Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z posiedzeń Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa: Protokół nr 5/2011 z posiedzenia Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 20 kwietnia 2011 roku o godz. 12.00 w w sali nr 20 UM w Rogoźnie

PROTOKÓŁ 5/2011

z posiedzenia Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 20 kwietnia 2011 roku o godz. 12.00 w sali nr 20 UM w Rogoźnie

 

Posiedzenie Komisji otworzył i posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Komisji Andrzej Olenderski

 

W posiedzeniu uczestniczyli radni zgodnie z listą obecności. Radny A. Nadolny brał udział do godz. 13.30. Radny R. Kinach do godz. 14.15 . Radny M. Połczyński do godz. 17.20.

Ponadto w obradach udział wzięli goście, zgodnie z listą obecności, która stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

1.      Otwarcie obrad.

2.      Stwierdzenie quorum.

3.      Przyjęcie porządku obrad.

4.      Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.

5.      Drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe i gminne na terenie Gminy Rogoźno:

a) plany i prace inwestycyjne oraz remontowe,

b) modernizacja i naprawa przejazdów kolejowych,

c) współpraca właścicieli dróg i przejazdów kolejowych z Gminą Rogoźno w zakresie przedsięwzięć inwestycyjnych i modernizacyjnych,

d) zamierzenia inwestycyjne w temacie budowy obwodnicy dla miasta Rogoźna.

6.      Analiza stanu bezpieczeństwa w Gminie Rogoźno:

a) organizacja systemu zarządzania kryzysowego,

b) rozpatrzenie materiałów i opracowań sesyjnych.

7.      Omówienie projektów uchwał i materiałów na najbliższą sesję Rady Miejskiej w Rogoźnie.

8.      Wolne wnioski i głosy.

9.      Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Komisji A. Olenderski zaproponował, aby w pierwszej kolejności omówić uchwałę w sprawie  Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2013, ponieważ Pani Kierownik GOPS na godz. 13.00 bierze udział w akcji rozdawania żywności.

Porządek obrad wraz z zaproponowaną zmianą został przyjęty jednogłośnie 7 głosami „za” w obecności 7 radnych.

 

Projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2013 omówiła Kierownik GOPS E. Kowalska.

Uwag nie było.

 

Protokół z ostatniego posiedzenia Komisji został przyjęty jednogłośnie 7 głosami „za” w obecności 7 radnych.

 

Przewodniczący Komisji A. Olenderski podziękował Kierownikowi Rejonu Dróg Wojewódzkich w Gnieźnie J. Socha za postawienie barierek na ul. Piłsudskiego w Rogoźnie, przy przejeździe kolejowym. W tej chwili pojazdy się tam nie zatrzymują, a kupujący w tym sklepie sobie radzą i jest porządek.

Radny H. Janus powiedział, że na temat postawienia barierek są też inne głosy, iż do chodnika jest jeszcze ok. 1,5m i tą część można było wykorzystać jako parking, ponieważ z boku jest linia przerywana, niezabraniająca postoju. Niektóre pojazdy zatrzymują się w tej chwili na szosie, aby pójść do sklepu.

Kierownik RDW przypomniał, że wniosek i intencja była taka, aby samochody nie wjeżdżały na chodnik i go niszczyły. Dodał, że można powołać komisję, która rozważy zasadność i możliwość przesunięcia barierek.

Radny H. Janus powiedział, że składa wniosek, aby spotkać się w tej sprawie, ponieważ w tej chwili samochody stoją jednym kołem na pasie, a drugim na szosie.

Kierownik RDW powiedział, że w maju prawdopodobnie odbędzie się takie spotkanie, o udział w którym poprosi radnych, Policję i wtedy podjęte zostaną decyzje, co dalej.

Wniosek radnego H. Janusa został przyjęty jednogłośnie 7 głosami „za” w obecności 7 radnych.

Przewodniczący Komisji A. Olenderski poinformował, że Pan S. Baranowski z GDDKiA nie będzie brał udziału w Komisji, ponieważ został wezwany do Poznania. Dodał, że po przebudowie drogi krajowej nr 11 w m. Ruda pozostały pewne niedociągnięcia. Przewodniczący Komisji wniósł o:

-        usunięcie pnia po ściętym drzewie przy drodze krajowej nr 11 naprzeciw osiedla mieszkaniowego w Rudzie. Wyjaśnił, że pień drzewa znajdujący się tuż przy jezdni stanowi duże niebezpieczeństwo dla pojazdów z uwagi na jego ograniczoną widoczność i brak jakiegokolwiek oznakowania,

Wniosek radnego A. Olenderskiego został przyjęty jednogłośnie 7 głosami „za” w obecności 7 radnych,

-        zabezpieczenie kratką betonową bocznych powierzchni rowu przed osuwaniem ziemi, położonego przy drodze krajowej nr 11 naprzeciw firmy Państwa Guzów w Rudzie. Wyjaśnił, że ziemia z bocznych powierzchni rowu osuwa się na dno rowu i w ten sposób sukcesywnie zasypuje rów,

Wniosek radnego A. Olenderskiego został przyjęty jednogłośnie 7 głosami „za” w obecności 7 radnych,

