Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z posiedzeń Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa: Protokół nr 6/2011 z posiedzenia Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 13 czerwca 2011 roku o godz. 16.00 w w sali nr 20 UM w Rogoźnie

PROTOKÓŁ 6/2011

z posiedzenia Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 13 czerwca 2011 roku o godz. 16.00 w sali nr 20 UM w Rogoźnie

 

Posiedzenie Komisji otworzył i posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Komisji Andrzej Olenderski.

W posiedzeniu uczestniczyli radni zgodnie z listą obecności. 

Ponadto w obradach udział wzięli goście, zgodnie z listą obecności, która stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Proponowany porządek posiedzenia:

1.       Otwarcie obrad.

2.       Stwierdzenie quorum.

3.       Przyjęcie porządku obrad.

4.       Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.

5.       Wykonanie budżetu Gminy Rogoźno za 2010 rok – absolutorium dla Burmistrza Rogoźna:

a) analiza sprawozdania z wykonania budżetu za 2010 rok i omówienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu,

b) dyskusja w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Rogoźna oraz omówienie wniosku Komisji Rewizyjnej i opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej tego wniosku.

6.       Omówienie projektów uchwał i materiałów na najbliższą sesję Rady Miejskiej w Rogoźnie.

7.       Wolne wnioski i głosy.

8.       Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Komisji A. Olenderski zaproponował, aby po punkcie 5 wprowadzić nowy punkt 6 tj. omówienie taryf opłat za zbiorowe dostarczanie wody i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta i gminy Rogoźno.

Innych uwag nie było.

Porządek obrad został przyjęty 7 głosami „za”.

 

Protokół nr 5/2011 został przyjęty 6 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym” w obecności 7 radnych.

 

Przewodniczący Rady A. Olenderski powiedział, że pozytywnie ocenia wykonanie budżetu. Stwierdził, że na początku roku deficyt był zaplanowany na ok. 10 mln zł. Po dokonanych zmianach zmalał on do 1.183.000 zł. Dodał, że Gmina jest zadłużona w granicach 8 mln i stanowi to ok. 18%, a zgodnie z przepisami można się zadłużać do 60% dochodów. Dlatego w żadnym wypadku finanse Gminy nie zostały zachwiane.

W dalszej kolejności Skarbnik Gminy Maria Kachlicka przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010 wraz z informacją o stanie mienia Gminy oraz sprawozdaniem finansowym za 2010 rok. Poinformowała, planowane dochody na 2010 rok ukształtowane zostały w wysokości 43.494.626 zł, planowane wydatki 44.678.011 zł, planowany deficyt wyniósł 1.183.385 zł. W 2010 roku dochody zrealizowano w kwocie 43.547.520,88 zł tj. 100,12 %, a wydatki w kwocie  43.246.893,20 zł tj.  96,80 %. Nadwyżka budżetu  wyniosła 300.627,68 zł. Na wskaźnik wykonania dochodów powyżej 100 % miały wpływy udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych, które były wyższe o 0,62% oraz z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych, których wykonanie było wyższe o 27,54% w  stosunku do planowanych dochodów z tych podatków. Dochody własne zostały wykonane w 100,79 %, mimo wzrostu należności wymagalnych z podatków i opłat lokalnych o 22,92% w porównaniu ze stanem na 31.12.2009 roku. Podstawowe relacje budżetu 2010 roku zachodzące między dochodami (100,12%) a wydatkami (96,80%) ukształtowały się prawidłowo. Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 92,44 %. Rada Miejska uchwaliła wykaz wydatków budżetu Gminy, które w 2010 roku nie wygasały z upływem roku budżetowego na łączną kwotę 333.730,65 zł, w tym: wydatki majątkowe 303.595,65 zł, wydatki bieżące 30.135 zł. W 2010 roku Gmina realizowała bądź uczestniczyła w współfinansowaniu następujących zadań:

1) Udzielono dofinansowania w wysokości 395.000 zł do dróg powiatowych na:

·         Przebudowę nawierzchni dróg powiatowych lokalizacji Ryczywół – Zawady – Gościejewko – Karolewo – Gościejewo 130.000 zł,(całkowity koszt wyniósł 1.199.299,86 zł)

·         Wykonanie parkingu przy cmentarzu w Pruścach 33.400 zł (całkowity koszt 33.341,75 zł),

·         Poszerzenie drogi powiatowej w m. Parkowo od posesji nr 141 do skrzyżowania z pierwszą drogą gminną w kierunku Józefinowa  61.600 zł ( całkowity koszt 111.565,51 zł),

·         Remont drogi nr 2031P w Siernikach od skrzyżowania w stronę  bramy pałacowej po jednej stronie z chodnikiem i zatoczką autobusową 120.000 zł ( całkowity koszt 131.813,54 zł),

·         Utwardzenie drogi powiatowej Owczegłowy – Sierniki 50.000 zł (wykonano za kwotę 49.648,21 zł).

Łącznie wykorzystano 394.589,96 zł.

2) Udzielono dofinansowania do zadania inwestycyjnego Powiatu w wysokości 30.000 zł na:

·         Wykonanie parkanu (ogrodzenia) szkoły od strony ronda przy Gimnazjum Nr 2 w Rogoźnie w Zespole Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Rogoźnie 29.999,80 zł.

3)    Udzielono dofinansowania Województwu Wielkopolskiemu w kwocie 20.204 zł z przeznaczeniem na uruchomienie linii kolejowej Wągrowiec – Rogoźno.

4) Udzielono dofinansowania dla Ochotniczych Straży Pożarnych w wysokości 135.000 zł z przeznaczeniem do:

·         remontów remiz OSP Rogoźno, OSP Gościejewo, OSP Owieczki w łącznej kwocie 55.000 zł,

·         remontu remizy OSP w Pruścach 46.800 zł,

·         zakupu sprzętu i wyposażenia dla OSP z terenu Gminy 33.187,99 zł.

Łączne dofinansowanie do zadań innych jednostek samorządu terytorialnego oraz stowarzyszeń wyniosło w 2010 roku kwotę 579.781,75 zł.

