Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2011: Zarządzenie Nr 98/2011 z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej, ustalenia ceny i wywieszenia wykazu

Zarządzenie Nr OR.00501.1.98.2011

Burmistrza Rogoźna

z dnia 31 maja 2011 r.

 

w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej, ustalenia ceny i wywieszenia wykazu.

 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 37 ust. l ustawy o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2010r. Nr 102 poz.651 ze zmianami )w związku z § 2 ust. l i ust. 2 pkt 3, §3 ust.l, § 7 ust. 3 Uchwały nr L/360/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Rogoźno (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 98, póz.1866) oraz Uchwały nr X/62/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 18 maja 201 Ir. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie przetargowym nieruchomości gruntu stanowiącej własność Gminy Rogoźno

Zarządzam, co następuje:

 

§ l.

Sprzedać w trybie przetargu nieograniczonego nieruchomość gruntową stanowiącą własność Gminy Rogoźno, działkę nr 529 o pow. 12,4600 ha, położoną w Gościejewie, objętą księgą wieczystą Nr PO1O/00029136/4

 

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rogoźno-uchwała Nr XXIV/165/2008 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 kwietnia 2008r., zmiana z dnia 25 listopada 2009r. - uchwała Nr XLVI/324/2009 ww. działka objęta jest obszarem: Użytkowanie terenu - „tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej o przewadze występowania gleb wysokich klas bonitacyjnych III i IV podlegających ochronie prawnej".

 

§ 2.

Cenę wywoławcza działki nr 529, sprzedawca ustala na kwotę 472.000,00zł brutto: słownie: czterystasiedemdziesiątdwatysiącezłotych. Cenę ustalono w oparciu o wycenę sporządzoną przez rzeczoznawcę majątkowego. Cenę ustalono w oparciu o wycenę sporządzoną przez rzeczoznawcę majątkowego.

 

Sprzedaż podlega zwolnieniu z podatku VAT , na podstawie art. 43 ust. l pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług / Dz. U. Nr 54, poz.535 ze zm./.

 

§ 3.

Wykaz nieruchomości zostanie wywieszony na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Rogoźnie oraz na strome internetowej www.rogozno.pl link - przetargi i oferty

 

§ 4.

Nabywca ponosi koszty wyceny i opracowań geodezyjnych w kwocie 1856,78 zł.

 

§ 5.

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

 

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

drukuj pobierz pdf