-        utwardzenie z kostki betonowej zjazdu z drogi krajowej nr 11 na ścieżkę rowerową na odcinku od ronda na Rudzie w kierunku rzeki Wełny. Wyjaśnił, że  użytkownicy pól uprawnych korzystają z ww. zjazdu, rozjeżdżają ciężkim sprzętem rolniczym nieutwardzony zjazd, co przyczynia się do nawiezienia ziemi na ścieżkę rowerową jak również powstawania niebezpiecznych kolein na zjeździe,

Wniosek radnego A. Olenderskiego został przyjęty jednogłośnie 7 głosami „za” w obecności 7 radnych,

-        usunięcie gałęzi po wyciętych drzewach przy drodze krajowej nr 11 w Rudzie. Wyjaśnił, że w trakcie przebudowy skrzyżowania w Rudzie na typu rondo oraz budowie towarzyszących ciągów pieszo- jezdnych, chodników i ścieżek rowerowych usunięto wiele drzew, po których pozostały gałęzie stwarzające nieporządek i nieład, który coraz bardziej zwiększa się w wyniku silnych wiatrów, stwarzając tym samym pewne niebezpieczeństwo dla użytkowników ciągów komunikacyjnych,

Wniosek radnego A. Olenderskiego został przyjęty jednogłośnie 7 głosami „za” w obecności 7 radnych,

Radny A. Nadolny złożył wniosek o korektę koron drzew na odcinku drogi krajowej nr 11 od Rożnowa do zjazdu do m. Parkowo.

Wniosek radnego A. Nadolnego został przyjęty jednogłośnie 7 głosami „za” w obecności 7 radnych.

Radny H. Janus wniósł o frezowanie nawierzchni drogi krajowej nr 11 w okolicach skrzyżowania z drogą powiatową nr 2025P Parkowo- Wełna.

Wniosek radnego H. Janusa został przyjęty jednogłośnie 7 głosami „za” w obecności 7 radnych.

Radny H. Janus wniósł o:

-        oświetlenie czterech znaków C-10 na wyspach bocznych z kostki betonowej przy wjeździe i wyjeździe z m. Gościejewo,

Kierownik RDW w Gnieźnie powiedział, że znaki C-10 są urządzeniami bezpieczeństwa ruchu drogowego, które są projektowane w celu ograniczenia prędkości i spowolnienia ruchu. Na takiej drodze jak droga krajowa te urządzenia powinny być wyraźnie widoczne. RDW np. na drodze wojewódzkiej Wągrowiec- Poznań wprowadził skuteczne oświetlenie, ponieważ znaki były rozjeżdżane przez pojazdy.

Wniosek radnego H. Janusa został przyjęty jednogłośnie 7 głosami „za” w obecności 7 radnych.

-        zamontowanie dwóch barier sprężystych z odpowiednim oznakowaniem na poboczach drogi przy wysepkach wjazdowych na 230+700 km i 232+300 km w m. Gościejewo. Wyjaśnił, że pobocze jest rozjeżdżane i pomimo wysypania na poboczach destruktu, może się zdarzyć, iż jakiś samochód znajdzie się w rowie.

Wniosek radnego H. Janusa został przyjęty jednogłośnie 7 głosami „za” w obecności 7 radnych.

-        udrożnienie przepustu na 230+815 km drogi krajowej nr 11 przy skrzyżowaniu z drogą nr 272512P w m. Gościejewo,

Wniosek radnego H. Janusa został przyjęty jednogłośnie 7 głosami „za” w obecności 7 radnych.

-        naprawę uszkodzonego zjazdu podczas remontu drogi krajowej na 231+030 km w m. Gościejewo,

Wniosek radnego H. Janusa został przyjęty jednogłośnie 7 głosami „za” w obecności 7 radnych.

-        przesunięcie do granicy chodnika trzech słupów energetycznych znajdujących się na 231+750 km w m. Gościejewo. Wyjaśnił, że GDDKiA na pismo z Urzędu odpowiedziała, iż słupy energetyczne zlokalizowane w chodniku zostaną przesunięte do granicy chodnika w ramach prowadzonej budowy. Dodał, że wszystko tam jest wykończone i wygrabione. Maszt oświetleniowy przejścia dla pieszych postawiono na ukos i w tej chwili zajmuje 1/3 chodnika. Właściciel posesji obok mówił, że wyraziłby zgodę na umieszczenie masztu za płotem,

Wniosek radnego H. Janusa został przyjęty jednogłośnie 7 głosami „za” w obecności 7 radnych.

-        poszerzenie promieni skrętu na zjazdach na działki rolne z drogi krajowej nr 11. Wyjaśnił, że wszystkie zjazdy na pola są wykonane pod kątem prostym, co utrudnia wjazd i zjazd z pól,

Wniosek radnego H. Janusa został przyjęty jednogłośnie 7 głosami „za” w obecności 7 radnych.

-        poszerzenie chodnika i postawienie barier rurowych przy budynku nr 14 (działka nr 297) w m. Gościejewo. Wyjaśnił, że chodnika jest bardzo wąski w tym miejscu i brakuje tam barier, ponieważ budynek nr 14 znajduje się w pasie drogowym.

Kierownik RDW w Gnieźnie powiedział, że tego typu kwestie powinny być rozstrzygane na etapie projektowania i zatwierdzania projektu.