Własne zadania inwestycyjne zaplanowano na kwotę 4.154.453 zł, wykonanie wyniosło 3.808.539,08 zł co stanowi 91,67%. Na inwestycje na drogach gminnych wydatkowano kwotę 1.179.934,51 zł z tego na:

·         Budowę drogi nr 272511P w Gościejewie 477.731,93 zł

·         Budowę drogi wraz z chodnikiem przy ul. Paderewskiego 569.333,70 zł

·         Wykonanie dokumentacji technicznej lub map do celów projektowych za łączną kwotę 125.182,88 zł w tym:projekt budowy drogi 272520P w Gościejewie 19.434,94,

– przebudowa ul Fabrycznej 35.000 zł,

– budowa drogi gminnej w Dziewczej Strudze 18.102,44 zł,

– budowa ulic Seminarialnej, Długiej i Nowej 31.007,50 zł,

– przebudowa drogi w m. Parkowo 7.989 zł,

– budowa parkingów przed blokami Czarnkowska 17 Kościuszki 48  - 8.220 zł,

– wykonanie map do celów projektowych (Plac K. Marcinkowskiego, ulicy Żurawiej 5.429 zł,

·         Zakupiono wiaty przystankowe za łączną kwotę 7.686 zł.

Ø Zakupy inwestycyjne wydatkowano  na kwotę 112.705,38 zł w tym na zakup:

- gruntów 20.000,-

- systemu selektywnego powiadamiania na telefony komórkowe 6.000,-

- monitoringu dla Gimn. Nr 1      17.999,88,-

- kserokopiarki i nowego serwera  29.795,52,-

- łodzi z pokładem reanimacyjnym 19.980,00,-

- drewnianej podłogi do namiotu 14.644,-

- elementów wyposażenia placu zabaw w Międzylesiu 4.285,98,-

Inwestycja z zakresu gospodarki ściekowej wykonano razem z wydatkami niewygasającymi na kwotę 819.406,10 zł i dotyczy zakończonej dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków etap II oraz separatorów na wlotach do Jeziora Rogozińskiego i rzeki Wełny aglomeracji Rogoźno. Inwestycje dotyczące remontu, modernizacji oraz przygotowanie dokumentacji świetlic wiejskich wykonano za kwotę  601.088,28 zł:

                       - świetlica w Słomowie 315.489,20 zł,

                       - świetlica w Parkowie 280.928,08 zł,

                       - świetlica w Boguniewie 4.671 zł

Ø Inwestycje dotyczące oświetlenia w kwocie 6.649 zł w tym:

                       -  projekt oświetlenia ulicy Działkowej 5.429 zł,

                            - map do celów projektowych oświetlenia boiska sportowego w Siernikach 1.220 zł.

Inwestycje dotyczące obiektów sportowych wykonano za kwotę 1.088.755,81 zł w tym:

- budowa kompleksu sportowego w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” 1.084.035,81 zł,

- wykonanie projektu budowy płyty asfaltowej na boisku sportowym w Budziszewku 4.720 zł.

Wykonanie wydatków bieżących wyniosło 39.016.612,57 zł tj.97,29% planowanych wydatków z tego przeznaczono na:

·         Oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą              19.377.208,30 zł, co stanowi 49,66% wykonanych wydatków bieżących ogółem,

·         Opiekę społeczną                                                                               9.146.857,98 zł, co stanowi 23,44% wykonanych wydatków bieżących ogółem,

·         Pozostałe zadania własne                                                              10.492.546,29 zł, co stanowi 26,89% wykonanych wydatków bieżących ogółem,

        - Rolnictwo        667.174,94

        - Rybołówstwo      16.602,16          

        - Drogi gminne       926.445,84
 (w tym: zimowe utrzymanie dróg 315.078,08 zł, naprawy dróg bitumicznych 275.327,95 zł, równanie dróg gruntowych 183.194,84 zł)

        - Gospodarkę mieszkaniową   634.022,02

        - Działalność usługowa      66.401,34

        - Administrację publiczną         3.384.557,59

        - Bezpieczeństwo publiczne         668.284,45

        - Wydatki związane z egzekucją zaległości podatkowych 134.187,04

        - Ochrona zdrowia                     247.848,86

        - Obsługa długu                          420.828,04

        - Gospodarka Komunalna              1.315.787,70 (w tym: Oświetlenie ulic i dróg 649.374,28 zł, zieleń 219.109,66 zł, oczyszczanie ulic 285.009,56 zł)

        - Kulturę            1.618.135,06 (w tym: dotacja RCK 1.353.800 zł)

        - Kulturę fizyczną i sport                          259.625,55

        - prowadzenie rejestru wyborców i Wybory do Prezydenta RP oraz wybory do rad gmin 107.112,76

Na niższy wskaźnik wykonania wydatków bieżących w stosunku do planu miały wpływ między innymi mniejsze wykonanie wydatków na :

- Rybołówstwo wydatki wykonano w 83,01%, przeznaczone na zakup materiału zarybieniowego oraz utrzymanie strażnicy rybackiej w Nienawiszczu,

- wydatki związane z egzekucją podatków wykonano w 79,73% i związane były z mniejszymi niż zaplanowano wydatkami z tytułu wynagrodzenia za pobór opłaty targowej, która była uzależniona od uzyskanych wpływów z tego tytułu, wynagrodzenie było wypłacane w wysokości 85% zainkasowanych dochodów,

- odsetki od kredytów i pożyczek wykonanie wynosi 88,54%,

- nierozwiązana rezerwa ogólna i celowa z zakresu zarządzania kryzysowego, która stanowiła 0,18% wykonanych wydatków,

- na nowy obiekt sportowy tj. boisko „Orlik 2012” ze względu na okres oddania obiektu do użytkowania środki zostały wykorzystane w 89,49%.

W 2010 roku Gmina nie posiadała wymagalnych zobowiązań. Stan zadłużenia gminy na koniec 2010 roku wyniósł 7.966.261,06 zł co stanowi 18,29% wykonanych dochodów na dzień 31.12.2010r. 

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu gminy wyniósł 3.397.634,05 zł. Nadwyżka budżetu za rok 2010 wyniosła 300.627,68 zł.

Finansowanie przychodów i rozchodów wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z roku bieżącego i lat ubiegłych wyniosło 2.095.970,05 zł.

Razem wolne środki do rozdysponowania w roku 2011 wynoszą 2.396.597,73 zł.

