Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Postanowienia o uzgodnieniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, wydane przez właściwe organy: Postanowienie Starosty Obornickiego oraz Zarządu Powiatu w Obornikach w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej średniego napięcia 15 kV, montaż słupa w linii kablowej SN 15kV

Oborniki, dnia 30 maja 2011 r.

Starosta Obornicki

Ul. 11 Listopada 2a

64-600 Oborniki

 

GN.673.70.2011

 

POSTANOWIENIE

 

Na podstawie art. 106 § 5 ustawy z dn. 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego [tekst jedn. Dz. U. z 2000r. Nr 98 póz. 1071 ze zm.], związku z art.53 ust.4 pkt6 ustawy z dn. 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zm.] oraz art. 5 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dn. 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych [tekst jedn. Dz. U. z 2004r. Nr 121 poz. 1266 ze zm.] po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Rogoźna z dnia 19.05.2011r.(data wpł. 23.05.2011 r.):

 

uzgadniam projekt

Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

dla budowy linii kablowej średniego napięcia 15 kV, montaż słupa w linii kablowej SN 15kV na terenie działek o nr. ewid.: 164/1,165 i 108 położonych w miejscowości BUDZISZEWKO, gmina Oborniki.

 

UZASADNIENIE

 

Do Starosty Obornickiego wpłynął wniosek Burmistrza Rogoźna z dn. 19.06.2011 r. o uzgodnienie projektu Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GPiM.6733.5.2011 dla inwestycji opisanej powyżej. Planowana inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości BUDZISZEWKO i przebiega przez działki wykazane powyżej.

W wyniku przeprowadzonego postępowania administracyjnego stwierdzono, że przedłożony projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nie budzi zastrzeżeń z punktu widzenia przepisów w sprawach ochrony gruntów rolnych.

Niniejsze uzgodnienie nie jest jednoznaczne z decyzją, o której mowa w art. 11 ustawy z dn.3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych[tekst jedn. Dz.U. z 2004r. Nr 121 póz. 1266 ze zm.].

 

Pouczenie

 

Na niniejsze Postanowienie służy stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile, w terminie 7 dni od dnia doręczenia, za moim pośrednictwem.

 

 

 


 

Oborniki, dnia 30 maja 2011 r.

Zarząd Powiatu

w Obornikach ul. 11 Listopada 2A

64-600 Oborniki

 

ZDP.4.5427/53/2011

 

POSTANOWIENIE NR 50/2011

 

Na podstawie art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, póz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 4 pkt 9 i art. 64 ust. l ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, póz. 717 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 19/11 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie upoważnienia dla Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Obornikach do prowadzenia w imieniu Zarządu Powiatu Obornickiego spraw administracji drogowej, po rozpatrzeniu sprawy z wniosku wniesionego dnia 20.05.2011 r. przez Burmistrza Rogoźna

 

postanawiam

uzgodnić projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr GPiM.6733.5.2011 dla przedmiotowej inwestycji - bez uwag.

 

Uzasadnienie

Burmistrz Rogoźna pismem nr GPiM.6733.5.2011 z dnia 19.05.2011 r. w toku postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie linii kablowej średniego napięcia 15 kV, montażu słupa w linii kablowej SN-15kV na terenie działek o nr ewid. 164/1, 165 i 108 położonych w miejscowości Budziszewko, gmina Rogoźno, graniczących z drogą powiatową nr 2030P Rogoźno - Budziszewko o nr ewid. działki 108, zwrócił się o   uzgodnienie projektu decyzji do zarządu drogi.

Obowiązek taki wynika z art. 53 ust. 4 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu

i  zagospodarowaniu przestrzennym.

Po zapoznaniu się z projektem decyzji stwierdzono, iż planowana lokalizacja inwestycji nie jest sprzeczna z celami bezpieczeństwa ruchu drogowego. Biorąc powyższe pod uwagę postanowiono jak w sentencji.

 

Pouczenie

Na postanowienie służy inwestorowi zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile za moim pośrednictwem w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.

 

 

Skan postanowienia Starosty Obornickiego oraz Zarządu Powiatu w Obornikach w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej średniego napięcia 15 kV, montaż słupa w linii kablowej SN 15kV na terenie działek o nr. ewid.: 164/1,165 i 108 położonych w miejscowości BUDZISZEWKO, gmina Oborniki.(GPiM.6733.5.2011).pdf

 

drukuj pobierz pdf