Wniosek radnego H. Janusa został przyjęty jednogłośnie 7 głosami „za” w obecności 7 radnych.

-        przestawienie znaku D-42 "obszar zabudowany" o ok. 100 m przed skrzyżowaniem z drogą nr 2023P do m. Karolewo,

Wniosek radnego H. Janusa został przyjęty jednogłośnie 7 głosami „za” w obecności 7 radnych.

-        naprawę uszkodzonej nawierzchni asfaltowej na 230+920 km drogi krajowej nr 11 w m. Gościejewo,

Wniosek radnego H. Janusa został przyjęty jednogłośnie 7 głosami „za” w obecności 7 radnych.

-        zamontowanie siatki ochronnej na przepuście biegnącym pod drogą nr 11 przy budynku nr 8 w kierunku Strugi Sokołowskiej m. Gościejewo. Dodał, że chciałby również uzyskać odpowiedź na pytanie, dlaczego na dnie rowu nie ma płyt ażurowych, tylko podłoże jest piaszczyste?

Wniosek radnego H. Janusa został przyjęty jednogłośnie 7 głosami „za” w obecności 7 radnych.

-        obniżenie krawężnika przy zjeździe z drogi krajowej nr 11 przy budynku nr 12 w m. Gościejewo,

Wniosek radnego H. Janusa został przyjęty jednogłośnie 7 głosami „za” w obecności 7 radnych.

-        wykonanie przepustu w m. Gościejewo przy przejściu dla pieszych pod chodnikiem na 231+400 km. Radny wyjaśnił, że brak możliwości odpływu wody powoduje zalewanie przyległych działek,

Wniosek radnego H. Janusa został przyjęty jednogłośnie 7 głosami „za” w obecności 7 radnych.

-        zmianę linii jednostronnie przekraczalnej na linię przerywaną na wysokości budynków nr 10 i 12 w m. Gościejewo. Radny zwrócił uwagę na fakt, że nie ma możliwości zjazdu z drogi nr 11 do posesji od strony Piły.

Wniosek radnego H. Janusa został przyjęty jednogłośnie 7 głosami „za” w obecności 7 radnych.

-        odwodnienie zatoczki autobusowej za Zespołem Szkół w Gościejewie, po prawej stronie jadąc w kierunku Piły. Nadmienił, że po zdemontowaniu starych wiat przystankowych w m. Gościejewo przez wykonawcę przebudowy drogi krajowej nr 11 nie zostały zamontowane nowe wiaty. Zwrócił uwagę, że nie ma w tej chwili miejsca na nowe wiaty przystankowe w zatoczkach autobusowych,

Wniosek radnego H. Janusa został przyjęty jednogłośnie 6 głosami „za” w obecności 6 radnych.

-        wyrównanie poziomu rowu z dnem przepustu na 231+400 km w m. Gościejewo. Wyjaśnił, że z jednej strony rowu woda stoi 0,5m, a z drugiej strony wody praktycznie nie ma,

Wniosek radnego H. Janusa został przyjęty jednogłośnie 5 głosami „za” w obecności 5 radnych.

-        uporządkowanie pasa drogowego po wykonaniu chodnika przed budynkiem nr 4 w m. Gościejewo. Wyjaśnił, że przy wycinaniu krzewów przez GDDKiA zostało odkryte dzikie wysypisko na działce gminnej. Dodał, że nie wie kto miałby to uporządkować. Gmina czy GDDKiA.

Kierownik RDW w Gnieźnie powiedział, że GDDKiA powinna wyegzekwować usunięcie śmieci od wykonawcy, który kończąc prace powinien oddać pas uporządkowany.

Wniosek radnego H. Janusa został przyjęty jednogłośnie 6 głosami „za” w obecności 6 radnych.

 

Kierownik RDW w Gnieźnie J. Socha poinformował, że w 2011 r. nie jest zaplanowane wykonanie nakładki na nawierzchnie drogi nr 241 w szczególności od ul. Fabrycznej do przejazdu kolejowego. Natomiast gruntowny remont cząstkowy tego odcinka będzie zakończony w najbliższy piątek. Nadmienił, że ze względu na wysoki poziom wód gruntowych nastąpi pogłębienie rowów na odcinku 375m w m. Marlewo. Poinformował, że w wieloletnim planie Województwa Wielkopolskiego obwodnica  Rogoźnie nie jest ujęta. Dodał, że pozostaje pytanie, jak daleko Gmina ma rozpracowane kwestie planistyczne. WZDW tego nie wie, a od tego należałoby zacząć. Jest kilka kwestii, na które Gmina zlecając opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego, powinna zwrócić uwagę. Bardzo ważne są uwarunkowania środowiskowe i to, aby koszt dostosowania do tych uwarunkowań był jak najniższy. Kierownik powiedział, że na poprzednich spotkaniach była mowa o poprowadzeniu obwodnicy przy rzece Wełnie i w tym przypadku bardzo ważne jest przeprowadzenie badań  geologicznych, aby nie ponosić dodatkowych kosztów. Zwrócił uwagę, że ważne jest wyznaczenie korytarza obwodnicy w planie zagospodarowania, aby chronić teren przed ewentualną dalszą zabudową. Powstanie jakichś obiektów budowlanych wiąże się również w większymi kosztami budowy obwodnicy.