Skarbnik Gminy poinformowała, że jednym z elementów sprawozdania z wykonania budżetu za 2010 rok była informacja o stanie mienia Gminy na dzień 31.12.2010 roku, w której przedstawiono stan księgowy majątku. Gmina posiada:

- Grunty o powierzchni 804,76 ha o łącznej wartości 32.291.695,98 zł,

- Budynki, budowle o wartości 55.255.064,07 zł,

- Ograniczone prawo własności do lokalu użytkowego – biblioteki o wartości 47.700 zł,

- Wierzytelności zabezpieczone hipoteką na ogólną wartość 166.902,41 zł,

- W użytkowanie wieczystym 21,3 ha o wartości 2.745.913,70 zł,

- Składniki mienia komunalnego osób prawnych z 100% udziałem gminy, których wartość na koniec roku wynosiła 14.645.818,33 zł,

Gmina jest udziałowcem w:

Ø  - Spółce Megawat,

Ø  - Spółce Aquabellis

Ø  - Spółce Kopaszyn

Ø  - Spółdzielni Mieszkaniowej.

Wartość wniesionych udziałów wynosi 8.448.075 zł,

W informacji przedstawiono również dokonane zmiany w stanie mienia komunalnego za okres od 30.06.2009r. do dnia 31.12.2010 roku tj. za okres od poprzednio złożonej informacji przy projekcie budżetu na 2010 rok do 31.12.2010 roku.

Bilans z wykonania budżetu Gminy Rogoźna na dzień 31.12.2010 roku  zamknął się sumą bilansową w wysokości 3.641.533,13 zł. W rachunku zysków i strat sporządzony zbiorczo dla jednostek budżetowych na dzień 31.12.2010 roku wykazano zysk netto w wysokości 8.695.722,36 zł
i jest zgody z pozycją A.II pasywa bilansu. Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony łącznie dla jednostek budżetowych wykazuje stan funduszu na bilans otwarcia, zmniejszenia, zwiększenia, wynik finansowy netto na koniec okresu oraz stan funduszu na koniec roku 2010, który wynosi 76.676.048,67 zł.
W skład sprawozdań finansowych zakładu budżetowego wchodzą:

Ø  - Bilans z sumą bilansową 3.006.146,95 zł,

Ø  - Rachunek zysków i strat  po rozliczeniu przychodów i kosztów zamknął się wynikiem ujemnym (strata) w wysokości 20.587,67 zł,

Ø  - Zestawienie zmian w funduszu jednostki, który po zwiększeniach i zmniejszeniach na koniec roku wynosi 2.121.591,03 zł.

Radny H. Janus zapytał, jak wyceniono grunty gminne?

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że za pomocą wartości ewidencyjnej.

Radny H. Janus zapytał, przez kogo jest to ustalane?

Skarbnik Gminy powiedziała, że przy komunalizacji grunty rolne były wycenione po 50 gr, a budowlane po 12 zł. Były one przyjęte prawdopodobnie w 2001 r. zarządzeniem Burmistrza. Jeśli coś jest zbywane, to zdejmuje się to na starych stawkach, a jeśli jest coś kupowane, to po cenie nabycia się do ewidencjonuje.

Przewodniczący Komisji A. Olenderski zapytał, z czego wynikają umorzenia pożyczek?

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że aby pożyczka została umorzona, Gmina musiała spełniać kilka warunków. Trzeba było osiągnąć cel ekologiczny, spłacać regularnie i terminowo odsetki oraz raty kredytu. Gdyby nie udało się spełnić jednego z tych 3 warunków to nie byłoby umorzenia.

Przewodniczący Komisji A. Olenderski powiedział, że dzięki dbałości o finanse organu wykonawczego uzyskano umorzenia w wysokości 253.125 zł. Nadmienił, że o zachowaniu dyscypliny finansów świadczy również nadwyżka budżetowa w wysokości 300.627 zł. Nadmienił, że ok. 10% wydatków ogółem stanowią wydatki na zadania inwestycyjne i są to działania zadowalające. Wyraził zadowolenie z pozyskania środków unijnych na budowę boiska sportowego Orlik.

Skarbnik Gminy poinformowała, że sprawozdanie Burmistrza Rogoźna z wykonania budżetu za 2010 r. uzyskało pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu.

Przewodniczący Rady Z. Hinz zaproponował , aby Komisja sformułowała opinię o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2010 r.

Przewodniczący Komisji A. Olenderski zwrócił uwagę na wysokość należności względem Gminy.

Nadmienił, że Komisja Rewizyjna wydała pozytywną opinię o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2010 r. i wystąpiła z wnioskiem do Rady o udzielenie Burmistrzowi absolutorium za 2010 rok.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu stwierdziła, że wniosek Komisji Rewizyjnej jest należycie uzasadniony.

Radny H. Janus stwierdził, że głosowanie ws. sprawozdania należy zostawić na sesję. Nadmienił, że w programie sesji nie ma opinii Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa ani Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury – jest tylko Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący Rady Z. Hinz powiedział, że Komisja GFiR jako komisja finansowa również dokonuje oceny wykonania budżetu. Po odbytej dyskusji i wysłuchaniu Pani Skarbnik Komisja powinna wypowiedzieć się na temat sprawozdania i ocenić go pozytywnie lub nie.

Przewodniczący Komisji A. Olenderski stwierdził, że Komisja GFiR jest mocno związana ze sprawozdaniem z wykonania budżetu.

Przewodniczący Rady Z. Hinz powiedział, że wycofuje swój wniosek, aby nie rodził on wątpliwości co do intencji. Nadmienił, że nie zmienia jednak zdania, iż Komisja GFiR powinna wypowiedzieć się pozytywnie lub negatywnie o sprawozdaniu z wykonania budżetu.

Przewodniczący Komisji A. Olenderski powiedział, że mimo wszystko Komisja powinna sformułować opinię, która podsumowałaby dzisiejsze obrady nad sprawozdaniem z wykonania budżetu. Zaproponował następującą treść: „Komisja Gospodarki, Finansów i Rolnictwa wyraża pozytywną opinię o wykonaniu budżetu za 2010 rok i przychyla się do udzielenia absolutorium Panu Burmistrzowi za 2010 rok.

Radny A. Nadolny stwierdził, że radny A. Olenderski wybiega naprzód, ponieważ najpierw powinno być głosowanie i na jego podstawie można sformułować opinię.

