącej realizacji zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków etap II oraz separatorów na wlotach do Jeziora Rogozińskiego i rzeki Wełny aglomeracji Rogoźno”.

Zaplanowano w budżecie 10.271.296 zł winno być po otrzymaniu harmonogramów realizacji przedsięwzięcia 9.102.852 zł ( w tym. refundacja za rok 2010 - 476.327 zł oraz zaliczki na 2011 rok  - 8.626.525 zł)

 

6.     W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejsza się dochody o kwotę            78.716 zł

        z tytułu środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z PROW do remontu i modernizacji świetlicy wiejskiej w Parkowie wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowaniem otoczenia, który został wykonany w 2010 roku. W budżecie 2011 roku zaplanowano zgodnie z umową kwotę 247.499 zł, faktyczna należna refundacja wynosi   166.743 zł zgodnie z podpisanym aneksem do umowy – zmniejszenie wynosi 80.756 zł,
oraz wprowadzono kwotę 2.040 zł pozyskaną z Fundacji polsko – niemieckiej.

 

Ogółem dochody zmniejszono o kwotę       1.012.627 zł

 

WYDATKI

 

1.     W  dziale Rolnictwo i łowiectwo wprowadza się wydatki w kwocie    329.761 zł

na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

 

2.     W dziale Transport i łączność zmniejsza się wydatki o kwotę       300.000 zł

na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa ulic Seminarialnej, Długiej i Nowej wraz
z infrastrukturą towarzyszącą – etap I ul. Nowa. W postępowaniu zamówień publicznych wyłoniono wykonawcę robót budowlanych za kwotę  740.367,06 zł.

3.       W dziale Turystyka dokonano przeniesienia zaplanowanych wydatków między paragrafami na kwotę +/- 127.000 zł dotyczących realizacji małych projektów z PROW operacje pn. „Zagospodarowanie i wyposażenie obiektu małej architektury turystyczno – rekreacyjnej w miejscowościach: Studzieniec, Jaracz, Pruśce, Ruda.

 

        4.    W dziale Obsługa długu publicznego zmniejsza się wydatki o kwotę   74.000 zł

        w związku ze zmniejszeniem wielkości planowanego kredytu i pożyczki w 2011 roku o kwotę 1.177.610 zł.

 

5.     W dziale Ochrona zdrowia zwiększa się wydatki o kwotę   49.259 zł

        z tytułu rozliczenia wykonanych dochodów i wydatków za 2010 rok przeznaczanych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii.

                        (Dochody wykonane w 2010 roku                280.013,12 zł

                         Dochody planowane w 2010 roku                252.000,00 zł

                          Różnica                                                           28.013,12 zł

 

                        Wydatki planowane w 2010 roku  283.096,00 zł

                        Wydatki wykonane  w 2010 roku  261.850,78 zł

                        Różnica                                                  21.245,22 zł)

                        Łączna wartość z rozliczenia dochodów i wydatków wynosi 49.258,34 zł.

                        Dokonano przeniesienia wydatków przeznaczonych na dotacje celowe z budżetu jst między paragrafami na kwotę +/- 10.000 zł. (Uchwała Nr 9/845/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 27 kwietnia 2011 roku).

                       

6.     W dziale Pomoc społeczna zwiększa się wydatki o kwotę                                                     3.835 zł

       z przeznaczeniem na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej - realizacja zadań zleconych gminie.

 

7.     W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  zmniejsza się wydatki  o kwotę        1.679.887 zł

                       1)    w rozdziale Gospodarka ściekowa i ochrona wód zmniejszono wydatki
inwestycyjne o kwotę 2.039.527 zł na zadaniu realizowanym z EFRR w ramach WRPO na lata 2007-2013 pn.
”Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków etap II oraz separatorów na wlotach do Jeziora Rogozińskiego i rzeki Wełny aglomeracji Rogoźno”  w związku z zakończonymi postępowaniami zamówień publicznych na roboty budowlane oraz usługi Inżyniera Kontraktu.

                       Korekta została dokonana na podstawie faktycznie poniesionych wydatków w latach poprzednich oraz zawartych umów w wartościach brutto i przedłożonych harmonogramów realizacji robót w poszczególnych latach:

2009-2010                             -      906.751,40 zł,

                        2011                             - 14.160.304,21 zł,

                        2012                             -   9.531.981,70 zł,

                        2013                             -   4.732.529,74 zł.

                        Wartość w/w zadania wynosi 29.331.567,05 zł.

                Ogółem wydatki kwalifikowalne wynoszą 21.240.642,72 zł, które podlegają dofinansowaniu ze środków EFRR w  75,28%, co stanowi kwotę 15.989.955,83 zł w całym okresie realizacji zadania.

        Udział własny w wydatkach kwalifikowalnych – 24,72%, co stanowi kwotę 5.250.686,89 zł Wydatki niekwalifikowalne wynoszą 8.090.924,33 zł i dotyczą:

        -      map do celów projektowych i innych uzgodnień   134.957,89 zł,

                -      budowa separatorów        1.828.773,47 zł,

                -      nadzory autorskie         166.800,00 zł,

                -      audyt porealizacyjny           100.000,00 zł,

                -      podatek VAT            5.860.392,97 zł.