Inspektor UM Z. Wiese poinformował, że w 2003 r. w ramach Stowarzyszenia „Komunikacja” powstała koncepcja programowo- przestrzenna obejścia drogowego miasta Rogoźna. Działo się to w momencie, kiedy do realizacji realnie mogła wejść przebudowa drogi krajowej nr 11 na drogę ekspresową. Chodziło o to, żeby koncepcja wiązała północną obwodnicę Rogoźna z węzłem Ruda- Rogoźno. Jednak nie ma na dzień dzisiejszy badań geologicznych i nie wiadomo co się kryje w ziemi. Na tym etapie należałoby przygotować roboczy projekt przebiegu drogi. Pan Z. Wiese nadmienił, że odbyło się spotkanie z Panem J. Kado, radnym Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, na którym również sugerował przygotowanie przez Gminę badań geologicznych. Stwierdził, że gro gruntów należy do Gminy. Ma również być opracowany plan zagospodarowania terenu na Wójtostwie. Dużo jest jeszcze ziemi agencyjnej.

Przewodniczący Komisji A. Olenderski poinformował, że również brał udział w spotkaniu radnym Sejmiku Panem J. Kado. Obecny był również  Pan R. Juszkiewicz, który sugerował przygotowanie wstępnych podkładów, aby było wiadomo, w którym miejscu przeprowadzić badania geologiczne.  Poruszono również kwestię zawieszenia ruchu towarowego powyżej danego tonażu na drodze nr 241.

Radny H. Janus wyraził zdziwienie, że o spotkaniu z radnym Sejmiku Panem J. Kado nie byli powiadomieni chociażby radni, którzy od kilku już lat wnioskują o wybudowanie obwodnicy.

Przewodniczący Komisji A. Olenderski wyjaśnił, że brał udział w spotkaniu jako Przewodniczący Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa. Również obecny był Pan Burmistrz, Pan Przewodniczący Rady, pracownik UM, radny H. Kuszak i mieszkańcy. Spotkanie odbyło się po to, aby dowiedzieć się od Pana Kado w jakie drzwi pukać, z kim dalej rozmawiać.

Radny M. Połczyński poinformował o niedrożności przepustu przy drodze wojewódzkiej nr 241 na wjeździe do m. Marlewo. Zapytał, czy w ramach pogłębienia rowów będzie to naprawione?

Kierownik RDW powiedział, że jeśli przepust znajduje się na drodze powiatowej lub gminnej, to udrożnienie przepustu należy do zarządcy drogi. Nadmienił, że rów przydrożny służy do odwodnienia pasa drogowego, a nie przydrożnych działek.

Radny R. Kinach zapytał o realizację przez WZDW zadania związanego z budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. II AWP z wyjazdem z os. Przemysława.

Kierownik RDW w Gnieźnie powiedział, że nie odpowie w tej chwili jak wygląda to sprawa, ponieważ nie ma ze sobą dokumentów, ale udzieli wyjaśnień w późniejszym terminie.

Przewodniczący Komisji A. Olenderski powiedział, że z tego co pamięta przyszła odpowiedź z WZDW, iż z uwagi na ograniczone środki finansowe realizacja zadania jest przełożona na rok 2012. Następnie złożył wniosek do WZDW o zamontowanie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 w okolicach skrzyżowania ul. Kotlarskiej i Wielkiej Poznańskiej w Rogoźnie na sygnalizatorach świetlnych tablic „przejście dla pieszych” za skrzyżowaniem jako znaki informacyjne dla pojazdów jadących w kierunku Wągrowca i w kierunku Rudy. Wyjaśnił, że  kierowcy jadący z kierunku Wągrowca czy Rudy nie widzą poziomych znaków przejście dla pieszych usytuowanych za skrzyżowaniem pod kątem 90º, co grozi potrąceniem pieszych przechodzących na zielonym świetle po przejściu, gdyż w tym samym czasie pojazdy dokonują manewru skrętu również na zielonym świetle.

Wniosek radnego A. Olenderskiego został przyjęty jednogłośnie 5 głosami „za” w obecności 5 radnych.

Przewodniczący Komisji A. Olenderski zapytał, jak podejść do rozmów z PKP ws. przejazdu kolejowego na ul. Piłsudskiego w Rogoźnie?

Radny H. Janus powiedział, że na spotkaniu przy przejeździe kolejowym, w którym udział wzięli Kierownik Wydziału RGiP T. Zygmunt, Pan Z. Nowak, przedstawiciele PKP i RDW ustalono, że PKP wykona przejazd kolejowy, a WZDW chodnik. Dodał, że nie posiada protokołu z tego spotkania, ale sprawa ucichła.

Kierownik RDW w Gnieźnie powiedział, że PKP podejmowało, iż będzie w ramach swoich obowiązków naprawiało przejazd. Odnośnie chodnika stwierdził, że nie było chyba takich deklaracji ze strony WZDW, ale nie będzie twierdził, że tak na pewno nie było. Poinformował, że sięgnie do dokumentów i wyjaśni tą kwestię.

Radny M. Połczyński zapytał o ustalenia i dalsze działania związane z natężeniem ruchu na drodze w kierunku Marlewa. Wyjaśnił, że dochodzi tam coraz częściej do wypadków.