Przewodniczący Komisji A. Olenderski powiedział, że można również głosować nad tą opinią jak nad wnioskiem, który zostanie przegłosowany lub nie.

Przewodniczący Rady Z. Hinz powiedział, że wstrzymałby się od zawierania w opinii Komisji zapisu dotyczącego udzielenia absolutorium, ponieważ nie jest to kompetencja Komisji GFiR tylko Komisji Rewizyjnej.

Burmistrz Rogoźna poprosił, aby Komisja nie głosowała opinii, ponieważ może to drażnić niektórych radnych.

Radny H. Janus powiedział, że chodzi o to, iż nie ma takiego wymogu.

Przewodniczący Komisji A. Olenderski powiedział, ma prawo wyrażać opinię jako radny i jako Przewodniczący Komisji. Następnie sformułował następującą opinię: „Jako Przewodniczący Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa wyrażam pozytywną opinię z wykonania budżetu za 2010 rok i przychylam się do udzielenia absolutorium Burmistrzowi Rogoźna za 2010 rok”.

 

 

Następnie ogłoszono 10 minut przerwy.

                                                          

 

Po przerwie przystąpiono do realizacji punktu 6.

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta i Gminy Rogoźno przedstawił Prezes Zarządu „Aquabellis” W. Dulko.

Sekretarz Gminy zauważyła, że w tytule, załącznikach i treści uchwały oraz uzasadnienia powinna być mowa o taryfach, a nie o jednej taryfie.

Poprawka Sekretarz Gminy została przyjęta jednogłośnie 8 głosami „za”.

Przewodniczący Komisji A. Olenderski poprosił o kwotowe porównanie proponowanej taryfy do obecnie obowiązującej.

Skarbnik Gminy powiedziała, że woda i ścieki dla indywidualnych odbiorców razem kosztowały 10,45 zł brutto, a po zmianie będą kosztować 10,88 zł brutto.

Przewodniczący Komisji A. Olenderski poprosił Prezesa „Aquabellis” o podanie uzasadnienia podniesienia opłat.

Prezes Zarządu „Aquabellis” wyjaśnił, że cena została zbudowana na podstawie kosztów ponoszonych w zeszłym roku, podniesionych o inflację tj.  wynagrodzenia, energii, koszty materiałów. Do tego została dodana marża, która jest potrzebna na zrealizowanie inwestycji z wieloletniego planu przewidzianych na przełom roku 2011/2012. Dotyczy to wody. Odnośnie ścieków również przewidziano marżę niewynikającą z inwestycji kanalizacji, ponieważ Spółka nie będzie prowadziła żadnych inwestycji. Natomiast, jest to marża potrzebna na utrzymanie istniejącej infrastruktury, tzn. oczyszczalni ścieków i istniejącej kanalizacji podciśnieniowej.

Radny P. Wojciechowski zapytał, czym jest spowodowana różnica, że w przypadku dostarczenia wody i ścieków jest znaczne obniżenie, a w przypadku samej wody jest prawie 2% wzrost?

Prezes Zarządu „Aquabellis” wyjaśnił, że dla tych 2 elementów maleją wszystkie 3 składniki opłaty abonamentowej. Ze względu na to, że do kanalizacji podłączyło się więcej osób, koszty stałe rozłożyły się na większą ilość m³. dlatego opłata abonamentowa spadła. Jest też możliwość, że koszty gotowości do świadczenia usług mogą być w wysokości do 15% kosztów rzeczywiście ponoszonych. Prezes nadmienił, że założył 6%.

Radny H. Janus zapytał, czy do odprowadzania ścieków jest dodatkowy licznik?

Prezes Zarządu „Aquabellis” odpowiedział, że licznik jest ten sam. Element opłaty głównej za gotowość jest ten sam zarówno dla wody jak i ścieków jest ten sam.

Radny H. Janus powiedział, że jeśli ktoś bierze tylko wodę, to płaci 6,31 zł netto, a ktoś kto odprowadza jeszcze ścieki opłaci i za sam pobór wody 12,67 zł.

Prezes Zarządu „Aquabellis” powiedział, że odczyt z wodomierza jest jednym tylko elementem opłaty abonamentowej, za który nie płaci się 2 razy. Natomiast rozliczenie jest jakby podwójne, ponieważ są 2 pozycje na fakturze. Gotowość do świadczenia usług jest również podwójna (gotowość do dostarczania wody i gotowość do odbierania ścieków). Dlatego opłata za wodę i ścieki jest wyższa.

Radny H. Janus zapytał, czy każdy użytkownik płaci za ścieki proporcjonalnie do zużytej wody?

Prezes Zarządu „Aquabellis” powiedział, że tak, ale może mieć też wodomierz dodatkowy, który jest odejmowany od ilości ścieków.

Radny H. Janus stwierdził, że dla Spółki stratą jest to, że 140 osób jest na ryczałcie, a wiadomo, że takie osoby nie oszczędzają na wodzie.

Prezes Zarządu „Aquabellis” przyznał rację radnemu. Dodał, że ryczał jest obliczony na podstawie danych statystycznych wziętych z całej Polski, w zależności od wyposażenia mieszkania, budynku itd.

Radny H. Janus zapytał, czy jest możliwość założenia licznika przymusowo?

Prezes Zarządu „Aquabellis” powiedział, że ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków wymaga likwidowania zupełnie opłat ryczałtowych, ale ani ta ustawa ani żadna inna nie dała przedsiębiorstwom wodociągowym narzędzi do egzekwowania tego. Aquabellis może jedynie pisać o założenie wodomierza.

Radny M. Połczyński zapytał, ile wynosi ryczałt.

Prezes Zarządu „Aquabellis” powiedział, że jeśli jest tylko kran z wodą to min. 1,5m³ na osobę na miesiąc, max. jeśli jest źródło ciepłej wody, osobno łazienka i ubikacja, wtedy 4,5m³ na osobę na miesiąc. Nadmienił, że gospodarstw domowych, które rozliczane są ryczałtem jest 110, a wszystkich razem klientów Spółka ma 4926 (dane na koniec marca 2011 r.).

Radny R. Kinach zapytał, kto płaci za usługę wymiany wodomierza i za wodomierz?

Prezes Zarządu „Aquabellis” powiedział, że za wodomierz główny płaci Spółka, a za samo zamontowanie płaci klient.

