Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2011: Zarządzenie Nr 173/2011 z dnia 07 września 2011 r. w sprawie częściowego zniesienia współwłasności nieruchomości położonej w Nienawiszczu, gm. Rogoźno

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.173.2011

Burmistrza Rogoźna

z dnia 07 września 2011 r.

 

w sprawie częściowego zniesienia współwłasności nieruchomości położonej w Nienawiszczu, gm. Rogoźno

 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r, Nr 142, poz.1591 ze zm.), art.211 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U.    1964r., Nr 16, poz.93 ze zm.) w związku z §2 ust.1 uchwały nr L/360/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 lutego 2010r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp., nr 98, poz.1866) oraz Uchwały Nr XII/89/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 sierpnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na częściowe zniesienie współwłasności nieruchomości położonej w Nienawiszczu, gm. Rogoźno stanowiącej współwłasność Gminy Rogoźno oraz osoby fizycznej:    

Zarządzam,  co następuje:

 

§1.

Dokonuje częściowego zniesienia współwłasności nieruchomości, położonej w Nienawiszczu, gm. Rogoźno (obręb geodezyjny Nienawiszcz) składającej się z działek oznaczonych ewidencyjnie: 48/3 o pow.632m2, 48/4 o pow.528m2, 48/5 o pow.670m2, 48/6 o pow.720m2, 48/7 o pow.671m2, 48/8 o pow.869m2, zapisanej w księdze wieczystej KW PO1O/00027547/4, stanowiącej współwłasność: Gminy Rogoźno w udziale wynoszącym 7920/10000 części oraz Pani Katarzyny Feierabend w udziale wynoszącym 2080/10000 części.

 

§2.

Częściowe zniesienie współwłasności następuje w oparciu o podział dotychczasowej działki o nr ewidencyjnym 48/1 o pow.4.090m2, położonej w Nienawiszczu, gm. Rogoźno – wykonany decyzją Burmistrza Rogoźna nr GRO.6831.1.17.2011 z dnia 18.05.2011 r. w następujący sposób tj.:

 

a)         działki nr: 48/4 o pow.528m2, 48/5 o pow.670m2, 48/7 o pow.671m2 i 48/8 o pow.869m2 stają się wyłączną własnością Gminy Rogoźno,

b)         działka nr 48/6 o pow.720m2 staje się wyłączną własnością Pani Katarzyny Feierabend,

c)         działka 48/3 o pow.632m2 pozostaje we współwłasności Gminy Rogoźno w udziale wynoszącym 7920/10000 oraz Pani Katarzyny Feierabend w udziale wynoszącym 2080/10000 z uwagi na brak możliwości wykonania geodezyjnego podziału budynku mieszkalnego.

 

§3.

1.         Wartość przedmiotu zniesienia współwłasności strony podają na łączna kwotę 245.387,00zł, słownie: dwieście czterdzieści pięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt siedem złote, w tym działki nr:

a)         48/4 o pow.528m2 - 29.746,00zł w tym wartość budynku gospodarczego wynosząca 5.759,00zł, 

b)         48/5 o pow.670m2 -  30.438,00zł,

c)          48/6 o pow.720m2 - 115.240,00zl w tym wartość budynku mieszkalnego wynosząca 82.530,00zl,

d)         48/7 o pow.671m2 - 30.484,00zł, 

e)          48/8 o pow.869m2 - 39.479,00zł.

2.         Wartości ustalono na podstawie operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego.

 

§4.

Koszty wyceny i opracowań geodezyjnych przedmiotowej umowy wynoszą 7.910,67zł brutto.

 

§5.

Koszt sporządzenia aktu notarialnego ponosi Pani Katarzyna Feierabend.

 

§6.

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

 

§7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

drukuj pobierz pdf