                        Łączna wartość udziału własnego w całym okresie realizacji zadania wynosi 13.341.611,22 zł.

               

2)       w rozdziale Gospodarka odpadami zwiększono wydatki o kwotę 235.613 zł

        w tym:

-      dokonano przesunięcia kwoty - 50.000 zł z wydatków bieżących do majątkowych,

-      wprowadzono wydatek inwestycyjny w wysokości 285.613 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa zbiornika odcieków na wysypisku komunalnym w Studzieńcu”,

-      dokonano przeniesienia dotacji celowej dla powiatu finansowanej z budżetu do wydatków za korzystanie ze środowiska +/- 20.000 zł,

3)    w rozdziale pozostała działalność zwiększono wydatki o kwotę 124.027 zł z tytułu

        zapłaconego odszkodowania na rzecz Zakładu Robót Instalacyjno – Inżynieryjnych Wodbud Tadeusz i Paweł Ryczkowski Spółka jawna z Piły na podstawie wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 30 marca 2011 roku sygn. akt ACa 200/11 w kwocie 74.056 zł oraz odsetek naliczonych od dnia 20.10.2005 roku do dnia 22.04.2011 roku w kwocie 49.970,63 zł.

        8.     W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się wydatki o kwotę  2.040 zł

        z przeznaczeniem na wyjazd młodzieży z Gimnazjum Nr 1 do Wustrow/ Niemcy w ramach wymiany młodzieży polsko – niemieckiej.

               

9.     W dziale Kultura fizyczna zmniejsza się wydatki o kwotę       5.000 zł

        w tym:

        1)    dokonano przeniesienia kwoty 155.000 zł z dotacji celowych z budżetu
 na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom do paragrafu dotacje celowe z budżetu gminy, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie  lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

               Uchwała Nr 9/845/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu  z dnia 27 kwietnia 2011 roku w sprawie wskazania, że Uchwała Nr VIII/52/2011  Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 marca 2011 roku podjęta zastała sprzecznie  z rozporządzeniem MF z dnia 02 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków.                

2)       dokonano zmniejszenia wydatków z zakupów inwestycyjnych o kwotę 5.000 zł,

przeznaczonych na zakup elementów wyposażenia placu zabaw w Parku Zwycięstwa.

                         

 

Ogółem wydatki zmniejszono o kwotę        1.673.992 zł

 

Dokonano zmian w n/w załącznikach:

 

Nr 3      „Plan przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem
nadwyżki budżetowej w 2011 roku”
zmniejszono przychody o łączna kwotę 661.365 zł, w tym:

               kredyty i pożyczki zmniejszono o kwotę 1.177.610 zł, zwiększono zaangażowania wolnych środków o kwotę 516.245 zł. Plan przychodów po zmianie wynosi 5.345.535 zł, deficyt wynosi 3.948.623 zł.

Nr 4.     „Wykaz wydatków majątkowych gminy ujętych w planie budżetu na rok 2011” zmniejszono nakłady do poniesienia o kwotę –  6.937.773 zł oraz zmniejszono planowane środki na 2011 rok
o kwotę 2.058.914 zł w tym:

                w poz. 1 załącznika zwiększono nakład do poniesienia o kwotę 2.887.631 zł oraz zmniejszono planowane środki na 2011 rok o kwotę 300.000 zł,

                w poz. 8 załącznika zmniejszono nakłady do poniesienia o kwotę 10.106.017 zł oraz planowane środki finansowe na 2011 rok o kwotę – 2.039.527 zł,

                w poz. 9 załącznika wprowadzono nakłady do poniesienia i planowane środki finansowe na 2011 rok w kwocie 285.613 zł,

                w poz. 14 załącznika zmniejszono nakłady do poniesienia i planowane środki finansowe na 2011 rok o kwotę 5.000 zł.

Nr 5.     ”Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2011 rok” zwiększono dochody i wydatki o kwotę 333.596 zł.

Nr 6.     „Zestawienie planowanych kwot dotacji w 2011 roku”  dokonano przeniesienia miedzy paragrafami udzielonych dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na kwotę +/– 165.000 zł.

Nr 7       „Plan dochodów i wydatków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2011 rok” wprowadzono środki z rozliczenia dochodów i wydatków za 2010 rok z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne oraz dokonano przesunięcia wydatków między paragrafami.

Nr 8      „Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
i wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii”
zwiększono wydatki o kwotę 49.259 zł z tytułu rozliczenia wykonanych dochodów i wydatków za 2010 rok oraz dokonano przeniesień dotacji miedzy paragrafami na kwotę +/- 10.000 zł.

 

 

Załaczniki Nr 1 - 8 do Uchwały Nr X/68/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 18 maja 2011 roku.xls

 

 

drukuj pobierz pdf