Radny H. Janus zapytał o planowane dochody.

Prezes Zarządu „Aquabellis” powiedział, że marża zysku wynosi 384.520 zł. Przy czym cały ten zysk będzie przeznaczony na inwestycje. Może wyjść mniejszy lub większy zysk, ale będzie to zależało od tego, czy trafił z prognozą ilości zużywanej wody, ponieważ nie da się tego przewidzieć w 100%.

Radny A. zapytał, jaka jest wydajność 3 stacji?

Prezes Zarządu „Aquabellis” odpowiedział, że technicznie stacja w Rogoźnie jest w stanie podać 4000 m³ na dobę, Słomowo 100m³ , a Gościejewo 150m³. Nadmienił, że jest pozwolenie wodno- prawne, które dotychczas było na 2000m³ i teraz podniesiono je na 2500m³. Prezes stwierdził, że zużycie wody jest bardzo kapryśne. W 2003 r. sprzedano 662.000m³ wody, w 2004 r. 615.000³, w 2005 r. 611.000m³, w 2006 r. 624.000m³, w 2007 r. 603.000m³, w 2008 r. 666.000m³, w 2009 r. 647.000 m³, w 2010 r. 678.000m³.

Radny M. Połczyński powiedział, że w okresie letnim przy wysokich temperaturach odbiorcy nie mają wody w Siernikach i Pruścach.

Prezes Zarządu „Aquabellis” powiedział, że w ubiegłym tygodniu przyszli do niego odbiorcy i mówili, że po godz. 17 nie mają już wody. Stwierdził, że nie bierze się to znikąd. Dzieję się to dlatego, że odkręciły się hydranty. Zasugerował utworzenie straży obywatelskiej i złapanie takiej osoby.

Radny M. Połczyński stwierdził, że nie jest to wytłumaczenie.

Radny H. Janus powiedział, że być może w lasach, ale nie przy drogach.

Prezes Zarządu „Aquabellis” powiedział, że przy polach widać czasami mokre plamy wokół hydrantów, a pożarów nie było.

Radny M. Połczyński stwierdził, że przepompownia rozwiązałaby problem na tak długim odcinku.

Prezes Zarządu „Aquabellis” powiedział, że w kierunku Siernik jest problem taki, że główna arteria wychodząca z Rogoźna na moście jest przewężona. Spadek ciśnienia jest za mostem.

Radny H. Janus powiedział, że rury można przerobić.

Prezes Zarządu „Aquabellis” powiedział, że najpierw trzeba by było pomierzyć ciśnienia w różnych punktach, żeby stwierdzić, czy taka potrzeba rzeczywiście jest.

Radny M. Połczyński stwierdził, że ten problem nie pojawił się dzisiaj ani wczoraj.

Prezes Zarządu „Aquabellis” powiedział, że za jego kadencji tylko jedni państwo przychodzili 2 razy w tej sprawie.

Radny M. Połczyński powiedział, że wielokrotnie sam zgłaszał ten problem.

Prezes Zarządu „Aquabellis” powiedział, że na osiedlu w Nienawiszczu I, położonych w lasach, przewodniczący Rady osiedla wnosił, aby woda była przez cały rok. Problem polega na tym, że o ile główna sieć jest w miarę dobrze głęboko położona, o tyle wszystkie przyłącza są jakieś pół metra pod ziemią i na pewno zamarzną w zimie. Ten Pan twierdził również, że ciśnienie jest duże i większość osób chciałaby tam wodę, dlatego wysłano do wszystkich list z ankietą, z prośbą o zaznaczenie „TAK” jeśli chce, a jeśli „NIE” to o nie wysyłanie ankiety i nie zajmowanie się tematem. Na ponad 200 działek, wpłynęło 63 odpowiedzi na „TAK”. Wiąże się to również z kosztami, ponieważ sieć może też być wypłycona i Spółka musiałaby ją zakopać głębiej. Wszystkie przyłącza mieszkańcy musieliby zakopać głębiej na własny koszt.

Radny M. Połczyński powiedział, że tą trudnością zajmuje się już 5 rok i wielokrotnie rozmawiał telefonicznie i osobiście z Panem Prezesem w imieniu mieszkańców.

Prezes Zarządu „Aquabellis” zaproponował zebranie podpisów, żeby było to podparte dokumentem. Nadmienił, że na początku przyszłego roku będzie czas na to, aby zając się wieloletnim planem rozbudowy i rozwoju urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych „Aquabellis” na kolejne 3 lata.

Radny M. Połczyński powiedział, że stworzy taką listę i ją przekaże.

Prezes Zarządu „Aquabellis” powiedział, że być może jest to błąd projektowy w trakcie budowania sieci.

Radny A. Jóźwiak zapytał, ile jeszcze odbiorców może przyjąć wodociąg biegnący ze Słomowa do Nienawiszcza?

Prezes Zarządu „Aquabellis” odpowiedział, że wodociąg ze Słomowa do Nienawiszcza biegnie pod górę. Nie ma dokładnych danych, ile jeszcze może przyjąć odbiorów, ale prawdopodobnie ok kilkunastu.

Przewodniczący Komisji A. Olenderski powiedział, że od przejazdu kolejowego do ronda na Rudzie jest kilku mieszkańców, którzy nie mają wody. Zapytał, czy będzie przebiegała tamtędy jakaś inwestycja?

Prezes Zarządu „Aquabellis” powiedział, że przede wszystkim musi być wniosek od tych ludzi, że w ogóle chcą mieć wodę. Dodał, że wszelkie takie zapytania zbiera w ciągu roku i później jak jest sporządzany wieloletni plan rozbudowy i rozwoju lub jest modyfikacja planu, to właśnie na podstawie takich pisemnych wniosków.

Radny R. Kinach zapytał, czy nie byłoby warto pomyśleć o drugiej nitce zabezpieczającej Rogoźno od strony Wójtostwa w razie np. awarii?

Prezes Zarządu „Aquabellis” powiedział, że ma w tej chwili wstępny szacunek kosztów drugiej nitki i mniej więcej którędy ją poprowadzić. Byłaby to nitka wodociągowa z rurociągiem tłocznym ścieków.

Radny R. Kinach zapytał o szacunkowy koszt.