Kierownik RDW w Gnieźnie powiedział, że zapisał sobie tą sprawę i ją wyjaśni.

Radny P. Wojciechowski poinformował, że na dyżurze radnego H. Kuszaka zgłosili się mieszkańcy z prośbą o zamontowanie barier ochronnych na skrzyżowaniu ul. Kotlarskiej z ul. W. Poznańską, a Pan Burmistrz wystąpił z pismem do RDW 16 lutego br. o ich zamontowanie. Zapytał, jaka jest decyzja w tej sprawie?

Kierownik RDW w Gnieźnie powiedział, że z tego co pamięta bariery ochronne będą ustawione w maju.

Radny P. Wojciechowski zapytał o możliwość zamontowania barier przy Parku Zwycięstwa przy rondzie.

Kierownik RDW w Gnieźnie odpowiedział, że rozważy ten problem.

Radny H. Janus powiedział, że plan zagospodarowania przestrzennego na Wójtostwie powinien być zgodny z badaniami geologicznymi.

Inspektor UM Z. Wiese powiedział, że sugestia jest taka, aby już na mapach uproszczonych przebiegała trasa, aby geolodzy mogli dokładnie określić warunki gruntowe itd.

Radny H. Janus zapytał, kiedy będzie to zrobione?

Inspektor UM Z. Wiese powiedział, że na dzień dzisiejszy nie ma na to pieniędzy.

Radny H. Janus stwierdził, że plan za chwilę ma obowiązywać.

Inspektor UM Z. Wiese powiedział, że ma być uruchomiona procedura opracowywania planu.

Radny H. Janus powiedział, że może zdarzyć się tak, że plan zostanie przyjęty, a badań geologicznych nie będzie.

Inspektor UM Z. Wiese powiedział, że tak.

Kierownik RDW J. Socha stwierdził, że te działania powinny być równoległe, aby uniknąć dodatkowych kosztów. Najpierw powinno się określić korytarz, w którym obwodnica powinna być zlokalizowana. Później powinno się wykonać badania geologiczne, czy teren nadaje się do budowy obwodnicy. Nadmienił, że plan zagospodarowania podczas opracowywania powinien być uzgodniony z zarządcą drogi. Takie uzgodnienie w formie postanowienia stanowiłoby akceptacje zarządcy drogi. Dodał, że będzie on zwracał uwagę na takie kwestie jak wykonanie badań geologicznych.

Radny A. Jóźwiak zapytał o koszt wykonania badań geologicznych.

Kierownik RDW J. Socha odpowiedział, że od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych. Zależy na jakim odcinku drogi miałyby być one wykonane, od ilości odwiertów itd. Dodał, że jego zdaniem bez badań geologicznych plan będzie niepełny.

Przewodniczący Komisji A. Olenderski stwierdził, że współpraca Gminy z WZDW i RDW jest dobra i dziękuje za nią.

Kierownik RDW J. Socha powiedział, że koronnym argumentem o wystąpienie z wnioskiem o realizację zadania powinno być opracowanie planu podpartego badaniami geologicznymi i uwarunkowaniami środowiskowymi, aby plan był dokumentem niepodważalnym, w oparciu o który będzie można dalej postępować.

 

Następnie ogłoszono 10 minut przerwy.

 

Sprawozdanie z działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Obornikach złożył Dyrektor ZDP Bogdan Andrzej Jeran.

Radny M. Połczyński zapytał o zatoczkę i jej odwodnienie w Siernikach.

Dyrektor ZDP powiedział, że trzeba poprawić profil nadbrzeża ponieważ woda czasami nie schodzi.

 

Przewodniczący Komisji A. Olenderski poprosił, aby przerwać na chwilę dyskusję w sprawie dróg powiatowych i udzielić głosu Dyrektorowi ZEAPO, który musi opuścić posiedzenie o godz. 15.30, a ma do omówienia projekt uchwały.

Projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Rogoźno przekraczające podstawę programową wychowania przedszkolnego przedstawił Dyrektor Zespołu Ekonomiczno- Administracyjnego Placówek Oświatowych W. Jaworski.

Radny H. Janus zapytał, dlaczego w Rogoźnie nie podwyższano opłat w ciągu kilku ostatnich lat, tak jak w innych gminach?

Dyrektor ZEAPO powiedział, że był przygotowany projekt uchwały, który został odroczony w 2010 r. Natomiast w 2008 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił ówcześnie obowiązującą uchwałę.

Radny H. Janus zapytał, ile jest w Gminie dzieci 5 i 6-cio letnich.

Dyrektor ZEAPO odpowiedział, że 6-cio latków jest 216, a 5-cio latków 231. Dodał, że wg nowej ustawy trzeba im zagwarantować miejsce w przedszkolach.

Radny H. Janus zapytał o miejsca w przedszkolach.

Dyrektor ZEAPO odpowiedział, że miejsc na pobyt dłuższy niż 5 godz. jest max. 260.

Radny H. Janus zapytał o przedszkola prywatne.

Dyrektor ZEAPO odpowiedział, że jest ich 25, czyli jeden oddział. Dodał, że drugie przedszkole prywatne jeszcze nie prowadzi naboru, ponieważ jest w trakcie budowy.

