Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag
Strona główna » Podatki i opłaty » Podatek od nieruchomości
A A A

Podatki i opłaty: Podatek od nieruchomości

 

 

Tytuł sprawy:

 

Podatek od nieruchomości

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miejski w Rogoźnie

Wydział Finansowy

Biuro nr 4

tel.  785 009 431

Biuro nr 5

tel.  785 009 434

 

Podstawowe informacje:

 

Powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, zmiana w przedmiocie opodatkowania.

Obowiązek podatkowy powstaje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło nabycie tytułu prawnego do przedmiotu opodatkowania lub wejście w jego posiadanie. Jeżeli okolicznością, od której jest uzależniony obowiązek podatkowy, jest istnienie budowli albo budynku lub jego części, obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budynku lub jego części przed ich ostatecznym wykończeniem. Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

 

Przedmiotem opodatkowania podatkiem od nieruchomości są grunty, budynki, budowle a także urządzenia budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego związane z obiektem budowlanym, które zapewniają możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

 

Podmiotami obowiązanymi do zapłaty podatku od nieruchomości są:

 • właściciel;
 • użytkownik wieczysty;
 • samoistny posiadacz;
 • posiadacz zależny nieruchomości lub ich części stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

 

Terminy płatności podatku od nieruchomości

 • osoby fizyczne - w 4 ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego - do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada. W przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.
 • osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej - za poszczególne miesiące w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego - do 15 dnia każdego miesiąca (za wyjątkiem stycznia - do 31).

 

Sposoby płatności podatku od nieruchomości

 • przelewem na rachunek organu podatkowego;
 • gotówką w kasie;
 • w drodze inkasa.

 

W związku ze zmianami do ustawy Ordynacja podatkowa obowiązującymi od dnia 01.01.2006 roku – zgodnie z art. 63 tej ustawy (t.j Dz. U. z 2019r. poz.900 z późn. zm.), podstawy opodatkowania oraz kwoty podatków zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.

 

Wymagania i potrzebne dokumenty

 

 • NIP lub PESEL, akt własności bądź posiadania, użytkowania nieruchomości;
 • informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych (osoby fizyczne) w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę wysokości opodatkowania, (załączniki IN i ZIN);
 • deklaracje na podatek od nieruchomości (osoby prawne i jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej) w terminie do dnia 31 stycznia roku podatkowego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę wysokości opodatkowania (załącznik DN i ZDN).

 

Wniosek o udzielenie ulgi podatkowej przewidzianej w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tj. umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty):

 • wniosek o udzielenie ulgi podatkowej (określenie rodzaju ulgi jakiej wniosek dotyczy wraz z uzasadnieniem i udokumentowaniem okoliczoności powołanych we wniosku);
 • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów Dz. U. Nr 53 poz. 311 z 29 marca 2010 roku)
 • przedłożenie zaświadczeń o pomocy de minimis lub informacji o otrzymanej pomocy publicznej z okresu 3 ostatnich lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o udzielenie pomocy - osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne;
 • lub oświadczenia o nieotrzymanej pomocy publicznej.

 

Wniosek o wydanie zaświadczenia (o niezaleganiu w podatkach lub  stwierdzających stan zaległości podatkowych, o figurowaniu w ewidencji podatników):

 • wniosek o wydanie zaświadczenia;
 • uiszczenie opłaty skarbowej.

 

Gdzie odebrać formularze:

 

Wydział Finansowy, biura nr 4, 5

Strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Rogoźnie

Rozporządzenie Ministra Finansów (Dz. U z 2019, poz. 1104)

 

Termin załatwienia sprawy
(udzielenia odpowiedzi):

 

Bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane -  nie później niż w ciągu 2 miesięcy od wszczęcia postępowania natomiast wydanie zaświadczenia do 7 dni od dnia złożenia wniosku.

 

Opłaty:

 

Opłaty skarbowe:

 • 21 zł od zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzających stan zaległości podatkowych,
 • 17 zł od pozostałych zaświadczeń (z wyjątkiem zwolnionych).

 

Tryb odwoławczy:

 

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile za pośrednictwem Burmistrza Rogoźna w terminie 14 dni od dnia odbioru decyzji. Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji.

 

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 900 z póź zm.),
 • Ustawa z 12 stycznia1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 z póź zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 30 maja 2019r w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości   (Dz. U z 2019, poz. 1104)
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 czerwca 2019r. w sprawie sposobu przesyłania informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. u  z 2019, poz. 1185)
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 362)
 • Uchwała nr LXXII/730/2022 w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości

 

Dokumenty:

           

 

 

             Wzory dostępne na stronie:

        http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2019/1104/1

 

 

drukuj pobierz pdf