Prezes Zarządu „Aquabellis” powiedział, że kanalizacja tłoczna 670.000 zł, a woda wodociąg ponad 300.000 zł. Nadmienił, że jak będzie zgłaszał na początku przyszłego roku nowy plan na lata 2013-2015, to drugi wodociąg będzie uwzględniony na podstawie rzeczywistych wyliczeń.

Radny H. Janus powiedział, że Pan Guzy z Gościejewa nie może wykaszać swojej działki przez m.in. studzienki „Aquabellis” i studzienkę gazową. Nadmienił, że prawdopodobnie odbędzie się wspólne spotkanie. Pan Guzy najchętniej część działki by wydzierżawił. Nie można jej nawet skosić, a jest to centralny punkt wsi. Odbywają się tam imprezy, a poza tym zasłonięta jest widoczność na zakrętach.

Prezes Zarządu „Aquabellis” powiedział, że jak Pan Guza kupował działkę, to wiedział co na niej jest. Dodał, że geodezyjnie ten pas jest wydzielony jako osobna działka.

Radny H. Janus powiedział, że jest jedna działka do samej szosy.

Prezes Zarządu „Aquabellis” powiedział, że stoi na stanowisku, iż Pan Guza powinien sam wykosić swoją działkę.

Radny H. Janus stwierdził, że studzienki na działce należą do „Aquabellis”.

Prezes Zarządu „Aquabellis” powiedział, że radny sugeruje, aby przesunąć lub poobniżać studzienki, a wiąże się to z kosztami, które pójdą w cenę wody.

Radny H. Janus powiedział, żeby nie przesadzać. Dodał, że są to koszty, ale problem zostanie rozwiązany.

Prezes Zarządu „Aquabellis” powiedział, że jest tam kanał, którym spuszczana jest woda osadowa po płukaniu filtrów. Po opuszczeniu tego, nie będzie dostępu do tego kanału.

Radny H. Janus powiedział, że studzienki są na prywatnym polu.

Prezes Zarządu „Aquabellis” powiedział, że nie przeszkadza to w koszeniu.

Przewodniczący Komisji A. Olenderski powiedział, że należałoby się przychylić do tego, aby Pan Guza mógł zająć się tematem. W Rudzie na osiedlu też jest ziemia agencyjna, która jest koszona przez mieszkańców, aby  dzieci mogły bezpiecznie się poruszać i żeby wyglądało estetycznie. Może kiedyś Pan Guza będzie mógł przekazać teren. Nadmienił, że Pan Guza jest mieszkańcem Gminy i też mógłby uczestniczyć w tym, aby zadbać o ład i porządek.

Radny H. Janus zapytał, kto ma Pana Guzego zmusić do tego? Sołectwo? Urząd? Aquabellis?

Przewodniczący Komisji A. Olenderski powiedział, że Pan Guza chyba ma tyle poczucia estetyki i porządku w sobie, że to zrobi. Dlaczego ktoś miałby go zmuszać?

Radny H. Janus stwierdził, że przeszkadza to mieszkańcom.

Prezes Zarządu „Aquabellis” powiedział, że może mieszkańcy powinni porozmawiać z Panem Guzy.

Radny H. Janus powiedział, że nie chodzi o Pana Guzę, tylko o wygląd wsi.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że jest kosiarka sołecka.

Radny H. Janus powiedział, że w odpowiednim punkcie złoży stosowny wniosek.

Prezes Zarządu „Aquabellis” poprosił o dołączenie listy osób, którym się to nie podoba.

Radny H. Janus stwierdził, że wszystkim się to nie podoba.

Prezes Zarządu „Aquabellis” powiedział, że powinno to być na piśmie.

Radny H. Janus powiedział, że zebranie wiejskie wnioskowało w tej sprawie uchwałą.

Prezes Zarządu „Aquabellis” powiedział, że każdy powinien się podpisać, aby później przed sądem był dowód.

Radny H. Janus stwierdził, że Pan Prezes nie wie czym jest uchwała zebrania wiejskiego.

Radny P. Wojciechowski zapytał, co spowoduje nieprzyjęcie uchwały przez Radę? W jakim terminie zostaną wprowadzone stawki?

Prezes Zarządu „Aquabellis” powiedział, że Pan Burmistrz przedstawił projekt uchwały ws. zatwierdzenia taryf. Ten fakt oznacza, że Pan Burmistrz dokonał weryfikacji taryf i jest to weryfikacja pozytywna. W przypadku niepodjęcia uchwały taryfy wchodzą w życie z mocy prawa. Nowe stawki będą obowiązywać od 1 sierpnia.

Radny H. Janus zapytał, na co kwota 384.000 zł zostanie przeznaczona w wieloletnim programie inwestycji?

Prezes Zarządu „Aquabellis” powiedział, że uchwała Rady Miejskiej mówi, że w roku 2012 jest przewidziana kwota 340.520 zł. Taryfy obejmują okres od 1 sierpnia 2011 r. do 31 lipca 2012 r. Na rok 2011 inwestycje były w kwocie 424.020 zł.

Radny H. Janus zapytał, czy część inwestycji nie byłaby zrobiona gdyby nie podwyżka?

Prezes Zarządu „Aquabellis” powiedział, że można by tak powiedzieć.

Radny R. Kinach zapytał, czy są przewidywane podwyżki dla pracowników?

Prezes Zarządu „Aquabellis” powiedział, że tak.

Przewodniczący Komisji A. Olenderski podziękował Prezesowi za omówienie projektu uchwały.

 

W dalszej kolejności omówiono projekt uchwały ws. sprawie zasad i trybu przyznawania Tytułu „Zasłużony dla Ziemi Rogozińskiej”.

Przewodniczący Rady Z. Hinz poinformował, że na Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury radny R. Dworzański wnioskował, aby w §6:

- ust. 2 brzmiał: „Wręczenia dokonuje Przewodniczący Kapituły i Jego Zastępca.”,

- ust. 3 brzmiał: „W razie nieobecności osób wymienionych w ust. 2 wręczenia dokonują odpowiednio Zastępca Przewodniczącego Rady i Zastępca Burmistrza.”,

- ust. 4 brzmiał: „Dokument potwierdzający pośmiertne nadanie Tytułu wręcza się najbliższej rodzinie zmarłego.” Natomiast radna R. Tomaszewska zaproponowała, aby Kapituła wybierała spośród siebie Przewodniczącego Kapituły.