Radny A. Jóźwiak zapytał, jaką kwotę Gmina musi przekazać do prywatnego przedszkola za jedno dziecko?

Dyrektor ZEAPO odpowiedział, że zgodnie z ustawą 75% kosztów rzeczywistych.

Radny H. Janus zapytał, czy wiadomo jakie jest zapotrzebowanie na miejsca w przedszkolach i na ile godzin?

Dyrektor ZEAPO odpowiedział, że na dzień dzisiejszy zapisy do przedszkoli zostały zakończone i w najbliższych dniach będą ogłoszone listy dzieci przyjętych. Nadmienił, że Gmina ma obowiązek rozliczyć się z Ministerstwem z ilości dzieci wypełniających obowiązek wychowania przedszkolnego.

Radny H. Janus zapytał, czy rodzice, którzy zapisali dzieci np. na 8 godzin po podniesieniu stawek czterokrotnie, będą mogli wycofać się i przejść na 5 godz.

Dyrektor ZEAPO powiedział, że jeśli uchwała zostanie podjęta i ogłoszona w Dzienniku Urzędowym, to dopiero istnieje forma prawna do podpisania umowy cywilno- prawnej dyrektora przedszkola z rodzicem na daną ilość godzin.

Radny H. Janus zapytał, do kiedy mają być podpisane umowy?

Dyrektor ZEAPO odpowiedział, że do końca sierpnia po opublikowaniu uchwały.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że w tym tygodniu skończyły się nabory w przedszkolach i wczoraj odbyło się spotkanie Pani Pełnomocnik ds. Oświaty z dyrektorami przedszkoli i dane jeszcze nie są gotowe. Dodał, że jutro ma spotkanie z dyrektorami i nie wie, czy nie będzie trzeba w SP nr 3 otworzyć oddziału zerowego. Jest dużo chętnych i mnóstwo dzieci nie zostało przyjętych. Buduje się kolejne przedszkole z 4 oddziałami i być może rozwiąże problem braku miejsc. Zwrócił uwagę, że będą to dodatkowe koszty dla Gminy. Burmistrz nadmienił, że im wyższa będzie odpłatność za godzinę i im mniej Gmina będzie dokładała do przedszkoli, tym mniejsza kwota będzie do przekazania potem do prywatnych  przedszkoli.

Radny H. Janus zapytał, czy 3 i 4-ro latki mają również 5 godzin bezpłatnie?

Dyrektor ZEAPO powiedział, że jeśli jest miejsce w przedszkolu.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że może też być tak, iż w szkołach podstawowych będą oddziały 5 godz. na dwie zmiany, jeśli nie będzie miejsc dla 5-cio i 6-cio latków.

 

Radny R. Szuberski zapytał, czy jest możliwość wykonania dalszego chodnika na ul. W. Poznańskiej do końca kadencji?

Dyrektor ZDP w Obornikach powiedział, że dokumentacja jest gotowa, ale na razie nie ma pieniędzy na dalszą realizację. W br. jest jedna potężna inwestycja za 4 mln zł i raczej nie ma co liczyć na środki na inne inwestycje.

Radny M. Połczyński powiedział, że na drodze z Prusiec do Siernik są jeszcze dziury, które jeszcze nie zostały zrobione. Zapytał, czy będzie to dokończone?

Dyrektor ZDP w Obornikach powiedział, że zawsze najpierw robi się duże dziury, a później łata się te mniejsze. Będzie to sukcesywnie realizowane. Dodał, że ZDP nie ma swojej maszyny i jest uzależniony od innych. Nadmienił, że taka maszyna w to koszt w granicach 300- 400 tys. zł. i dodatkowo trzeba zatrudnić kilku ludzi, którzy będą się tym zajmować.

Radny H. Janus powiedział, że w Gościejewie na szosie ryczywolskiej została zniszczona bariera mostu przed laskiem. Wyjaśnił, że jest tam bardzo głęboki rów. Dlatego składa wniosek o jego naprawę.

Dyrektor ZDP w Obornikach powiedział, że ZDP będzie to naprawiał.

Wniosek radnego H. Janusa został przyjęty jednogłośnie 5 głosami „za” w obecności 5 radnych.

Radny H. Janus powiedział, że w Garbatce w rowie leżą krzewy w pasie drogowym wycięte podobno przez energetykę. Zapytał, czy Powiat interweniuje w tej sprawie?

Dyrektor ZDP w Obornikach powiedział, że problem polega na tym, iż prawdopodobnie energetyka zleciła komuś ścinkę i zapłaciła za nią, ale nie dopatrzyła, że nie zabrano tych gałęzi. Nadmienił, że dzwoni i pisze do energetyki o posprzątanie gałęzi, ale nie  przynosi to skutku.

Radny H. Janus zapytał, czy robione są opryski?

Dyrektor ZDP w Obornikach powiedział, że nie wolno tego robić.

Radny H. Janus powiedział, że punktowo na chwasty można.

Dyrektor ZDP w Obornikach powiedział, że wszystko zaczyna się od tego, iż musiałby kupić środki, żeby je kupić trzeba mieć magazyn na środki, a żeby mieć magazyn na środki, to trzeba mieć magazyn na odpady, odzież ochronną itd.

Radny H. Janus powiedział, że koszt koszenia co 2 lata będzie większy niż jeden oprysk.

Dyrektor ZDP w Obornikach powiedział, że maszyna ładnie rozkwasza i krzewy nie odrastają tak bardzo jak po ręcznym koszeniu.

Radny H. Janus zapytał o wycięcie krzewów na przejeździe kolejowym w Kaziopolu.

Dyrektor ZDP w Obornikach odpowiedział, że zostały one już wycięte.

Radny H. Janus zapytał o malowanie poziome pasów na drodze do Ryczywołu.

Dyrektor ZDP w Obornikach powiedział, że będą malowane tylko przejścia dla pieszych ze względu na brak środków. Nadmienił, że na malowanie wszystkich pasów potrzebowałby 60.000 zł.

Przewodniczący Komisji A. Olenderski zapytał Dyrektora ZDP, jak ocenia współpracę z Gminą Rogoźno na tle pozostałych gmin?

Dyrektor ZDP w Obornikach odpowiedział, że bardzo dobrze.

Przewodniczący Komisji A. Olenderski poprosił o kontynuację działań w przyszłych latach. Nadmienił, że mieszkańcy Garbatki zwracają uwagę na konieczność odwodnienia drogi, przy której wybudowano chodnik (od przejazdu kolejowego w stronę krzyża).

Dyrektor ZDP w Obornikach powiedział, że jeśli nadal będą tak intensywne opady, to trzeba będzie się zastanowić nad spustem lub przejściem do rowu.

Radny M. Połczyński podziękował za wykonane inwestycje, a szczególnie za wyrównanie drogi Owczegłowy- Wojciechowo.

 

Informację o stanie dróg gminnych złożył Inspektor UM w Rogoźnie Pan Zbigniew Wiese. Poinformował, że 15.04.2011 r. odbył się przetarg na budowę ul. Nowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, do którego przystąpiły 4 firmy. Konkurs wygrała firma STRABAG z Pruszkowa za kwotę 740.367,60 zł brutto. Dodał, że po przetargu zostanie ok. 200.000 zł i proponowałby zrobić odcinek od skrzyżowania do ul. W. Poznańskiej, ponieważ odcinek posiada pełne uzbrojenie łącznie z kanalizacją deszczową.

Radny H. Janus wyraził zadowolenie z wykonania remontu mostu na Strudze Sokołowskiej w Gościejewie. Dodał, że część jest inwestycji była wniesiona przez radnych przy wielkich kłótniach, a teraz wszyscy się ze zrealizowanych inwestycji cieszą.

Radny P. Wojciechowski zapytał o przybliżony koszt remontu mostu w Olszynie.

Inspektor UM Z. Wiese odpowiedział, że ok.150.000 zł.

Radny M. Połczyński wniósł o zbadanie drożności przepustu przy drodze wojewódzkiej nr 241 na wjeździe do m. Marlewo. Wyjaśnił, że powstają duże zastoiska wody w okolicach niedrożnego przepustu.

Wniosek radnego M. Połczyńskiego został przyjęty jednogłośnie 5 głosami „za” w obecności 5 radnych.

Przewodniczący Komisji A. Olenderski powiedział, że w latach 2009-2010 wszystkie inwestycje po zsumowaniu na terenach wiejskich wynoszą 2.296.069 zł, a w mieście 966.588 zł. Dodał, że chodzi tutaj o budowę dróg, chodników i ich remonty.

Radny H. Janus wniósł o zmianę linii ciągłej na linię przerywaną na 232+ 600 km w m. Gościejewo. Wyjaśnił, że  nie ma możliwości zjazdu z drogi nr 11 do działek rolnych od strony Piły oraz wyjazdu z tych działek w stronę Poznania.

Wniosek radnego H. Janusa został przyjęty jednogłośnie 5 głosami „za” w obecności 5 radnych.

 

Następnie przystąpiono do realizacji punktu 7 tj. analiza stanu bezpieczeństwa w Gminie Rogoźno.

Informację o organizacji systemu zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej w Powiecie Obornickim przedstawił Zastępca Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich i Zdrowia Pan Roman Szuberski – informacja pisemna stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Przewodniczący Komisji A. Olenderski zapytał, jak wygląda współpraca Gminy z Powiatem w sytuacji kryzysowej np. podczas powodzi?

Zastępca Naczelnika Wydziału SOiZ wyjaśnił, że jeśli sytuacja dotyczy jednej gminy, to działania prowadzi sam wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Jeśli stan wody jest taki, że burmistrz sobie nie radzi, to wyjściem jest prowadzenie ewakuacji doraźnej. W planach ewakuacji pokazane jest gdzie należy ludzi ewakuować. Nadmienił, że w Powiecie występowały lokalne podtopienia, które są często spowodowane tym, że ludzie są wybudowani w niewłaściwych miejscach. Dodał, że każda gmina ma mapy określające % współczynnik prawdopodobieństwa wystąpienia na 100 lat powodzi itd. Są tam wyszczególnione tereny zalewowe. Stwierdził, że powódź jest mało prawdopodobna, ale nie można jej wykluczyć.

Przewodniczący Komisji A. Olenderski zapytał o współdziałanie Gminy z Powiatem w zakresie zagrożeń chemicznych, biologicznych. Stwierdził, że kiedyś było więcej szkoleń w tym zakresie.