Radny H. Janus zaproponował, aby w §3 ust. 3 brzmiał: „Funkcję Przewodniczącego Kapituły sprawuje Przewodniczący Rady Miejskiej.”, kolejny ustęp brzmiałby:  „Funkcję Zastępcy Przewodniczącego Kapituły sprawuje radny wybrany przez Kapitułę.” Ust. 2 w §6 brzmiałby: „Wręczenie dokonuje Przewodniczący Kapituły i Burmistrz Rogoźna.” , a ust. 3: „W razie nieobecności Przewodniczącego lub Burmistrza wręczenia dokonują ich zastępcy”. Burmistrz byłby Burmistrzem, a nie jednocześnie zastępcą Przewodniczącego Kapituły. W razie nieobecności Burmistrza wręczenia będzie dokonywał jego Zastępca.

Przewodniczący Rady Z. Hinz powiedział, że ust. 3 w § mógłby brzmieć: „W razie nieobecności osób wymienionych w ust.2 wręczenia dokonują odpowiednio zastępca Przewodniczącego kapituły i Zastępca Burmistrza”.

Radny H. Janus potwierdził. Dodał, że nawet lepiej brzmiałby ten ustęp.

Przewodniczący Rady Z. Hinz powiedział, że w poprzedniej uchwale nie było wiadomo, kto ma zwołać pierwsze posiedzenie Kapituły. Wykonania uchwały nie powierzono ani Przewodniczącemu Rady, ani Burmistrzowi. Z nowego projektu wynika, że wykonawcą uchwały jest Przewodniczący Rady i ma on obowiązek zwołać pierwsze posiedzenie. Przewodniczący Rady zapytał, czy propozycje pozostają autorstwa pojedynczych radnych i na sesji będą głosowane, czy traktować je jako propozycje Komisji?

Przewodniczący Komisji A. Olenderski powiedział, że lepiej jak każdy zgłosi swoją propozycję.

Radny H. Janus zapytał, gdzie w uchwale jest zapis, kto zwołuje pierwsze posiedzenie?

Przewodniczący Rady Z. Hinz powiedział, że jest zapis: „Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady”.

Radny H. Janus złożył wniosek, aby w §3 ust.3 „Funkcję Przewodniczącego Kapituły sprawuje Przewodniczący Rady Miejskiej.”, ust. 4: „Funkcję Zastępcy Przewodniczącego Kapituły sprawuje radny wybrany przez Kapitułę.”

Przewodniczący Komisji A. Olenderski złożył wniosek, aby treść §6 była taka jak zaproponowano na Komisji SSOiK tj. ust. 2 „Wręczenia dokonuje Przewodniczący Kapituły i Burmistrz Rogoźna.”, ust. 3: „W razie nieobecności osób wymienionych w ust. 2 wręczenia dokonują odpowiednio Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej i Zastępca Burmistrza.” Stwierdził, że jest to wniosek dalej idący.

Radny H. Janus nie zgodził się z tym, że jest to wniosek dalej idący.

Radny M. Połczyński stwierdził, że oba wnioski można głosować.

Radny A. Nadolny zaproponował, aby nie głosować żadnych  wniosków dzisiaj i dopiero sprawę rozstrzygnąć na sesji.

Przewodniczący Rady Z. Hinz powiedział, że radny H. Janus powinien porozmawiać z radnych R. Dworzańskim, ponieważ zaproponowane przez nich zmiany są zbieżne.

 

Następnie ogłoszono 5 minut przerwy.

 

Po przerwie wrócono do omawiania projektu uchwały w sprawie  zasad i trybu przyznawania Tytułu „Zasłużony dla Ziemi Rogozińskiej”.

Przewodniczący Komisji A. Olenderski powiedział, że przychyla się do propozycji radnego A. Nadolnego, aby sprawę rozstrzygnięcia poprawek zostawić do sesji.

 

Projekt uchwały  zmieniającej Uchwałę Nr VIII/50/2007 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych – przedstawiła Sekretarz Gminy I. Sip- Michalska.

Radny H. Janus zapytał, czy teren kościoła jest już obiektem chronionym?

Sekretarz Gminy powiedziała, że chodzi o wejście do obiektu chronionego, a nie na teren.

Innych uwag nie było.

 

Następnie omówiono projekt uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu położonego na terenie Gminy Rogoźno.

Uwag nie było.

 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych w trybie przetargowym – przedstawił Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska R. Piątkowski.

Radny P. Wojciechowski zapytał o oszacowaną wartość działki.

Kierownik Wydziału GNRiOŚ powiedział, że wartość przewyższa 10.000 zł. Dodał, że przed przetargiem nie powinno się publicznie mówić na ile została wyceniona działka. Pojedynczy radny, jeśli będzie chciał, może przyjść i uzyskać taką informacje.

Innych uwag nie było.

 

Projekt oświadczenia w sprawie działań podejmowanych przez resort finansów zmierzających do zmniejszenia deficytu sektora finansów publicznych w najbliższych latach – przedstawił Przewodniczący Rady Z. Hinz.

 

Następnie przystąpiono do realizacji punktu 7 tj. wolne głosy i wnioski.

Komisja Gospodarki Finansów i Rolnictwa pozytywnie zaopiniowała wniosek spółki wodnej o przyznanie dotacji. Opinia została przyjęta jednogłośnie 8 głosami „za” .

Radny H. Janus powiedział, że na wniosek zebrania wiejskiego przez Urząd zostały zamówione tablice kierunkowe m.in. we wsi Gościejewo. Stwierdził, że cyfry na nich są bardzo małe i dopiero pod samym znakiem widać, co jest napisane. Dla pojazdów, które szukają jakiegoś budynku niemożliwe jest ich odczytanie. Zapytał, czy w ramach reklamacji można by wymienić te tablice?

Kierownik Wydziału GNRiOŚ powiedział, że reklamacja nie wchodzi w grę, ponieważ firma została poproszona o przedstawienie wariantów, jak mogłoby to wyglądać, w rozmieszczeniu graficznym i wyrażono zgodę na jeden z wariantów. Dlatego zrealizowano takie zamówienie. Zwrócił uwagę, że nazwa miejscowości jest relatywnie długa.

Radny H. Janus powiedział, że tablica powinna być szersza.

Kierownik Wydziału GNRiOŚ powiedział, że przyszłościowo można poszukać innych formatów.

Radny H. Janus powiedział, że zostanie napisany wniosek w tej sprawie od rady sołeckiej. Następnie radny H. Janus złożył wniosek o rozpoczęcie działań dot. estetyki terenu należącego do Pana Guzy, na którym znajdują się studzienki „Aquabellis”.

Zastępca Burmistrz powiedział, że rozmawiał z Panem Guzą i jest on gotowy na spotkanie z zainteresowanymi stronami, aby rozwiązać ten problem. Dodał, że weźmie na siebie zorganizowanie takiego spotkania.

Radny H. Janus podziękował za taką odpowiedź. Nadmienił, że na przejściu dla pieszych koło szkoły część oświetlenia nie działa. Jak również lampa przy przejściu koło budynku nr 16 w Gościejewie. Przy OSP również nie działa lampa na narożniku i na słupie na placu ćwiczeń.

Skarbnik Gminy powiedziała, że przy OSP nie ma gminnego oświetlenia.

Przewodniczący Rady Z. Hinz powiedział, że przed torami jak jedzie się na Tarnowo, po lewej stronie, jest przechylony słup.

Radny P. Wojciechowski zapytał, jak wygląda sprawa niesprawnej lampy na ul. W. Poznańskiej koło „Żabki”?

Zastępca Burmistrza powiedział, że sprawa jest cały czas monitowana. Wynikł tam problem techniczny, ale cały czas są walki z ENEA aby to naprawić.

Przewodniczący Rady Z. Hinz poinformował, że wszyscy radni otrzymali pismo Prezesa PIS Pana J. Kaczyńskiego ws. uznania rolnictwa za priorytet polskiej prezydencji w Unii Europejskiej i wyrównania dopłat rolniczych dla Polski. Zapytał radnych, co dalej z nim zrobić?

Radny A. Nadolny powiedział, że Rada może podjąć stosowną uchwałę i przesłać ją do Marszałka i ewentualnie do Wojewody.

Przewodniczący Rady Z. Hinz powiedział, że do pisma załączono już projekt uchwały, w którym zobowiązano Przewodniczącego Rady do przesłania uchwały do Prezesa Rady Ministrów.

Radny A. Jóźwiak powiedział, że warto taką uchwałę podjąć, aby w jakiś sposób wywrzeć presję na rząd, aby zajął się tym tematem.

Przewodniczący Komisji A. Olenderski został jednogłośnie 7 głosami „za” upoważniony przez członków Komisji do wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie uznania rolnictwa za priorytet polskiej prezydencji w Unii Europejskiej i wyrównania dopłat rolniczych dla Polski.

Radny H. Janus powiedział, że część uwag do realizacji przebudowy w Gościejewie została zrealizowana, a część nie. Pisemnego odzewu z GDDKiA nie ma nadal, a pojawiły się inne problemy m.in. z brakiem odwodnienia rowu, zniszczeniem chodnika, luźnymi słupami na wysepkach, z usytuowaniem znaku stojącego w bramie jednego mieszkańca. Nadmienił, że należałoby również złożyć wniosek do Urzędu o wyczyszczenie rowu w Gościejewie do sklepu.

Przewodniczący Rady Z. Hinz zwrócił uwagę na gruz, który leży koło figury przy rondzie i szpeci centralny punkt miasta.

Zastępca Burmistrza powiedział, że spróbuje się skontaktować z właścicielem działki w tej sprawie.

Radny P. Wojciechowski zapytał, czy wpłynęła już odpowiedź do Urzędu od powiatowego inspektora budowlanego  ws. interpelacji, którą składał na temat gruzowisk w Rogoźnie?

Zastępca Burmistrza powiedział, że nie przypomina sobie takiego pisma, ale sprawdzi to.

Wnioski radnego H. Janusa ws. odwodnienia rowu, naprawy chodnika, naprawy luźnych słupów na wysepkach i przestawieniem znaku do GDDKiA zostały przyjęte jednogłośnie 7 głosami „za” w obecności 7 radnych.

Następnie radny H. Janus złożył wniosek o udrożnienie rowu o długości ok 70m koło Pana Kuligi w Gościejewie.

Radny P. Wojciechowski zapytał, czy w związku z przystąpieniem do planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Wójtostwa teren ten został wyłączony z obszaru działania Koła Łowieckiego Olszyna? Wyjaśnił, że zadaje to pytanie w związku z tym, że zwierzyna leśna systematycznie niszczy uprawy miejscowych rolników.

Radny A. Jóźwiak powiedział, że nie ma czegoś takiego. Jest natomiast kwestia bezpieczeństwa regulaminu polowań, że w promieniu 100m nie wolno strzelać. Dodał, że podejrzewa, iż myśliwi ze względów bezpieczeństwa starają się tam nie polować.

Radny P. Wojciechowski zapytał, w kogo gestii należy wypłata odszkodowań?

Radny R. Kinach powiedział, że Koła Łowieckiego.

Radny P. Wojciechowski powiedział, że Koło się wypiera i każe się konsultować z Urzędem, ponieważ jest to odłączone z terenu działania Koła.

Radny R. Kinach powiedział, że zwierzyna jest Koła.

Radny A. Jóźwiak poinformował, że koła łowieckie płacą dzierżawę nawet za obszary zabudowane.

Radny P. Wojciechowski zapytał, czy wpłynęła jakakolwiek informacja do Koła w sprawie odłączenia terenu?

Zastępca Burmistrza odpowiedział, że nie przypomina sobie czegoś takiego.

Radny R. Kinach zapytał, czy jest możliwość wykupienia terenu, na którym znajduje się figura przy rondzie?

Zastępca Burmistrza powiedział, że nowy właściciel powiedział, iż figura mu nie przeszkadza i może stać tam gdzie teraz. Jednak porozmawia z nim również w tej kwestii.

Przewodniczący Komisji A. Olenderski powiedział, że mieszkańcy Garbatki zgłaszali mu potrzebę zamontowania ławek pod wiatą przystankową.

Zastępca Burmistrza zwrócił uwagę na ograniczone środki finansowe Gminy.

 

 

 

Posiedzenie zakończono o godz. 20.00.

Protokół sporządziła: A. Potocka

Rogoźno, dnia 16 sierpnia 2011 r.

 

drukuj pobierz pdf