Zastępca Naczelnika Wydziału SOiZ powiedział, że jeśli zdarzenie dotyczy 2 gmin, to wtedy Powiat się tym zajmuje. Szkolenia i treningi są organizowane przynajmniej raz w roku. Natomiast raz na kwartał odbywają się szkolenia w formie internetowej. Dodał, że 12 lat temu jak  jeszcze pracował w Urzędzie zabezpieczono w chłodni „Maria”m.in. maski przeciwgazowe, pochłaniacze wielogazowe. Policja również została w ten sprzęt wyposażona. Na chwilę obecną są inne przepisy i w razie zagrożenia zajmie się tym Państwowa Straż Pożarna. Zabezpieczy teren, a specjalistyczne formacje PSP z Piły lub z Poznania mogą wejść do strefy skażeń. Dodał, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby zorganizować takie ćwiczenia np. na bazie chłodni „Maria” bądź DENDRO.

Przewodniczący Komisji A. Olenderski powiedział, że jako mieszkaniec nie słyszał o wykonywaniu edukacyjnych szkoleń ludności. Dodał, że ludzi są nieuświadomieni i panikują w przypadku zagrożenia.

Zastępca Naczelnika Wydziału SOiZ powiedział, że przyjmuje się, iż jeśli ktoś ukończył szkołę średnią lub wyższą to w zasadzie jest tak wyedukowany, że powinien to wiedzieć. Dodał, że zdaje sobie sprawę z tego, iż po kilku latach szkolenie z zakresu powszechnej samoobrony się zapomina. Przyznał, że środki na szkolenia są ograniczone.

 

Informację o organizacji systemu zarządzania kryzysowego i OC w Gminie Rogoźno przedstawił Inspektor UM w Rogoźnie Pan Zbigniew Wiese – pisemna informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Zastępca Naczelnika Wydziału SOiZ zasugerował Przewodniczącemu Komisji, że jeśli interesuje go kwestia bezpieczeństwa w zakładach typu chłodnia „Maria, to może zaprosić kiedyś na Komisję przedstawicieli zakładów. Mogliby oni wtedy wyjaśnić, jak są zabezpieczane zakłady, czy są przygotowani do informowania o zagrożeniu, kiedy były ostatnie kontrole itd.

 

Następnie ogłoszono 10 minut przerwy.

 

W dalszej kolejności przystąpiono do realizacji punktu 8 tj. omówienie projektów uchwał i materiałów na najbliższą sesję Rady Miejskiej w Rogoźnie.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Rogoźno na nieruchomość będącą własnością osób fizycznych przedstawił Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Pan Roman Piątkowski.

Uwag nie było.

 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu położonego na terenie Gminy Rogoźno przedstawił Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Pan Roman Piątkowski.

Uwag nie było.

 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych  w trybie przetargowym przedstawił Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Pan Roman Piątkowski.

Uwag nie było.

 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym, części działki gruntu ozn. ewid. nr 1807/6 położonej w Rogoźnie przedstawił Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Pan Roman Piątkowski.

Uwag nie było.

 

Projekt uchwały w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Rogoźno spółkom wodnym, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zadań przedstawiła Skarbnik Gminy Pani Maria Kachlicka.

Radny A. Jóźwiak zapytał, czy jeśli dotacja dla spółek wodnych byłaby wyższa to dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego również?

Burmistrz Rogoźna powiedział, że musi być 30% udziału samorządu i 30% udziału spółki ze składek i 40% daje Marszałek.

Radny H. Janus powiedział, że jeśli zadanie by wyceniono na 200.000 zł i samorząd dałby 30% z tego, czyli 60.000 zł to by było więcej zrobione.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że Marszałek ma dołożyć 40%.

Radny H. Janus powiedział, że w uchwale jest napisane, iż do 40%. Dodał, że dofinansowanie samorządu musi wynosić min. 30% i wówczas Marszałek dołoży do 40%. Nadmienił, że na 2010 r. i 2011 r. Urząd Marszałkowski ma przeznaczony 1 mln zł i w zależności od ilości spółek melioracyjnych w całym województwie suma zostanie podzielona na te spółki.

Radny P. Wojciechowski zapytał, czy jeśli spółka nie będzie występowała w przyszłym roku o dofinansowanie, to może obniżyć stawkę od hektara?

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że tak, ale nie będzie mogła się ubiegać o dotacje z samorządów.

 

 

Projekt uchwały w sprawie  wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2011 rok przedstawiła Skarbnik Gminy Pani Maria Kachlicka.

Uwag nie było.

 

Następnie przystąpiono do realizacji punktu 9 tj. wolne głosy i wnioski.

Przewodniczący Komisji A. Olenderski poinformował o życzeniach świątecznych dla radnych od członków Stowarzyszenia „Gościnianka”.

Radny H. Janus stwierdził, że odpowiedź na wniosek ws. wycięcia krzewów na przejeździe kolejowym w Kaziopolu Komisja otrzymała po 4 miesiącach.

 

 

Posiedzenie zakończono o godz. 18.30

Protokół sporządziła: A. Potocka

Rogoźno, dnia 6 czerwca 2011 r.

 

 

drukuj pobierz pdf